(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3619
ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

BÖLÜM: 1
Kanunun Şümulü
Madde 1 - Bilgi Butonu7148(2018)
Milli Savunma Bakanlığı ve, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluşlarına dahil er ve erbaşlara ödenecek harçlıklar bu Kanunun hükümlerine tabidir.(3)
BÖLÜM: 2
Harçlıklar
Madde 2 - Bilgi Butonu7196(2019), 7179(2019), 6656(2016), 6318(2012), 4205(1996), KHK 467(1991), KHK 336(1988), 1890(1975)(Değişik: 6/11/1996 -4205/2 md.)(2)
Er ve erbaşlara, aşağıda hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit olunan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarlarda aylık harçlık ödenir. (Ek cümleler:25/6/2019-7179/62 md.) Askeralma Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenler için belirlenen harçlık miktarının net asgari ücretin altında olması hâlinde ödenecek harçlık tutarı net asgari ücret tutarına tamamlanır. 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenlerden Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara, 7600 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek tutarda ilave harçlık ayrıca ödenir. Hizmetin fiilen görülmediği zamanlar için ilave harçlık ödenmez.

(Değişik tablo:25/6/2019-7179/62 md.)

Askeralma Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenler hariç, birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen birliklerde görevli erbaş ve erlere, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesap edilecek harçlıkların iki katı tutarında aylık harçlık verilir.(4)(5)

(Ek fıkra: 22/5/2012-6318/78 md.) Harçlıkların küsuratlı çıkması durumunda, ödemelerde küsuratlar tama (1 Türk Lirasına) iblağ edilir.
(1) 22/9/1983 tarih ve 2895 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda geçen "Harita Genel Müdürlüğü" ibaresi "Harita Genel Komutanlığı" olarak değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir. (2) 30/12/2015 tarihli ve 6656 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “400”, “350” ve “300” ibareleri sırasıyla “1.172”, “1.040” ve “910” şeklinde değişti-rilmiştir. (3) 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu maddede yer alan “Jandarma Genel Kumandanlığı” ibaresi “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Birinci ve ikinci” ibaresi “Askeralma Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenler hariç, birinci ve ikinci” şeklinde değiştirilmiştir. (5) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu fıkraya “öncelikli yörelerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya” ibaresi eklenmiştir.
3620
Madde 3 - Bilgi Butonu6496(2013) (Değişik: 13/7/2013-6496/20 md.)
Erler askerlik hizmetine girdikleri tarihten, erbaşlar ise terfi tarihlerini takip eden ay başından itibaren harçlığa müstahak olurlar.
Madde 4 -
Askerlik Kanununa göre askerlik hizmetinden sayılan günler için harçlık verilir. Terhisleri izinleri hitamında yapılmak üzere izinli bırakılanların harçlıkları kıtalarından ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı kanun gereğince maden ocaklarında çalıştırılmak üzere birliklerinden ayrılan er ve erbaşlara ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren harçlık ödenmez.
BÖLÜM: 3
Munzam Harçlıklar
Madde 5 - Bilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017)
A) Gizliliği veya amele yokluğu gibi özel ve gerekli hallerde sürekli tahkimat işlerinde ve arazide bilfiil harita alma hizmetlerinde çalıştırılacak er ve erbaşların harçlıkları,

B) (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/10 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/10 md.) Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına dahil askeri sanatkarlar, memurlar ve sanatkar astsubaylarla sivil sanatkarlar kadrolarında çalıştırılacaklardan ehliyetleri tasvip olunacak er ve erbaşların harçlıkları,

C) Milli Savunma Bakanlığına ait anatamir, ağırbakım, ordudonatım gibi tamir bölükleri kadrolarına dahil harb sanayii ve ordu donatım er ve erbaşlarından ehliyet gösteren er ve erbaşların harçlıkları,

D) A, B, C fıkraları dışında kalan ve 8 inci maddede zikredilen talimatname ile tayin edilecek sanatkar ve meslek gruplarına mensup er ve erbaşların harçlıkları,

Yaptıkları fazla iş, sağladıkları menfaat veya gösterdikleri ehliyet nispetinde bir misline kadar artırılabilir.
Madde 6 - Bilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 1890(1975)
a) (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/11 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/11 md.) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına dahil ücretli sivil şoförler ve operatörler yerinde kullanılacak şoför ve iş makineleri operatörü er ve erbaşlarına ayda 90 lirayı geçmemek üzere;
	
b) (Değişik: 17/4/1975 - 1890/2 md.) Staj, kurs veya herhangi geçici bir görevin yapılması amacı ile yabancı ülkelere gönderilen er ve erbaşlara Türkiye dışında bulundukları sürece yiyecek, yatacak, giyecek, tedavi ve nakil masrafları karşılandıktan başka günde 30 lirayı geçmemek üzere;
	
c) (Değişik: 17/4/1975 - 1890/2 md.) İnzibat (Askeri Polis) birlikleri kadrosuna dahil bulunan ve bilfiil askeri polis görevinde çalıştırılan er ve erbaşlardan Milli Savunma Bakanlığınca gerekli görülen kadrolu yerlerde görev yapanlara her ay 20 lira;
	
d) Tank sınıfı (Zırhlı otomobil dahil) er ve erbaşlarına sınıfta görev yaptıkları süre içinde harçlıklarının azami bir misli nispetinde,
	
Munzam harçlık ödenebilir.
Madde 7 - Bilgi Butonu7179(2019)
Hizmetin fiilen görülmediği zamanlar için ve Askeralma Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenlere munzam harçlık ödenmez. 6 ncı maddenin (b) bendinde gösterilen er ve erbaşlara ödenen munzam harçlık birinci fıkra hükmünden müstesnadır.(1)
(1) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu fıkraya “fiilen görülmediği zamanlar için” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Askeralma Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenlere” ibaresi eklenmiştir.
3621
BÖLÜM: 4
Çeşitli Hükümler
Madde 8 - Bilgi Butonu
Bu kanunda bahsi geçen istihkakların tevzi şekilleri, takdir mevzuu olan miktarların ve ehliyetlerin tayin ve tesbiti ve bu kanunun tatbikı ile ilgili sair hususlar İçişleri ve Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir talimatnamede gösterilir.
Madde 9 - Bilgi Butonu5592(2007) (Değişik: 1/3/2007-5592/1 md. )
Er ve erbaş harçlıkları, maaş tertiplerinden ve ay sonunda ödenir. Harçlıkların ödenmesi bankacılık sistemi aracılığıyla da yapılabilir.
Madde 10 -
Bu kanuna göre ödenecek harclıklar, yardım veya her hangi bir hizmet karşılığı olarak veya sair suretlerle hiçbir kesintiye tabi tutulamaz ve borç için haczedilemez.
Madde 11 -
Er ve erbaş harçlıkları mevzuu ile alakalı hükümler ancak bu kanuna ek olarak çıkarılacak kanunlarda yer alır.
Madde 12 -
Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif olan diğer hükümler kaldırılmıştır:3622

Madde 13 -
Aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen hüküm ve fıkraları kaldırılmıştır.Seferberlik tatbikatlarına veya eğitimlerine katılan yedek erbaş ve erlere ödenecek harçlık
Ek Madde 1 - Bilgi Butonu5741(2008) (Ek: 26/2/2008-5741/1 md. )
Seferberlik tatbikatlarına veya eğitimlerine katılan yedek erbaş ve erlere, tatbikat veya eğitim süresinin her günü için, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre 16 yaşını doldurmuş bekar işçilere uygulanmakta olan aylık net asgari ücretin otuzda biri tutarında ödeme yapılır.

Ancak ilgili mevzuat gereğince, seferberlik tatbikatı veya eğitimi süresince; görevli bulundukları kamu kurum veya kuruluşlarından, çalışmakta oldukları işyerlerinden veya tabi oldukları sosyal güvenlik kurumlarından maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam eden yedek erbaş ve erlere bu maddeye göre ayrıca harçlık ödenmez.
Madde 14 -
Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 15 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3623-3625
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

                  257 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  257 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  1890

  4/5/1975

  KHK/336

  5/8/1988

  KHK/467

  24/12/1991

  4205

  Yayımını izleyen aybaşında

  5592

  9

  7/3/2007

  5741

  Ek  Madde 1

  6/3/2008

  6318

  2

  3/6/2012

  6496

  3

  31/7/2013

  6656

  2

  1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 9/1/2016 tarihinde

  KHK/681

  5, 6

  6/1/2017

  7073

  5, 6

  8/3/2018

  7148

  1

  26/10/2018

  7179

  2, 7

  26/6/2019

  7196

  2

  24/12/2019

   

  
  
  257 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (7)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (15)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul