Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5435
T.C. ZİRAAT BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA OLAN BİR KISIM BORÇLARININ HAZİNEDEN VE BAZI KURULUŞLARDAN OLAN ALACAKLARI KARŞILIĞINDA TAHKİM EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
T.C. Ziraat Bankasının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan; mevduat munzam karşılığı, mevduat munzam karşılığı avans hesabı ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri bonoları mukabili destekleme mubayaa avansları borçlarının 1/1/1981 tarihindeki tutarlarıyla, bunlar için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek her türlü faiz, vergi ve giderler toplamı, Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan ve 2 nci maddede belirlenen borçları karşılığında Hazinece devralınarak tahkim edilmiştir. Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından bir ay içinde birlikte belirlenir.
Madde 2 -
T.C. Ziraat Bankasının 1 inci maddeye göre Hazinece devralınan borçlarına karşılık; destekleme alımlarından doğan zararları nedeniyle, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinden ve Türkiye Zirai Donatım Kurumundan olan alacaklarının 1/1/1981 tarihindeki tutarlarıyla bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek her türlü faiz, vergi ve giderler toplamı Hazineye devredilmiştir.
Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından bir ay içinde birlikte belirlenir.
Madde 3 -
Yukarıdaki maddelere göre T.C. Ziraat Bankasının Hazinece devralınan borç ve alacakları arasında ortaya çıkacak fark, Bankanın borçlu çıkması halinde önce Banka sermayesinin Hazinece taahhüt edilip ödenmemiş bulunan kısmından 1980 yılı kar payının mahsubundan sonra kalan miktarın tasfiyesine tahsis olunur.Bu mahsuptan artan kısım ise Hazinenin Bankaya olan diğer borçlarına mahsup edilir.
Hesaplaşmada Bankanın alacaklı çıkması halinde bu miktar Bankanın 1/1/1981 tarihinden sonraki mevduat munzam karşılığı yükümlülüğü borçlarına mahsup edilir.
Madde 4 -
2 nci madde gereğince yapılacak devir ve mahsup işlemleri sonucu Türkiye Zirai Donatım Kurumu ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Hazinece üstlenilen borçlar, bu kuruluşların Hazineden olan görev zararı alacaklarına mahsup edilir.
5436
Madde 5 -
Yukarıdaki maddelere göre yapılan takas ve mahsup işlemlerinden sonra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına karşı, Hazinece üstlenilen borçlar, Maliye Bakanlığınca % 1 faiz ve 25 yılı ödemesiz olmak üzere 50 yıl üzerinden tahkim ve yıllık eşit taksitlerle itfa olunur.
Bu işlemlerin gerektirdiği meblağları cari yıl bütçesine bir yandan gelir; diğer yandan mevcut ya da yeniden açılacak tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 6 -
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenecek bütün belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
Madde 7 -
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa 17/4/1979 tarih ve 2227 sayılı Kanunla eklenen geçici madde kaldırılmıştır.
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul