Metinsel Değişiklikler
7327 (2021) md: 18/A. 7153 (2018) md: 7, 11. KHK 703 (2018) md: 1, 26, Geçici 10. An. M. K. 2012/205 (2013) md: 6. An. M. K. 2012/16 (2012) md: 23. KHK 666 (2011) md: 9. KHK 375 (2011) md: 6. KHK 666 (2011) md: 6. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5403
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler
Kuruluş:
Madde 1 - KHK 703(2018), 3009(1984), KHK 56(1983)(Değişik: 7/2/1983 - KHK56/1 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 -3009/1 md.)
İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
       
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ olarak anılır.
       
Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, büyük şehir belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca Cumhurbaşkanı anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir.(1)
       
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.
Görev ve yetkiler:
Madde 2 -
İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılmasıiçin abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 112 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İçişleri ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
5404
c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularlave endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanmahakları tesis etmek.
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim
Organlar:
Madde 3 -
İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetçiler,

Genel Müdürlük.
Genel Kurul:
Madde 4 - 3009(1984), KHK 56(1983) (Değişik: 7/2/1983 - KHK56/2 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984 -3009/2 md.)
İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.
Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları:
Madde 5 - 3009(1984), KHK 56(1983) (Değişik: 7/2/1983 - KHK56/3 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984 -3009/3 md.)
İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kuruluolarak bu Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır.
Kurulun görevleri:
Madde 6 - An. M. K. 2012/205(2013), KHK 375(2011), KHK 666(2011), 3009(1984), KHK 56(1983) (Değişik: 7/2/1983 - KHK56/4 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 -3009/4 md.)
Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, (1)

b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, (1)

d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, (…) (2)
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız. (2) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra 666 sayılı KHK ile bu bentte yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
5405
e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,

f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,

g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,

h) 10 yıldanfazlasüreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,

ı) Dava değeri 100 000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,

j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,

k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,

l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,

m) İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
Yönetim Kurulu:
Madde 7 - 7153(2018), 3009(1984)(Değişik: 23/5/1984 -3009/5 md.)
Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile atanır. (1)

Yönetim Kuruluna atanan üyelerinhizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların İSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sıradaterfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.
Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma esasları:
Madde 8 - 3009(1984), KHK 56(1983) (Değişik: 7/2/1983 - KHK56/5 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 -3009/6 md.)
Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır.
(1) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanun'un 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.
5406
Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.
Yönetim Kurulunun görevleri:
Madde 9 - KHK 666(2011), 3009(1984), KHK 56(1983) (Değişik: 7/2/1983 - KHK56/6 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/7 md. )
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurulu sunmak, (1)

c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,

d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,

e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,

f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,

g) Genel Kurulca verilecek yetki çercevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,

h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,

ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,

j) Dava değeri 100 000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,

k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,

l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,

m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,

n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,

o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.
Denetçiler:
Madde 10 - 3009(1984), KHK 56(1983) (Değişik: 7/2/1983 - KHK56/7 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 -3009/8 md. )
İSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına” ibaresi “taslaklarına” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
5407
Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler İSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.
Genel Müdür ve yardımcıları:
Madde 11 - 7153(2018), 3009(1984), KHK 56(1983)(Değişik: 7/2/1983 - KHK56/8 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 -3009/9 md.)
İSKİ Genel Müdürü İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır.(1)

Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur.

Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Genel Müdürün görevleri şunlardır:

a) İSKİ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesinisağlamak,

b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İSKİ'yi temsil etmek,

c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,

d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,

e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,

f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,

g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak,

h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,

j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.
(1) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanun'un 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.
5408
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.
Teşkilat ve personel:
Madde 12 - 3009(1984), KHK 56(1983) (Değişik: 7/2/1983 - KHK56/9 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984 -3009/10 md.)
Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı ait kademe birimlerinden teşekkül eder ve İSKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

Daire başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile, İSKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.

Genel Müdürün birinci derecede tezkiye amiri İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, ikinci derecede İçişleri Bakanıdır.

Genel müdür yardımcıları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, daire başkanları ve 1 inci Hukuk Müşavirinin 1 inci derece tezkiye amiri Genel Müdür, 2 nci derece tezkiye amiri Belediye Başkanıdır.

Diğer görevlilerin tezkiye amirleri yönetmelikte düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Kaynaklar ve Bütçe
Gelirler:
Madde 13 -
İSKİ'nin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:

a) Su satışı va kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak ücretler,

b) Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları,

c) Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankasınca 2380 sayılı "Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylardan bu bankaca tutularak İSKİ'ye gönderilecek % 10'lar,

d) Büyük ve temel yatırım programları karşılığında Devletçe yapılacak yardımlar,

e) İSKİ'ye devredilecek tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler,

f) Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alınacak ücretlerle ortaklıklardan ve üretilen malların satışlarından elde edilecek gelirler,

g) Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler.
Kredi ve borçlanmalar:
Madde 14 -
İSKİ yurt içi kuruluşlardan, İller Bankasından, Maliye Bakanlığının izniyle yurt dışı kuruluşlardan kredi ve borç alabilir.

İSKİ, İller Bankasından alacağı kredilerde İller Bankası Kanununun birinci maddesinde yazılı idare ve kurumlara verilenkrediler hakkındaki hükümlere tabidir.
5409
Bütçe:
Madde 15 -
İSKİ'nin bütçesi, yıllık olarak ve takvim yılı esasına göre hazırlanır. Yıllık bütçeler, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanan bütçe formülüne göre düzenlenir.
Hesap özetleri ve bilanço:
Madde 16 -
İSKİ'nin hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme sonuçlarını açıklıkla gösterecek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek biçimde tutulur. Bu amaçla üç aylık dönemleri kapsayan ve tahmine dayalı gelir - giderlerle aynı dönemde gerçekleşen gelir-gideri gösteren hesap özetleri hazırlanarak yönetim kurulunun bilgi ve incelemesine sunulur.

Ayrıca her bütçe döneminin bitimini izleyen 3 ay içinde geçen yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu hazırlanarak-denetçilerin yıllık raporu ile birlikteMayıs ayı toplantısında Genel Kurula sunulur.

Bilanço ve faaliyet raporunun Genel Kurulca onaylanmasıyla, Yönetim Kurulu ve denetçiler ibra edilmiş olurlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak ve Muafiyetler
Kanalizasyon şebekesine bağlanma zorunluluğu:
Madde 17 -
Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İSKİ tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.
Su ve Kanalizasyon durum belgesi:
Madde 18 -
Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler, daha önce İSKİ'den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İSKİ o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır.

İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden İSKİ'nin de görüşünü almak şarttır.
Su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedelinin tahsili:
Madde 18/A - 7327(2021)(Ek:9/6/2021-7327/17 md.)
Su ve kanalizasyon durum belgesi ile bağlantı ve iştirak talebinin inşaat ruhsatı başvurusu ile birlikte yapılması hâlinde, İSKİ tarafından yılı içinde belirlenen su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli hesaplanarak ilgili belediyesince tahsil edilir. İlgili belediyesince tahsil edilen su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba konu edilmeden İSKİ’nin hesabına aktarılır. Tahsil ettiği ücreti ve bedeli yukarıda belirtilen süre içinde ilgili idareye aktarmayan belediyelerden bu tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.
Zararlı suların tasfiyesi:
Madde 19 -
İSKİ, fabrika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim yerlerinden gelen kullanılmış suların kanalizasyon şebekesine verilmeden önce gerekiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sahiptir.

Bu kuruluş ve kurumlar İSKİ'ce tespit edilecek süre içinde özel tasfiyeyi yapmadıkları takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak üzere İSKİ gerekli tesis ve işleri yapar ve giderlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil eder.
Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddeler:
Madde 20 - 5177(2004), 3009(1984), KHK 56(1983) (Değişik: 7/2/1983 - KHK56/10 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 -3009/11 md.)
(Değişik birinci fıkra: 26/5/2004-5177/32 md.) Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile içme suyu alınan havzaların korunması için gereken tedbir ve düzenlemeler, 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Genel Müdürlükçe çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
5410
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanların meydana getirdiği zarar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca sebep olanlara ödettirilir ve su havzaları için zararlı tesis ve yapılar tebligat üzerine ilgisince kaldırılır. Verilen süre içinde kaldırılmayanlar Genel Müdürlükçe kaldırılır ve giderleri ilgiliden tahsil edilir. Ayrıca, kanalizasyon şebekesi ile içme suyu alınan havzalara zarar verenler ve bunları kirletenler hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümlerince kovuşturma yapılır.
Muafiyetler:
Madde 21 - 3305(1986)
a) İSKİ'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi resim ve harçtan muaftır.

b) (Değişik: 5/6/1986 -3305/1 md.) Yabancı ülkelerden getirilecek veya bagış yoluyla sağlanacak araç ve gereçler için Büyükşehir Belediyesine kanunlarla tanınan muafiyetler İSKİ' için de geçerlidir.
Uygulanmayacak kanunlar: (1)
Madde 22 - 3009(1984), KHK 56(1983) (Değişik: 7/2/1983 - KHK56/11 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/12 md.)
İSKİ'nin işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunları ile bunların ek ve tadillerine tabi değildir.

Kuruluşun alım, satım ve ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller bir yönetmelikle belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Tarife tespit esasları:
Madde 23 - An. M. K. 2012/16(2012), 3305(1986) (Değişik: 5/6/1986 -3305/2 md.)
Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılır. Bu tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile,amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme,ıslah ve tevsi masraflave (…) (2) bir kar oranı esas alınır. (2)

Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirlenir.
Şebeke olmayan yerlerde yapılacak tesisler:
Madde 24 -
Şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edilmediği ve uygun bir boşaltma sağlanamayan alanlarda kullanılmış sular, sağlık ve fenni şartlara uygun septik çukurlara verilebilir. Bunların İSKİ'nin belirteceği esaslara uygun olarak yapılması gereklidir.

Kuruluş yeri bakımından şehir şebekesinden ayrı ve özel boşaltma tesisi yapması zorunlu bulunan,durumları özellik taşıyan müesseseler bu tesisleri İSKİ'nin izin ve denetimi altında yaparlar.
Yağmur sularının uzaklaştırılması:
Madde 25 -
Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya işletilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dahil edilemez.
1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız. (2) Bu fıkrada yer alan “…%10’dan aşağı olmayacak nispetinde…” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 26/1/2012 tarihli ve E.: 2011/6, K.: 2012/16 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
5411
Devir işleri:
Madde 26 - KHK 703(2018)
Bu Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Cumhurbaşkanı Kararı ile su ve kanalizasyon işleri İSKİ'ye verilecek belediye ve köyler ile yakın çevresindeki belediye ve köylerin İstanbul Belediyesine bağlanmaları halinde bu belediye ve köylerin mevcut su, kanalizasyon tesisleri ve bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz malları, hak ve borçları ve personeli tüm özlük hakları ile birlikte bir protokolle İSKİ'ye devredilir.(1)(2)
Ceza hükümleri:
Madde 27 -
İSKİ'ye ait taşınır ve taşınmaz mallar Devlet malı sayılır.

İSKİ'ye ait mallar ile para ve para hükmündeki kağıt ve senetler aleyhine veya bilanço, rapor ve diğer her türlü kağıt, defter ve belgeler üzerinde suç işleyenler, bu suçlarından dolayı, Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde suç işleyen memurlar gibi cezalandırılırlar.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 28 -
27/5/1933 gün ve2226 sayılı İstanbul Belediyesine bağlı İstanbul Sular İdaresi Teşkili Hakkındaki Kanunla 11/4/1938 gün ve 3359 sayılı Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Genel Kurulun kararlarının onayı:
Ek Madde 1 - 3009(1984), KHK 56(1983) (Ek: 7/2/1983 - KHK56/12 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984 -3009/13 md.)
6 ncı maddenin (a) bendinde zikredilen beş yıllık yatırım planı, (c) bendinde zikredilen bütçe ile (e) bendinde zikredilen bilanço İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Değiştirilmeyen maddelere atıf:
Ek Madde 2 - 3009(1984), KHK 56(1983) (Ek: 7/2/1983 - KHK56/12 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984 -3009/13 md.)
2560 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilmeyen maddelerindeki "İstanbul Belediyesi" ifadeleri yerine "İstalbul Büyük Şehir Belediyesi" ifadeleri kullanılır.
İSKİ yetkilileri hakkında soruşturma:
Ek Madde 3 - 3009(1984), KHK 56(1983) (Ek: 7/2/1983 - KHK56/12 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 -3009/13 md.)
İSKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında görevlerinden doğan ve görevlerini yaparken işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma, Devlet memurlarının tabi oldukları Kanun hükümlerine göre yapılır.
Ek Madde 4 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3009(1984)(23/5/1984 -3009 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
10, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen yönetmelikler kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içerisinde düzenlenir.(3)
(1) Bu maddedeki "İstanbul Belediyesi" ifadesi yerine "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadesinin kullanılacağı 23/5/1984 tarih ve 3009 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu Kanuna eklenen Ek Madde 2 ile hükme bağlanmıştır. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 112 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu hükümdeki 10., 11., ve 12 nci maddeler 23/5/1984 tarih ve 3009 sayılı Kanunun maddeleri olup 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanunun 12., 20. ve 22 nci maddelerinin değiştirilmesine dair çerçeve maddeleridir.
5412
Ek Madde 5 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3305(1986) (5/6/1986 -3305/3 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır.
Ek Madde 6 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3305(1986) (5/6/1986 -3305/4 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
4099 sayılı Ankara Şehri Lağımları Hakkında Kanun, 5363 sayılı Ankara Su Tesisatının Belediyeye Devri ve İşletilmesi Hakkında Kanun ile 4583 sayılı İzmir Suları Türk Anonim Şirketinin Satın Alınmasına ve Devrine Dair Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
a) 28 Nisan 1926 tarihli ve831 sayılı Sular Hakkında Kanun ve değişiklikleri ile belediyelere devredilip bir bölümünün işletmesi 27/5/1933 tarih ve2226 sayılı İstanbul Belediyesine Bağlı İstanbul Sular İdaresi Teşkili Hakkındaki Kanunla bu idareye intikal etmiş olan vakıf sular ile bunlara ait her türlü hak ve yükümlülükler ve tesisler,

b) 27/5/1933 tarih ve2226 sayılı Kanun ve değişiklikleri ile teşekkül etmiş bulunan İstanbul Sular İdaresine ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar, tesisler, para ve para hükmündeki kıymet ve alacaklar, bütün hak ve menfaatler, her türlü taahhüt ve borçlar,

c) 11/4/1938 tarih ve 3359 sayılı Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanunla İstanbul Sular İdaresine verilmiş hak, yetki ve yükümlülükler,

d) İstanbul Belediyesine bağlı Mecralar Müdürlüğüne ait kanalizasyon tesisleri ile ilgili tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, araç ve gereçler ile belediyenin diğer müdürlüklerinde olup da kanalizasyon hizmetlerinde kullanılan taşınır ve taşınmaz mallar, araç ve gereçler,

e) 3 Temmuz 1968 tarih ve 1053 sayılı Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinden yukarı olan şehirlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun uyarınca İstanbul şehrine ve İstanbul Belediyesine sağlanan imkanlar, haklar, borçlar ve mükellefiyetler,

Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak İSKİ'ye devredilir. (1)
Geçici Madde 2 -
İSKİ'nin görev alanına giren belediyelerin İller Bankası Yatırım Programında yer alan su ve kanalizasyon işlerine belediyeler adına devam edilir, bu tesisler yapımı tamamlanınca İSKİ'ye devredilir.
Geçici Madde 3 -
İstanbul Sular İdaresi ve Belediye Mecralar Müdürlüğünde çalışanlar yeni bir atama işlemine gerek kalmadan maaş, ücret, emeklilik, sigortalılık gibi tüm özlük hakları ile birlikte İSKİ'ye devrolunur.
Geçici Madde 4 - 3009(1984)
1981 yılı İstanbul Belediye bütçesinden su ve kanalizasyon hizmet yatırımlarına ayrılmış bulunan ödenek İSKİ'ye devredilir. (1)
Geçici Madde 5 -
Genel Kurul üyelerini seçecek veya atayacak makamlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde bu seçim veya atama işlemlerini tamamlarlar.

Genel Kurul kanun yürürlüğe girince toplanarak geçici bütçeyi onaylar.

Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde belirlenmesi zorunludur.
(1) Bu maddedeki "İstanbul Belediyesi" ifadesi yerine "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadesinin kullanılacağı 23/5/1984 tarih ve3009 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu Kanuna eklenen Ek madde 2 ile hükme bağlanmıştır.
5413
Yeni Yönetim Kurulu teşekkül edilinceye kadar, İstanbul Sular İdaresi Müdürler Kurulu geçici Yönetim Kurulu olarak İSKİ'nin işlerini yürütür.

İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürü geçici olarak genel müdür, genel müdür yardımcıları ile İstanbul Belediyesi Mecralar Müdürü geçici olarak genel müdür yardımcıları statüsü içinde görev yaparlar. (1)
Geçici Madde 6 -
Bu Kanunda öngörülen düzenleyici hükümler çıkarılıp yürürlüğe konuluncaya kadar, su ve kanalizasyon konularındaki mevzuat ile İstanbul Belediye Meclisi ve Sular İdaresi Müdürler Kurulunca alınmış kararlar uygulanır.(1)
Geçici Madde 7 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3009(1984) (23/5/1984 -3009/13 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanun hükümlerine göre oluşturulacak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin atanma işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişi itibariyle bir ay içerisinde yeniden yapılır.
Geçici Madde 8 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3009(1984) (23/5/1984 -3009/13 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesini değiştiren 3/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü teşkilatı için bu kanunlarla verilen sürenin bitimine kadar geçerlidir.
Geçici Madde 9 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3009(1984) (23/5/1984 -3009/13 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 1 - 4 derece kadroları, 13/12/1983 gün ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gerekli düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Geçici Madde 10 - KHK 703(2018), 3520(1989), KHK 291(1987), 3305(1986)(5/6/1986 -3305/5 md. ile gelen Ek geçici 4 üncü madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Diğer büyükşehir belediyelerinde kurulacak su ve kanalizasyon idarelerinin adına, kadrolarına, mevcut personelinin ve mal varlığının devrine ilişkin esaslar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilir.(2)(3)
Yürürlük:
Madde 29 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 30 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu maddedeki "İstanbul Belediyesi" ifadesi yerine "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadesinin kullanılacağı 23/5/1984 tarih ve 3009 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu Kanuna eklenen Ek Madde 2 ile hükme bağlanmıştır. (2) Bu maddede sözü edilen esaslar; evvelce 25/3/1987 tarih ve 19411 sayılı R. G.'de yayımlanan 11/3/1987 tarih ve 87/11594 sayılı, daha sonra da 28/9/1989 tarih ve 20296 sayılı R. G.'de yayınlanan 8/9/1989 tarih ve 89/14524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 112 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
5414
5415-5416
5417
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2560  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

   EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  2560 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  

  Tarihi

  KHK/56

  5/8/1983

  3009

  1/6/1984

  3305

  19/6/1986

  5177

  20

  5/6/2004

  KHK/666

  9

   

   

  6

  31/12/2011

   

  31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  6

   

   

  10/10/2013 

   

  KHK/703

  1,26, Geçici Madde 10

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7153

  7, 11

  10/12/2018

  7327

  Madde 18/A

  19/6/2021

   

  
  
  2560 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (75)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (12)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul