Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Geçici 1. 7075 (1958) md: 1, 2, 3, Geçici 1.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Adalet Bakanlığı)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1455
SITMA VE FRENGİ İLAÇLARI İÇİN KANUN (1)

Madde 1 - 7075(1958) Değişik: 7/2/1958 - 7075 /1 md.
Kinin ve müştaklariyle milhlerini ve halen sıtma tedavisi ile sıtmadan korunmada kullanılan primathamine, Primaquine, Chloroquine terkibindeki ilaçları, frengi tedavisinde kullanılmakta olan neosalvarsan ile aynı veya benzeri terkipleri, Arsenobonzol mürekkeplerini ve bunların her türlü ispençiyari şekillerini, bizmut ve İyodür milhlerini ve bunların mürekkepleriyle hazırlanmış olan ilaçları ve betahsis bu maksatla istimal olunan özel vasıflı penicillinleri ve ileride tedavideki müessiriyeti üstünlük gösterebilecek diğer sıtma ve frengi ilaçlarını ve her çeşit röntgen filimlerini yurda ithal etmek Türkiye Kızılay Cemiyetinin monopolu altındadır.
Monopol altına alınan ilaçların listesi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasvip olunur. Bu listede değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde değişikliğin tatbik zamanı yine İcra Vekilleri Heyeti tarafından kararlaştırılır.
Madde 2 - 7075(1958) Değişik: 7/2/1958 - 7075 /1 md.
Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilaç ve filimlerden Türkiye Kızılay Cemiyetinden başka şahıslar namına gelenler gümrükten geçirilmez. Sahibi olmıyan ilaç ve filimlerle kaçak olarak yurda sokulmak istenilen veya bu şekilde girmiş bulunanlar derhal müsadere edilerek Türkiye Kızılay Cemiyetine devredilir. Muhbir ve müsadirlere 1918 sayılı kanun hükümlerine tevfikan ikramiye verilir.
Devlet daire ve müesseselerine ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ve müesseselerine ve hayır kurumları ile bunlara bağlı hastane ve dispanserlere bedelsiz olarak gönderilen ilaç ve röntgen filimleri ile nümune (Eşantiyon) mahiyetinde ücretsiz olarak gelenler yukardaki kayıttan müstesnadır.
Birinci maddede yazılı ilaç ve filimleri kaçak olarak yurda ithal eden veya ithale teşebbüs eyliyenler, malların değerine göre 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılır.
(1) Bu kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne röntgen filmleri yönünden tanınan tekel hakkı ile bu Kanunun röntgen filmlerine ilişkin bütün hükümleri, 3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (d) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
1456
Madde 3 - 7075(1958) Değişik: 7/2/1958 - 7075 /1 md.
Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilaç ve filimlerden Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tayin olunacak miktarları Kızılay Cemiyeti yurt içinde devamlı surette bulundurur. Malların toptan satış fiyatları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti ile Kızılay Cemiyeti arasında tesbit edilir. 2490 sayılı kanunun 69 uncu maddesine göre resmi dairelere yapılacak satışlar bu fiyatlar üzerinden yapılır.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 7075(1958)
(7075 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 
Bu kanunun neşri tarihinden evvel döviz tahsisleri yapılmış ve siparişleri verilmiş olan ilaç ve röntgen filimlerinin sahipleri tarafından yurda ithaline müsaade edilir.
Madde 4 -
Bu kanunun hükümleri 1 Eylül 1935 den yürür.
Madde 5 -
Bu kanunun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür
1457
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  2767 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       7075                                                           —                                                             15/2/1958

   

  1458

   

  
  
  2767 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul