Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5575-5576
UÇUŞ, DALIŞ VE ATLAYIŞ EĞİTİMİNE TABİ TUTULACAK ASKERİ ÖĞRENCİLER İLE ADAY ÖĞRENCİLER HAKKINDA KANUN(1)

Madde 1 - Bilgi Butonu5668(2008)
Hava Harp Okuluna girmeye istekli aday öğrenciler sırasıyla, bilgi sınavı ile mülakata ve Hava Sağlık ve Fizyolojik Eğitim Kurulu tarafından da uçuş muayenesine tabi tutulurlar.

Sınavlar kazanan ve uçuşa elverişli bulunan aday öğrencilere; deneme uçuşu, paraşütle atlama ve benzeri uçuş testleri uygulanır.

Deneme uçuşu, paraşütle atlama ve benzeri uçuş faaliyetleri süresince sarfedilen uçuş teçhizatı, akaryakıt, yağ, malzeme ve diğer giderler ile aday öğrencilerın sınavlar için Hava Harp Okululuna geldikleri tarihten, deneme uçuşu ve paraşütle atlama egitimlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki beslenme ve yatırılmaları (…) (2) Devletçe sağlanır. (2)
Madde 2 - Bilgi Butonu6462(2013), 6000(2010), 3185(1985) (Değişik:25/4/1985 – 3185/2 md.) (3) (4)
Hava Harp Okulu öğrencileri ile aday öğrencilerinin, deneme uçuşu, paraşütle atlama ve benzeri uçuş; diğer Harp Okulu öğrencilerinin ise uçuş, dalış ve paraşüt eğitimleri ile bu eğitim faaliyetlerinden dolayı engelli hale gelmeleri veya şehit olmaları halinde 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda belirtilen engellilik veya şehitlik tazminatı ödenir. 
       
(Ek fıkra: 19/6/2010- 6000/22 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri kurumlarında eğitim ve öğrenim gören onsekiz yaşını tamamlamış veya veli muvafakatnamesi bulunmak şartı ile onaltı yaşını tamamlamış askeri öğrencilerin tabi tutulabilecekleri deneme ve özendirme uçuş, atlayış ve dalış faaliyetlerinden dolayı engelli hale gelmeleri veya şehit olmaları halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Madde 3 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu Kanunun adı, “Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday Öğrenciler ile Uçuş ve Paraşüt Eğitimine Tabi Tutulacak Harp Okulu Öğrencileri Hakkinda Kanun” iken, 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “, Hava Harp Okulu öğrencileri istihkakı üzerinden” ibaresi 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. (3) 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "uçuş ve paraşüt eğitimleri" ibaresi "uçuş, dalış ve paraşüt eğitimleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ve “sakatlık” ibareleri sırasıyla “engelli hâle gelmeleri” ve “engellilik”, ikinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri” şeklinde değiştirilmiştir.
5577
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2780 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

                                                    

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

  ________ ___________________________________________________               __________

      3185                                                            –                                                                 2/5/1985

      5668                                                            1                                                                 1/1/2008

      6000                                            Kanunun Adı, 2                                                        30/6/2010

  
  
  2780 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul