(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DEVLET DAVALARINI TAKİBE MEMUR AVUKATLAR HAKKINDA KANUN.

Madde 1 - Bilgi Butonu
Muvazenei umumiyeye dahil dairelere ait davaların takip ve müdafaası ve icra takibatı ve bütün kanun yollarına müracaat edilmesi ve tevdi olunan evrak üzerine hukukî mütalea yürütülmesi Maliye Vekâletine bağlı hazine avukatlara aittir.

İdarî davalar ait olduğu makamlarca takip ve intaç olunur. Yalnız bunlardan malî hükümleri tazammun eden ve hazineyi alâkalandıran işler hakkında Maliye Vekâleti veya o yerin en büyük malmemuruna malûmat verilmesi mecburidir. Bu işlere ait muhakemeler hazine avukatlarına takip ettirilir ve bu dava­larda ait olduğu idare mümessili de bulunabilir.
Madde 2 - Bilgi Butonu
Hazine avukatları Maliye Hukuk Müşavirliğinin inhası üzerine Maliye Vekili tarafından tayin edilir.

Baro teşekkül etmiyen yerlerde ruhsatnameli dava vekillerinin de Hazine işlerinde kullanılması caizdir.

Hazine avukat veya dava vekili bulunmıyan yerlerde bunlara ait vazifeleri alâkalı dairenin o yerdeki en büyük âmiri yapar.
Madde 3 - Bilgi Butonu
İşi çok olan yerlerde Maliye Vekilliğince ve lüzum görülen muayyen  davalarda İcra Vekilleri Heyeti kararile Hazine avukat ve dava vekillerile beraber veya ayrıca takip ve müdafaa yapmak üzere avukat ve bulunmıyan yerlerde dava vekili kullanılabilir.

Mukavelenameye bağlanacak ücretleri de mahkeme masrafları tertibinden verilir.
Madde 4 - Bilgi Butonu
Devlete ait icra işlerini ve davaları takip ve müdafaa edecekler, özürsüz ve kanunsuz takip ve muhakemenin gecikmesine, kendi kusurları yüzünden Devlet aleyhine hüküm çıkmasına ve kanun yollarına müracaati ihmal ederek hükmün kat'ileşmesine sebebiyet verir ve Hazineye de zarar gelirse bu zararı ve mahkeme masraflarını öderler.
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Davanın açılması ve takibi fayda temin edemiyeceğine kani bulundukları işlerde bundan sarfınazar edilmesi hakkındaki mütalea Maliye  Hukuk Müşavirliğine arz ve alınacak emre göre hareket olunur.

Şu kadar ki  müruruzamanla  hakkın düşmesine mâni tedbirleri de beraber alırlar.

Kıymet veya miktarı üç yüz liraya kadar olan davalarda kanun yollarına devamda  fayda görülmediği takdirde bundan vazgeçmeğe Hukuk Müşavirliğinin mütaleasi üzerine Maliye vekili salahiyetlidir.

Üç yüz liradan yukarı davalarda Muhasebei  Umumiye kanununun 137 nci maddesi hükmü tatbik olunur.
Madde 6 - Bilgi Butonu
Hukuk mezunlarının devairi merkeziye hukuk müşavirlikleri muavin ve mümeyyizliklerindeki hizmet müddeti Avukatlık  Kanunundaki mülâzemet müddetine mahsup edilir.
Madde 7 - Bilgi Butonu
Bu kanunun tatbik süreti bir nizamname ile tesbit olunacaktır.
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
Muvazenei umumiyeye dahil lerin 1934 senesi bütçelerine mevzu masarifi muhakeme, mu keme harçları tahsisatile, müşavir avukat, avukat, muakkip, takibi icra memuru gibi her ne nam ve suretle olursa olsun hukuk ve ceza dava ve icra işlerinde kullanılan memurlar ve müstahdem­lerin tahsisatlarından 1/9/1934 tarihinde henüz sarfedilmemiş olan kısımları Maliye Vekâleti bütçesinin 154 ve 158 inci fasıl­larına nakolunur.

Bu dairelerin idarî davalara ait masraf ve harçları Maliye Vekâletince bu fasıllardan verilir.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu
Maaşatın tevhit ve teadülü hakkın­daki 1452 numaralı kanuna merbut cetvel ile 1934 malî senesi bütçesinin (D) işaretli cetvelinde münderiç ve muvakkat birinci maddedeki yazılı memur ve müstahdemlerin kadroları Maliye Vekâletine raptolunduğu gibi 1934 malî senesi bütçesinin mu­vakkat müstahdemler tertibinden ve (E) cetvelinde yazılı masraf tertiplerinden İcra Vekilleri Heyeti kararile istihdam olunan muvakkat birinci maddedeki şeraiti haiz müstahdemlerin kadro­ları dahi Maliye Vekâletine bağlanmıştır.
Geçici Madde 3 - Bilgi Butonu
Muvakkat ikinci maddede yazılı kadrolar, tahsisat yekûnunu geçmemek şartile 1934 senesi zarfında tadii ve tevhit ve lüzum görülen yerlerde muhakemat müdürlükleri ve memurlukları teşkil ve bu memur ve müstah­demler Maliye Vekâletince lüzum görülen yerlerde istihdam olunabilir.
Geçici Madde 4 - Bilgi Butonu
Muvazenei Umumiyeye dahil daire­lerle avukat ve dava vekilleri arasında yapılan mukavelename­lerin hakları ve borçlan bu kanuna göre Maliye Vekâletine geçer.
Madde 8 - Bilgi Butonu
Bu kanun 1 eylül  1934 tarihinden muteberdir.
Madde 9 - Bilgi Butonu
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2573 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul