En son güncellemeler 12 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1423
MERİNOS KOYUNLARI YETİŞTİRİLMESİ VE ISLAH EDİLMİŞ PAMUK TOHUMU ÜRETİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Merinos koyunlarının ıslah ve yetiştirilmesi, pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş pamuk tohumu üretilmesi için 1935 mali senesinden itibaren yedi senede bu nam altında Ziraat Vekaleti Bütçesinde açılacak hususi fasıllara (3 000 000) liralık tahsisat konulur.
İlk iki senede konulacak tahsisat yedişer yüz bin liradan az olamaz.
Madde 2 -
Birinci madde mucibince verilen tahsisattan bu maksat için çiftlikler tesis ve bunların işletilmesi için ihtiyaç görülen miktarda mütedavil sermaye tefrik olunur.
Madde 3 -
Her sene bütçesine konulacak tahsisatın sarf cihetleri ve ecnebi mütehassıs ve müstahdemler kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararnamesiyle tayin olunur.
Madde 4 -
Bütçeye mevzu tahsisattan tesis ve mubayaalar için açılacak kredi ve avanslar 1552 numaralı kanun hükmüne tevfikan mahsup edilir.
Madde 5 -
Tesis olunacak çiftlikler 29 Mayıs 1926 tarih ve 867 numaralı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı müesseseler gibi idare olunur.
Madde 6 -
Çiftliklerde yetiştirilen Merinos damızlıkları Maliye ve Ziraat Vekilliklerince tensip ve takdir edilecek bir bedelle ve ıslah edilmiş pamuk tohumları bedelsiz olarak yetiştiricilere verilebilir.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(2582 sayılı Kanunun numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
1935 senesi bütçesine konulacak tahsisattan mahsup olunmak üzere 1934 senesinde (300 000) liraya kadar avans veya kredi teminine ve bu işlere sarfına, Maliye ve Ziraat Vekillerine izin verilmiştir.
Madde 7 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 8 -
Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2582 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul