Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5607
BAZI KAMU ALACAKLARININ ÖZEL UZLAŞMA YOLU İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN

Kapsam:
Madde 1 -
1. Bu Kanun hükümleri, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi resim, harçlar ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme zamları ile servet beyanlarının yenilenmesi ve vesikasız emtia, sabit kıymet ve demirbaş beyanı hakkında uygulanır.
2. Bu Kanunda geçen vergi tabiri, resim ve harçları da ifade eder.
3. Bu Kanunun vergi ile ilgili hükümleri 1/1/1983 tarihinden önceki dönemleri, beyana dayanan vergilendirmede ise, ek süre dahil, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsar.
Kesinleşmiş kamu alacakları:
Madde 2 -
1. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce vadesi geldiği halde tamamen veya kısmen ödenmemiş bulunan vergilerin, ilk taksidi en geç 30/6/1983 gününde ödenmek üzere ikişer aylık devrelerde ve eşit taksitlerde 31/12/1984 tarihine kadar tamamen ödenmesi halinde bu vergilere bağlı vergi cezalarının tamamı ile gecikme zamlarının yarısının tahsilinden vazgeçilir. Ancak, söz konusu vergilerin 1/1/1984 tarihinden itibaren ödenecek kısmının bu tarihten başlamak üzere 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak olan tecil faizi ile birlikte ödenmesi şarttır. 2. Birinci fıkra hükmüne göre 1/1/1984 ila 31/12/1984 tarihleri arasında ödenecek taksitlerin 30/12/1983 tarihine kadar ödenmesi halinde ödenen kısmına tecil faizi uygulanmaz. 3. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce asılları ödenmiş bulunan vergilerin cezalarının tamamı ile bunlara uygulanması gereken gecikme zamlarının yarısı terkin edilir. 4. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle hesaplanacak gecikme zammının yarısının, 1 inci fıkrada belirtilen halde vergi asıllarıyla birlikte eşit taksitlerle; 3 üncü fıkrada belirtilen halde ise Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ödenmesi şarttır. Bu maddeden yararlanan alacaklara Kanunun yürürlük tarihinden sonraki aylar için gecikme zammı uygulanmaz. 5. Kanunun yürürlük tarihinden önce bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş bulunan vergi cezaları terkin edilir.
5608
6. Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak alınmış olan teminatlar ve konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.
Kesinleşmiş veya ihtilaflı kamu alacakları:
Madde 3 -
1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergilerin ihtilaflı kısmının (3/4) ünün ikinci maddenin bir ve ikinci fıkralarında öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, ihtilaflı kısmın geri kalan (1/4) ü ile bunlara bağlı vergi cezaları ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergilerin (3/4) ünün birinci fıkrada öngörülen şekilde ödenmesi halinde, geri kalan (1/4) ü ile bunlara bağlı vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
3. Birinci fıkraya göre ödenecek vergi asıllarının tespitinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas alınır. Ancak, en son safhada bozma kararı bulunması halinde, ödenecek vergi asılları ilk tarhiyata göre tespit edilir.
4. Bu madde hükmünden faydalanan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine göre kamu davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar sürdürülmez.
5. Bu madde hükmü 7 nci madde kapsamına giren vergiler hakkında uygulanmaz.
İnceleme veya tarhiyat safhasında bulunan vergiler:
Madde 4 -
1. Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlandığı halde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir.
2. Birinci fıkrada yazılı işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin (3/4) ünün ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren ikişer aylık devrelerde ve 6 eşit taksitte ödenmesi halinde, söz konusu vergilerin geri kalan (1/4) ü ile vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
3. Mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için ikinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. Bu madde hükmünden faydalanan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine göre kamu davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar sürdürülmez.
4. Bu madde kapsamına giren vergiler, öngörülen sürelerde ödenmediği takdirde bu vergilere bağlı vergi cezaları ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
5. Mükelleflerin bu Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri hükümlerinden faydalanmak için beyanda bulunmaları, haklarında bu madde hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
6. Bu Kanunun kapsadığı dönemlerle ilgili olarak 30/6/1983 tarihine kadar Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin ilk taksidi en geç bu tarihte ödenmek şartıyla ikişer aylık devrelerde ve 4 eşit taksitte ödenmesi halinde pişmanlık zammı aranmaz.
5609
7. Bu madde hükümleri 6 ve 10 uncu madde kapsamına giren vergiler hakkında uygulanmaz.
Özel pişmanlık:
Madde 5 -
1. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ikinci fıkrada yazılı yıllarla ilgili olarak vermiş oldukları yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri matrahları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ve asgari bu maddede belirtilen miktar ve nispetler dahilinde artırdıkları takdirde artırımda bulundukları yıllar için vergi incelemesi yapılmaz.
2. Matrah artırımına esas alınacak nispetler şunlardır:
Artırım Nispeti
A) 1978Takvim yılı için           % 25
B) 1979Takvim yılı için            % 20
C) 1980Takvim yılı için            % 15
D) 1981Takvim yılı için           % 10
3. İlgili yıllar için beyanname vermiş olan mükelleflerin ikinci fıkraya göre artıracakları matrah 25.000 liradan az olamaz.
4. Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş veya mükelleflerce beyanname verilmemiş ise, vergilendirmeye esas alınacak matrah 1978 takvim yılı için 100.000 lira, 1979 takvim yılı için 150.000 lira, 1980 takvim yılı için 200.000 lira ve 1981 takvim yılı için 250.000 liradan az olamaz.
5. Adi ve kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarından artırımda bulunanlar da bu madde hükmünden yararlanırlar.
6. Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar gelir vergisi mükelleflerinde % 40, kurumlar vergisi mükelleflerinde % 50 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinden ayrıca gelir ve mali denge vergileri alınmaz.
7. Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için artırılan matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilecek verginin 31/12/1984 tarihine kadar 6 eşit taksitte ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek aylarda ödenmesi şarttır.
8. Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler.
9. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin önceki yıllara ilişkin zararları, matrah artırımında bulunulması halinde, gelecek yıllar karlarından mahsup edilemez.
10. İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur.
Rayiç bedel takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş veya sevki gereken dosyalar:
Madde 6 -
1. 1/1/1983 tarihinden önce beyannamesi verilmiş olan veraset ve intikal vergisine tabi menkul (para, tahvil, hisse senedi, alacak ve borçlar ile borsada rayici olan kıymetli madenler hariç) ve gayrimenkul mallar ile Emlak Alım Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine tabi gayrimenkullere ilişkin olarak değerleme yapılması veya rayiç bedel takdiri gereken dosyalardan bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle;
5610
A) Takdir Komisyonlarına sevk edilmemiş dosyalar ile Takdir Komisyonlarınca henüz değerleme veya rayiç bedel takdiri yapılmamış dosyalar için değerleme veya rayiç bedel takdiri yapılmayarak, mükelleflerin beyannamelerinde gösterdikleri değerin % 30 fazlası takdir edilmiş değer veya rayiç bedel sayılır ve bu değer üzerinden vergi tarhedilir.
B) Takdir Komisyonlarınca verilmiş bulunan kararlar üzerine herhangi bir tarhiyatın yapılmamış olması halinde ise bu kararlar dikkate alınmaksızın mükelleflerin beyannamelerinde gösterdikleri değerin % 30 fazlası esas alınmak suretiyle yapılacak tarhiyatla yetinilir.
2. Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi dolayısıyla beyanname verme mükellefiyetinin yerine getirilmediği durumlarda olay takdire sevk edilmiş olsun veya olmasın harhangi bir tarhiyat yapılmamışsa, mükelleflerin bu Kanunun yürürlük tarihinden önce verdikleri Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Teminat Bildiriminde, gösterdikleri satış bedelinin % 30 fazlası, devir bedeli kabul edilerek bu değer üzerinden vergi tarh edilir.
3. Bu madde hükümlerine güre yapılan tarhiyatın mükelleflerce kabul edilmemesi halinde, bu Kanun hükümleri uygulanmaz. Mükellefler tarhiyatı kabul etmediklerini, ilgili Vergi Dairesine ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde dilekçe ile bildirirler. Bu takdirde söz konusu tarhiyat düzeltilir ve Takdir Komisyonlarınca takdir edilen veya edilecek dağerler üzerinden ilgili kanun hükümleri gereğince işlem yapılır.
4. Bu madde hükmü uyarınca tarh edilecek vergiler için ceza kesilmez ve miktarı 500 liranın altında olanlar tahakkuktan terkin edilir.
5. Emlak Alım Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi mükellefleri adına bu madde hükmü uyarınca tarh edilecek vergiler, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takibeden 3 yıl içinde ilgililere tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.Mükelleflerce kabul edilmeyen vergiler ile ilgili dosyaların yeniden Takdir Komisyonuna sevki için de bu zamanaşımı süresi uygulanır.
Rayiç bedel takdirine bağlı kesinleşmemiş veya ihtilaflı vergiler:
Madde 7 -
1. 6 ncı madde kapsamına giren işlemler dolayısıyla Takdir Komisyonlarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce takdir edilen değer veya rayiç bedellere dayanılarak yapılmış bulunan tarhiyatlardan;
A)Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanlar,
B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dava açma süresi henüz geçmemiş olanlar,
Mükelleflerin beyan ettikleri değerin % 30 fazlası esas alınmak suretiyle hesaplanan vergilere göre düzeltilir.
2. Mükelleflerin bu madde hükmünden yararlanabilmesi için, ilgili vergi dairelerine başvurarak beyan ettikleri değerin % 30 fazlasını takdir edilen değer veya rayiç bedel olarak kabul ettiklerini bildirerek tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri 30/12/1983 tarihine kadar ödemeleri şarttır.
3. Bu şartlara uyulmak suretiyle ödenecek olan alacak asıllarına bağlı vergi cezaları ve gecikme zamları tahsil edilmez.
Özel uzlaşma hükümlerinden yararlanma şartları:
Madde 8 -
1. Mükelleflerin bu Kanunun 2, 3 ve 7 nci maddeleri hükümlerinden yararlanabilmeleri için anılan maddelerde yazılı şartlara uygun olarak ödeme yapmaları  ve  ihtilaf yaratmamaları veya yaratılan her türlü ihtilaftan 30/6/1983 ta-
5611
rihine kadar vazgeçmeleri şarttır. Bu takdirde idarece de ihtilaf yaratılmaz veya yaratılmış ihtilaflar sürdürülmez.
2. İhtilaftan vazgeçen mükellefler bu maddede yazılı şartlara uymadıkları takdirde ilk tarhiyata esas teşkil eden vergi ve buna bağlı cezaları ödemek zorunda olup, vazgeçilen ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercilerinde yeniden dava açamazlar.
3. Vazgeçme şartı iki nüsha olarak düzenlenecek dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi ile yerine getirilir.
4. Mükelleflerin bu Kanunun öngördüğü şartlara uygun olarak ödeme yapmaları halinde, idare tarafından yaratılmış olan veya sürdürülen ihtilaflardan vazgeçilir.
5. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhada verilmiş olan kararın terkin kararı olması halinde idarece ihtilaftan vazgeçilir
6. Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu alacakları maddede öngörülen sürelerde ödenmediği takdirde buna bağlı vergi cezaları ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Gayrimenkul kıymet artışı vergisinde uygulanacak nispet:
Madde 9 -
1. Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi mükellefleri adına bu Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümlerine göre tarh edilecek vergilerin hesaplanmasında 2484 sayılı Kanunla değişik 1318 sayılı Finansman Kanunundaki hükümler uygulanmaz ve beyanname vermiş bulunanlarda ilave değer üzerinden % 10 oranında, sadece teminat bildirimi vermiş olanlarda ise 6 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmüne göre bulunan değer üzerinden % 5 oranında vergi alınır. 2. Bu Kanun hükümlerinden yararlanacak olan mükelleflerden tahsil edilmiş bulunan Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi teminatı iade olunmaz ve bu madde hükmüne göre tarh edilen vergiye mahsup edilmez. 3. Bu mükelleflerin ödemiş oldukları asgari vergiler bu madde uyarınca hesaplanacak vergiden indirilmez.
İşlemden kaldırılacak dosyalar:
Madde 10 -
1. 31/12/1977 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak rayiç bedel takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş Emlak Alım Vergisi ile Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ait dosyalar hakkında anılan komisyonlarca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir kararın verilmemiş olması halinde söz konusu dosyalar takdir komisyonlarından geri çekilerek, işlemden kaldırılır. 2. 1/3/1980 tarihine kadar tahakkuk ettirildiği halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş bulunan emlak vergileri ile bunlara bağlı vergi cezaları ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir. Tahsilinden vazgeçilen bu vergi, ceza ve gecikme zamları idarece terkin olunur. 3. Bu Kanunun kapsadığı dönemlerle ilgili olarak; 1610 sayılı Kanunla değişik 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süreden sonra verilen beyannameler üzerine geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme yapılmaz.
5612
4. 1/1/1983 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yürürlük tarihinden önce süresinde veya ek süreden sonra beyannamesini vermemiş olan Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ve Emlak Alım Vergisi mükellefleri ile beyanname veya teminat bildirimini vermemiş olan Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi mükelleflerinin 30/6/1983 tarihine kadar beyanda bulunarak tarh ve tahakkuk edecek vergileri 30/9/1983 tarihine kadar ödemeleri halinde bu vergilere ceza kesilmez. Şu kadar ki Veraset ve İntikal Vergisinde ödeme süresi, geçmiş taksitler için anılan süre, diğer taksitler için 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda belirlenmiş sürelerdir. İdarenin bu beyanları ilgili Kanun hükümlerine göre değerleme hakkı mahfuzdur. 5. Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 117 nci madde gereğince tahakkuk ettirilen peşin ödemelere ilişkin gecikme zamları terkin edilir. 6. 6802 sayılı Kanuna bağlı II sayılı tablonun 10 uncu pozisyonunda 2586 sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44.13 ve 44.23 pozisyonlarında kayıtlı parkelerin 26/1/1982 tarihinden önceki teslimlerinden, vergi aranmaz ve yapılmış tarhiyatlar terkin edilir.
İade edilmeyecek vergi ve cezalar:
Madde 11 -
Bu Kanun hükümlerinden yararlanan mükelleflerin bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ödemiş oldukları vergiler, vergi cezaları, gecikme zamları ve tecil faizleri iade edilmez.
Servet beyanlarının yenilenmesi:
Madde 12 -
1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114 üncü maddesi gereğince servet bildiriminde bulunmak mecburiyetinde olan gerçek kişilerin 1982 takvim yılına ait Gelir Vergisi beyannameleriyle birlikte süresinde veya ek sürede verecekleri servet bildirimlerinde yazılı safi servetleri üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere % 1 oranında vergi ödemeleri halinde, 1981 ve daha önceki yıllara ilişkin olarak vermiş oldukları servet bildirimleri iade edilir ve bu yıllara ait vermiş oldukları bildirimler vergi incelemesine konu edilemez.
2. Mükelleflerin yazılı talebi üzerine tahakkuk ettirilecek olan vergi, 1982 takvim yılına ait gelir vergisi ödeme süreleri içinde ve 3 eşit taksitte ödenir. Ödenen bu vergi Gelir Vergisine mahsup edilemez.
3. Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31/12/1982 tarihi itibariyle verdikleri servet bildirimlerinde gösterdikleri nakit para, mevduat sertifikası, sırdaş hesap ve dövizleri 15/4/1983 tarihinde bankalarda bloke etmeleri ve bu işlemin bankalardan alınacak bir yazı ile tevsiki şarttır. Bankalar mükelleflerin bu konudaki müracaatlarını yerine getirmeye mecburdurlar. Bloke edilen değerler 15/4/1983 tarihinden sonra iade edilir.
4. Bu madde hükmünden yararlanmak suretiyle verilen servet beyanlarında gösterilen mücevherat, sikke veya külçe altın ve diğer kıymetli madenler ile hamiline yazılı hisse senedi ve tahvillerin elden çıkarılması halinde belgelendirilmesi şarttır.
5. Bu madde hükmüne göre beyan edilen servet unsurlarının doğruluğu idare tarafından araştırılır.
5613
6. Bu madde hükmünden yararlanmayan mükelleflerin 1981 ve daha önceki yıllara ilişkin olarak vermiş oldukları servet bildirimleri iade edilmez ve genel hükümler dahilinde inceleme konusu yapılmaya devam olunur.
Vesikasız emtia, sabit kıymet ve demirbaş beyanı:
Madde 13 -
1.Adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil olmak üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, bir defaya mahsus olmak üzere işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan her türlü emtiayı, sabit kıymetleri ve demirbaşları, cins ve vasıflarını belirten bir beyanname ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde vergi dairelerine bildirmek ve maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedel ile değerlendirmek suretiyle defterlerine intikal ettirebilirler. 2. Kuyumcular, sarraflar ve menkul kıymet alım satımı ile uğraşanlar dışında kalan mükellefler kıymetli maden, ziynet eşyası, ve menkul kıymet beyanında bulunamazlar. 3. Birinci fıkra hükmüne göre beyan edilecek emtia % 5 oranında vergiye tabi tutulur. 4. Bu suretle tahakkuk ettirilen vergi, 1983 ve 1984 takvim yıllarında, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek aylarda ve üç eşit taksitte ödenir. Ödenen bu vergi Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsup edilemez. 5. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia ile sabit kıymetler ve demirbaşlar için iki ayrı özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için açılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya teşebbüsün tasfiyesi halinde ayrıca vergilendirilmemek üzere sermayenin bir cüzü, sabit kıymetler ve demirbaşlar için olanı da birikmiş amortisman addolunur. 6. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler söz konusu emtiayı defterlerine emtia girişi olarak kaydederler. Sabit kıymetlerle demirbaşların ise envantere alınması ile yetinilir. 7. İdare bu beyanları fiili inceleme ve değerlendirmeye tabi tutar. İncelemeler sırasında kasti haller dışında maliyet bedelinin yüksek gösterildiğinin tespiti halinde ceza uygulanmaz. 8. Bu madde hükmünden yararlanarak beyanda bulunacak mükellefler hakkında, bu Kanunun yayımı tarihinden önce kanuni takibe alınmış işlemler hariç olmak ve ithal rejiminde yer almak şartıyla beyan ettikleri emtia, sabit kıymet ve demirbaşlar dolayısıyla 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu kanunların ek ve tadilleri hükümlerine göre cezai takibat yapılmaz.
Yürürlük:
Madde 14 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 15 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (104)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul