En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5519
ADLİ TIP KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN(1)(2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Kuruluş:
Madde 1 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Görev :
Madde 2 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Kuruma dahil birimler:
Madde 3 - KHK 703(2018), 6754(2016), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı:
Madde 4 - KHK 703(2018), 6754(2016), 6110(2011), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adli Tıp Başkanlar Kurulu :
Madde 5 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adlî Tıp Üst Kurulları: (3)
Madde 6 - KHK 703(2018), 6754(2016), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adli Tıp İhtisas Kurulları:
Madde 7 - KHK 703(2018), 6754(2016), 4810(2003), 3334(1987)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri:
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 674(2016), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları:
Madde 9 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adli Tıp Şube Müdürlükleri:
Madde 10 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
(1) Bu Kanuna 19/2/2003 tarihli ve 4810 sayılı Kanunla eklenen kadro cetvelleri için 25/2/2003 tarihli ve 25031 sayılı Resmi Gazeteye bakınız. (2) Bu Kanunun Adı “Adlî Tıp Kurumu Kanunu” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Adli Tıp Genel Kurulu:” iken, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5520/5526
İKİNCİ BÖLÜM
Görevler
Adli Tıp Kurumu Başkanının görevleri:
Madde 11 - KHK 703(2018), 6754(2016), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Başkan yardımcılarının görevleri: (1)
Madde 12 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adli Tıp Başkanlar Kurulunun görevleri:
Madde 13 - KHK 703(2018), 6754(2016), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının görevleri ve bunlara vekalet:
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adli Tıp Üst Kurullarının görevleri: (2)
Madde 15 - KHK 703(2018), 6754(2016), 4810(2003), 3334(1987)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
İhtisas Kurullarının görevleri:
Madde 16 - KHK 703(2018), 6754(2016), 6462(2013), 4810(2003), 3334(1987)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Kimsesiz cesetler(3)
Madde 17 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Değişik: 19/2/2003-4810/16 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
	
Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adlî tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir.
Gözlem İhtisas Dairesinin görevleri:(4)
Madde 18 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Kimya İhtisas Dairesinin görevleri:(4)
Madde 19 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Biyoloji İhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 20 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Fizik İhtisas Dairesinin görevleri:(4)
Madde 21 - KHK 703(2018), 6754(2016), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Trafik İhtisas Dairesinin görevleri:(4)
Madde 22 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adlî Bilişim İhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 22/A - KHK 703(2018), 6758(2016)(Ek: 15/8/2016-KHK-674/4 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/4 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
(1) Madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu maddenin başlığında bulunan “Genel Kurulunun” ibaresi “Üst Kurullarının” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Morg İhtisas Dairesinin görevleri” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) Madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5527
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları
Adlî Tıp Üst Kurullarının ve İhtisas Kurullarının çalışması: (1)
Madde 23 - KHK 703(2018), 6754(2016), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Adlî Tıp Kurumunda bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma:
Madde 24 - KHK 703(2018), 6754(2016), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
İhtisas Daireleri Şubeleri:
Madde 25 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamalar
Atama esasları:
Madde 26 - KHK 703(2018), KHK 375(2011), KHK 666(2011), 4810(2003), 3334(1987)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özlük Hakları
İkinci görev aylığı:(2)
Madde 27 - KHK 703(2018)
Adlî Tıp Kurumuna atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcılarının bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev aylığı verilir. 
Fark tazminatı:
Madde 28 -
Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyesi veya yardımcısı iken Adli Tıp Kurumunda bir göreve asaleten atananöğretim elemanlarına Adli Tıp Kurumundaki görevleri nedeniyle ödenen mali haklar, Yükseköğretim Kurumundaki toplam mali haklardan az olduğu takdirde, aradaki fark ayrıca tazminat olarak ödenir. 
ALTINCI BÖLÜM
Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi
Döner sermayeden yapılacak ödemeler(3)
Madde 29 - KHK 703(2018), 6758(2016), KHK 674(2016), 4810(2003)(Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine göre döner sermaye işletmelerinin çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dışında hiçbir ödeme yapılmaz.
(1) Bu madde başlığı “Adli Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının çalışması:” iken, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “26 ncı maddede belirtilen görevlere” ibaresi “Adlî Tıp Kurumuna” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Kurumun işletme şekli, döner sermaye” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5528
Kurum personeline yapılacak ödeme:
Madde 30 - 7411(2022), 7411(2022), 6758(2016), 6754(2016), KHK 674(2016), KHK 666(2012), 6110(2011), 5947(2010), 5473(2006) ... >>
(Değişik: 21/3/2006- 5473/7 md.)(2)
Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i Adlî Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme, araç, gereç, araştırma ve döner sermayede görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin geri kalan kısmı Adlî Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli memur ve sözleşmeli personele; unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ödenebilir. (1)

(Değişik ikinci fıkra: 9/2/2011-6110/6 md.) Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının;

a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 700’ünü,

b) Başkan yardımcıları için % 650’sini,

c) İhtisas kurulu başkanları için % 625’ini,

d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 600’ünü,

e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için % 550’sini,

f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 500’ünü,

g) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları ile diğer uzman personel için % 250’sini,

h) Mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları için % 225’ini,

i) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu Başkanlar Kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için %215’ini,

j) Diğer personel için %200’ünü,

geçemez. (Ek cümle: 16/6/2022-7411/7 md.) Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) (Değişik cümle: 16/6/2022-7411/7 md.) Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek ödeme tutarı döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır. (Ek cümle: 3/11/2016-6754/35 md.) Mesai saatleri dışında veya resmî tatil günlerinde ölü muayenesi veya otopsi işlemine katılan personele, bu fıkrada kadro ve görev unvanları itibarıyla belirlenmiş olan tavan ek ödeme oranlarının %20’sine kadar, yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde ayrıca ek ödeme yapılır.

(Mülga üçüncü fıkra: 21/1/2010-5947/19 md.)
(1) 9/2/2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “personele;” ibaresinden sonra gelmek üzere “unvanı, görevi,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 16/6/2022 tarihli ve 7411 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “görevli personele” ibaresi “görevli memur ve sözleşmeli personele” şeklinde, ikinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “% 200’ünü” ibaresi “%215’ini” şeklinde, (j) bendinde yer alan “% 150’sini” ibaresi “%200’ünü” şeklinde değiştirilmiştir.
5529
Değişik dördüncü fıkra: 9/2/2011-6110/6 md.) İkinci görevli olarak çalışanlara, (…)(2) kadrolarının bulunduğu kurumlardaki döner sermaye işletmelerinden yapılan ödemenin yanı sıra, çalıştıkları gün esas alınmak suretiyle Adlî Tıp Kurumu döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Ancak her iki kurum döner sermayesinden yapılacak ödeme, toplamda, kadrolarının bulunduğu kurumun döner sermaye tavan oranlarını geçemez.(1)
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diğer Adli Ekspertiz Kurumları:
Madde 31 -
Yükseköğretim Kurumları veya birimleri, adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılır. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile ilgili işler yönetmelikte belirlenir.
Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurt dışında eğitim:(2)
Madde 32 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere, yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılanlar Adli Tıp Kurumundaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık (araştırma görevlisi) kadrolarına atanırlar. Bu personel 35 inci maddedeki mecburi hizmet yükümlülüğüne tâbidir.
Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi :
Madde 33 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Değişik: 19/2/2003- 4810/26 md.)(3)
Adlî Tıp Kurumunda adlî tıp alanında uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ilgili mevzuat uyarınca yaptırılır.
Vergi bağışıklığı:
Madde 34 - 3283(1986)
Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen bağış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza, malzeme ve kitaplar, vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Mecburi hizmet:
Madde 35 -
Adli Tıp Kurumunda İhtisas ve uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılanlar 21/8/1981 tarihli ve 2514 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler. 
(1) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ikinci görev aylığı ödenmeksizin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) Bu madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelikler” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.
5530
Adli Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu kurumda uzman olarak geçen çalışma sürelerinin yarısı 2514 sayılı Kanunda belirtilen devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.
	
Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır. 
Yönetmelik:
Madde 36 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Yürürlükten kaldırılan kanun:
Madde 37 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018), 4810(2003)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Geçici Madde 5 - 6758(2016)(Ek: 15/8/2016-KHK-674/8 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/8 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle;

a) Adlî Bilişim İhtisas Dairesi Başkanlığına tahsis edilen kadrolara açıktan ve nakil suretiyle atamalar merkezi yönetim bütçe kanunlarında öngörülen atama sayı sınırlarına tabi değildir.

b) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, bilişim alanında özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla altı ayı geçmemek üzere geçici olarak Kurum emrinde görevlendirilebilir. Bu süre bir defa altı aya kadar uzatılabilir. Bu personel kurumlarından izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Anılan kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler de sözleşme süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla bu şekilde görevlendirilebilir ve bu suretle çalışılan süreler sözleşmesinin vize edildiği kurum veya kuruluşta geçmiş sayılır. Bu suretle görevlendirilenlere ilk altı ayla sınırlı olmak üzere Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesinden ilave ek ödeme yapılır. Yapılacak ödemenin miktarı 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirlenen oranı geçmemek üzere Adlî Tıp Kurumu Başkanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele aynı süreyle sınırlı olarak yapılacak ek ödemenin tavan tutarı ise, aynı unvanlı veya emsali kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir. Sözleşmeli personele bu kapsamda yapılan ilave ek ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.
5530-1
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018), 6758(2016)(Ek: 15/8/2016-KHK-674/8 md.; Değiştirilerek kabul: 10/11/2016-6758/8 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018), 7078(2018), KHK 694(2017), 6754(2016)(Ek: 3/11/2016-6754/36 md.; (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)
 
Yürürlük:
Madde 38 -
Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 39 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5530-3
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2659 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  2659 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  3334

  7/4/1987

  4810

  25/2/2003

  5473

  30

  1/4/2006

      5947   

  30

  30/7/2010

  6110

  4, 30

  14/2/2011

  KHK/666

  26

   

   

  30

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  15/1/2012

  6462

  16

  3/5/2013

  KHK/674

  8, 22, 29, 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6

  1/9/2016

  6754

  2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 30, Geçici Madde 7

  24/11/2016

  6758

  8, 22, 29, 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6

  24/11/2016

  KHK/694

  Geçici Madde 7

  25/8/2017

  7078

  Geçici Madde 7

  8/3/2018

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 16, 17, 18 ila 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 4, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7411

  30 uncu maddenin ikinci fıkrasının değiştirilen ikinci cümlesi hariç diğer hükümleri

  yayımını takip eden ayın birinde

  (1/7/2022)

  30 uncu maddenin ikinci fıkrasının değiştirilen ikinci cümlesi

  yayımını takip eden ayın on beşinde

  (15/7/2022)

   

  
  
  2659 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (84)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (18)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul