Metinsel Değişiklikler
7413 (2022) md: Geçici 24, Geçici 27. An. M. K. 2020/75 (2021) md: Geçici 27. 7251 (2020) md: Geçici 31. KHK 703 (2018) md: 2, 8, 9, 23, 24, 42, 48, 87, Geçici 29, Geçici 30. 7079 (2018) md: 64, Ek 2, Geçici 24, Geçici 27, Geçici 28, 8. KHK 696 (2017) md: 64, Ek 2, Geçici 24, Geçici 27, Geçici 28, 8. 6723 (2016) md: 9, 10, 13, 16, 17, 23, 26, 41, 42, 52/A, Geçici 24, Geçici 27. An. M. K. 2016/12 (2016) md: 52/A. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5437
DANIŞTAY KANUNU (1) (2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Danıştay
Madde 1 -
Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.
Bağımsızlık ve yönetim
Madde 2 - KHK 703(2018)
1. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir.
	
2. Danıştay'ın yürütmeyle (4) ilgili işleri Cumhurbaşkanlığı (4) aracılığı ile yürütülür. 
Danıştay meslek mensupları
Madde 3 -
Danıştay meslek mensupları Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay başkanvekili, daire başkanları ile üyelerdir.
Teminat
Madde 4 -
Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler yüksek mahkeme hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar.
Karar organları(3)
Madde 5 - 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011)
Danıştayın karar organları şunlardır:

a) Daireler,

b) Danıştay Genel Kurulu,

c) İdari İşler Kurulu,

d) İdari Dava Daireleri Kurulu,

e) Vergi Dava Daireleri Kurulu,

f) İçtihatları Birleştirme Kurulu,

g) (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/4 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/3 md.) Başkanlar 
Kurulu,

h) (Ek: 8/8/2011-KHK-650/4 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/3 md.) Başkanlık Kurulu,

ı) Yüksek Disiplin Kurulu,

i) Disiplin Kurulu,
Genel sekreterlik
Madde 6 -
1. Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar.
(1) Bu Kanunda geçen "Devlet Başkanı" deyimi, 11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince "Cumhurbaşkanı" olarak düzeltilmiştir. (2) Bu Kanunda geçen "İdari Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri, "İdari Dava Daireleri Kurulu"; "Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri, "Vergi Dava Daireleri " olarak 2/6/2004 tarihli ve 5183 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değiştirilmiştir. (3) 8/8/2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle, bu maddeye (g) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hükümetle” ibaresi “yürütmeyle” ve “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
5438
2. Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay tetkik hakimlerinden veya savcılarından en çok ikisi genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Genel Sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar savcı, tetkik hakimi ve memur verilir.
İdari hizmetler
Madde 7 -
Danıştayda Özlük İşleri, Evrak, Levazım, Kitaplık ve Yayın,Tasnif, Arşiv, Sosyal ve İdari İşler, Özel Kalem müdürlükleriyle bu Kanunda yazılı ve ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemler bulunur.
İKİNCİ BÖLÜM
Nitelik, Seçim ve Atanma
Danıştay üyelerinin nitelikleri (1)(2)
Madde 8 - KHK 703(2018), 7079(2018), KHK 696(2017), 6572(2014), 6494(2013), 6352(2012), 6110(2011)
1. Danıştay üyeleri:

a) İdari yargı hakim ve savcılığı,
 
b) Bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakan yardımcılığı,(4) müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik,

c) Generallik, amirallik, 

d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı,(5)Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği,(1)

e) (Ek: 2/12/2014-6572/7 md.) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği, (2)
 
f) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdürlük veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları, ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlıkları,(1)(2)

g) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü,(2)

h) (Değişik: 2/7/2012-6352/44 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının başhukuk müşavirliği, birinci hukuk müşavirliği, hukuk hizmetleri başkanlığı ve hukuk işleri müdürlüğü,(2)
 
Görevlerini yapanlar arasından seçilir. 
 
2. İdari yargı hakim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış olmaları ve birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gereklidir. (Ek cümle: 27/6/2013-6494/4 md.; Mülga cümle: 20/11/2017-KHK-696/37 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/32 md.) (…)
 
3. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmetlerinde onbeş yıl (…)(3) çalışmış bulunmaları, birinci derece aylığını kazanılmış hak olarak almaları ve hakimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip olmaları şarttır.(1)(3)
(1) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle, bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği,” ibaresi ile (e) bendine “ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlıkları,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında yer alan “yirmi yıl” ibaresi “onbeş yıl” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle,bu maddenin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (3) 9/2/2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan, “yukarıda sayılan görevlerde toplam olarak en az üç yıl “ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (4) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlık,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakan yardımcılığı,” ibaresi eklenmiştir. (5) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.
5438-1
Üye seçimi(1)
Madde 9 - KHK 703(2018), 6723(2016)
1. Danıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hakim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir.

2. İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler.

3. (Ek: 1/7/2016 – 6723/1 md.) Danıştay üyeleri on iki yıl için seçilir. Bir kimse iki defa Danıştay üyesi seçilemez. 

4. (Ek: 1/7/2016 – 6723/1 md.) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçilip görev süresi sona erenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesi tarafından, idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır. 

5. (Ek: 1/7/2016 – 6723/1 md.) Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilip idari yargıda bir göreve atanmak isteyenler, görev sürelerinin bitiminden bir ay öncesine kadar, idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunur. Talepte bulunanlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesi tarafından idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır. Talepte bulunmayanlar, başka bir göreve atanmak üzere Danıştay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına(2) bildirilir. 

6. (Ek: 1/7/2016 – 6723/1 md.) Görevi sona eren üyelerin Danıştay ile ilişkileri kesilir; ancak atamaları gerçekleşinceye kadar, özlük hakları Danıştay tarafından karşılanmaya devam olunur.

7. (Değişik: 27/6/2013-6494/5 md.) Danıştayda boşalan üye sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca, boşalan üyeliklerin idare veya vergi dairesi üyeliği olduğu da belirtilmek suretiyle, Cumhurbaşkanlığına (3) ve Adalet Bakanlığına duyurulur. 
	
8. Cumhurbaşkanı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu duyurudan sonra en geç iki ay içinde seçim yapılır. 
(1) 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
5438-2
Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanlarının nitelikleri, seçimleri ve görev süreleri
Madde 10 - 6723(2016), 6494(2013), KHK 650(2011), 6110(2011), 3619(1990)
1.Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.

2. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için altı yıl, başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek için üç yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunludur.(1)(2)

3. (Mülga: 22/3/1990 -3619/12 md.)

4. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler, yeniden seçilemeyenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine devam ederler.

5. Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten onbeş gün önce veya diğer sebeplerle boşalma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır.Çalışmaya ara verme süresi bu sürenin hesabında nazara alınmaz.

6. Seçime katılmak isteyenler seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazı ile başvurabilecekleri gibi, toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabilirler veya teklif edilebilirler.

7. Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanır. Şu kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.

8. (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
(1) 8/8/2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “sekiz yıl” ibaresi “dört yıl”, “altı yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
5439
Danıştay Tetkik Hakimi ve Savcılarının atanmaları ve dairelere verilmeleri
Madde 11 - 6572(2014)
1. Danıştay tetkik hakimleri ile savcıları, beş yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil almış idari yargı hakimleri arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar.

2.Danıştay tetkik hakimlerinin görev yerleri, Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir. Görev yerleri, aynı usulle değiştirilir. İdari bakımdan zaruret olmadıkça bir sicil devresi geçmeden görev yerleri değiştirilemez. Sicil devresi en az altı aydır.(1)(2)
 
3.Tetkik hakimlerinin görev yaptıkları kurul ve daireler, yönetmelikte belirlenecek esas ve sürelere göre değiştirilir.
Memurların nitelikleri, atanmaları, istihdamı, nakilleri ve görevlendirilmeleri (3)
Madde 12 - 6494(2013), KHK 650(2011) (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/6 md.)
1. Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet gösteren idarî hizmet birimleri ile Daireler, Kurullar ve Başsavcılığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve kalem hizmetlerini yürüten birimlerde çalışacak memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen nitelikleri haiz olmaları gerekir.

2. Birinci fıkrada belirtilen memurlar naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınava girmiş olanlar arasından, Genel Sekreterin görevlendireceği genel sekreter yardımcısının başkanlığında, iki tetkik hâkiminden oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Genel Sekreterin teklifi üzerine Danıştay Başkanınca atanırlar.
3. Danıştayda çalışan Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, Adalet Bakanlığınca mükteseplerine uygun olarak, açıktan atama iznine tabi olmaksızın, Bakanlığın taşra kadrolarına atanabilirler.

4. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire ve Kurullar
Daireler
Madde 13 - 6723(2016), 6572(2014), 6110(2011), 5183(2004), 4055(1994)
1. (Değişik: 9/2/2011-6110/1 md.)Danıştay; dokuzu dava, biri idari daire olmak üzere on daireden oluşur. (4)(5)

(1) 27/6/2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başkanlık Kurulu” ibaresi “Başkanlar Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başkanlar” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Memurların nitelikleri ve atanmaları” iken, 8/8/2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ondördü” ibaresi “on beşi”, “biri” ibaresi “ikisi” ve “onbeş” ibaresi “on yedi” şeklinde değiştirilmiştir. (5) 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “on beşi” ibaresi “dokuzu”, “ikisi” ibaresi “biri” ve “on yedi” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir
5440
2. (Değişik: 9/2/2011-6110/1 md.) Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder. Müzakereler gizli yapılır.

3. Dairelerde yeteri kadar tetkik hakimi bulunur.

4. Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında bir kalem bulunur. Kalem, yazı ve tebliğ işlerini yürütür.
Başkan ve üyelerin dairelere ayrılmaları
Madde 14 - 6572(2014), 6494(2013)
1.Daire başkanları belirli bir dairenin başkanı olarak seçilirler.

2.Üyeler, Başkanlık Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göre, daireleri aynı usulle değiştirilebilir.(1) (2) 

3.(Mülga: 2/12/2014-6572/10 md.)

4.Dairelerde vukubulacak noksanlıklar, diğer dairelerden üye alınmak suretiyle tamamlanır.Bu üyeler Başkanlık Kurulunun kararı ile önceden tespit edilir.(1) (2)
Danıştay genel kurulu
Madde 15 -
1. Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur.

2. Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı Başkan ve üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır.

3.Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlanmış sayılır. Genel Kurulun toplantı yeter sayısına ilişkin özel hükümler saklıdır.
İdari işler kurulu
Madde 16 - 6723(2016), 6572(2014), 5183(2004)
1. (Değişik: 2/12/2014 – 6572/11 md.) (Değişik ilk cümle : 1/7/2016 – 6723/4 md.) İdari İşler Kurulu, idari daire başkanı ile her takvim yılı başında Başkanlık Kurulunca idari daireden seçilecek iki üye ve her dava dairesi başkan veya üyeleri arasından seçilecek bir üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık Kurulunca otuz gün içinde seçim yapılır. 

2. Bu Kurula Danıştay Başkanı veya başkanvekillerinden biri başkanlık eder.

3. Toplanma ve görüşme yeter sayısı dokuzdur.(3)

4. Memurların yargılanması ile ilgili işlerin görüşülmesinde, incelenmekte olan kararı veren daire başkan ve üyeleri toplantıya katılamazlar. (Mülga son cümle: 2/12/2014 – 6572/11 md.)(…) (Ek cümle : 1/7/2016 – 6723/4 md.) Bu toplantılarda toplanma ve görüşme yeter sayısı yedidir.

5. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

6. İdari İşler Kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve memur verilir.
(1) 27/6/2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başkanlık Kurulu” ibaresi “Başkanlar Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başkanlar” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “onbeştir” ibaresi “dokuzdur” şeklinde değiştirilmiştir.
5440-1
 
İdari ve vergi dava daireleri kurulları(1)
Madde 17 - 6723(2016), 6572(2014), 6110(2011), 5183(2005), 4575(2000), 4055(1994), 3619(1990)(Değişik: 2/6/2004-5183/3 md.)
1. (Değişik: 2/12/2014-6572/12 md.) İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları ile her idari dava dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen iki asıl ve iki yedek üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu ise vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi dava dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İki yıllık süre sonunda Başkanlık Kurulunca, her iki kuruldaki üyelerin yarısı iki yıl süreyle yeniden görevlendirilirken, diğer yarısı kurullarda daha önce görevlendirilmeyen üyeler arasından yenilenir. Kurullarda görevlendirilen asıl üyeler, üst üste en fazla iki dönem görevlendirilebilir. Asıl üyenin görevini geçici olarak yerine getirememesi durumunda ilgili daireden, zorunlu hallerde diğer dairelerden görevlendirilen yedek üye kurul toplantılarına katılır. Kurulların asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık Kurulu tarafından yedi gün içinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder.

3. (Değişik: 9/2/2011-6110/2 md.) Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için on beş, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise on birdir. İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde ve iki dava dairesinin birlikte yapacağı toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara katılmış olanlar idari ve vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar. (2) (3)

4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz.

5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir.

6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü bulunur.
İçtihadları birleştirme kurulu
Madde 18 -
1. İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur.

2. Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz.

3. Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, bu toplantıda karar yetersayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu ile verilir. Kurulun diğer kararları oyçokluğu ile verilir.

4. İçtihatları Birleştirme Kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve memur verilir.
(1) Bu madde başlığı “İdari ve vergi dava daireleri genel kurulları” iken, 2/6/2004 tarihli ve 5183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “otuzbir” ibaresi “yirmi beş” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yirmi beş” ibaresi “on beş” ve “onüçtür” ibaresi “on birdir” şeklinde değiştirilmiştir.
5440-2
 
Başkanlar Kurulu(1)
Madde 19 - 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011), 3619(1990)(Değişik: 22/3/1990 - 3619/2 md.)
1 –(Yeniden düzenleme: 27/6/2013 – 6494/8 md.) Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanının başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşur.

2- Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en kıdemli üyesi katılır.

3- Kararlar oy çokluğu ile verilir.

4- Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Başkanlık Kurulu(2)
Madde 19/A - 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011) (Ek: 8/8/2011-KHK-650/7 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013 -6494/9 md.)
1. Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanının başkanlığında, üçü daire başkanı üçü Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur.
Başkanlık Kurulu üyelerinin seçimleri(3)
Madde 19/B - 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011) (Ek: 8/8/2011-KHK-650/7 md. İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013 -6494/10 md.)
1.Başkanlık Kuruluna seçilecek asıl ve yedek üyeler Danıştay Genel Kurulunca seçilir. Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez.

2.Başkanlık Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması hâlinde, noksanlık yedeği ile tamamlanır.

3.Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda Kurul toplantılarına katılamazlar.

4.Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması da mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. Seçimler 10 uncu madde hükümleri gereğince yapılır.

5.Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemezler.

6.Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin seçim süresi dolmadan bu sıfatları değiştiğinde Kurul üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.

7.Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde on beş gün içinde boşalan üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.
(1) 8/8/2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu madde başlığı “Başkanlık kurulu”iken “Başkanlar Kurulu” ve birinci fıkrasında yer alan “Başkanlık Kurulu” ibaresi “Başkanlar Kurulu” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve 27/6/2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. (2) 27/6/2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, bu madde başlığı metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. (3) 27/6/2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu madde başlığı metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
5441
Yüksek disiplin kurulu
Madde 20 -
1. Yüksek Disiplin Kurulu, Danıştay Başkanının Başkanlığında her takvim yılı başında, Danıştay Genel Kurulunca her daireden seçilecek birer üye ile ikisi dava daireleri ve biri de idari daireler başkanları arasından seçilecek üç daire başkanından kurulur. Danıştay Başsavcısı Kurulun tabii üyesidir.

2. Kurula iki daire başkanı ve beş üye yedek olarak seçilir.

3. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve üçte iki oyçokluğu ile karar verir.

4. Kurul üyeliklerinde boşalma halinde, boşalan yer için en çok on gün içinde Genel Kurulca birinci fıkradaki esaslara göre yeniden seçim yapılır.

5. Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür.
Disiplin kurulu
Madde 21 -
Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği bir daire başkanıyla bir üyeden ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hakimi ile bir Danıştay savcısından oluşur. Aynı şekilde birer yedek seçilir. Genel Sekreter Kurulun tabii üyesidir. Daire Başkanı Kurula Başkanlık eder. Kurul oyçokluğu ile karar verir.
Başkanlara ve Başsavcıya vekalet
Madde 22 -
1. Danıştay Başkanlığının boşalması, Danıştay Başkanının izinli veya özürlü olması hallerinde başkanvekillerinde en kıdemlisi Danıştay Başkanına vekalet eder.

2. Dairelerde en kıdemli üye başkana vekalet eder. Başsavcıya Danıştay Başkanının seçeceği ve Başsavcılığa seçilme niteliğine sahip bir Danıştay üyesi vekalet eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danıştay'ın, Daire ve Kurulların Görevleri
Danıştayın görevleri
Madde 23 - KHK 703(2018), 6723(2016), 4492(1999), 3619(1990)
Danıştay:

a) (Değişik: 22/3/1990 - 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar. (Ek cümle : 1/7/2016 – 6723/6 md.) Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır.

b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.

c) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)

d) (Değişik:18/12/1999-4492/1 md.) (…)(1) kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir
	
e) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)
	
f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.
İlk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar
Madde 24 - KHK 703(2018), 6352(2012), 5183(2004), 4575(2000), 4492(1999), 3619(1990)(Değişik : 2/6/2000 - 4575/2 md.)
1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:
	
a) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanı kararlarına,
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan ““Tüzük tasarılarını inceler;” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
5442
b) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere,

c) (Değişik: 2/7/2012-6352/45 md.) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,

d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,(1)

e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, 

f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,
	
Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.
	
2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.
Temyiz yoluyla Danıştay'da görülecek davalar
Madde 25 - 3619(1990) (Değişik: 22/3/1990 -3619/5 md.)
İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır.
İdari uyuşmazlık ve davalarda görev(2)
Madde 26 - 6723(2016), 6572(2014), 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011), 6110(2011), 5183(2004), 4575(2000)(Değişik : 2/6/2000 -4575/3 md.)
Değişik birinci fıkra : 9/2/2011-6110/3 md.) İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu daireler ile idari ve vergi dava daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır. (2)(3)

(Yeniden düzenleme: 27/6/2013 – 6494/11 md.; Değişik ikinci fıkra: 2/12/2014-6572/13 md.) Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk doğması hâlinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri veya idari dairelerden birinin veya birkaçının görev alanını değiştirerek bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava dairesi veya idari daire olarak görevlendirebilir.

(Yeniden düzenleme: 27/6/2013 – 6494/11 md.) Görevlendirilen dairedeki dosyaların vergi ve idari uyuşmazlıklara ilişkin görev ayrımı gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği, görevlendirilen daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin verileceği hususları Başkanlık Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanır.(2)

Daire Başkanı ve üyeleri, dairenin görevlendirildiği işlere bakan dava dairesi genel kuruluna katılır.
(1) Bu bentte yer alan "Danıştay idari dairelerince“ ibaresi, 2/6/2004 tarihli ve 5183 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle “Danıştay İdari Dairesince” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında “Ondördüncü ve Onbeşinci” ibaresi “On dördüncü, On beşinci ve On altıncı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Başkanlar” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü, On dördüncü, On beşinci ve On altıncı” ibaresi “Dokuzuncu ve Onuncu” şeklinde değiştirilmiştir.
5442-1
İkinci dairenin görevleri
Madde 26/A - 6110(2011), 5183(2004) (Ek: 2/6/2004 -5183/6 md.; Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Dava dairelerinin görevleri (1)
Madde 27 - 6572(2014), 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011), 6110(2011)(Değişik : 9/2/2011-6110/4 md.)
Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.

İdari dava daireleri ile vergi dava daireleri kendi aralarında işbölümü esasına göre çalışır. (Yeniden düzenlenen ikinci cümle: 27/6/2013 – 6494/12 md.; Değişik ikinci cümle: 2/12/2014-6572/14 md.) Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde dava daireleri arasındaki iş bölümü aşağıdaki esaslar uyarınca Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir. (Mülga üçüncü ve dördüncü cümleler: 2/12/2014-6572/14 md.) (...)

1. İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar yönünden, daireler arasındaki işbölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.

2. Tam yargı davaları yönünden işbölümü;

a) Zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre,

b) Zarar idari eylemden kaynaklanmışsa hizmetin niteliğine göre,
belirlenir.

3. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlere ilişkin davalarda vergi dava daireleri arasındaki işbölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.

4. Temyiz incelemesi yapmakla görevli daire, aynı konuda ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek davalara bakmak ve olağanüstü kanun yolları incelemelerini de yapmakla görevlidir.

5. İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.

6. Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılır.

7. İşbölümünde idari ve vergi dava dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu belirlenmemiş davalara bakmak üzere birer idari ve vergi dava dairesi görevlendirilir.

8. İşbölümünde aynı mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların birden fazla dairede çözümlenmesi konusunda farklı esaslar belirlenebilir.

Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı başında ikinci fıkrada belirlenen usule göre bir kısım işler başka daireye verilebilir.

Bu madde uyarınca alınan kararlar Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı izleyen ay başından itibaren uygulanır.
(1) Bu madde başlığı “Üçüncü dairenin görevleri”iken, 9/2/2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5443
Dördüncü dairenin görevleri
Madde 28 - 6110(2011) (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Beşinci dairenin görevleri
Madde 29 - 6110(2011) (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Altıncı dairenin görevleri
Madde 30 - 6110(2011) (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Yedinci dairenin görevleri
Madde 31 - 6110(2011) (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Sekizinci dairenin görevleri
Madde 32 - 6110(2011), 3619(1990) (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Dokuzuncu dairenin görevleri
Madde 33 - 6110(2011) (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Onuncu dairenin görevleri
Madde 34 - 6110(2011), 5020(2003) (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Onbirinci dairenin görevleri
Madde 34/A - 6110(2011), 5183(2004), 4055(1994) (Ek: 8/12/1994 -4055/3 md.; Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Onikinci dairenin görevleri
Madde 34/B - 6110(2011), 5183(2004), 4055(1994) (Ek:8/12/1994 -4055/3 md.; Mülga: 9/2/2011-6110/14 md
 
Onüçüncü dairenin görevleri
Madde 34/C - 6110(2011), 5183(2005) (Ek:2/6/2004 –5183/9 md.; (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
Amme alacaklarına ilişkin davalar
Madde 35 -
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava daireleri tarafından çözümlenir.
Yeni vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü
Madde 36 -
Bir vergiyi kaldıran ve yerine aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi koyan kanunlardan doğan uyuşmazlıklar, önceki vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli dairece çözümlenir.
Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi
Madde 37 - 6110(2011), 5183(2004) (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)
 
İdari ve vergi dava daireleri kurullarının görevleri
Madde 38 - 3619(1990) (Değişik: 22/3/1990 -3619/6 md.)
1. İdari Dava Daireleri Kurulu;

a) İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,

b) İdari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları,

Temyizen inceler.

2. Vergi Dava Daireleri Kurulu;

a) Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,

b) Vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları, Temyizen inceler.
5444
İçtihatları birleştirme kurulunun görevleri
Madde 39 -
İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.
İçtihatların birleştirilmesini istemeye yetkili olanlar
Madde 40 -
1. İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir.

2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler.

3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır.

4. Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.
İdari işlerde görev(1)
Madde 41 - 6723(2016), 6572(2014), 5183(2004)(Değişik:2/6/2004 –5183/11 md.)
 İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari İşler Kurulunda görülür. (2)
Birinci dairenin görevleri(3)(4)
Madde 42 - KHK 703(2018), 6723(2016), 6572(2014), 5183(2004), 4492(1999)
Birinci daire:

a) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)

b) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)

c) (Değişik:18/12/1999-4492/3 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,

d) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)

e) Kanunlarında Danıştay'dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri,
	
f) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)
(1) 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Birinci Daire ve” ibaresi “Birinci ve On yedinci daireler ile” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Birinci ve On yedinci daireler ile” ibaresi “Birinci Daire ve” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Birinci dairenin görevleri” iken, 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Birinci Daire:” ibaresi “Birinci ve On yedinci daireler:” şeklinde değiştirilmiştir. (4) Bu madde başlığı “Birinci ve On Yedinci dairelerin görevleri” iken, 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, metne işlendiği şekilde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Birinci ve On yedinci daireler:” ibaresi “Birinci daire:” şeklinde değiştirilmiştir.
5445
g) 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları,
	
h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danıştay'a verilen işleri,
	
ı) Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan işleri,
	
j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri, 
     
k) (Değişik:2/6/2004 – 5183/11 md.) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri,
	
İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir. 
İkinci dairenin görevleri
Madde 43 - 5183(2004) (Mülga: 2/6/2004 –5183/13 md.)
 
Bir kısım işlerin diğer idari daireye verilmesi
Madde 44 - 5183(2004) (Mülga: 2/6/2004 –5183/13 md.)
 
Danıştay genel kurulunun görevleri
Madde 45 -
Danıştay Genel Kurulu, bu Kanunla ve diğer kanunlarla bu Kurula verilen seçim görevleri ile diğer görevleri yapar ve bu Kanunda öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri kabul eder.
İdari işler kurulunun görevleri
Madde 46 - 4492(1999), 3619(1990)
1. İdari İşler Kurulu :

a) (Mülga: 22/3/1990 -3619/12 md.)

b) (Değişik: 18/12/1999 -4492/4 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini

c) Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işleri,

d) Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını,

e) Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Danıştay Başkanının havale edeceği işleri,

f) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre ilgili dairece birinci derecede verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu muhakeme kararlarını ise itiraz üzerine,

İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.Danıştay'ın ilgili dairesi Kurulun bozma kararlarına uymak zorundadır.

2. İdari dairelerin birinden çıkıp, (e) bendi uyarınca Danıştay Başkanı tarafından Danıştay İdari İşler Kuruluna havale edilmemiş olan işler ve verilen kararlar ilgili bakanlığın görüşüne uygun olmadığı takdirde, bakanın isteği üzerine, Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşülür.

3. İdari dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle işin esası hakkında karar vermediği işlerde, İdari İşler Kurulunca bu kararın yerinde görülmemesi halinde, ilgili daireye geri gönderilir ve bu dairece İdari İşler Kurulu kararı doğrultusunda İnceleme yapılarak karar verilir.
İdari işlerin görüşülmesi
Madde 47 -
Dairelerle kurulların toplantılarında üye veya tetkik hakimlerinin açıklamaları dinlendikten sonra işlerin görüşülmesine geçilir. Konular aydınlanınca göreve ve usule ilişkin meseleler varsa ilk önce bunlar ve sırayla diğer meseleler karara bağlanır.
5446
(…)(2) kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin görüşülmesi
Madde 48 - KHK 703(2018), 4492(1999), 3619(1990)(Değişik: 18/12/1999 - 4492/5 md.)
Danıştay, (…)(2) kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmeyi, geliş tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.
Evrak getirilmesi ve yetkililerin dinlenmesi
Madde 49 -
1. İncelenmekte olan işler hakkında lüzum görülen her türlü evrak getirtilebileceği ve bilgi istenebileceği gibi, tamamlayıcı veya aydınlatıcı bilgiler alınmak üzere ilgili dairelerden veya uygun görülecek diğer yerlerden yetkili memur ve uzmanlar da çağırılabilir.

2. İstenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, ilgili makam, gerekçesini bildirmek suretiyle söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir.
Görüşmelerin idaresi
Madde 50 -
Başkan, görüşmeleri idare eder ve oya sunulacak hususları belirler. Göreve ve usule ait meselelerde azınlıkta kalanlar, işin esası hakkında oylarını kullanmak zorundadırlar.
Kararlar
Madde 51 -
Kararlarda, toplantıya katılanların ad ve soyadları, işin konusu, verilen kararların gerekçeleri, azınlıkta kalanların görüşleri ve karar tarihi belirtilir. Kararlar, toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Başkanlar Kurulunun görevleri(1)
Madde 52 - 6572(2014), 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011), 6217(2011), 3619(1990)(Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/13 md.)
1. Başkanlar Kurulunun görevleri şunlardır:

a) (Mülga: 2/12/2014-6572/17 md.)

b) (Mülga: 2/12/2014-6572/17 md.)

c) (Mülga: 2/12/2014-6572/17 md.)

d) (Mülga: 2/12/2014-6572/17 md.)

e) Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak

f) Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini yapmak

g) Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri görüşmek ve karara bağlamak

2. Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanının davetiyle toplanır.

3. (Değişik: 2/12/2014-6572/17 md.) Başkanlar Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz.
(1) 8/8/2011 tarihli ve 650 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin başlığı “Başkanlık kurulunun görevleri” iken “Başkanlar Kurulunun görevleri”, birinci fıkrasında yer alan “Başkanlık Kurulu” ibaresi “Başkanlar Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile bu maddenin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Başkanlar Kurulu” ibaresi ile a), b) bentleri ile üçüncü fıkrası iptal edilmiş olup, sonra da 27/6/2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle mezkur madde başlığı ve madde metni metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu madde başlığında yer alan “Kanun ve tüzük tasarıları ile” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
5446-1
Başkanlık Kurulunun görevleri (1)
Madde 52/A - 6723(2016), An. M. K. 2016/12(2016), 6572(2014), 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011)(Ek: 8/8/2011-KHK-650/8 md.; İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/14 md.; Değişik: 2/12/2014-6572/18 md.)
1. Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak belirlemek.

b) Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek.

c) Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek.

d) Daireler arasında iş bölümünü belirlemek.

e) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek veya bu işleri yapmak.

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

2. (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 10/2/2016 tarihli ve E.: 2015/18, K.: 2016/12 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 1/7/2016-6723/10 md.) Başkanlık Kurulunun kararlarına karşı ilgililerce Başkanlar Kuruluna yedi gün içinde itiraz edilebilir. Başkanlar Kurulu, Başkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği gibi değiştirerek de onaylayabilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz.
Yüksek disiplin kurulunun görevleri
Madde 53 -
Yüksek Disiplin Kurulu, bu Kanun hukümleri dairesinde Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir ve bu Kanunla görevli kılındığı diğer işleri görür.
Disiplin kurulunun görevleri
Madde 54 -
Disiplin Kurulu:
a) Danıştay memurları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu görevlerini yapar.

b) Danıştay memurları hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre birinci derecede karar verir.

c) Danıştay memurları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 226 ncı maddesinin (B) bendinde yazılı görüşme ve danışma kurulu görevini yapar.
(1) 27/6/2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle bu maddenin başlığı metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
5446-2
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görevler ve Haklar
Danıştay Başkanının görevleri
Madde 55 - 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011) (Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/15 md.)
1. Danıştay Başkanı, Danıştayın genel işleyişinden sorumludur. Kuruluşun düzenli çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alır.

2. Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kuruluna, İdari İşler Kuruluna, idari ve vergi dava daireleri kurullarına, Yüksek Disiplin Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve Başkanlık Kuruluna başkanlık eder.
Danıştay Başkanvekillerinin görevleri
Madde 56 -
1. Danıştay Başkanına ait görevlerden Danıştay Başkanı tarafından verilenleri yaparlar.

2. Danıştay Başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik ederler.

3. Danıştay Başkanının katılmadığı kurullara başkanlık ederler.
Daire Başkanlarının görevleri
Madde 57 -
1. Daire başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını, daire işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini ve tetkik hakimleri ile diğer memurların yetişmelerini sağlarlar. Görüşmeleri idare ederler, dahil bulundukları kurulların toplantılarına katılarak düşüncelerini bildirirler ve oylarını verirler.

2. Daire başkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.
Üyelerin görevleri
Madde 58 -
Üyeler, bulundukları dairelerde başkanlar veya dahil bulundukları kurullarda kurul başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli daire veya kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, kararları yazarlar, dairelerin ve üyesi bulundukları kurulların toplantılarına katılırlar, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler ve daire ile il-

gili olmak üzere verilen diğer işleri görürler.
Genel Sekreterin görevleri
Madde 59 -
1. Genel Sekreter bu Kanunun görevli kıldığı işler ile Danıştay Başkanının vereceği idare ve yazı işlerini yürütür.

2. Dairelere ve Başsavcılığa bağlı olanlar dışındaki müdürlükler ve diğer idari birimler Genel Sekreterin yönetim ve denetimi altında bulunur.
5447
Danıştay Başsavcısının görevleri
Madde 60 - 6352(2012)
1. (Değişik birinci cümle: 2/7/2012-6352/46 md.) Başsavcı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda görülen dava dosyalarını, esas hakkındaki düşüncelerini bildirmek üzere, uygun göreceği görev ayırımına göre savcılara havale eder. Düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savcılar ile Başsavcılıkta görevli diğer memurların devamlarını ve intizamla çalışmalarını sağlar, gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

2. Başsavcı, incelediği dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar. 

3. Başsavcı her takvim yılı sonunda, işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü idari tedbirleri bildirir. 

4. Başsavcı, savcılardan birini, idari işlerde kendisine yardım etmekte görevlendirebilir.
 
Savcıların görevleri
Madde 61 - An. M. K. 2012/108(2013), 6352(2012)
1. (Değişik: 2/7/2012-6352/47 md.) Savcılar, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda görülen dava dosyalarından kendilerine havale olunanları Başsavcı adına incelerler ve esas hakkındaki düşüncelerini, bir ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte Başsavcıya bildirirler. Danıştay Başkanının ve Başsavcısının vereceği diğer görevleri yerine getirir; çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırılması için Başsavcının alacağı tedbirlere uyarlar. 

2. Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay Başkanlığı aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi işlem dosyalarını da getirtebilirler. 

3. (Değişik: 2/7/2012-6352/47 md.) Dava dairelerince gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay savcıları, önceden haber verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar.
Tetkik Hakimlerinin görevleri
Madde 62 -
1. Tetkik hakimleri Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanlarının kendilerine havale ettikleri işleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar. Kendi düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenler ve Danıştay Başkanı, kurul başkanı ve daire başkanının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler.

2. Her daire ve kurulda, o daire veya kurul başkanınca birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hakimi, memurların görevlerine devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir biçimde çalışmalarını, idare, dosya ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli olarak yürütülmesini, Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanının vereceği diğer işleri yapmakla görevlendirilir.
Görevlerin uygulanma şekli
Madde 63 -
Danıştay meslek mensuplarının ve tetkik hakimleri ile savcıların yukarıdaki maddelerde yazılı görevlerinin uygulanmasına idari daire ve kurulların çalışma usullerinin düzenlenmesine ve 7 nci maddede yazılı müdürlükler, bürolar ve kalemlerin görevlerinin ifasına ve işlerin belirli sürelerde sonuçlandırılmasına ilişkin hükümler Danıştay İçtüzüğünde gösterilir.
5448
Başkan, Başsavcı ve üyelerin aylıkları ve ödenekleri ile diğer mali hakları
Madde 64 - 7079(2018), KHK 696(2017)
Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerine aylık, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakımından sırasıyla Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/32 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/27 md.) Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenir.
Yurt dışına gönderilme
Madde 65 -
1. Danıştay meslek mensupları, idare ve vergi hukuku alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla aylık ve ödenekleri, hakiki yol masrafları ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek şartıyla idari yargı sisteminin uygulandığı yabancı memleketlere Başkanlık Kurulunun kararı ile gönderilebilirler.

2. Yurt dışına gönderilecek Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin seçimleri ile diğer esaslar hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Başka iş ve görev kabul etme
Madde 66 -
1.Danıştay meslek mensupları, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; Danıştay Başkanının izni ile kurumlarından yolluk almaksızın davet edildikleri yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılabilirler. Onbeş güne kadar olan izinler Danıştay Başkanınca, onbeş günü aşan izinler Başkanlık Kurulunca verilir.

2. Danıştay meslek mensupları birinci fıkradaki hallerde Başkanlık Kurulu kararıyla görevli olarak gönderilebilir.

3. Yukarıdaki fıkrada yazılı olan Danıştay meslek mensupları esas görevleri yanında Başkanlık Kurulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında ders ve konferans verebilirler.
ALTINCI BÖLÜM
Disiplin Kovuşturması
Disiplin kovuşturması
Madde 67 -
Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin, yüksek hakimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse haklarında bu Kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılır.
Konunun yüksek disiplin kuruluna intikal ettirilmesi
Madde 68 -
Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin yukarıdaki maddede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde konunun Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi Başkanlık Kurulu tarafından duruma göre takdir edilir ve karara bağlanır.
Disiplin kovuşturması kararı
Madde 69 -
1. Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnat olunan hal ve hareketin niteliğine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığına karar verir.

2. Kurul, disiplin kovuşturmasına karar verirse, Kurul dışındaki daire başkanları ve üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Haklarında isnatta bulunulanlar, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ise, Kurulun bu husustaki toplantılarına katılamazlar. Bunların yerleri 20 nci maddedeki usule göre doldurulur.
5449
Soruşturmanın şekli
Madde 70 -
1.Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan hal ve hareketi bildirerek savunmasını alırlar, lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinler, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tespit ederler.

2. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler, sorulan hususlara cevap vermek ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. Ancak 49 uncu madde hükmü saklıdır.
Rapor verilmesi
Madde 71 -
Soruşturmayı yapanlar yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaatlerini belirten bir rapor hazırlarlar ve belgeleri bu rapora bağlarlar.
Rapor üzerine yapılacak işlem
Madde 72 -
1. Yukarıdaki madde gereğince hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin Kuruluna verilir. Bu Kurula, soruşturmayı yapmış olanlar katılamazlar.
2. Kurul Başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve beş günden az olmamak üzere tayin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye davet eder.

3. Kurul Başkanı, soruşturma dosyasını üyelerin birine havale eder.

4. Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleştirilmesine karar verir.

5. İlgili, bu dosyayı raportör üyenin huzurunda inceleyebilir.
Disiplin cezaları
Madde 73 -
1. Yüksek Disiplin Kurulu isnat olunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.

2. Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, ilgilinin uyarılmasını veya hizmet süresine göre istifa etmeye veya emekliliğini istemeye davet edilmesini karar altına alır.

3. Kurul kararı Danıştay Başkanı hakkında ise, vekili, diğerleri hakkında ise Danıştay Başkanı tarafından ilgiliye tebliğ edilir.
Kararların yerine getirilmesi
Madde 74 -
İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye dair olan karara, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Bir aylık süre içinde ilgili izinli sayılır.
Disiplin kararı aleyhine dava açılması
Madde 75 -
1. İlgili, Yüksek Disiplin Kurulu kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bu karara karşı dava açabilir. Bu davalar, savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz.

2. Dava sonuçlanıncaya kadar ilgililerden boşalan yerler doldurulmaz.

3. Yüksek Disiplin Kurulunda karar vermiş veya soruşturmayı yapmış olanlar, disiplin cezalarına ilişkin davaların görüşülmesine katılamazlar.
5450
YEDİNCİ BÖLÜM
Ceza Kovuşturması
Soruşturma
Madde 76 -
1.- Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı, Danıştay Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan bir kurul tarafından ilk soruşturma yapılır.

2. Danıştay Başkanı hakkında soruşturma, kendisinin katılmayacağı Başkanlık Kurulunca seçilecek bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan bir kurul tarafından yürütülür.

3. Kurul, soruşturma sonunda düzenleyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı Danıştay Başkanına, soruşturma Danıştay Başkanı hakkında ise fezlekeyi ve evrakı başkanvekiline verir. Bu husustaki dosya Danıştay Başkanı veya vekili tarafından gerekli karar verilmek üzere İdari İşler Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Bu Kurulun vereceği kararlar sanığa ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.

4. Yargılamanın men'i kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair kararlar itiraz üzerine İdari İşler Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmayacağı Danıştay Genel Kurulunda incelenir.

5. Danıştay Genel Kurulunun bu toplantılarında yeter sayı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda ise en kıdemsiz üye toplantıya katılmaz.
İtiraz süresi:
Madde 77 -
76 ncı madde hükümlerine göre birinci derecede verilen kararlara itiraz süresi bu kararın sanığa veya şikayetçiye tebliğ tarihinden itibaren on gündür.
Görevli kurullarda inceleme
Madde 78 -
1. Yukarıdaki maddelerde yazılı kurullarda inceleme evrak üzerinde yapılır. Sanıklar, soruşturma dosyalarını son soruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği üzerine, kararı veren kurulun tetkik hakiminin gözetimi altında inceleyebilirler.

2. Kararlar, kurulun tetkik hakimi tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.
Soruşturma dosyasının yargı yerlerine gönderilmesi
Madde 79 -
76 ncı madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar üst kurulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten sonra, soruşturma dosyası, gereği yapılmak üzere Danıştay Başkanı veya vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcısına gönderilir.
Karara katılamayacak olanlar
Madde 80 -
Soruşturma yapanlar, soruşturmalar üzerine karar verecek olan kurulların toplantılarına katılamazlar.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanacağı haller
Madde 81 -
1. Yukardaki maddeler hükümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile verilecek kararlarda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

2. Soruşturma kurulları sorgu hakiminin yetkilerini haizdir.
5451
Şahsi suçların kovuşturma usulü
Madde 82 -
1. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin şahsi suçlarının takibinde Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve üyelerinin şahsi suçlarının takibi ile ilgili hükümler uygulanır.

2. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, Danıştay Başsavcısı ve daire başkanları ile üyeler hakkında kovuşturma yapılması Başkanlık Kurulunun iznine tabidir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Görevin Sona Ermesi
Hüküm giyme hali
Madde 83 -
1. Danıştay meslek mensuplarından birinin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giymesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer.

2. Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme halinde bu suç, mesleğin vakar ve şerefini bozan veya mesleğe karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, ilgilinin meslekten çıkarılması gerekip gerekmediğine Yüksek Disiplin Kurulu tarafından karar verilir.
Sağlık bakımından görevin yerine getirilememesi
Madde 84 - 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011) (Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/16 md.)
Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü resmî sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensuplarının görevine son verilmesine Başkanlar Kurulunca karar verilir.
Dava hakkı
Madde 85 -
83 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 84 üncü maddeye göre görevlerine son verilen ilgililerin bu kararlara karşı açacakları davalarda 75 inci madde hükümleri uygulanır.
5452
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Çalışmaya ara verme
Madde 86 - 6494(2013), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2012), KHK 650(2011), 5219(2005)
1.(Değişik: 8/8/2011-KHK-650/9 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/17 md.) Danıştay daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

2.Ara verme süresi içinde çalışmak üzere; bir daire başkanı ile dört üyeden ve bir yedek üyeden oluşan bir nöbetçi daire kurulur. Yedek üye aynı zamanda Genel Sekreterlik görevini yapar.

3.(Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/17 md.) Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay dairelerinin başkan ve üyeleri arasından karma olarak Başkanlar Kurulu tarafından seçilir. Ayrıca lüzumu kadar savcı ve tetkik hâkimi görevlerine devam ederler.

4.Çalışmaya ara verme süresi içinde görevli olarak kalanlar hariç olmak üzere Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile savcılar ve tetkik hakimleri çalışmaya ara verirler. Bu süre içinde Danıştay Başkanına, nöbetçi daire başkanı vekalet eder.

5.Danıştay'da çalışan diğer memurlar çalışmaya devam ederler.Ancak, çalışmaya ara verme süresi içinde işin icaplarına göre görevde kalmaları lüzumlu görülmeyen memurlar kanuni izinlerini kullanırlar.

6.(Değişik: 27/6/2013-6494/17 md.) Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri başında kalan Danıştay üyeleri yılın diğer dönemlerinde yol süresi dâhil çalışmaya ara verme süresi kadar izin kullanabilirler.
Nöbetçi dairenin göreceği işler
Madde 87 - KHK 703(2018)
Nöbetçi daire, çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:

a) (…)(1) kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler,

b) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işler, 
 
c) Tutuklu memurlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre Danıştaya gelen işler. 
Tasnif ve yayın bürosu
Madde 88 -
1. Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen kararların ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Danıştay Dergisinin yayımlanması işini yürütmek ve kamu hukuku ile ilgili bilimsel yayınları takip etmek üzere, bir büro kurulur.

2. Bu büronun kuruluş ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir.
Gizli bilgileri açıklama
Madde 89 -
Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve savcıları kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar.
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 184 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları hariç olmak üzere hükümetçe verilecek ivedi veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
5453
İsnat ve iftiralara karşı korunma
Madde 90 -
Danıştay meslek mensupları hakkında ihbar ve şikayetlerin inceleme, soruşturma veya yargılama sonunda sabit olmadığı ve bir isnadın gareze binaen veya hakaret kasdıyla yapıldığı veya uydurma bir isnat mahiyetinde olduğu anlaşıldığı takdirde, Danıştay Başkanı isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister.
Çalışma saatleri ve izinler
Madde 91 - 3619(1990) (Değişik: 22/3/1990 -3619/9 md.)
Danıştayda haftalık çalışma süresi ve Danıştay meslek mensuplarının mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri yönünden Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
Dosyaların ve diğer evrakın saklanması
Madde 92 -
Dava dosyalarıyla diğer evrakın Danıştayda saklanma süreleri, yok edilme usulleri ve Danıştay Arşivine ilişkin diğer hususlar çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Bütçe
Madde 93 -
1. Danıştay genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.

2. Bütçenin ita amiri Danıştay Başkanıdır. Muhasebe işleri Danıştay nezdinde kurulacak muhasebe teşkilatı tarafından yürütülür.

3. Yasama meclislerindeki bütçe görüşmelerinde Danıştayı Başkan veya görevlendireceği kimse temsil eder.
Kıyafet
Madde 94 -
Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve Danıştay savcılarının resmi kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zaman ve yerleri bir yönetmelikle düzenlenir.
Basına bilgi verme
Madde 95 -
Basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyona Danıştayla ilgili bilgi ve demeçler, Danıştay Başkanı veya yetkili kılacağı bir görevli tarafından verilebilir.
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü ve görevleri
Madde 95/A - 6217(2011) (Ek: 31/3/2011-6217/16 md.)
Bilgi İşlem Merkezi, Danıştay Başkanlığına bağlı olarak görev yapar ve bir müdür yönetiminde yeteri kadar şef, mühendis, programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile teknisyenden oluşur.

Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Danıştay Başkanlığında bilgi işlem sistemini ilk derece ve bölge idare mahkemeleri bilişim sistemiyle koordineli olarak kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bilgi işlem sistemleri ile ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek ihtiyaçlara göre gerekli güncellemeleri yapmak, Danıştay Başkanlığının ihtiyaçlarına göre projeler üreterek yazılım geliştirmek ve güncellemek.

b) Gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş olduğu yazılımlarla uyumu sağlamak, uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak, bilişim teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetlerde Danıştay Başkanlığınca verilen görevleri yerine getirmek.
5454
c) Danıştayın faaliyet alanına ilişkin olarak hazırlanan karar, mevzuat, genelge, görüş, metin ve belgelerin, Türkiye’nin üyesi olduğu ve yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkeme kararlarının, kullanıcıların hizmetine sunulması için gerekli desteği sağlamak.

d) Danıştay Başkanlığı bilgi sistemlerinde güvenlik politikalarının usul ve esaslarının belirlenmesi, uygulanması ve güncellenerek denetlenmesini sağlamak.

e) Bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmasında Danıştay Başkanlığınca çıkartılacak esasları hazırlamak, Danıştayın tüm birimlerinde görev yapan bilgisayar kullanıcılarının talepleri de dikkate alınarak gerekli eğitimlerini sağlamak.

f) Danıştay Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ONUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
Kaldırılan hükümler
Madde 96 -
521 sayılı Danıştay Kanunu ile bunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - 3619(1990) (Ek: 22/3/1990 -3619/10 md.)
İki dava dairesinin görevine ilişkin davalar, ilgili dava dairesinin isteği üzerine o dava dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu toplantıya daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı dokuzdur. Kararlar oy çokluğuyla verilir.

Bu davalar, davanın açıldığı dairenin esas ve karar numaralarını alır.
Ek Madde 2 - 7079(2018), KHK 696(2017)(Ek: 20/11/2017-KHK-696/33 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/28 md.)(1)
Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlardan ihtiyaç fazlası olanlar, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görevlendirilmek üzere Adalet Bakanlığı emrine verilirler. Bunlara ait kadrolar Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı mahkemeler bölümüne eklenir.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli bulunan başkatiplerin unvanı "yazı işleri müdürü" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sebebi ile yeniden atanmaları gerekmez. Yeni unvanları, yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya devam ederler.
Geçici Madde 3 -
Yürürlükten kaldırılan521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri çıkarılacak tüzük, içtüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlayan müracaat ve dava süreleri hakkında521 sayılı Danıştay Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 5 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Danıştaya açılmış bulunan davalar Danıştay'da bakılarak sonuçlandırılır.
Geçici Madde 6 -
Daha önce Danıştayın görev alanında olup Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile bu mahkemelerin görevine giren konularla ilgili davalar, bu mahkemeler göreve başlayıncaya kadar Danıştayda açılmaya devam olunur. Bu davalar Danıştayca sonuçlandırılır.
(1) Bu maddede yer alan kadrolar için 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ye ve 8/3/2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
5454-1
Geçici Madde 7 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birinci Mürettep Daire, Yedinci Daire ve Onuncu Dairede mevcut bulunan memur hukuku ile ilgili dosyalar Üçüncü Daireye devredilir ve bu Dairece sonuçlandırılır.
Geçici Madde 8 -
Yürürlükten kaldırılan521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve değişiklikleri gereğince kurulmuş bulunan daire ve kurullarda mevcut işlerin bu Kanuna göre görevlendirilen daire ve kurullara dağıtımı, ayrıca karar verilmesine yer kalmaksızın, daire kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde tamamlanır.
Geçici Madde 9 -
İdari İşler, Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurullarının seçimleri daire kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde yapılır.
Geçici Madde 10 -
Çeşitli kanunlarda Danıştay Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanacağı yazılı işler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Danıştay İdari İşler Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.
Geçici Madde 11 -
Hakimler Kanununda idari yargı hakim ve savcıları ile ilgili düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanunda sözü geçen birinci sınıfa ayrılmış idari yargı hakim ve savcıları ibaresi birinci derece kadroyu almış idari yargı hakim ve savcıları anlamına gelir.
Geçici Madde 12 -
Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar1903 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerine göre yargı ödeneğinin verilmesine devam olunur.
Geçici Madde 13 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Danıştay Başkanı, Başsavcısı ve daire başkanlarının başkanlık sıfatları sona erer. Ancak; geçici 14 ncü madde gereğince atamalar yapılıncaya kadar başkanlık görevleri devam eder.
Geçici Madde 14 -
1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, Danıştayda mevcut boş üyelik kadroları bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun 8 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, en az dörtte üçü idari yargı hakim ve savcılarından olmak üzere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun boş üyelikler için göstereceği iki kat aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçim yapılmak suretiyle doldurulur.

2. Birinci fıkradaki seçimi izleyen onbeş gün içinde Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Danıştay üyelerinden göstereceği ikişer aday arasından bir defaya mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanınca seçilir.

3. Danıştay üyelerinin dairelere dağılımı, ikinci fıkradaki süre içinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanınca yapılır.

4. Cumhurbaşkanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine, kuruluş halinde bulunan bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına bir defaya mahsus olmak üzere Danıştay üyeleri arasından atama yapabilir. Bu suretle bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına atananlar, bu görevlerde dört yıl süre ile hizmet görürler. Bu süre, ilgilinin isteği üzerine uzatılabilir. Bu fıkraya göre atananlar, Danıştay üyeliği sıfatını, kadrosunu, aylık ve ödeneği ile her türlü özlük haklarını muhafaza ederler. Bunların aylık ve ödenekleri ile diğer her türlü mali ve sosyal haklarının Danıştay bütçesinden ödenmesine devam olunur.

5. Yukarıdaki fıkraya göre bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına atananların, her ne suretle olursa olsun bu görevlerinden ayrıldıkları tarihte Danıştay kadro cetvelindeki kadroları iptal edilmiş sayılır.
Geçici Madde 15 -
Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, daire başkanlığı veya üyeliği yapmış olanların 521 sayılı Danıştay Kanununun 1740 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesiyle tanınan Danıştay üyeliğine seçilme hakları saklıdır.
Geçici Madde 16 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile, Danıştay tetkik hakimliğine ve Danıştay savcılığına yapılacak atamalarda, Kanunun 11 nci maddesinin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.
Geçici Madde 17 -
Bu Kanunun uygulanmasında, 27/10/1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Geçici Madde 18 - 3619(1990) (Ek : 22/3/1990 -3619/11 md.)
İdari İşler Kurulunda bulunan tüzük tasarılarıyla ilgili dosyalar, Danıştay Başkanlığınca derhal Başbakanlığa gönderilir.
5454-2
Geçici Madde 19 - 4575(2000) (Ek : 2/6/2000 -4575/4 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre ile Danıştay tetkik hakimliğine yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin (1) numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi iki yıl olarak uygulanır. Bu atamalarda Başkanlık Kurulunun olumlu görüşü alınır.
Geçici Madde 20 - 5183(2004) (Ek : 2/6/2004 -5183/16 md.)
Bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle Danıştay İkinci Dairesinde bulunan dosyalar Birinci Daireye, Onuncu Dairenin görev alanından çıkarılan dava ve işlere ilişkin dosyalar Onüçüncü Daireye, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmaksızın devredilir.
Geçici Madde 21 - 5183(2004) (Ek : 2/6/2004 -5183/16 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süre ile Danıştay tetkik hakimliğine yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.
Geçici Madde 22 - 5183(2004) (Ek : 2/6/2004 -5183/16 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla idare mahkemeleri görevleri kapsamına alınan davalar Danıştayda sonuçlandırılır.
Geçici Madde 23 - 5917(2009) (Ek : 25/6/2009-5917/22 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süre ile Danıştay tetkik hâkimliğine yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.
Geçici Madde 24 - 7413(2022), 7079(2018), KHK 696(2017), 6723(2016), 6572(2014), 6352(2012)(Ek : 2/7/2012-6352/48 md.)(1)
1. 31/12/2026 tarihine kadar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun oluşumu ve çalışma usulü hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.(1) (2) (3) (4)

a) İdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen on dört üyeden oluşur. Kurula, Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri, bunların bulunmaması halinde Kurulun en kıdemli üyesi başkanlık eder.

b) Bu üyeler İdari Dava Daireleri Kurulunda sürekli olarak görev yaparlar. Ancak, iş durumu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire çalışmalarına katılmalarına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.

c) Toplantı ve görüşme yeter sayısı on birdir. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. (1) 
Geçici Madde 25 - (Ek : 2/7/2012-6352/48 md.)
1. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla idare ve vergi mahkemelerinin görevleri kapsamına alınan davaların, Danıştayda görülmesine devam olunur. 

2. Düşünce alınmak üzere Danıştay Başsavcılığına gönderilmekle birlikte, bu Kanunun yayımı tarihinden önce görüş bildirilmemiş yürütmenin durdurulması istemli dosyalar ile temyiz ve karar düzeltme dosyaları, herhangi bir görüş bildirilmeksizin, ilgili daire veya kurullara geri gönderilir.
(1) 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2019”, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “yirmi” ibaresi “on dört” ve (c) bendinde yer alan “onbeştir” ibaresi “on birdir” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle” ibaresi “31/12/2016 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (4) 23/6/2022 tarihli ve 7413 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2026” şeklinde değiştirilmiştir.
5454-3
Geçici Madde 26 - 6572(2014) (Ek: 2/12/2014-6572/ 20 md.)
1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde bu Kanuna göre oluşturulan Danıştay üyeliği kadroları için seçim yapılır.

2. Seçimin tamamlanmasından itibaren beş gün içinde bu Kanunla ihdas edilen daire başkanlığı kadroları için seçim yapılır.

3. Başkanlık Kurulu, iş durumunu dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler ve buna ilişkin karar derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu karar, yayım tarihinden itibaren on gün sonra uygulanmaya başlanır.

4. Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde, kurulların ve dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Danıştay daire başkanları, kurullarda ve dairelerde görev yapan Danıştay üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi kurul ve dairelerde görev yapacağını yeniden belirler.

5. Başkanlık Kurulunun iş bölümünün belirlenmesine ilişkin kararı uygulanmaya başlayıncaya kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki iş bölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.

6. Yeni iş bölümüyle dairesi değiştirilen dava dosyaları, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili daireye devredilir. İş bölümü kararı sonrası Danıştaya gelecek olanlar (karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi dâhil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyaları iş bölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılır.
Geçici Madde 27 - 7413(2022), An. M. K. 2020/75(2021), 7079(2018), KHK 696(2017), 6723(2016)(Ek: 1/7/2016-6723/12 md.)
1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erer. Ancak vekalet edenler hariç olmak üzere bu tarih itibarıyla Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Danıştay üyelikleri devam eder.

2. Birinci fıkra uyarınca üyelikleri sona erenlerden;

a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilenler arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca,

b) Cumhurbaşkanı tarafından seçilenler arasından Cumhurbaşkanınca,

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle Danıştay üyesi seçimi yapılır.

3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Danıştay meslek mensuplarının kadro sayısı yüz on altıdır. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam edenler, kadro sayısında dikkate alınır.

4. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üçüncü fıkrada belirtilen kadro sayısını aşan üye kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

5. İkinci fıkranın (a) bendi hükmü kapsamında olup Danıştay üyeliğine seçilmeyenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesi tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır.

6. İkinci fıkranın (b) bendi hükmü kapsamında olup Danıştay üyeliğine seçilmeyenlerden, ikinci fıkra uyarınca yapılan seçim tarihinden itibaren beş gün içinde idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunanlar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesi tarafından takip eden beş gün içinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır. Talepte bulunmayanlar ise başka bir göreve atanmak üzere Başbakanlığa bildirilir.

7. Altıncı fıkranın son cümlesi uyarınca atananlar, Danıştay üyelerine sağlanan her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hakları almaya devam ederler. Üyelikleri sona erenlerin, seçim veya atamaları yapılıncaya kadar, özlük hakları Danıştay tarafından karşılanmaya devam olunur.
5455
8. (İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 10/12/2020 tarihli ve E.:2016/144 K.:2020/75 sayılı Kararı ile.) (…) Yeniden seçilenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinin sona ermesinden itibaren on iki yıl görev yaparlar. (İptal üçüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 10/12/2020 tarihli ve E.:2016/144 K.:2020/75 sayılı Kararı ile.) (…) (İptal dördüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 10/12/2020 tarihli ve E.:2016/144 K.:2020/75 sayılı Kararı ile.) (…)

9. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyeler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki yıl görev yaparlar. Bu üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu görevlerinin süresi bitene kadar devam eder. Ancak, İdari Dava Daireleri Kurulunda görevi devam eden üye sayısının on dörtten fazla olması hâlinde, üyelerden hangilerinin görevlerine devam edeceği Başkanlık Kurulunca belirlenir.

10. Seçilmeyen üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri görevler de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sona erer. Bu görevler için ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimlerin tamamlanmasından itibaren on gün içinde atama veya seçim yapılır.

11. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyelerin daha önce Danıştay üyesi olarak çalıştıkları süreler üyelik kıdeminde dikkate alınır.

12. Başkanlık Kurulu, ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimlerin tamamlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Danıştay üyelerinin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden belirler.

13. Başkanlık Kurulu, iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde daire sayısını 13 üncü maddede öngörülen daire sayısına indirir. Ancak bu daireler, Başkanlık Kurulunca kapatılıncaya kadar görevlerine devam ederler.(1)(2)

14. Başkanlık Kurulu, on üçüncü fıkra uyarınca yapılan her daire kapatma işleminden sonra iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler. Buna ilişkin karar derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımı tarihinden itibaren on gün sonra uygulanmaya başlanır.

15. Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kapatılan dairelerde görev yapan daire başkanı, üye ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını belirler. Dairelerde görev verilmeyen daire başkanları, başkanlık süresinin bitimine kadar Danıştay Başkanlığı nezdinde görev yapar. Başkanlık görev süresi Danıştay Başkanlığı nezdinde sona erenlerin veya başka bir daireye başkan olarak görevlendirilenlerin daire başkanlığı kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın üye kadrosuna dönüşür. 
(1) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “üç” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 23/6/2022 tarihli ve 7413 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “altı” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.
5456
16. İş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili daireye devredilir.

17. Danıştay meslek mensupları kadro sayısı doksana düşünceye kadar, boşalan her iki üyelik için bir üye seçimi yapılır. Seçim yapılmayan üye kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Kadro sayısı doksana düşünceye kadar 9 uncu maddeye göre yapılacak duyuru, sekizinci üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde yapılır.
Geçici Madde 28 - 7079(2018), KHK 696(2017)(Ek: 20/11/2017-KHK-696/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/31 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yeni ihdas edilen onaltı Danıştay üyeliği kadrosunun tamamı için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde seçim yapılır.

Danıştay Genel Kurulu üye tamsayısının hesabında, birinci fıkra uyarınca üye seçimi yapılıncaya kadar yeni ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz.
Geçici Madde 29 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)
Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dâhil olmak üzere; kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından Başkan, Başsavcı, Daire Başkanı ve üyelerinden emekliye ayrılmış olanlar ile geçici 27 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamına girenler ve bunların emeklilerinin 64 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sağlık giderleri anılan fıkra hükümleri çerçevesinde Danıştay bütçesinden karşılanır.
Geçici Madde 30 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)
Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak Bakanlar Kurulu kararları, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler ile Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelerine ilişkin görev ve yetkileri devam eder.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada belirtilen işlemlere ilişkin ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılmış bulunan davalar Danıştayda bakılarak sonuçlandırılır.
Geçici Madde 31 - 7251(2020)(Ek:22/7/2020-7251/51 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle Danıştay tetkik hâkimliğine yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.
Yürürlük
Madde 97 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 98 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5456-1
* * *
6/1/1982 TARİHLİ VE 2575 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1) 22/3/1990 tarihli ve 3619 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde - 3619(1990)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri talebiyle Danıştay dışındaki idari yargı mercilerine intikal etmiş dosyalar, herhangi bir karar verilmeksizin onbeş gün içinde Danıştaya gönderilir.
2) 2/6/2000 tarihli ve 4575 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 1 - 4575(2000)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla idare mahkemelerinin görevleri kapsamına alınan davalar Danıştayda sonuçlandırılır.
3) 9/2/2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunun geçici maddesi: (1)
Geçici Madde 1 -
(1) Danıştay Başkanlık Kurulu ile Yargıtay Başkanlar Kurulu, bu Kanunla ihdas edilen üye kadrolarına seçim yapılmasından ve dairelerde çalışacak üyelerin belirlenmesinden itibaren bir ay içinde toplanarak daireler arasındaki işbölümüne ilişkin karar tasarısını hazırlar, Danıştayda Genel Kurulun ve Yargıtayda Büyük Genel Kurulun onayına sunar. Danıştayda Genel Kurulun, Yargıtayda Büyük Genel Kurulun işbölümünün onaylanmasına ilişkin kararları Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki işbölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.

(2) Daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyaları mevcut hâlleriyle ilgili daireye gönderilir.

(3) Bu Kanunla Yargıtayda ihdas edilen üye kadrolarına seçim yapılmasından itibaren onbeş gün içinde Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenir. Üyelerin hangi dairelerde görev yapacağını, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, oluşturulan yeni Başkanlık Kurulu belirler.
4 – 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 17 nci maddesi:
Madde 17 - 6217(2011)
Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümüne, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yargıtay Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.(2)
5- 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi:
Madde 49 -
Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne; ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayılı cetvelin Yargıtay Başkanlığına ait bölümüne; ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, (5) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayılı cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümüne; ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek l90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.(3)
(1) Bu madddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 14/2/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (2) Bu madddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (3) Bu madddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 12/12/2014 tarihli ve 29203 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ye bakınız
5456-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

                  2575 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren

   Kanunun/KHK’nin

   İptal Eden

  Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  2575 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş 

  Tarihi

  3619

  10/4/1990

  4055

  11/12/1994

  4492

  21/12/1999

  4575

  15/6/2000

  5020

  26/12/2003

  5183

  13,16, 24, 26, 26/A, 34/A, 34/B, 37, 41, 42, 43, 44 üncü maddeleri, Geçici Madde 20, 21, 22

  17, 34/C maddeleri

   

  2/6/2004

   

  1/1/2005

  5219

  86

  1/1/2005

  5917

  Geçici Madde 23

  10/7/2009

  6110

  8,10,13,17, 26, 26/A, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 34/A, 34/B, 34/C, 37 ve İşlenemeyen Hüküm

   

  14/2/2011

  6217

  52, 95/A ve İşlenemeyen Hüküm

  14/4/2011

  KHK/650

  5, 10, 12, 19, 19/A, 19/B, 26, 27, 52, 52/A, 55, 84, 86

  85

  26/8//2011

   

  1/1/2012

  6352

  8, 24, 60, 61, Geçici Madde 24, 25

  5/7/2012

                                

                                                                                                                             

                                                                                    

   

                                                
  5456-3

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin

   İptal Eden

  Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  2575 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş 

  Tarihi

  Anayasa

  Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı

  5, 19, 19/A, 19/B, 26, 27, 52, 52/A, 55, 84, 86

   

  1/1/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra

  (1/7/2013)

  6494

  5, 8, 9, 11, 14, 19, 19/A, 19/B, 26, 27, 52, 52/A, 55, 84, 86

  7/7/2013

  6572

  8, 11, 13, 14, 16, 17, 26, 27, 41, 42, 52, 52/A, Geçici Madde 24, 26, İşlenemeyen Hüküm

   

  12/12/2014

  Anayasa Mahkemesi’nin 10/2/2016 tarihli ve E.: 2015/18, K.: 2016/12 sayılı Kararı

  52/A

   

   

  17/5/2016

  6723

  9, 10, 13, 16, 17, 23, 26, 41, 42, 52/A, Geçici Madde 24, Geçici Madde 27

  23/7/2016

  KHK/696

  8, 64, Ek Madde 2, Geçici Madde 24, Geçici Madde 27, Geçici Madde 28

  24/12/2017

  7079

  8, 64, Ek Madde 2, Geçici Madde 24, Geçici Madde 27, Geçici Madde 28

  8/3/2018

   

   

  KHK/703

  2,8,9,23,24,42,48,87, Geçici Madde 29, Geçici Madde 30,

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7251

  Geçici Madde 31

  28/07/2020

  Anayasa Mahkemesi’nin 10/12/2020 tarihli ve E.:2016/144 K.:2020/75 sayılı Kararı

  Geçici Madde 27

  1/10/2021

  
  
  2575 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın konu edildiği İBK (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1030)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (22)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (23)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul