(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1405
CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKÜMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 - 4301(1997)
İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın % 2 si ve kıymeti muayyen olmıyan ilamların icrasından tahsil harcının yarısı nisbetinde harç alınır. Maktu harçlar ilamın icraya konulduğu zaman peşin olarak alınır.
Bu harçlar borçluya yükletilemez ve mahkümunbih meblağ birmilyon liradan aşağı olursa bundan harç alınmaz. (1)
Madde 2 - 4671(2001), 3757(1940) (Değişik: 27/12/1939 - 3757/1 md.)
Her mahküm cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur. 
 
Bu yiyecek bedelleri cezaevleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilir. Mahkümiyetleri altı aydan aşağı olan mahkümlara ait bordrolar salıverilecekleri tarihten bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkümlara da tebliğ olunur. 
 
Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkümlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet Müddeiumumilikleri tarafından kendilerinin ikametgahı belediyeleri ve belediye teşkilatı olmıyan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya nahiye müdürlükleri marifetiyle borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları tahkik olunur. 
 
İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını ödemiyenlerden Cumhuriyet Müddeiumumiliklerinin iş'arı üzerine Maliye dairelerince Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar tahsil olunur. 
 
Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mahkümiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş senelik mürururzamana tabidir. 
(Değişik: 9/5/2001- 4671/3 md.) İşyurtlarında çalıştırılanlar ile ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmaz.
  
Madde 3 - 4301(1997), An. M. K. 1994/50(1994), KHK 529(1994), 3757(1940) (Değişik: 27/12/1939 - 3757/1 md.)
(Değişik birinci cümle: 18/5/1994 - KHK - 529/19 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 8/7/1994 tarih ve E. 1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 6/8/1997 - 4301/18 md.) Yukarıdaki maddeler gereğince alınacak harçlar ve yiyecek bedelleri makbuz karşılığı tahsil olunur. Ancak Tahsili Emval Kanununa tevkifan yapılacak tahsilat Maliyece emanet hesabına kaydolunarak tahsilini takibeden ayın 15 inci gününe kadar beşinci madde hükümleri dairesinde Ziraat Bankasına tevdi olunur.
  
(1) Bu fıkrada yeralan "25 liradan" ibaresi, 6/8/1997 tarihli ve inci maddesiyle "birmilyon liradan" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
1406
Madde 4 - 7309(1959) (Değişik: 29/5/1959 - 7309/1 md.)
Ödettirilecek yiyecek bedeli, mahkümlara her verildiği yıl içinde ekmek ve gıda maddelerinin mübayaa fiyatı üzerinden hesap olunur.
Madde 5 - 5217(2005), KHK 529(1994) (Mülga: 14/7/2004 - 5217/31 md.)
Madde 6 - 5217(2005) (Mülga: 14/7/2004 - 5217/31 md.)
Madde 7 -
Bu kanun 1 Kanunuevvel 1934 tarihinden mer'idir.
Madde 8 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1407
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2548 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                      Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

       3757                                                           –                                                                 6/1/1940

       7309                                                           –                                                                 6/6/1959

  KHK/524                                                        –                                                               17/9/1993

  KHK/529                                                        –                                                               20/5/1994

       4301                                                           –                                                                 9/8/1997

       4671                                                           –                                                                 16/5/2001

       5217                                                           5 ve 6                                                         1/1/2005

                                                                                

                                                                                

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1408

   

  
  
  2548 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2548 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (21)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul