En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
7451 (2023) md: Geçici 6. 7381 (2022) md: Ek 9. 7164 (2019) md: Geçici 5. KHK 703 (2018) md: 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, Ek 1, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8. 6719 (2016) md: Ek 1. An. M. K. 2012/205 (2013) md: Ek . KHK 375 (2011) md: 12, Ek . KHK 666 (2011) md: 12, Ek . ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2022) - TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU PROJE DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5551
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNUN MUAFİYETLERİ VE BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)(2)

Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BÖLÜM – I
Amaç, Kapsam ve Kuruluş
Amaç
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Kapsam
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Kuruluş
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
BÖLÜM- II
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
BÖLÜM – III
Organlar, Görev ve Yetkileri
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başkanı
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Atom Enerjisi Komisyonu
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
(1)Bu Kurum, 27/11/2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının 26/11/2002 tarihli ve D-1-2002-792 sayılı Onayı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 119 uncu maddesiyle, bu Kanunun adı ‘’ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5552
Danışma Kurulu
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
İhtisas Daireleri, Genel Sekreterlik Kuruluş ve Görevleri
Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Bağlı Kuruluşlar
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
BÖLÜM – IV
Çeşitli Hükümler
Çevre Sağlığı
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Nükleer Tesislerin Korunması
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Personel Statüsü
Madde 12 - KHK 703(2018), KHK 375(2011), KHK 666(2011)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başka Kuruluş Personelinin Görevlendirilmesi
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Gelirleri
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Muafiyetler (1)(2)
Madde 15 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu;

a) Münhasıran yolcu taşımak amacıyla kullanılan araçlar ve binek araçları hariç her türlü aracın, Türkiye'ye sokulmasında her çeşit ithalat sınırlamalarından, gümrük vergisi ile özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, harç, fon ve zamlardan, her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretlerinden ve ithal esnasında alınan diğer bütün vergi, harç ve ücretlerden,

b) Her türlü tesislerinin yapımı ve işletilmesinden dolayı belediyeye ödenmesi gereken her türlü vergi, harç, harcamalara katılma paylarından ve benzeri yükümlülüklerden,

c) Taraf olduğu dava, icra ve benzeri takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda sayılan yargı harçlarından,

ç) İhaleleri, ilanları, mukaveleleri ve başka evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait her türlü harçlardan,

d) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins malzemeler gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim, fon, pay ve harçlar dâhil olmak üzere her türlü vergi ve harçtan, 

e) Kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden, 

f) Kuruma yapılacak her türlü bağışlar, yardımlar ve vasiyetler vergi, resim, pay ve harçlardan,
muaftır.

Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların temini ile ilgili olarak, Bakan onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilir. 
Denetleme
Madde 16 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Bütçe
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Tüzük ve Yönetmelikler
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 119 uncu maddesiyle, bu madde başlığı‘’ Muafiyetler’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) İthalde alınan her türlü vergi , resim ve harç muafiyeti hükümleri,6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
5554
Ek Madde - An. M. K. 2012/205(2013), KHK 375(2011), KHK 666(2011), KHK 547(1995)(Ek: 23/2/1995 – KHK –547/18 md.; Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)
 
Yapı denetimi
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), 6719(2016)(Ek: 4/6/2016-6719/3 md.; Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Ek Madde 2 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, faydalı model ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki haklar Kuruma aittir. Kurumun taraf olduğu sözleşmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikrî ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenir. Kurum, elde edilen patent ve buluşlar ile ilgili olarak üretim ve satış yapabilir. Kuruma ait fikrî hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikrî ürün sahibine verilir.
Ek Madde 3 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez ve rehnedilemez. 
Ek Madde 4 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
Kurumda geçici olarak görevlendirilen mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfına dâhil personele ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki sınırlamalara tabi olmaksızın öğretim üyelerine, Cumhurbaşkanınca asgari ücretin üç katını aşmamak üzere ilave ücret ödenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelden Kurumun asli görevlerine ilişkin uzmanlığına ihtiyaç duyulan öğretim üyeleri, mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfına dâhil personelden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından Kurumda görevlendirilenlere ödenecek ilave ücretlerden damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmaz.

Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan proje yürütücüsü, araştırmacı ve diğer personele asgari ücretin net tutarının dört katına kadar yılda en fazla üç kere Cumhurbaşkanınca proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Teşvik ikramiyesi ödemelerinden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen dış destekli proje harcamaları için Kurumun uygun bulması durumunda ön ödeme yapılabilir. Desteklenen proje ve faaliyetler için öngörülen yılları bütçe ödeneklerinin ilgili tertiplerinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydedilir. Kurumda görevlendirilecek hakem, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarı ise asgari ücretin net tutarının üç katını geçmemek üzere, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenir ve doğrudan ilgililerine ödenir. Kurumun önerisi ile Bakan bu madde uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ücretin bir kısmını performansa bağlamaya yetkilidir. Bu maddeye göre aktarılacak tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve bu madde kapsamında yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar ile Kurumun bütçe ödeneklerinin kullanılması, tertipler arasında aktarma yapılması ve diğer bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile desteklenecek projelerin ilanına, değerlendirilmesine, seçimine ve teşvik ödemesine esas olacak performans ölçütü, ödeme miktarı ile diğer hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. 
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
5555/5558-1
Ek Madde 5 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda istihdam edilmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına ve hesabına 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, Atom Enerjisi Uzmanı kadrolarına atanır.
Ek Madde 6 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında istihdam edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ve hesabına 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı kadrolarına atanır.
Ek Madde 7 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
Nükleer sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim programlarının açılmasında ve içeriğinin belirlenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından görüş alır.
Ek Madde 8 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yürütme Kurulu başkanı ve üyelerine kamu iktisadi teşebbüslerindeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen ücret tutarında yürütme kurulu ücreti ödenir.
Ek Madde 9 - 7381(2022)(Ek:5/3/2022-7381/27 md.)
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu nükleer güç santrallerinin kurulması ve işletilmesi projelerine dair iş birliğine ilişkin uluslararası anlaşmaların uygulanmasındaki yetkili kurum görevi çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinden, bu anlaşmalarda öngörülen projelerin uygulanma sürecinin takibi, gözetimi ve koordinasyonu için görevlendirilenler hakkında, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca görevlendirilen personele uygulanan harcıraha ilişkin hükümler uygulanır.

Geçici Maddeler
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/119 md.)
 
Geçici Madde 5 - 7164(2019)(Ek: 14/2/2019-7164/2 md.)
14/1/2012 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde bulunan ve halen bu statüde görevine devam eden personel hakkında, anılan tarihte yürürlükte bulunan 12 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve bu maddeye istinaden Başbakan onayı ile yürürlüğe giren 26/6/2000 tarihli Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Usul ve Esaslarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu, geçici 12 nci ve geçici 16 ncı madde hükümleri de dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 6 - 7451(2023)(Ek:4/4/2023-7451/1 md.)
Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) durumlarına uygun TENMAK denetçisi pozisyonlarına atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı beşi geçemez.

Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadro veya pozisyonlarında geçirdikleri süreler, TENMAK denetçi yardımcısı pozisyonunda; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı kadro veya pozisyonlarda geçirdikleri süreler TENMAK denetçisi pozisyonunda geçirilmiş sayılır.
Yürürlük
Madde 20 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5556/5558-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2690  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  2690 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  KHK/547

  15/4/1995

  KHK/666

  Ek Madde

   

   

  12

  31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  Ek Madde

   

   

  10/10/2013

   

  6719

  Ek Madde 1

  17/6/2016

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ilâ 14,15, 16 ilâ 19,

   Ek Madde 1, Ek Madde 2 Ek Madde 3,

   Ek Madde 4, Ek Madde 5,

   Ek Madde 6, Ek Madde 7, Ek Madde 8,

   Geçici Madde 1 ilâ 4

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7164

  Geçici Madde 5

  28/2/2019

  7381

  Ek Madde 9

  8/3/2022

  7451

  Geçici Madde 6

  10/4/2023

   

       
       
       
       
       
       
   
  
  
  2690 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (36)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (8)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul