(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5519   ADLİ TIP KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER  HAKKINDA KANUN(1)(2)    Kanun Numarası : 2659  Kabul Tarihi : 14/4/1982  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/4/1982  Sayı : 17670  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 21  Sayfa : 301    BİRİNCİ BÖLÜM  Kuruluş   Kuruluş:  Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Görev :   Madde 2 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Kuruma dahil birimler:  Madde 3 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Adli Tıp Kurumu Başkanlığı:   Madde 4 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Adli Tıp Başkanlar Kurulu :   Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Adlî Tıp Üst Kurulları:   Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    ––––––––––––––––––––––––    (1) Bu Kanuna 19/2/2003 tarihli ve 4810 sayılı Kanunla eklenen kadro cetvelleri için 25/2/2003 tarihli ve 25031  sayılı Resmi Gazeteye  bakınız.  (2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle, “Adlî Tıp Kurumu Kanunu”nun adı “Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı  Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.     5520    Adli Tıp İhtisas Kurulları:   Madde 7 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri:  Madde 8 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları:  Madde 9 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Adli Tıp Şube Müdürlükleri:   Madde 10 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)      İKİNCİ BÖLÜM  Görevler    Adli Tıp Kurumu Başkanının görevleri:  Madde 11 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Başkan yardımcılarının görevleri:   Madde 12 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    Adli Tıp Başkanlar Kurulunun görevleri:   Madde l3 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının görevleri ve bunlara vekalet:  Madde 14 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Adli Tıp Üst Kurullarının görevleri:   Madde 15 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   İhtisas Kurullarının görevleri:   Madde 16 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Kimsesiz cesetler (1)  Madde 17 – (Değişik: 19/2/2003-4810/16 md.)   (Mülga fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   ____________ (1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle, bu Kanunun 17 nci maddesinin başlığı “Morg İhtisas Dairesinin  görevleri” iken “Kimsesiz cesetler” şeklinde değiştirilmiştir.         5520-5525    Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan  ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adlî tahkikatla ilgisi  kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için  kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının, bilimsel araştırma amacıyla  yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir.  Gözlem İhtisas Dairesinin görevleri:  Madde 18 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Kimya İhtisas Dairesinin görevleri:  Madde 19 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Biyoloji İhtisas Dairesinin görevleri:  Madde 20– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Fizik İhtisas Dairesinin görevleri:   Madde 21 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Trafik İhtisas Dairesinin görevleri:  Madde 22 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   Adlî Bilişim İhtisas Dairesinin görevleri:  Madde 22/A – (Ek: 15/8/2016-KHK-674/4 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/4 md.) (Mülga: 2/7/2018 –  KHK-703/61 md.)     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  Çalışma Esasları    Adlî Tıp Üst Kurullarının ve İhtisas Kurullarının çalışması: (1)  Madde 23 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   ––––––––––––––––––  (1) Bu madde başlığı “Adli Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının çalışması:” iken, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Kanunun 33 üncü  maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.   5525-5527   Adlî Tıp Kurumunda bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma:  Madde 24– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)   İhtisas Daireleri Şubeleri:   Madde 25 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  Atamalar   Atama esasları:   Madde 26– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)      BEŞİNCİ BÖLÜM  Özlük Hakları  İkinci görev aylığı:        Madde 27– Adlî Tıp Kurumuna (1) atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcılarının bağlı bulundukları kurumdan  aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev aylığı verilir.         Fark tazminatı:         Madde 28– Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyesi veya yardımcısı iken Adli Tıp Kurumunda bir göreve asaleten  atananöğretim elemanlarına Adli Tıp Kurumundaki görevleri nedeniyle ödenen mali haklar, Yükseköğretim Kurumundaki  toplam mali haklardan az olduğu takdirde, aradaki fark ayrıca tazminat olarak ödenir.    ALTINCI BÖLÜM  Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi  Döner sermayeden yapılacak ödemeler (2)  Madde 29- (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)  Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine göre döner sermaye işletmelerinin  çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin  giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dışında hiçbir ödeme  yapılmaz.  –––––––––––––––––––––  (1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “26 ncı maddede belirtilen görevlere” ibaresi “Adlî Tıp   Kurumuna” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle, bu Kanunun 29 uncu maddesinin başlığı “Kurumun işletme şekli, döner  sermaye” iken “Döner sermayeden yapılacak ödemeler” şeklinde değiştirilmiştir.      5527-5529         Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenlenecek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.        Döner sermayeli işletmelerin alım satım, ihale ve işletme faaliyetleri ile kasa usulleri Maliye ve Adalet bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları Maliye Bakanlığınca atanır. Saymanlıkta görevlendirilecek diğer memurlar Başkanlıkça atanır.        Kurum personeline yapılacak ödeme:        Madde 30– (Değişik: 21/3/2006-5473/7 md.)        Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i Adlî Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme, araç, gereç, araştırma ve döner sermayede görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin geri kalan kısmı Adlî Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli personele; unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ödenebilir. (1)  (Değişik ikinci fıkra: 9/2/2011-6110/6 md.) Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının;  a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 700’ünü,  b) Başkan yardımcıları için % 650’sini,  c) İhtisas kurulu başkanları için % 625’ini,  d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 600’ünü,  e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş  tabipleri için % 550’sini, f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 500’ünü, g) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı,  antropolog, astronom ve sosyal hizmet uzmanları ile diğer uzman personel için % 250’sini,  h) Mühendis, psikolog, biyolog, kimyager, fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog, astronom ve sosyal hizmet  uzmanları için % 225’ini, i) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu Başkanlar Kurulu kararı ile belirlenen  personel ile otopsi görevlileri için % 200’ünü, j) Diğer personel için % 150’sini, geçemez.(Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı,  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. (Ek cümle: 3/11/2016-6754/35 md.) Mesai saatleri dışında veya resmî tatil günlerinde ölü muayenesi veya otopsi işlemine katılan personele, bu fıkrada kadro ve görev unvanları itibarıyla belirlenmiş olan tavan ek ödeme oranlarının %20’sine kadar, yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde ayrıca ek ödeme yapılır.        (Mülga üçüncü fıkra: 21/1/2010-5947/19 md.)        (Değişik dördüncü fıkra: 9/2/2011-6110/6 md.) İkinci görevli olarak çalışanlara, (…) (2) kadrolarının bulunduğu kurumlardaki döner sermaye işletmelerinden yapılan ödemenin yanı sıra, çalıştıkları gün esas alınmak suretiyle Adlî Tıp Kurumu döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Ancak her iki kurum döner sermayesinden yapılacak ödeme, toplamda, kadrolarının bulunduğu kurumun döner sermaye tavan oranlarını geçemez. (2)  –––––––––––  (1) 9/2/2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “personele;”  ibaresinden sonra gelmek üzere “unvanı, görevi,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.  (2) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ikinci görev aylığı ödenmeksizin” ibaresi yürürlükten  kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.      5530   YEDİNCİ BÖLÜM   Çeşitli Hükümler   Diğer Adli Ekspertiz Kurumları:   Madde 31– Yükseköğretim Kurumları veya birimleri, adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli  konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılır. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile  ilgili işler yönetmelikte belirlenir.  Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurt dışında eğitim:(1)  Madde 32– (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)  Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere, yurt içinde ve yurt dışında burs  verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılanlar Adli Tıp Kurumundaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan  asistanlık (araştırma görevlisi) kadrolarına atanırlar. Bu personel 35 inci maddedeki mecburi hizmet yükümlülüğüne tâbidir.  Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi :  Madde 33– (Değişik: 19/2/2003-4810/26 md.)   Adlî Tıp Kurumunda adlî tıp alanında uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ilgili mevzuat (3) uyarınca yaptırılır.  Vergi bağışıklığı:  Madde 34– Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen bağış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza, malzeme ve kitaplar, vergi, resim ve harçlardan muaftır. (2)  Mecburi hizmet:   Madde 35– Adli Tıp Kurumunda İhtisas ve uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde  dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılanlar 21/8/1981 tarihli ve 2514  sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını  icra edemezler.   Adli Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu kurumda uzman olarak geçen çalışma  sürelerinin yarısı 2514 sayılı Kanunda belirtilen devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.  Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini  tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır.  ––––––––––––––––––––  (1) Bu madde başlığı 19/2/2003 tarihli 4810 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  (2) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten  kaldırılmıştır.  (3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 61 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelikler” ibaresi “mevzuat” şeklinde  değiştirilmiştir.   5530-1   Yönetmelik:   Madde 36– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    Yürürlükten kaldırılan kanun:   Madde 37– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    Geçici Madde 1– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    Geçici Madde 2– (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    Geçici Madde 3– (Ek: 19/2/2003-4810/28 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    Geçici Madde 4– (Ek: 19/2/2003-4810/28 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    Geçici Madde 5– (Ek: 15/8/2016-KHK-674/8 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/8 md.)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle;  a) Adlî Bilişim İhtisas Dairesi Başkanlığına tahsis edilen kadrolara açıktan ve nakil suretiyle atamalar merkezi  yönetim bütçe kanunlarında öngörülen atama sayı sınırlarına tabi değildir.  b) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, bilişim alanında özel bilgi ve ihtisas  gerektiren konularda çalıştırılmak üzere, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve  tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla altı ayı geçmemek üzere geçici olarak  Kurum emrinde görevlendirilebilir. Bu süre bir defa altı aya kadar uzatılabilir. Bu personel kurumlarından izinli sayılır. İzinli  oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır.  Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Anılan kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler  de sözleşme süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla bu şekilde görevlendirilebilir ve bu suretle çalışılan süreler sözleşmesinin vize  edildiği kurum veya kuruluşta geçmiş sayılır. Bu suretle görevlendirilenlere ilk altı ayla sınırlı olmak üzere Adlî Tıp Kurumu  Döner Sermaye İşletmesinden ilave ek ödeme yapılır. Yapılacak ödemenin miktarı 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e)  bendinde belirlenen oranı geçmemek üzere Adlî Tıp Kurumu Başkanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşmeli olarak istihdam  edilen personele aynı süreyle sınırlı olarak yapılacak ek ödemenin tavan tutarı ise, aynı unvanlı veya emsali kadroda çalışan  ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir. Sözleşmeli personele bu kapsamda yapılan ilave ek ödemeler  sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.   5530-2   Geçici Madde 6– (Ek: 15/8/2016-KHK-674/8 md.; Değiştirilerek kabul: 10/11/2016-6758/8 md.) (Mülga:  2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    Geçici Madde 7- (Ek: 3/11/2016-6754/36 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/61 md.)    Yürürlük:   Madde 38 – Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.  Yürütme:  Madde 39 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                                 5530-3    2659 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE   Değiştiren  Kanunun/  KHK’nin  Numarası   2659 sayılı Kanunun değişen veya iptal  edilen maddeleri   Yürürlüğe Giriş Tarihi  3334 – 7/4/1987  4810 – 25/2/2003  5473 30 1/4/2006    5947 30 30/7/2010  6110 4, 30 14/2/2011  KHK/666 26     30  14/1/2012 tarihinden  geçerli olmak üzere  2/11/2011  15/1/2012  6462 16 3/5/2013  KHK/674 8, 22, 29, 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6 1/9/2016  6754 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 30,  Geçici Madde 7  24/11/2016  6758 8, 22, 29, 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6 24/11/2016  KHK/694 Geçici Madde 7 25/8/2017  7078 Geçici Madde 7 8/3/2018      KHK/703 Kanunun Adı, 17,27,29,32,33,1 ila 16, 18 ila  26,36,37, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 4,  Geçici Madde 6, Geçici Madde 7  24/6/2018 tarihinde  birlikte yapılan Türkiye  Büyük Millet Meclisi ve  Cumhurbaşkanlığı  seçimleri sonucunda  Cumhurbaşkanının  andiçerek göreve  başladığı tarihte  (9/7/2018)
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2659 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (84)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (15)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul