(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5559
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU (1)

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 - 4902(2003)
(Değişik: 18/6/2003-4902/1 md.)
Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevlerin uygulanması ve yetkilerin kullanılması maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtını kurmak, görev ve yetkilerini düzenlemektir.
Kuruluş ve Bağlılık
Madde 2 - 6755(2016), KHK 674(2016), KHK 668(2016)
(Değişik: 25/7/2016-KHK-668/23 md.; Değiştirilerek kabul: 8/11/2016-6755/23 md.)
Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. 

Bu Komutanlık İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 
	
Seferberlik ve savaş hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer, kalan bölümü normal görevlerine devam eder.
Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri
Madde 3 - 6755(2016), 6757(2016), KHK 674(2016), KHK 671(2016), KHK 668(2016)
(Değişik birinci fıkra: 25/7/2016-KHK-668/24 md.; Değiştirilerek kabul: 8/11/2016-6755/24 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır. 
	
Komutanlığa bağlı kolluk personeli, gemi, uçak, helikopter ve araçlar özel işaretler taşırlar. (2)
(1) Bu Kanunda geçen “Devlet Başkanı“ deyimi, 11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince “Cumhurbaşkanı“ olarak düzeltilmiştir. (2) 15/8/2016 tarihli ve 671 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “askeri personel” ibaresi “kolluk personeli” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6757 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
5560
Görevler
Madde 4 - 4902(2003)
Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri şunlardır : 
       
A) (Değişik: 18/6/2003-4902/2 md.) Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevleri uygulamak ve yetkileri kullanmak.
       
B) 1. Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini, 
       
2. 25/4/1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa aykırı eylemleri, 
       
3. 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri, 
       
Önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.
         
C) Liman sınırları dışında :
       
19/4/1926 tarih ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarda Karasuları Dahilinde İcrai Sanat ve Ticaret Hakkında Kanuna, 
       
2. 9/4/1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununa, 
       
3. 10/6/1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna,
       
4. 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa, 
       
5. 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna, 
       
6. 15/5/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa, 
       
7. 22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa, 
       
8. 15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununa,
       
9. 15/7/1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye‘de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna, 
       
10. 6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa,
       
11. 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa, 
       
12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama,avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere,
       
13. Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletmelerle ilgili hükümlere, 
       
14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara, 
       
Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.
       
D) Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın, Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlerin Yok edilmeleri Hakkında 17/5/1948 tarih ve 5202 sayılı Kanunun uygulanmasında gerekli koruma tedbirlerini alarak ilgililere haber vermek. 
      
E ) Deniz seyir yardımcılarının ilgili hükümlere göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konulan deniz engelleri ile batık işaretlerinin sürekliliğini izlemek, kontrol etmek, görülen aksaklık ve noksanlıkları ilgililere bildirmek. 
5561
F) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kurtarma görevlerini icra etmek. 

G) Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat vesair harp vasıtalarından arıtmak ve bu mülteciler ile onların nezdindeki silah, mühimmat vesair harp vasıtalarını ilgililere teslim etmek.
       
H) Görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi gerekli suçlarla, karada başlayıp denizde devam eden yukarıda belirtilen suçlar dışındaki suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında güvenlik kuvveti olarak diğer güvenlik kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara el koymak ve suçluları yakalayıp yetkili makamlara teslim etmek. 
       
Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının görev ve yetkileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının bu maddede belirtilen görev ve yetkilerine girmeyen konularda özel kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış diğer makamların görev ve yetkileri devam eder.
Yetkiler
Madde 5 -
Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin yapılmasında; silah kullanma yetkisi dahil kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Liman sınırları dışında Türk Kanunlarına göre cezalandırılması gereken eylemlere, ilgili kanun ve uluslararası antlaşmalar hükümlerine göre el koyarlar.

Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Durum,en kısa sürede gerekli imkanlar kullanılarak mahalli mülki amire bildirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kadro, Kuruluş, Kaynak, Atanma ve Yer Değiştirme(1)
Kadro ve kuruluş
Madde 6 - 6755(2016), KHK 668(2016), 4902(2003)
(Mülga: 25/7/2016-KHK-668/35 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/35 md.)
 
Personel kaynakları ve uygulanacak mevzuat
Madde 7 - KHK 694(2017), KHK 680(2017), 6755(2016), KHK 674(2016), KHK 668(2016), 6191(2011), 4902(2003)
(Değişik: 25/7/2016-KHK-668/26 md.; Değiştirilerek kabul: 8/11/2016-6755/26 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, öğrenci, erbaş ve erler ile Devlet memuru ve işçileri kapsar. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır. Uzman erbaşlar 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa, sözleşmeli erbaş ve erler 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabidir. 
(1) Bu bölüm başlığı "Kadro, Kaynak, Atanmalar ve Yer Değiştirme" iken, 18/6/2003 tarihli ve 4902 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5562
Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Ancak, albaylıktan tuğamiral rütbelerine terfiler ile amirallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile yapılır. Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından atanır. Rütbelerindeki bekleme süresi dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, amiraller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilirler. (Ek cümle: 15/8/2017-KHK-694/49 md.) İlgili personel, personel kaynağı planlaması, iç güvenlik politikaları ve gelişen güvenlik ihtiyaçlarına göre albay ve üstü rütbelerde bekleme süreleri dolmadan kadrosuzluk tazminatı ödenmek suretiyle müşterek kararname ile emekliye sevk edilebilir. Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan; 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bakımından uygulanmaz. Uzman erbaşların nasıp ve terfileri Sahil Güvenlik Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarla, 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanır.

İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar 22/6/1978 tarih ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil); 

a) Botlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %52, 

b) Diğer karargâh, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %40, 

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve ayni ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline de verilir.

Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave mali haklardan görevlendirme süresince yararlandırılır.

(Ek fıkra: 2/1/2017-KHK-680/41 md.) Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç fazlası ve standart dışı malzemelerinin bedelli veya bedelsiz devir işlemleri 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yararlandığı hak ve imkânlardan aynen yararlanır.

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler.
	
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
5562-1
Atanmalar
Madde 8 - 6755(2016), KHK 674(2016), KHK 668(2016), 6638(2015), 6191(2011), 4902(2003), 2779(1983)
(Değişik: 25/7/2016-KHK-668/27 md.; Değiştirilerek kabul: 8/11/2016-6755/27 md.)
Sahil Güvenlik personelinin atanmaları;

a) Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve amirallerin atanmaları müşterek kararname ile,

b) Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanların atanmaları İçişleri Bakanınca, 

c) Diğer subayların ve astsubayların, Devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile dağıtımları, İçişleri Bakanlığınca,

yapılır.
	
Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Sahil Güvenlik mensubu subay, astsubay, sivil personel, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet gerekleri veya sağlık yahut diğer nedenlerle görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu maddedeki usul ve esaslara göre yapılır.
Yer Değiştirme
Madde 9 - 6755(2016), KHK 668(2016), 6638(2015), 6191(2011), 4902(2003)
(Mülga: 25/7/2016-KHK-668/35 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/35 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Emir Komuta Bağlantısı, Görev İlişkileri, Askeri ve İdari Yardım ile Eğitim ve Tatbikatlara Katılma
Emir Komuta Bağlantısı
Madde 10 - 6755(2016), KHK 668(2016)
(Mülga: 25/7/2016-KHK-668/35 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/35 md.)
 
Görev İlişkileri
Madde 11 - 6755(2016), KHK 668(2016)
(Mülga: 25/7/2016-KHK-668/35 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/35 md.)
 
Askeri ve İdari Yardım
Madde 12 -
Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri,görevlerini yaptıkları sırada ortaya çıkan ivedi ihtiyaçlarını askeri veya mülki makamlara bildirirler. Kendilerine yetki ve olanaklar ölçüsünde gerekli yardım yapılır.
Eğitim ve Tatbikatlara Katılma (1)
Madde 13 - 6755(2016), KHK 668(2016)
Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara İçişleri Bakanının izni ile katılır. Bu eğitim ve tatbikatlar planlanırken Sahil Güvenlik Komutanlığının asıl görevlerinin aksatılmaması gözönünde tutulur.
(1)25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK’nin 28 inci maddesiyle, bu maddeye “tatbikatlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanının izni ile” ibaresi eklenmiş olup, daha sonra bu hüküm 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle kanunlaşmıştır.
5562-2
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe, İhtiyaçların Sağlanması ve Özlük Hakları
Bütçe
Madde 14 -
Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve Bakanlık bütçesinden ayrı olarak düzenlenir.
Silah, Cephane, Araç ve Gereçlerin Sağlanması(1)
Madde 15 - KHK 696(2017), 6755(2016), KHK 676(2016), KHK 674(2016), KHK 668(2016)
(Değişik: 25/7/2016-KHK-668/29 md.; Değiştirilerek kabul: 8/11/2016-6755/29 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Ancak Sahil Güvenlik Teşkilatı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Savunma Sanayii Müsteşarlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir. (1)

Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerinin kendi imkanları dışında kalan bakım, onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılır. Bu hizmet bedelleri Komutanlık bütçesinden karşılanır. 

Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanır.
	
Seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek sahil güvenlik birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.
Özlük Hakları
Madde 16 - 6755(2016), KHK 668(2016), 4635(2001), KHK 486(1993)
(Mülga: 25/7/2016-KHK-668/35 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/35 md.)
 
 
İaşe, Giyim ve Yakacak
Madde 17 -
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının benzer birliklerinde uygulanan iaşe,yakacak ve giyime ilişkin mevzuat hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında da aynen uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sicil Üstleri, Nakdi Tazminat ve Ödüller,
Eğitim ve Öğretim, Yargılama
Değerlendirme raporu (2)
Madde 18 - 6755(2016), KHK 668(2016), 6638(2015)
Değişik: 25/7/2016-KHK-668/30 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/30 md.)
Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisi tarafından her yıl sonunda, görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenir. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınır. Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(1) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 41 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığına” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarlığına” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Sicil Üstleri” iken, 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle kanunlaşmıştır.
5563
Nakdi Tazminat ve Ödüller(1)
Madde 19 - 6462(2013)
Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin güvenlik ve asayişin sağlanması ile kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması görevleri sırasında, bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hale gelmeleri halinde haklarında 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır.

Ayrıca bu komutanlık personeli 10/6/1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 11/5/1959 tarih ve 7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak kazanırlar.
Eğitim ve Öğretim
Madde 20 - 6755(2016), KHK 668(2016), 4902(2003)
(Mülga: 25/7/2016-KHK-668/35 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/35 md.)
 
Disiplin ve soruşturma usulleri (2)
Madde 21 - 6755(2016), KHK 668(2016)
(Değişik: 25/7/2016-KHK-668/31 md.; Değiştirilerek kabul: 8/11/2016- 6755/31 md.)
Sahil Güvenlik personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır.

a) Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür.

b) Sahil Güvenlik personelinin idari görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

c) Sahil Güvenlik personelinin adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.

d) Sahil Güvenlik personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır.
	
e) Sahil Güvenlik personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu suçların muhakemesi, Sahil Güvenlik personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.
 
Görevden uzaklaştırma
Madde 21/A - 6755(2016), KHK 668(2016), 6638(2015)
(Ek: 27/3/2015-6638/61 md.; Mülga: 25/7/2016-KHK-668/35 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/35 md.)
 
Görevden uzaklaştırmanın hukuki ve mali sonuçları
Madde 21/B - 6755(2016), KHK 668(2016), 6638(2015)
(Ek: 27/3/2015-6638/62 md.; Mülga: 25/7/2016-KHK-668/35 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/35 md.)
 
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Yargılama” iken, 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle kanunlaşmıştır.
5564
ALTINCIBÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Tüzük
Madde 22 - 6755(2016), KHK 668(2016)
(Mülga: 25/7/2016-KHK-668/35 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/35 md.)
 
Yönetmelik
Madde 23 - KHK 680(2017), 6755(2016), KHK 668(2016)
(Değişik: 25/7/2016-KHK-668/32 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/32 md.)
Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanısıra Sahil Güvenlik Komutanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Sahil Güvenlik (…) (1) personelinin terfi işleri, disiplin amirleri ve kurulları, ödül, değerlendirme, kılık ve kıyafet ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
Uygulanmayacak Hükümler:
Madde 24 -
Bu Kanunun tatbikinde, 16/7/1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkındaki Kanunun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
Ek Madde 1 - 6755(2016), KHK 668(2016), 6638(2015)
(Ek: 27/3/2015-6638/63 md.) (2)
Sahil Güvenlik Komutanlığının (…) (2) eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ile mülki idare amirleri ve kendi amirleri tarafından denetlenir ve teftiş edilir. (2)
Ek Madde 2 - 6638(2015)
(Ek: 27/3/2015-6638/64 md.)
İçişleri Bakanı, bu Kanundaki yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla ilgisine göre Sahil Güvenlik Komutanına veya valilere devredebilir.
Düzenleme yetkisi
Ek Madde 3 - 6755(2016), KHK 668(2016)
(Ek: 25/7/2016-KHK-668/34 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/34 md.)
Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bu Kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Sosyal tesisler
Ek Madde 4 -
(Ek : 3/10/2016-KHK-676/15 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilir. Bu tesislere ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
(1) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 42 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Hizmetleri Sınıfı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı KHK’nin 33 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “askerî görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “valiler” ibaresi “mülki idare amirleri” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle aynen kanunlaşmıştır.
5564-1
Para mükâfatı
Ek Madde 5 - KHK 680(2017)
(Ek: 2/1/2017-KHK-680/43 md.)
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden;

a) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar,

b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar,

para verilerek ödüllendirilir.
Adli yardım
Ek Madde 6 - KHK 680(2017)
(Ek: 2/1/2017-KHK-680/43 md.)
Kanunlarla verilen; karakol, karakol nöbetçisi, devriye, sevk, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya emniyet ve asayiş, kamu düzeninin korunması ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı, karargâh personeli dahil sanık durumuna düşen personelin vekalet verdiği avukatın ücreti, olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre durumunun uygun görülmesi halinde Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Avukat tutma ve ücret ödeme usul ve esasları ile adli yardıma esas olan görevlerin mahiyeti ve sınırları İçişleri Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. 
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 -
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu Kanun hükümlerine göre 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapar.

Bu süre içerisinde:

a) Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü Jandarma Genel Komutanıdır.

b) Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesi Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi içerisinde ayrı bir program olarak düzenlenir.

1982 yılına ait her türlü harcamalar Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır. Bu maksatla yeni tertipler açmaya ve gerekli aktarmalar yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
5565
Geçici Madde 2 -
Bu Kanundaki görevleri yerine getirebilecek bir deniz güvenlik kuvvetinin oluşturulması için ilk kuruluşta gerekli görülen personel, silah, cephane,araç, gereç ihtiyacı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının onayı üzerine bir plana göre sağlanır.
Geçici Madde 3 -
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 16/7/1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkındaki Kanun ile kurulmuş bulunan deniz birlikleri bütün silah, cephane, araç, gereç, tesis, tersane ve atölyeleri ile birlikte bu Komutanlığın hizmetine tahsis edilir. Memur ve işçiler halen bulundukları hukuki ve mali statüleri ile birlikte bu komutanlığa geçerler.

Yukarıdaki hükümlere göre Sahil Güvenlik Komutanlığına kesin devir işleri içişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılacağı bir kurul aracılığı ile 1985 yılına kadar tamamlanır.
Geçici Madde 4 -
Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerekli personel yetiştirilinceye kadar:

a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4 üncü maddesinde belirlenen esaslara,

b) 5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanuna,

Göre görevlendirilecek sözleşmeli personel için 1 numaralı cetvelde gösterilen kadrolar Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak kullanılır.
Geçici Madde 5 -
Sahil Güvenlik Komutanlığı; bu Kanunun yürürlüğünü takip eden en geç dört ay içinde bu Kanunda yazılı görevleri yapmaya başlar.

Bu süre içinde eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 6 - 4902(2003)
(Ek: 18/6/2003-4902/8 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ile erbaş ve er ihtiyacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca sağlanır. Bu personelin görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılır. Sahil Güvenlik Komutanlığı;sağlık, idarî ve asayiş gibi nedenlerle ihtiyaç duyulan görev ve hizmet yerleri değişiklik tekliflerini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirir.
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 7 - 6755(2016), KHK 676(2016), KHK 668(2016)
(Ek: 25/7/2016-KHK-668/36 md.; Değiştirilerek kabul: 8/11/2016-6755/36 md.)
a) Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar Sahil Güvenlik personelinin disiplin suç ve cezaları Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 
5566
Mülki idare amirleri ile sıralı amirler Sahil Güvenlik personelinin disiplin amiridir. İçişleri Bakanı, Sahil Güvenlik Komutanlığının her kademesindeki personeline resen disiplin cezası verebilir.

İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılır.

b) Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından iki adet tuğamiral/Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.
Geçici Madde 8 - 6755(2016), KHK 668(2016)
(Ek: 25/7/2016-KHK-668/36 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/36 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığından talep edilebilir.
Geçici Madde 9 - 6756(2016), KHK 669(2016)
(Ek: 25/7/2016-KHK-669/112 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/111 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacı, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından üç yıl süreyle karşılanır. Ancak İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine ve Bakanlar Kurulu kararıyla; bu süre uzatılabilir. Bu suretle Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilen er ve erbaşlar ile askerlik yükümlüleri hakkında, diğer er ve erbaşlar ile askerlik yükümlülerinin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bunların giderleri Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanır. Erbaş ve erlerin harçlıkları ile gündelikleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki emsallerine verilen miktarlar üzerinden ve aynı hükümlere göre ödenir.
Tamamlanmayan temin ve statü geçiş iptalleri
Geçici Madde 10 - 6758(2016)
(Ek: 15/8/2016-KHK-674/29 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/26 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tamamlanmamış olan tüm personel temin faaliyetleri ve statü geçiş işlemleri iptal edilmiştir.
Geçici Madde 11 -
(Ek:3/10/2016-KHK-676/40 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatının geçici 7 nci maddenin (b) fıkrası uyarınca 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen kadroları bu maddenin yayımı tarihinde iptal edilmiştir.
Geçici Madde 12 - KHK 690(2017)
(Ek: 17/4/2016-KHK-690/20 md.)
Sahil Güvenlik Komutanlığının halihazırda devam eden yabancı ülkeler ile eğitim ve işbirliği faaliyetleri, askeri eğitim işbirliği anlaşmaları ve protokollerinde belirtilen esaslara göre İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.
Yürürlük
Madde 25 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Ayrıca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
5566-1


9/7/1982 TARİH VE 2692 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1 – 13/7/1993 tarih ve486 Sayılı KHK‘nin geçici maddesi :
Geçici Madde 1 - KHK 486(1993)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17,18 ve 19 maddeleri hükümlerine göre ödenecek tazminatlar; 31.12.1993 tarihine kadar 1993 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelde öngörülen "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" ile "Muhtelif ücret ödemeleri"nin net tutarı kadar eksik ödenir.
5566-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2692 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun / KHK’nin Numarası

  2692 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/486

  15/7/1993

  4635

  13/4/2001

  4902

  24/6/2003

  6191

  7, 8, 9

  22/3/2011

  6462

  19

  3/5/2013

  6638

  8, 9, 18, 21/A, 21/B, Ek Madde 1, Ek Madde 2

  4/4/2015

  KHK/668

  2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21/A, 21/B, 22, 23, Ek Madde 1, Ek Madde 3, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8

  27/7/2016

  KHK/669

  Geçici Madde 9

  31/7/2016

  KHK/671

  3

  17/8/2016

  KHK/674

  2, 3, 7, 8, 15, Geçici Madde 10

  1/9/2016

  KHK/676

  15, Ek Madde 4, Geçici Madde 7, Geçici Madde 11

  29/10/2016

  6755

  2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21/A, 21/B, 22, 23, Ek Madde 1, Ek Madde 3, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8

  24/11/2016

  6756

  Geçici Madde 9

  24/11/2016

  6757

  3

  24/11/2016

  6758

  Geçici Madde 10

  24/11/2016

  KHK/680

  7, 23, Ek Madde 5, Ek Madde 6

  6/1/2017

  KHK/690

  Geçici Madde 12

  29/4/2017

  KHK/694

  7

  25/8/2017

  KHK/696

  15

  24/12/2017

   

   

   

   
  
  
  2692 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (20)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul