En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 7218 sayılı DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (RG: 01.02.2020)
5401
DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUN

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - Bilgi Butonu5554(2006) (Değişik birinci fıkra: 8/11/2006 -5554/1md.)
Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları (Kahramanları) için, Ankara'da bir "Devlet Mezarlığı" tesisi ve bunun idame ve muhafazası ile ilgili hususları düzenlemektir.

Türk milletinin, bir armağan olarak yalnız Büyük Kurtarıcı için tesis ettiği Anıtkabirde Atatürk'ün ve ayrıca en yakın silah ve mesai arkadaşı İsmet İnönü'nün kabirleri muhafaza edilir. Anıtkabir alanı içine başkaca hiçbir kimse defnedilemez.
Yeri, yapımı ve yönetimi:
Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 698(2018)
Devlet Mezarlığı Atatürk Orman Çiftliği sahası içerisinde, Milli Savunma Bakanlığınca tesis edilir.

Ankara İmar Planı da dikkate alınarak Devlet Mazarlığı için tahsis edilecek sahanın Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki yeri ve büyüklüğünü (yüzölçümünü) tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Tespit edilecek bu saha Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir.(1)

Milli Savunma Bakanlığı, mezarlığın yönetiminden ve buradaki idari hizmetlerin yerine getirilmesinden de sorumludur.
Mali hükümler:
Madde 3 -
Devlet Mezarlığının yapım, bakım, onarım ve geliştirilmesi için yapılacak harcamalar Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alır.
Mali kolaylıklar:
Madde 4 -
Devlet Mezarlığının tesisi ve idamesi için yapılacak harcamalarda 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
5402
Yönetmelik:
Madde 5 -
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 1 - Bilgi Butonu7218(2020), 5554(2006)(Ek: 8/11/2006 -5554/2md.)
Devlet Mezarlığına defnedilecekler hakkında kendisinin vasiyeti veya ailesinin talebi üzerine bu Kanun hükümleri uygulanmayabilir.

(Ek fıkra:28/1/2020-7218/1 md.) 1 inci maddenin birinci fıkrasında sayılanların eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir.
Geçici Madde 1 -
Devlet Mezarlığına defnedilecek İstiklal Harbi Kamutanları (Kahramanları) Genelkurmay Başkanlı-ğınca belirlenir ve bu mezarlığa Devletçe nakledilirler.
Geçici Madde 2 -
Anıtkabir bahçesine defnedilen Cemal Gürsel'in kabri Devlet Mezarlığına; devrim şehitlerinin ise, varsa eşleri, bulunmaması halinde anne ve babaları tarafından başka yere nakledilmemeleri halinde Ankara'daki askeri şehitliğe Devletçe nakledilirler.
Yürürlük:
Madde 6 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 7 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  2549 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  2549 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5554

  1, Ek Madde 1

  10/11/2006

  KHK/698

  2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

  7218

  Ek Madde 1

  1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

   

   

   

  
  
  2549 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul