(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5515
ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERE VE BUNLARLA İLGİLİ KİŞİLERE UYGULANACAK CEZA HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN

Beyan yükümlülüğü süresi:
Madde 1 -
13/1/1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkartılmış bulunan 35 ve 37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde ödeme güçlüğü içinde olan bankerlere ve bunlarla ilgili kişilere; yapmakla yükümlü bulundukları bildirim ve beyanlarda, işlemeye başlamış veya sona ermiş süreler için, bu Kanunla 15 günlük ek bir süre tanınmıştır. Söz konusu bankerler ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde anılan sair ilgililer, daha önce beyanda bulunmuş olsalar bile, bu 15 günlük süre içinde eski beyan ve bildirilerini (aynen veya tashihen) tekrarlamakla yükümlü kılınmışlardır. Daha önce hiç beyanda bulunmamış olanlar da beyanlarını aynı süre içinde yapmak zorundadırlar. 37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde belirtilen (geçersiz tasarruflar) ın konusu olan mal ve haklara ilişkin olarak 14/1/1982 tarihinden sonra yapılmış olan her türlü tasarrufların da ilgili tasarrufu yapanlarca, söz konusu 15 günlük süre içinde beyan edilmesi zorunludur. 15 günlük süre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işlemeye başlar. Ancak tasfiye, görevli bakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tarafından istenmiş ise; 15 günlük süre, tasfiye kurullarınca tasfiyenin açıldığına dair yapılacak ilandan itibaren başlar.
Yükümlülük ve yasaklara uymama:
Madde 2 -
Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler aşağıdaki şekilde cezalandırılırlar:
a) Bu Kanunun 1 nci maddesiyle tanınmış olan 15 günlük süre içinde, Kanun Hükmündeki Kararnamelerde belirtilen hususlar için eski beyanlarını teyiden veya tashihen tekrarlamayan veya beyandan kaçınan, gerçek dışı ya da eksik beyanda bulunan;
b) Mal veya paralarını kaçıran, muvazaalı alacak veya borç ilişkileri kuran;
c) Söz konusu kararnameler gereğince tasfiyeye tabi tutuldukları halde ilan ve reklam yasağına uymayan;
5516
Gerçek kişi bankerler, bunların müdür ve yönetici olarak çalıştırdığı kişiler ile tüzelkişi bankerlerin yukarıdakilerden başka ortakları ve bu fiillere bilerek iştirak edenler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç yıldan on yıla kadar hapis cezası hükmolunur.
2. Kaçırılan veya muvazaa konusu edilen mal veya paraların elde edilmemesi halinde 1 numaralı fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılarak hükmedilir ve ayrıca kaçırılan veya muvazaa konusu olan değerin iki katı ağır para cezası verilir.
3. a) Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortaklarına, müdürlerine, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar, borçlarını ve borçları teminatsız ise borca yeter değerde taşınır veya taşınmaz mal ve hakları;
b) Yukarıda sayılan kişilere ait olan mal, para, hak ve menkul kıymetler ile menfaatleri herhangi bir sebeple ellerinde bulunduranlardan bu mal, para, hak ve menkul kıymetler ile menfaatleri;
c) 2578 Sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılmış bulunan Kanun Hükmünde Kararnamelerle geçersiz kılınan tasarruflardan yararlanmış olanlardan yararlandıkları bu hak ve menfaatleri;
Öngörülen süreler içinde bildirmeyenler;
d) Yukarıda sözü edilen mal, para, hak ve menkul kıymetler ile menfaatleri kaçıranlar veya muvazaa suretiyle bunları konu eden alacak ve borç ilişkisine girenler;
Hakkında bu maddenin bir ve iki numaralı fıkralarındaki cezalar hükmolunur.
Taksiratlı veya hileli iflas:
Madde 3 -
13/1/1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin uygulanmasında İcra ve İflas Kanununun 310 ve 311 nci maddelerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde, tasfiye kararı iflas kararı hükmünde olup, ilgili bankerler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca Türk Ceza Kanununun 506 ve 507 nci maddeleri uygulanır.
Ödeme planı verecekler hakkında uygulanacak hükümler:
Madde 4 -
1. 14/1/1982 tarihinden önce bankerlik faaaliyetleri sebebiyle gerek anapara gerekse faizler için karşılıksız, çek, poliçe ile bono ve bu sayılanların niteliklerini taşımasalar bile borç ikrarını içeren herhangi bir belge düzenlemek suretiyle veya sair surette Türk Ceza Kanununun 503 ncü maddesinde yazılı suçu işleyen bankerlerden (daha önce tasfiye için başvuranlar, beyanname verenler veya haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilenler dahil); Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 Sayılı Kararname ile değişik 5 nci maddesinde belirtilen esaslara göre beyanda bulunup tüm borçlarını bir yılı geçmeyen sürede ödeyeceğini gösterir bir planı, ilgili Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile tasfiye ile görevli mahkemeye vermesi ve ödeme planı ile göstereceği teminatın görevli mahkemece uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görülmesi halinde bunlar hakkında:
5517
Bu suçtan dolayı; Hazırlık soruşturmasının durdurulmasına Cumhuriyet Savcılığınca; b. İlk ve son soruşturmanın durdurulmasına ilgili hakimlik veya mahkemece; c. İnfaz edilecek veya infaz edilmekte olan cezaların infazının durdurulmasına ilgili mahkemece; Karar verilerek tutuklu veya hükümlü olanlar salıverilir. 2. Bu suretle salıverilmesine karar verilen tutuklu veya hükümlüler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki kolluk makamlarına teslim edilerek yoklama defterine kaydedildikten sonra serbest bırakılırlar. 3. Tutuklu veya hükümlü olmayan sanıklar da ödeme planı ve gösterecekleri teminatın görevli mahkemece uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görüldüğü tarihi izleyen gün içinde ikametgahlarının bulunduğu yerdeki kolluk makamlarının yoklama defterine kaydolmak zorundadırlar. 4. İki ve üç numaralı fıkralarda sayılan kişiler, tasfiye kararı kaldırılıncaya kadar birer hafta aralıklarla yoklamaya gelmek zorundadırlar. Tasfiyenin kaldırılmasına karar verilinceye kadar bunların yurt dışına çıkmaları yasaktır. Bu süre içinde dava ve ceza zaman aşımı işlemez. 5. Bir numaralı fıkra uyarınca haklarında işlem yapılanlardan, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 ncu maddesine göre tasfiyenin kaldırılmasına karar verilenler hakkında: Durdurulmuş bulunan hazırlık soruşturmalarında kovuşturmaya mahal olmadığına; b) İlk ve son soruşturmanın durdurulması hallerinde davanın ortadan kaldırılmasına; c) İnfazın durdurulduğu durumlarda mahkümiyet hükümlerinin yerine getirilmemesine; Karar verilir. 6. Beş numaralı fıkra gereğince, yerine getirilmemesine karar verilen mahkümiyet hükümlerinin kanuni sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş olan para cezaları iade edilmez, mahkümiyet hükmüne ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez. 7. Bir numaralı fıkra gereğince işlem yapılanlardan ödeme planında gösterdikleri süre içinde tasfiyenin kaldırılmasına karar verilmiyenlerin durumu, tasfiye kurullarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve bunlar hakkında: Durdurulmuş olan hazırlık soruşturmasına; b) Soruşturmanın durdurulması kararı verilmiş olan davalara; c) İnfazı durdurulmuş olan mahkümiyet hükümlerinin infazına; Devam olunur. 8. Tasfiye ile görevli mahkemelerce, beyanları ve ödeme planları uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görülmeyen veya süresi içinde müracaat etmeyen bankerler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.
5518
9. Bu maddenin bir numaralı fıkrasına göre verilen ödeme planı ve teminatın mahkemece uygun görülmesi nedeniyle haklarındaki soruşturmanın veya hükmün infazının durdurulmasına karar verilenlerden, ödeme beyanındaki bilgilerin gerçek dışı olduğu anlaşılanlar ile bu Kanunun ikinci maddesinde yazılı diğer suçları işleyenler hakkında anılan 2 nci maddenin bir numaralı fıkrasındaki ceza hükmolunur.
10. Bu maddedeki kolluk makamlarına başvurma veya yoklamaya ilişkin yükümlülüklere uymayanlara üç aydan bir yıla kadar hapis, yurt dışına çıkma yasağına uymayanlara ise iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Diğer cezalar:
Madde 5 -
13/1/1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan ve çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamelerde yazılı olup bu Kanunda ayrıca cezalandırılmamış olan yükümlülük ve yasaklara uymayanlar hakkında, eylemleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca beşyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ancak suç vahim görüldüğü takdirde para cezasına ek olarak üç aydan altı aya kadar hapis cezasına da hükmolunur.
Yasak hükümler:
Madde 6 -
Bu Kanunda yazılı cezalar ertelenemez ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi uygulanamaz.
Uygulanmayacak ceza hükümleri:
Madde 7 -
1. 13/1/1982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere ve bu Kanunda öngörülen esaslara göre işlem yapılanlardan esas borçlarının tamamını kararnamelerde ve bu Kanunda belirtilen hükümler dairesinde ödeyenler hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 17 nci maddesi ve bu Kanunu değiştiren 2520 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince kovuşturma yapılmaz, açılan dava ve yapılan kovuşturmaya devam olunmaz, mahkümiyet kararı varsa bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. 2. Kararnamelere göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek ve tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olanlar hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük:
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 9 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul