Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3739
TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 - 2107(1977) (Değişik: 25/8/1977 - 2107/1 md.)
5123 sayılı Kanun gereğince bedelleri ödenmeksizin alınan gemiler dışında kalan ve harp kıymetini kaybedip bir daireye tahsis ve itası lüzumlu bulunmayan harp sefinelerini satmaya, Milli Savunma Bakanlığının istemesi şartıyla, Maliye Bakanı yetkilidir.

Satılacak gemilerin lüzumlu parçaları sökülüp kullanılmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca alıkonabilir.
Madde 2 -
Bu gemiler, dış memleketlere peşin bedelle satılabileceği gibi, sermayesinin en az yarısı devlete ait kurumlarla bunların aynı nispette iştirakleri ile kurulan kurumlara taksitle de satılabilir.
Madde 3 - 2940(1983) (Değişik: 1/11/1983 - 2940/1 md.)
Satışlardan elde edilecek gelirlerin tamamı bir taraftan her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan bu miktarlar, Deniz Kuvvetleri ihtiyacı olan harp sefineleri veya bunlar için gerekli her türlü silah, teçhizat ve malzemenin satın alınması veya inşasında harcanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde Deniz Kuvvetleri için açılacak özel bir tertibe Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçelerine aynı maksatlarla harcanmak üzere devredilir.
Madde 4 -
Fiilen elde edilerek ödenek kaydolunan meblağlara istinaden gelecek yıllara geçici yüklenmelere girmeye Milli Savunma Bakanı yetkilidir. Ancak, bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak hususların tamamının karşılığı taahhüdün yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt bedelleri, saklı tutulan ödenekten yılı içinde harcanmıyan miktarları 3 üncü maddenin son fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle tediye olunur.
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1195(1969) (2/12/1969 - 1195 sayılı kanunun numarasız ek maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Bu gemilerden biri veya bir kısmı tahmin edilen bedeli karşılığında; Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarınca teşkil edilecek bir kurul tarafından pazarlık ve değer takdiri yapılmak suretiyle yabancı memleketlerden tedarik edilecek bir gemi ile değiştirilebilir.
3740
Bu değiştirme için üste para vermek gerektiğinde, 3 üncü maddeye göre, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılan özel bölümden, yetmediği takdirde ilgili diğer tertipten tediye yapılabilir.
Madde 5 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu Kanunun hükümlerini Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.
3741-3743
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  269 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                  giriş tarihi

  1195                                                                    –                                                         9/12/1969

  2107                                                                    –                                                         10/9/1977

  2940                                                                    –                                                         3/11/1983

   

  3746-2 

   

  
  
  269 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  269 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul