Metinsel Değişiklikler
Karar 4455 (2021) md: Ek 104, Ek 129, Ek 132, Ek 136, Ek 161, Ek 163. Karar 4277 (2021) md: Ek 35, Ek 56, Ek 83, Ek 126. Karar 4221 (2021) md: Ek 63, Ek 192, Ek 204. Karar 4180 (2021) md: 16, Ek 11, Ek 45, Ek 57, Ek 58, Ek 82, Ek 88, Ek 89, Ek 93, Ek 100, Ek 129, Ek 166, Ek 187, Ek 190. Karar 4146 (2021) md: 12, Ek 35, Ek 81, Ek 85, Ek 90, Ek 97, Ek 135, Ek 166, Ek 172. Karar 4000 (2021) md: 17, 32, Ek 18, Ek 49, Ek 70, Ek 89, Ek 98, Ek 110, Ek 134, Ek 146, Ek 167, Ek 188. Karar 3940 (2021) md: Ek 61, Ek 63, Ek 91, Ek 92, Ek 93, Ek 115, Ek 128, Ek 158, Ek 196, Ek 204. Karar 3519 (2021) md: 13, Ek 26, Ek 57, Ek 61, Ek 68, Ek 78, Ek 100, Ek 107, Ek 129, Ek 134, Ek 148, Ek 158, Ek 185, Ek 188, Ek 196, Ek 203. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2021) - FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ... >>
Eski Düzenleme
4619 (1944) - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA KANUN ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5657
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) ***

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç:
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemektir. 
Kapsam:
Madde 2 -
Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları
Esaslar:
Madde 3 -
Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede;

a) (Mülga: 30/1/2008-5733/1 md.)
(1) 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanun ile kapatılan üniversiteler için 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (2) Bu Kanunun adı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun” iken, 15/12/1999 tarihli ve 4488 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen “Avrupa Topluluğu” ibareleri “Avrupa Birliği” şeklinde değiştirilmiştir.
5658
b) Fen, edebiyat, eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler;(1)

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilimleri enstitüleri ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler;

d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar;

e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar;

f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları;

g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama merkezleri; 
bulunabilir. Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur.(2)

Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.

Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kadırılmasıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, üniversitelerin senatoları tarafından yapılır.
Kurum ve kuruluşların imkanlarından yararlanma:(3)
Madde 4 - KHK 700(2018)
Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim – öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç – gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve sağlık tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkanları sağlamak üzere, ilgili bakanlıklar ile onlara bağlı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılır. Buna ait esaslar, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir.
Hizmetiçi eğitim: (3)
Madde 5 - KHK 700(2018)
Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine ve imkanları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hizmetiçi eğitimi ile ilgili kursları açmak ve düzenlemekle yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir.
(1) 30/1/2008 tarihli ve 5733 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu bendin başında bulunan “İhtiya-ca göre kurulacak;” ibaresi çıkarılarak yerine “Fen, edebiyat,” ve sonunda yer alan “fakülteler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler” ibaresi eklenmiştir. (2) 30/1/2008 tarihli ve 5733 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkranın sonunda yer alan "Bulu-nur." ibaresi "bulunabilir." şeklinde değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere "Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur." cümlesi eklenmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 72 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
5659
Faaliyete geçirilme:
Madde 6 -
Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim – öğretim için yeterli kuruluş hazırlıklarının tamamlanmasını, mali ve idari şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete geçirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversiteler
Ankara Üniversitesi (1)
Madde 7 -
Ankara Üniversitesi;

a) (Değişik: 3/7/1992-3837/1 md.) Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinden; 

b) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi‘nden;

c) (Değişik: 3/7/1992-3837/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hepatoloji Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünden;

d) (Değişik: 3/7/1992-3837/1 md.) Rektörlüğe bağlı Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

Oluşur.

Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma Sonrası Yüksekokulu;

kaldırılmıştır.
(1) a) 24/8/1994 tarihli ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Eğitim Fakültesi, Çankırı Teknik Eğitim Fakültesi ile Çankırı Orman Fakültesi kurul-muş; 4/12/1996 tarihli ve 96/9184 sayılı Bakanlanlar Kurulu Kararı ile Çankırı Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuş; 15/8/2006 tarihli ve 2006/10888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Eğitim Fakültesinin adı Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 23/9/1997 tarihli ve 97/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu kurulmuştur. c) 2/5/2001 tarihli ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ziraat Fakültesine bağlı olan Ev Ekonomisi Yüksekokulu doğrudan Rektörlüğe bağlanmıştır. ç) 26/1/2002 tarihli ve 2002/3651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5660
d) 2/9/2002 tarihli ve 2002/4749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Biyoteknoloji Enstitüsü kurulmuştur. e) 19/10/2006 tarihli ve 2006/11162 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Nükleer Bilimler Enstitüsü kurulmuştur. f) 30/10/2009 tarihli ve 2009/15561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kök Hücre Enstitüsü kurulmuştur. g) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü ve Su Yönetimi Enstitüsü kurulmuştur. ğ) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1046 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Adli Tıp Enstitüsünün adı Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. h) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Gıda Güvenliği Enstitüsü kurulmuştur. ı) 2/7/2013 tarihli ve 2013/5075 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulu-nan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. i) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. j) 24/7/2017 tarihli ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. k) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kanser Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. l) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kurulmuştur.
5660-1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi: (1)
Madde 8 -
Ortadoğu Teknik Üniversitesi;

a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik fakülteleri‘nden;

b) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;

c) İdari Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi‘nden;

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel – Erdemli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürülmesiyle oluşturulan İçel – Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü‘nden;

f) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu‘ndan;

Oluşur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır. 
(1) a) 9/5/1996 tarihli ve 96/8176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İnformatik Enstitüsü kurulmuştur. b) 16/5/2002 tarihli ve 2002/4210 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Matematik Enstitüsü kurulmuştur.
5660-2
Hacettepe Üniversitesi : (1)
Madde 9 -
Hacettepe Üniversitesi ;

a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri’nden;

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinin ikiye ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden ;

c) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi’nden;

d) (Değişik: 18/6/1987-3389/1 md.) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, Zonguldak’ta Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden ;

e) (Değişik: 3/7/1992-3837/2 md.) Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Entitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Halk Sağlığı Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü‘nden;

f) (Değişik: 3/7/1992-3837/2 md.) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesinin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümünün Yüksekokula dönüştürülmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan;

g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı‘ndan;

Oluşur.

Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır. 
(1) a) 2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Kırşehir iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurulmuştur. b) 17/9/2003 tarihli ve 2003/6289 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilişim Enstitüsü kurulmuştur. c) 12/7/2005 tarihli ve 2005/9161 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. ç) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur.
5661
d) 26/3/2007 tarihli ve 2007/11855 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kastamonu ilinde Tıp Fakültesi kurulmuş, daha sonra 23/7/2015 tarihli ve 2015/8021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözü geçen Tıp Fakültesi Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. e) 21/5/2007 tarihli ve 2007/12216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. f ) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 10/9/2012 tarihli ve 2012/3702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Onkoloji Enstitüsünün adı Kanser Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. ğ) 22/10/2012 tarihli ve 2012/3902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. h) 30/9/2013 tarihli ve 2013/5480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ı) 5/2/2014 tarihli ve 2014/5919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde Beytepe Tıp Fakültesi kurulmuştur. i) 18/3/2014 tarihli ve 2014/6149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. j) 16/10/2017 tarihli ve 2017/11075 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Aşı Enstitüsü kurulmuştur. k) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurulmuştur. l) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kapatılmıştır.
5662
Gazi Üniversitesi:(1)
Madde 10 -
Ankara‘da Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

a) (Değişik: 18/6/1987-3389/2 md.) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleriyle Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi Ankara ve Zonguldak Ereğli‘si Yabancı Diller yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşurulan ve rektörlüğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi‘nden;

c) (Değişik: 25/7/2000 – KHK-612/1 md.; Aynen kabul : 29/3/2001-4633/1 md.) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesi ile Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi’nin birleştirilmesiyle oluşturulan Mesleki Eğitim Fakültesi’nden;

d) (Değişik: 25/7/2000 – KHK-612/1 md.; Aynen kabul : 29/3/2001-4633/1 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum Veteriner Fakültesi, Kastamonu Orman Fakültesi, Kırşehir Ziraat Fakültesi, Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnebolu Su Ürünleri Fakültesi, Çorum Mühendislik Fakültesi ile İletişim Fakültesi’nden;

e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme Mühendisliği ve Mimarlık Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi‘nden;

f) (Değişik: 3/7/1992-3837/3 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsünden;

g) (Değişik: 3/7/1992-3837/3 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İhsangazi Meslek Yüksekokulu, Kastamonu Sivil Havacılık Yüksekokulu, Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Mesleki Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu‘ndan;
(1) DİPNOTLAR MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5662-1
ı) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Meslek Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdari Bilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu – Kadastro Meslek Yüksekokulu‘ndan;

Oluşur.
(1) a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hemşirelik Yüksekokulu kurulmuştur. b) 29/4/1997 tarihli ve 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. c) 7/10/1999 tarihli ve 99/13517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Kırşehir’de Fen-Edebiyat Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 25/8/2003 tarihli ve 2003/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak Çorum ve Kastamonu illerinde birer Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 8/2/2006 tarihli ve 2006/10065 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 15/5/2006 tarihli ve 2006/10440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Çankırı İlinde Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. f) 24/5/2006 tarihli ve 2006/10494 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilişim Enstitüsü kurulmuştur. g) 12/5/2008 tarihli ve 2008/13689 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 14/7/2008 tarihli ve 2008/13928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. h) 2/9/2009 tarihli ve 2009/15438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ı) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi kapatılmış; Mesleki Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Sanat ve Tasarım Fakültesi; Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi; Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Turizm Fakültesi kurulmuştur. i) 7/6/2010 tarihli ve 2010/1371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Fen Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. j) 31/3/2010 tarihli ve 2010/1369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tapu Kadastro Yüksekokulu kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5662-2
k) 8/4/2010 tarihli ve 2010/1370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü kurulmuştur. l) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. m) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Polatlı İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. n) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. o) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5662-3
İstanbul Üniversitesi: (1)
Madde 11 - Karar 4055(2021)
İstanbul Üniversitesi;

a) (Değişik: 3/7/1992-3837/4 md.) Rektörlüğe bağlı Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,

İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Orman Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su Ürünleri Fakültesi ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden;

b) İstanbul Üniversite Kimya Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi’nden;

c) (Değişik: 3/7/1992-3837/4 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İşletme Fakültesine bağlı İşletme İktisadı Enstitüsü ile Muhasebe Enstitüsü ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ile Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsünden;

d) (Değişik: 3/7/1992-3837/4 md.) Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Yüksekokulundan;

e) (Değişik: 18/6/1987-3389/3 md.) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu‘ndan;

Oluşur.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır.
(1) a) 17/2/1997 tarihli ve 97/9124 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 9/12/1997 tarihli ve 97/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurulmuştur. c) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 4/6/1999 tarihli ve 99/13038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ulaştırma Yüksekokulu kurulmuş, daha sonra 23/11/2000 tarihli ve 2000/1711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Yüksekokulun adı Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. d) 3/8/2000 tarihli ve 2000/1163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Şişli Sağlık Yüksekokulu kurulmuş, daha sonra 16/3/2012 tarihli ve 2012/2972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözü geçen yüksekokul kapatılmıştır. e) 31/1/2002 tarihli ve 2002/3683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Avrasya Arkeoloji Enstitüsü kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5662-4
f) 3/2/2006 tarihli ve 2006/10045 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Avrasya Arkeoloji Enstitüsünün adı Avrasya Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. g) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. ğ) 8/4/2010 tarihli ve 2010/361 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kurulmuştur. h) 1/6/2010 tarihli ve 2010/523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ı) 24/2/2011 tarihli ve 2011/1502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Hemşirelik Yüksekokulu kapatılmış, Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. j) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Hemşirelik Fakültesinin adı Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. k) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış, Üniversiteye bağlı olarak Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. l) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünün adı Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü olarak değiştirilmiş, Rektörlüğe bağlı olan Avrasya Enstitüsü kapatılmıştır. m) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. n) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. o) 6/2/2017 tarihli ve 2017/9889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ö) 13/3/2017 tarihli ve 2017/10332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Su Ürünleri Fakültesinin adı Su Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. p) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. r) 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi kurulmuştur. (2) 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Rektörlüğe bağlı olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü kurulmuştur.
5662-5
İstanbul Teknik Üniversitesi: (1)(2)(3)
Madde 12 - Karar 4146(2021)
İstanbul Teknik Üniversitesi;

a) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden Fakülteleri‘nden;

b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;

c) (Değişik: 3/7/1992-3837/5 md.) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesiyle Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik – Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ile Maçka Makina Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Makina Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Metalurji Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kimya Metalurji Fakültesi, Mimarlık Fakültesiyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı Denizcilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle kurulan Denizcilik Fakültesinden;

d) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesi‘nden;

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enerji Enstitüsü‘nden;  

f) (Değişik: 3/7/1992-3837/5 md.) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından;

Oluşur.

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır.
(1) a) 9/5/1996 tarihli ve 96/8176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü kurulmuştur. b) 8/4/1999 tarihli ve 99/12735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Bilişim Enstitüsü kurulmuştur. c) 2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 3/4/2003 tarihli ve 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesindeki Nükleer Enerji Enstitüsünün adı Enerji Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. d) 4/10/2004 tarihli ve 2004/8126 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi kurulmuştur. e) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü kurulmuştur. f) 11/3/2010 tarihli ve 2010/252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi kurulmuştur. g) 13/3/2017 tarihli ve 2017/10332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Havacılık Enstitüsü ile Otomotiv Enstitüsü kurulmuştur. ğ) 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesine bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. (2) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsünün adının Afet Yönetimi Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. (3) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti’nde akademik birim kurulmasına karar verilmiştir.
5662-6
Boğaziçi Üniversitesi: (1)
Madde 13 - Karar 3519(2021)
– Boğaziçi Üniversitesi;

a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinden;

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden;

c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi, İdari Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Biyo – Medikal Mühendisliği Enstitüsü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü‘nden;

e) Rektörlüğe bağlı Önlisans Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu‘ndan;

Oluşur.
(1) a) 14/11/1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. b) 23/9/1999 tarihli ve 99/13406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kurulmuştur. c) 27/8/2010 tarihli ve 2010/891 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsünün adı Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. ç) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi kurulmuştur.
5663
Marmara Üniversitesi: (1)
Madde 14 -
İstanbul‘da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

a) (Değişik: 18/6/1987-3389/4 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi‘nden;

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakül-teye dönüştürülmesi, İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi’nden;

c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi’nden;

d) İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Ekonomi, İşletme, Siyasal Bilimler ve Ticari Bilimler fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden;

e) (Değişik: 3/7/1992-3837/6 md.) Rektörlüğe bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adını değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesinden;

f) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi‘nden; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi‘nden; 

h) (Değişik: 3/7/1992-3837/6 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsünden;

ı) (Değişik: 3/7/1992-3837/6 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

Oluşur. 
(1) a) 24/8/1994 tarihli ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Eğitim Fakültesi kurulmuş; 17/5/2007 tarihli ve 2007/12191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu fakültenin adı Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu kurulmuştur. c) 23/5/1997 tarihli ve 97/9519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulmuştur. ç) 26/1/2002 tarihli ve 2002/3651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olan Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsünün adı Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü olarak; daha sonra da 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Enstitünün adı Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5664
d) 3/2/2006 tarihli ve 2006/10044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 8/1/2007 tarihli ve 2007/11549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Avrupa Topluluğu Enstitüsünün adı Avrupa Birliği Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. f) 27/5/2009 tarihli ve 2009/15036 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu kurulmuştur. g) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. ğ) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2909 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulmuştur. h) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3134 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Hemşirelik Yüksekokulu ile İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ı) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. i) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Rektörlüğe bağlı olarak Fransa’nın Strazburg şehrinde İslami İlimler-İlahiyat alanında akademik birim kurulması kararlaştırılmıştır. k) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Avrupa Birliği Enstitüsünün adı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. l) 1/10/2018 tarihli ve 142 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fransa’nın Strazburg şehrinde İlahiyat Fakültesinin kurulmasına karar verilmiştir. m) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü kurulmuştur. n) 1 Temmuz 2020 tarihli ve 31172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzeltme ile 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki (1) sayılı listenin 11 inci sırasında sehven “Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi” olarak yer alan ibare “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.
5665
Yıldız Teknik Üniversitesi (1)(2)
Madde 15 -
İstanbul‘da Yıldız Üniversitesi adı ile yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

a) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;

b) (Değişik: 3/7/1992-3837/7 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin dört ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik-Elektroteknik Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi ve Kimya-Metalurji Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

c) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerin mimarlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi‘nden;

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü‘nden;

e) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulu‘ndan;

Oluşur. 
(1) Bu maddenin başlığı, 3/7/1992 tarihli ve 3837 Sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) a) 1/9/1997 tarihli ve 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. b) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. c) 24/10/2003 tarihli ve 2003/6406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 15/4/2009 tarihli ve 2009/14957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. d) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
5666
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi:(1) (2) (3)
Madde 16 - Karar 4180(2021)
İstanbul‘da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite;(1)

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;

b) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi‘nden;

c) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesi dışında kalan İstanbul, Ankara ve Bursa‘daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi‘nden;

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü‘nden;

e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İstanbul Devlet
Konservatuvarı‘ndan;

Oluşur.
(1) 22/1/2004 tarihli ve 5076 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu madde başlığı ve birinci fıkrada geçen “Mimar Sinan Üniversitesi” ibareleri “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 16/3/2012 tarihli ve 2012/2972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü kurulmuştur. b) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu kurulmuştur. (3) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulunun adı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
5666-1
Ege Üniversitesi: (1)
Madde 17 - Karar 4000(2021), Karar 4055(2021)
 Ege Üniversitesi;

a) (Değişik: 3/7/1992-3837/8 md.) Rektörlüğe bağlı Fen Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Basın Yayın Yüksekokulunun Fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ile Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su ürünleri Fakültesinden;

b) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi’nden;

c) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi‘nden;

d) (Değişik: 3/7/1992-3837/8 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Estitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Güneş Enerjisi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Uluslararası Bilgisayar Enstitüsünden;

e) (Değişik: 3/7/1992-3837/8  md.) Rektörlüğe bağlı Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Hemşirelik Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

Oluşur.

Ege Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu kaldırılmıştır.
(1) a) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. b) 18/6/2004 tarihli ve 2004/7490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. c) 30/11/2007 tarihli ve 2007/12957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. ç) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 1/8/2011 tarihli ve 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Moda ve Tasarım Yüksekokulu kurulmuştur. f) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Hemşirelik Yüksekokulu kapatılmış ve Üniversiteye bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. g) 16/3/2012 tarihli ve 2012/2972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5666-2
ğ) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiş; Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Birgivi İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. ı ) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Çeşme Turizm Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur.
5666-3
Dokuz Eylül Üniversitesi:(1)
Madde 18 - Karar 3518(2021)
İzmir‘de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir Üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite;

a) (Değişik: 18/6/1987 – 3389/6 md.) Yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi ile Aydın‘da yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Veteriner ve Ziraat Fakülteleri‘nden;

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İzmir Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‘nun bu Fakültenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakültesi‘nden;

c) (Değişik: 18/6/1987-3389/6 md.) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak Denizli‘de yeni kurulan Denizli Tıp Fakültesi ve daha önce Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi‘nden;

d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;

e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesi‘nden;

f) (Değişik: 3/7/1992-3837/9 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin iki ayrı fakülteye
dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İşletme Fakültesinden;

g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi‘nden;

h) (Değişik: 3/7/1992-3837/9 md.) Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Onkoloji Enstitüsü, Hemodiyaliz-Tramsplantasyon Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Din Bilimleri Araştırma Enstitüsünden;

ı) (Değişik: 3/7/1992-3837/9 md.) Rektörlüğe bağlı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Hemşirelik Yüksekokulundan;

j) (Değişik: 18/6/1987-3389/6 md.) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan Buca Eğitim Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına
(1) DİPNOTLAR MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5666-4
bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İzmir Devlet Konservatuvarı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iken Rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yüksekokulu, daha önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Manisa Maliye – Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşan ve Rektörlüğe bağlanan Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;

Oluşur.

Erkek Sanat Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat
Eğitimi Yüksekokulu kaldırılmıştır.
1) a) 30/5/1997 tarihli ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. b) 1/9/2008 tarihli ve 2008/14108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. c) 27/5/2009 tarihli ve 2009/15038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 18/9/2009 tarihli ve 2009/15486 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. d) 16/2/2010 tarihli ve 2010/174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. e) 1/6/2010 tarihli ve 2010/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Fen Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. f) 1/8/2011 tarihli ve 2011/2130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Hemşirelik Yüksekokulu kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. g) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde bulunan Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır. ğ) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Hemodiyaliz-Transplantasyon Enstitüsünün adı İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. h) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ı) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. i) 9/4/2018 tarihli ve 2018/11657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulmuştur. k) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. l) 21/8/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi kapatılmıştır. m) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Reha Midilli Foça Turizm Fakültesinin adı Turizm Fakültesi olarak değiştirilmiştir. n) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Spor Bilimleri Fakültesinin adı Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. o) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun adı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
5667
Trakya Üniversitesi: (1)
Madde 19 -
Edirne‘de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite;

a) (Değişik: 3/7/1992-3837/10 md.)Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesinden;

b) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi‘nden;

c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi‘nden;

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden;

e) Milli Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu‘ndan;

Oluşur.
(1) a) 14/11/1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuş; daha sonra 12/10/2005 tarihli ve 2005/9552 sayılılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksekokulun adı Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yükse-kokulu olarak değiştirilmiştir. b) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 30/9/2005 tarihli ve 2005/9489 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 30/9/2005 tarihli ve 2005/9490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. d) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 2/2/2009 tarihli ve 2009/14652 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. f) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Balkan Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. g) 5/2/2010 tarihli ve 2010/127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak, Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fa-kültesi kurulmuştur.
5668

ğ) 7/6/2010 tarihli ve 2010/558 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Edirne Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 26/8/2011 tarihli ve 2011/2239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. ı) 25/1/2012 tarihli ve 2012/2751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. i) 27/2/2012 tarihli ve 2012/2882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. j) 15/3/2013 tarihli ve 2013/4493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulu-nan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak, Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakül-tesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. k) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Keşan Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. l) 6/3/2014 tarihli ve 2014/6070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. m) 4/7/2016 tarihli ve 2016/9007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Keşan Sağlık Yüksekokulunun adı Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. n) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. o) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5668-1
Bursa Uludağ Üniversitesi : (1)(2)(3)(4)
Madde 20 - 7141(2018)
Bursa Üniversitesinin adı Bursa Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner fakülteleri‘nden;

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen- Edebiyat Fakültesi‘nden;

c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bursa Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi‘nden;

d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi‘nden;

e) Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;

f) (Değişik: 3/7/1992-3837/11 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin Mühendislik-Mimarlık Fakültesine dönüştürülmesiyle oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden;

g) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi‘nden;

h) (Ek: 17/5/2007-5662/1 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulundan,

ı) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden;

j) (Değişik: 3/7/1992-3837/11 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Karacabey Meslek Yüksekokulundan;

Oluşur.

Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
(1) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasına “h” bendi eklenmiş ve müteakip bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Uludağ Üniversitesi” ibareleri “Bursa Uludağ Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (3) a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi kurulmuştur. b) 4/3/2002 tarihli ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. c) 20/12/2006 tarihli ve 2006/11486 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. ç) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.
5668-2
d) 8/4/2010 tarihli ve 2010/368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İne-göl İşletme Fakültesi kurulmuştur. e) 8/7/2013 tarihli ve 2013/5089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fa-kültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. f) 7/10/2013 tarihli ve 2013/5530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. g) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. (4) 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1385 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bursa İli, İnegöl İlçesinde İnegöl Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
5668-3
Anadolu Üniversitesi:(1)
Madde 21 -
Anadolu Üniversitesi;

a) (Değişik: 13/8/1993 – KHK-496/1 md.) Rektörlüğe bağlı İletişim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesinden;

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi‘nden;

c) (Değişik: 13/8/1993 – KHK-496/1md.) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile önlisans,lisans tamamlama ve her türlü mesleki sertifika programları ile yaygın eğitim hizmetlerini yapmasının yanı sıra,üniversitenin tamamıyla açıköğretim uygulayan fakülte ve yüksekokulları ile örgün öğretimininyanında ekstern öğrenci alan birimlerine,açıköğretim sistemi ile ilgili kitap, radyo TV programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi servisleri vermekle yükümlü olan Açıköğretim Fakültesinden;

d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacılık Fakültesi‘nden;

e) (Değişik: 18/6/1987-3389/7 md.) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Afyon Maliye – Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

f) (Değişik: 13/8/1993 – KHK-496/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü ile yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü, İletişim Bilimleri Enstitüsü ve Engelliler Araştırma Enstitüsü, Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsünden;

g) (Değişik: 13/8/1993 – KHK-496/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sivil Havacılık Yüksek okulu Engelliler Entegre Yüksekokulu ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu‘ndan;

i) (Ek: 13/8/1993 – KHK-496/1 md.) Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İş İdaresi programlarına dahil öğrencilerin devredilmesi ile yeniden oluşturulan ve merkezi açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan İşletme Fakültesi ile İktisat Fakültesinden

Oluşur. 
(1) a) 26/8/1999 tarihli ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5668-4
b) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. c) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu kapatılarak Turizm Fakültesi kurulmuş; Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. (14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meslek Yüksekokulları” ibaresi “Yüksekokulları” şeklinde değiştirilmiştir.) ç) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3618 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu kapatılmıştır. f) 4/10/2012 tarihli ve 2012/3817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsünün adı Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. g) 4/10/2012 tarihli ve 2012/3818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsünün adı Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. ğ) 2/7/2013 tarihli ve 2013/5074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
5668-5
Selçuk Üniversitesi: (1)(2)
Madde 22 - Karar 3518(2021)
Selçuk Üniversitesi;

a) (Değişik: 18/6/1987-3389/8 md.) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi ile yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesinden;

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Konya, Isparta ve Antalya Yabancı Diller yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi’nden;

c) (Değişik: 3/7/1992-3837/13 md.) Rektörlüğe bağlı Hukuk Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ve Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

d) Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi’nden;

e) (Değişik: 16/1/1991-3699/3 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden;

f) (Değişik: 3/7/1992-3837/13 md.) Rektörlüğe bağlı Konya Meslek Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve spor bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

Oluşur.

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
(1) a) 9/9/1997 tarihli ve 97/9930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. b) 6/11/1997 tarihli ve 97/10204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 26/8/1999 tarihli ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. ç) 3/7/2000 tarihli ve 2000/993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 24/10/2001 tarihli ve 2001/3216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesindeki Tıp Fakültesinin adı Meram Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Selçuklu Tıp Fakültesi adıyla ikinci bir tıp fakültesi kurulmuştur. e) 17/7/2006 tarihli ve 2006/10735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Karaman Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. f) 8/1/2007 tarihli ve 2007/11548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5668-6
g) 12/6/2008 tarihli ve 2008/13786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Eğitim Fakültesinin adı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ğ) 10/11/2008 tarihli ve 2008/14344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. h) 17/8/2009 tarihli ve 2009/15381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. ı) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mesleki Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Sanat ve Tasarım Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. i) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Seydişehir Mühendislik Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi kurulmuştur. j) 5/2/2010 tarihli ve 2010/123 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Konya Sağlık Yüksekokulu kapatılarak Rektörlüğe bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. k) 11/3/2010 tarihli ve 2010/253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Akşehir Sağlık Yüksekokulunun adı Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. l) 16/3/2012 tarihli ve 2012/2969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. m) 28/7/2010 tarihli ve 2010/781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mevlana Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. n) 28/7/2010 tarihli ve 2010/784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi kurulmuştur. o) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. ö) 14/3/2011 tarihli ve 2011/1555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Seydişehir Mühendislik Fakültesinin adı Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. p) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. r) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. s) 7/12/2011 tarihli ve 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesinin bağlantıları değiştirilerek Konya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmışlardır. (27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzeltme ile, bu Bakanlar Kurulu Kararının tarihi 8/12/2011 olarak düzeltilmiştir.) DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5669
ş) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3639 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Selçuklu Tıp Fakültesinin adı Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir. t) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. u) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. ü) 15/3/2013 tarihli ve 2013/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulunun bağlantısı değiştirilerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. v) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi kurulmuştur. y) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4686 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. z) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. aa) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. bb) 6/2/2017 tarihli ve 2017/9889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. cc) 11/9/2017 tarihli ve 2017/10830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. çç) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. dd) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. ee) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. ff) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur.
5670
Akdeniz Üniversitesi: (1)(2)
Madde 23 -
Antalya‘da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite;

a) (Değişik: 3/7/1992-3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi ve Burdur Veteriner Fakültesinden;(1)

b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi‘nden;

c) (Değişik: 3/7/1992-3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesinden;

d) (Değişik: 3/7/1992-3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;

e) (Değişik: 3/7/1992-3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Antalya Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

Oluşur.
(1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “....Alanya Reisoğlu Hukuk Fakültesi..” ibaresi 5/6/1996 tarihli ve 4142 sayılı Kanunla “... Alanya Hukuk Fakültesi..” şeklinde değiştirilmiştir. Daha sonra 21/2/2002 tarihli ve 2002/3704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Alanya Hukuk Fakültesinin adındaki “Alanya” ibaresi kaldırılmıştır. (2) a) 10/10/1996 tarihli ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Akseki Sağlık Yüksekokulu kurulmuş, daha sonra 14/7/2009 tarihli ve 2009/15217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Yüksekokul kapatılmıştır. b) 25/5/1998 tarihli ve 98/11189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi ile Su Ürünleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 20/6/2003 tarihli ve 2003/5813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Antalya İli Alanya İlçesinde İşletme Fakültesi kurulmuştur. d) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 7/6/2010 tarihli ve 2010/564 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Alanya Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. f) 28/7/2010 tarihli ve 2010/783 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü kurulmuştur. g) 27/9/2010 tarihli ve 2010/960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5670-1
ğ) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak, Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. h) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1076 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ı) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. i) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Alanya Eğitim Fakültesi kurulmuştur. j) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu kapatılarak Turizm Fakültesi ile Üniversiteye bağlı olarak Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. (14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Meslek Yüksekokulları" ibaresi "Yüksekokulları" şeklinde değiştirilmiştir.) k) 22/10/2012 tarihli ve 2012/3902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. l) 29/4/2013 tarihli ve 2013/4716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Manavgat Turizm Fakültesi kurulmuştur. m) 17/2/2014 tarihli ve 2014/5976 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Alanya Tıp Fakültesi kurulmuştur. n) 13/4/2015 tarihli ve 2015/7598 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. o) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ö) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. p) 14/11/2016 tarihli ve 2016/9528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış, Spor Bilimleri Fakültesi ve Serik İşletme Fakültesi kurulmuştur. r) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kurulmuştur. s) 17/1/2018 tarihli ve 2018/11272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Antalya İli Kemer İlçesinde Kemer Denizcilik Fakültesi kurulmuş ve Rektörlüğe bağlı olan Antalya Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ş) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur.
5670-2
Çukurova Üniversitesi:(1)
Madde 24 -
Çukurova Üniversitesi;

a) (Değişik: 3/7/1992-3837/15 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat Fakülteleri ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden;

b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden;

c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi‘nden;

d) İdari Bilimler Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden;

e) Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi‘nden;

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden;

g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Fakültesi, Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan EğitimYüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Mersin İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu‘ndan;

h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekokulu‘ndan;

Oluşur.

Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu kaldırılmıştır.
(1) a) 20/11/1992 tarihli ve 92/3795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Su Ürünleri Yüksekokulunun adı Su Ürünleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 3/4/1993 tarihli ve 93/4313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. c) 24/8/1994 tarihli ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yükseokulu kurulmuştur. ç) 19/8/2005 tarihli ve 2005/9311 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5670-3
d) 20/4/2006 tarihli ve 2006/10380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. e) 5/6/2006 tarihli ve 2006/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Osmaniye İlinde Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. f) 19/2/2007 tarihli ve 2007/11760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. g) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 11/12/2009 tarihli ve 2009/15660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ceyhan Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. h) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. ı) 25/1/2012 tarihli ve 2012/2749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. i) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Kozan İşletme Fakültesi kurulmuştur. j) 12/11/2012 tarihli ve 2012/3961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ceyhan Veteriner Fakültesi kurulmuştur. k) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Adana Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. l) 27/2/2017 tarihli ve 2017/9978 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü kurulmuştur. m) 22/9/2017 tarihli ve 2017/10975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. n) 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1385 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatılmıştır. o) 9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2504 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5670-4
Erciyes Üniversitesi:(1)
Madde 25 -
Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen – Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin adının
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi‘nden;

b) (Değişik: 3/7/1992-3837/ 16 md.) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ile Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Yozgat Ziraat Fakültesinden;

c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi‘nden;

d) (Değişik: 10/1/2001-4617/1 md.) Rektörlüğe bağlı İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi zve İletişim Fakültesinden;

e) (Değişik: 3/7/1992-3837/ 16 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;

f) (Değişik : 10/1/2001-4617/1 md.) Rektörlüğe bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu ve Yozgat Meslek Yüksekokulundan;

Oluşur.
(1) a) 24/8/1994 tarihli ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. b) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu kurulmuştur. c) 1/9/1997 tarihli ve 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı olarak Nevşehir İlinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. ç) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak Erciyes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu; 26/4/2000 tarihli ve 2000/617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sivil Havacılık Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. e) 22/12/2001 tarihli ve 2001/3552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. f) 9/6/2003 tarihli ve 2003/5730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. g) 30/7/2003 tarihli ve 2003/6032 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ğ) 13/6/2005 tarihli ve 2005/8983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuş, daha sonra bu Yüksekokul 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmıştır. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5670-5
h) 27/12/2005 tarihli ve 2005/9849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Seyrani Ziraat Fakültesi kurulmuştur. ı) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurulmuştur. i) 5/2/2010 tarihli ve 2010/130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan FenEdebiyat Fakültesi kapatılarak, Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. j) 5/2/2010 tarihli ve 2010/131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu kapatılarak, Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. k) 29/3/2012 tarihli ve 2012/3058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. l) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. m) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. n) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsünün adı Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. o) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. p) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu kapatılmıştır. r) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatılmıştır.
5670-6
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: (1)(2)
Madde 26 - Karar 1773(2019), 7141(2018)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi;

a) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi’nden 

b) Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi’nden; 

c) (Değişik: 3/7/1992-3837/17 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesi ve yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu’ndan; 

f) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Ziraat Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu’ndan; 

Oluşur. 

Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yer Bilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır.
(1) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Üniversitesi” ibareleri “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 31/1/1994 tarihli ve 94/5679 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 3/1/1995 tarihli ve 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. c) 14/11/1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 26/8/1999 tarihli ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. d) 9/6/2003 tarihli ve 2003/5742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. e) 11/9/2006 tarihli ve 2006/10958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi, 11/9/2006 tarihli ve 2006/10959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Rek-törlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. f) 21/5/2007 tarihli ve 2007/12141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. g) 21/5/2007 tarihli ve 2007/12217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 8/7/2008 tarihli ve 2008/13943 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Hemşirelik Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur.
5670-7
ı) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulmuştur. i) 1/6/2010 tarihli ve 2010/524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan FenEdebiyat Fakültesinin adı Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi kurulmuştur. j) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Zara Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuş, daha sonra 16/1/2012 tarihli ve 2012/2730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Zara Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun adı Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. k) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. l) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. m) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. n) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. o) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ö) 12/6/2017 tarihli ve 2017/10456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. p) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık,Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. r) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi kapatılmıştır. s) 11/11/2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1773 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5670-8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi: (1)
Madde 27 -
Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 

a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat fakülteleri’nden; 

b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi’nden; 

c) (Değişik: 3/7/1992-3837/18 md.) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sinop Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Sinop Su Ürünleri Fakültesinden; 

d) (Değişik: 3/7/1992-3837/18 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden; 

e) (Değişik: 17/11/1999-4480/1 md.) Rektörlüğe bağlı Amasya Meslek Yüksekokulu, Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sinop Eğitim Fakültesinden; 

Oluşur.
(1) a) 14/11/1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi kurulmuş, daha sonra 7/2/1998 tarihli ve 98/10569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmasına ilişkin hüküm iptal edilmiş, aynı Kararname ile Üniversiteye bağlı olarak Ordu İlinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. b) 29/4/1997 tarihli ve 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sinop ilinde kurulmuş olan Denizcilik Fakültesi kapatılarak aynı ilde Üniversiteye bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. ç) 16/5/2002 tarihli ve 2002/4210 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Amasya İlinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 9/6/2003 tarihli ve 2003/5731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Amasya İlinde Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. e) 9/6/2003 tarihli ve 2003/5730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Amasya İlinde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. f) 6/10/2003 tarihli ve 2003/6284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ordu İli Fatsa İlçesinde Deniz Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. g) 29/12/2008 tarihli ve 2008/14492 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ğ) 27/5/2009 tarihli ve 2009/15037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. h) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5670-9
ı) 12/7/2010 tarihli ve 2010/724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Hukuk Fakültesinin adı Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi olarak değiştirilmiştir. i) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1049 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. j) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. k) 16/3/2012 tarihli ve 2012/2972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. l) 22/10/2012 tarihli ve 2012/3902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. m) 8/7/2013 tarihli ve 2013/5114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. n) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bafra İşletme Fakültesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Samsun Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. o) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. ö) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. p) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5670-10
Karadeniz Teknik Üniversitesi:(1)(2)
Madde 28 -
Karadeniz Teknik Üniversitesinin adı Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 

Bu Üniversite; 

a) (Değişik: 3/7/1992-3837/ 19 md.) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Rize İlahiyat Fakültesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Ordu Ziraat Fakültesi ve Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinden; 

b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi‘nden; 

c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi‘nden; 

d) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi‘nden; 

e) Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat – Mimarlık, Makine – Elektrik, Yer Bilimleri fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik – Mimarlık Fakültesi‘nden; 

f) Trabzon İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden; 

g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden; 

h) (Değişik: 3/7/1992-3837/19 md.) Rektörlüğe bağlı Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek Yüksekokulundan; 

Oluşur. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.
(1) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon’da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile bu Üniversitenin adı “Karadeniz Teknik Üniversitesi” olarak belirlenmiş iken, 2809 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle söz konusu isim “Karadeniz Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra mevzuatın tek metin halinde düzenlenmesi sırasında 18/6/1987 tarihli ve 3389 sayılı Kanunun 2809 sayılı Kanunun Ek Madde 1’i haline çevrilen 11 inci Maddesi ile söz konusu Üniversitenin ismi tekrar “Karadeniz Teknik Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. (2) a) 1/9/1997 tarihli ve 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı olarak Rize ilinde Eğitim Fakültesi ve FenEdebiyat Fakültesi ile Ordu İlinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, daha sonra 7/2/1998 tarihli ve 98/10569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Ordu ilinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin hüküm iptal edilmiş, aynı Kararname ile Üniversiteye bağlı olarak Giresun ilinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. b) 2/5/2001 tarihli ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5670-11
c) 30/5/2002 tarihli ve 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Artvin Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 26/3/2003 tarihli ve 2003/5415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Giresun ilinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. d) 17/6/2003 tarihli ve 2003/5782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi kurulmuştur. e) 2/8//2003 tarihli ve 2003/6034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. f) 16/2/2004 tarihli ve 2004/7209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile Of İlçesinde Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. g) 4/7/2005 tarihli ve 2005/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak yerine Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ğ) 20/4/2006 tarihli ve 2006/10382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. h) 10/9/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. ı) 10/9/2007 tarihli ve 2007/12968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. i) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. j) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Of Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Of Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. k) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. l) 8/4/2010 tarihli ve 2010/360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak yerine Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. m) 24/5/2010 tarihli ve 2010/502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. n) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. o) 25/1/2012 tarihli ve 2012/2750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü kurulmuştur. ö) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Adli Bilimler Enstitüsü kurulmuştur.
5670-12
Atatürk Üniversitesi: (1)
Madde 29 -
Atatürk Üniversitesi; 

a) (Değişik: 18/6/1987-3389/12 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik, Ziraat fakülteleri ile Erzincan‘da yeni kurulan Hukuk Fakültesinden; 

b) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve Tarım Ekonomisi Yüksekokulunun da bünyesine alınmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; 

c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi‘nden; 

d) İslami İlimler Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünün birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat fakültesinden; 

e) (Değişik: 3/7/1992-3837/20 md.) Rektörlüğe bağlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden; 

f) (Değişik: 3/7/1992-3837/ 20 md.) Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Yüksekokulu, Erzurum Meslek Yüksek Okulu, Erzincan Meslek Yüksekokulu ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; 

Oluşur. 

Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.
(1) a) 30/5/1997 tarihli ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulmuştur. b) 10/8/1998 tarihli ve 98/11908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. c) 4/3/2002 tarihli ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bayburt İlinde Rektörlüğe bağlı olarak Bayburt Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 1/7/2003 tarihli ve 2003/5867 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Erzincan İli’nde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 3/2/2006 tarihli ve 2006/10043 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 7/8/2006 tarihli ve 2006/10912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. f) 21/7/2008 tarihli ve 2008/13955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Oltu Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5670-13
g) 17/9/2008 tarihli ve 2008/14169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. ğ) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. h) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. ı) 14/4/2010 tarihli ve 2010/342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Açıköğretim Fakültesi kurulmuştur. i) 7/6/2010 tarihli ve 2010/586 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Hemşirelik Yüksekokulu ile Erzurum Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1075 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Su Ürünleri Fakültesi kurulmuştur. k) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. l) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır. m) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. n) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi kurulmuştur. o) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. ö) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kış Sporları Enstitüsü kurulmuştur. p) 22/9/2017 tarihli ve 2017/10975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Kış Sporları Enstitüsünün adı Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. r) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Oltu Yer Bilimleri Fakültesi kapatılmıştır.
5670-14
İnönü Üniversitesi:(1)
Madde 30 -
İnönü Üniversitesi;

a) (Değişik: 3/7/1992-3837/21 md.) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile yeni kurulan Darende İlahiyat Fakültesinden;

b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Malatya İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden;

c) (Değişik: 3/7/1992-3837/21 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden;

d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu’ndan;

Oluşur. 
(1) a) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. b) 24/10/2001 tarihli ve 2001/3249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. c) 27/5/2009 tarihli ve 2009/15035 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ç) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu, İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. d) 1/6/2010 tarihli ve 2010/521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Su Ürünleri Fakültesi kurulmuştur. e) 7/6/2010 tarihli ve 2010/579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Ziraat Fakültesi kurulmuştur. f) 18/8/2010 tarihli ve 2010/860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir. g) 20/12/2010 tarihli ve 2010/1200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Darende İlahiyat Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ğ) 7/9/2011 tarihli ve 2011/2211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Karaciğer Nakli Enstitüsü kurulmuştur. h) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. ı) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Malatya Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5670-15
j) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. k) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Alevilik Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur.
5670-16
Fırat Üniversitesi : (1)
Madde 31 -
Fırat Üniversitesi ;

a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakültelerinden ;

b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen – Edebiyat Fakültesi’nden ;

c) (Değişik : 3/7/1992-3837/22 md.) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesi,

Bingöl Ziraat Fakültesi, Tunceli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Su ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su ürünleri Fakültesinden ;

d) Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi’nden ;

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden ;

f) (Mülga: 3/7/1992-3837/22 md.)

g) (Değişik: 18/6/1987-3389/14 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tunceli Meslek Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksekokulu ile Bingöl‘de yeni kurulan Hayvan Sağlığı Yüksekokulundan;

Oluşur.
(1) a) 30/5/1997 tarihli ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 9/9/1997 tarihli ve 97/9930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 6/8/1998 tarihli ve 98/11462 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Muş İlinde Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 15/2/2009 tarihli ve 2009/14671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. d) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. e) 16/2/2010 tarihli ve 2010/175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlük bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak, Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ile İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi kurulmuştur. f) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ğ) 7/10/2013 tarihli ve 2013/5534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. h) 5/2/2014 tarihli ve 2014/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5671
) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Elazığ Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
5672
Dicle Üniversitesi : (1)
Madde 32 - Karar 4000(2021)
Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 

Bu üniversite ; 

a) (Değişik : 3/7/1992-3837/23 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi’nden ; 

b) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden ; 

c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Diyarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinden ;(1) 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden ; 

e) (Değişik: 18/6/1987-3389/15 md.) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Diyarbakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu Şanlıurfa Ziraat Fakültesine bağlanan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Mardin Meslek Yüksekokulundan; 

Oluşur.
(1) a) 14/10/1996 tarihli ve 96/8727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 12/9/1997 tarihli ve 97/9957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Batman ilinde Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 23/9/1997 tarihli ve 97/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 18/7/2001 tarihli ve 2001/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Dicle Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinin adı Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi olarak değiştirilmiştir. d) 20/1/2006 tarihli ve 2006/9987 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Mardin İlinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. e) 2/2/2007 tarihli ve 2007/11664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. f) 3/8/2009 tarihli ve 2009/15345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. g) 11/12/2009 tarihli ve 2009/15658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5672-1
ğ) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. h) 5/2/2010 tarihli ve 2010/129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ı) 7/1/2011 tarihli ve 2011/1308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. i) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. j) 22/9/2017 tarihli ve 2017/10975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. k) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
5672-2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi:(1)(2)
Madde 33 -
Van‘da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite; 

a) Atatürk Üniversitesi Van Fen – Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi‘nden; 

b) (Değişik: 25/7/2000 – KHK-612/3 md.; Aynen kabul : 29/3/2001-4633/ 2md.) Rektörlüğe bağlı Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hakkari Eğitim Fakültesi‘nden; 

c) (Değişik: 3/7/1992-3837/ 24 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden; 

d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu‘ndan; 

e) (Değişik: 3/7/1992-3837/24 md.) Rektörlüğe bağlı Hakkari Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Bitlis Meslek Yüksekokulu‘ndan; 

Oluşur.
(1) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Yüzüncü Yıl Üniversitesi” ibareleri “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 30/5/1997 tarihli ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 22/6/2005 tarihli ve 2005/9063 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ahlat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmuş, daha sonra 17/7/2006 tarihli ve 2006/10810 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Yüksekokulun adı Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. c) 15/5/2006 tarihli ve 2006/10428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Erciş İşletme Fakültesi kurulmuştur. ç) 5/2/2007 tarihli ve 2007/11618 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bitlis Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 5/9/2008 tarihli ve 2008/14120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmuştur. f) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 1/6/2010 tarihli ve 2010/537 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 7/6/2010 tarihli ve 2010/562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Su Ürünleri Fakültesi kurulmuştur. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5672-3
h) 14/6/2010 tarihli ve 2010/594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Fen Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. ı) 1/8/2011 tarihli ve 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. i) 25/7/2012 tarihli ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. j) 12/11/2012 tarihli ve 2012/3961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yaşayan Diller Enstitüsü kurulmuştur. k) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. l) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kurulmuştur. m) 24/7/2017 tarihli ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. n) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. o) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Van Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ö) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır.
5672-4
Yürürlükten kaldırılan kanunlar:
Madde 34 -
Aşağıdaki kanunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon‘da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla İzmir‘de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul‘da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu, ı) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 

k) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kanunu, 

l) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kanunu, m) 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kanunu, 

n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

o) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun, 

p) 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

r) 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

t) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş, Hazırlık ve Esasları Hakkında Kanun, 

u) 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri için Açılacak Resmi Yüksekokullar Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu Kanuna ek kanunlar ile Ankara Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 

y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek kanunlar, 

z) 2151 sayılı Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 35 -
7555 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hizmetler Akademisine ilişkin hükümleri ile bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri; yürürlükten kaldırılmıştır. 
Ek Madde 1 - (18/6/1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunun 11. Maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ve madde başlığı ile Kanunun diğer bölümlerinde "Karadeniz Üniversitesi" olarak yer alan ibareler, "Karadeniz Teknik Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.
5672-5
Gaziantep Üniversitesi: (1)
Ek Madde 2 - (18/6/1987 tarihli ve 3389 sayılı Kanunla eklenen numarasız ek madde olup, teselsül için numaralandırılmıştır.)
Gaziantep’te Gaziantep Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kahramanmaraş‘ta Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa‘da İlahiyat Fakültesi ve Adıyaman‘da yeni kurulan Eğitim Fakültesinden,

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Mühendislik Fakültesinden,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından,

d) Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu ve Kahramanmaraş Meslek
Yüksekokulu ile Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan,

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

Oluşur.
(1) a) 25/8/1997 tarihli ve 97/9888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Kilis İlinde Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 26/1/2002 tarihli ve 2002/3651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 3/6/2003 tarihli ve 2003/5714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 1/7/2003 tarihli ve 2003/5866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Adıyaman İlinde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. e) 26/12/2003 tarihli ve 2003/6685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksek Okulu kurulmuştur. f) 5/10/2006 tarihli ve 2006/11087 ve 2006/11088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. g) 2/2/2009 tarihli ve 2009/14642 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. ğ) 13/8/2009 tarihli ve 2009/15387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. h) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Nizip Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ı) 7/6/2010 tarihli ve 2010/563 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlük bünyesinde bulunan Gaziantep Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. DİPNOTLARIN DEVAMI MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5672-6
i) 14/6/2010 tarihli ve 2010/593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmuştur. j) 27/9/2010 tarihli ve 2010/938 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. k) 27/9/2010 tarihli ve 2010/940 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. l) 27/9/2010 tarihli ve 2010/942 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. m) 25/1/2012 tarihli ve 2012/2752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. n) 9/3/2012 tarihli ve 2012/2944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. o) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. ö) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu kapatılmıştır. p) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Göç Enstitüsü kurulmuştur. r) 30/4/2018 tarihli ve 2018/11680 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Suriye Cerablus’ta Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. s) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatılmıştır. ş) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5673
Kadir Has Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 3 - Karar 3518(2021)(Ek: 5/3/1992-3785/1 md.; Değişik: 28/5/1997-4263/1 md.)
İstanbul’da Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı (…)(1) tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.

(Değişik ikinci fıkra:22/3/2006-5475/1 md.) Bu Üniversite;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

e) İletişim Fakültesinden,

f) Hukuk Fakültesinden,

g) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

h) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

ı) Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 22/3/2006 tarihli ve 5475 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "ile Türk Kardiyoloji Vakfı" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) a) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu kurulmuştur. b) 16/8/2000 tarihli ve 2000/1187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. c) 20/5/2002 tarihli ve 2002/4221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olan Temel Bilimler Enstitüsünün adı Fen Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. ç) 3/4/2003 tarihli ve 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. d) 19/11/2008 tarihli ve 2008/14421 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 25/1/2012 tarihli ve 2012/2748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi adı altında birleştirilmiştir. f) 16/1/2012 tarihli ve 2012/2735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir. g) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2935 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674
ğ) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İşletme Fakültesi kurulmuştur. ı) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. i) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. j) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlük bünyesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatılmıştır. k) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İşletme Fakültesi kapatılmıştır.
5674-1
Koç Üniversitesi (1)
Ek Madde 4 -
(Ek: 5/3/1992-3785/1 md.) İstanbul’da Vehbi Koç Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Koç Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) (Değişik: 17/11/1999-4480/2 md.) İşletme Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

Oluşur. 
(1) a) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. b) 8/4/1999 tarihli ve 99/12735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. c) 28/4/2003 tarihli ve 2003/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ç) 12/12/2005 tarihli ve 2005/9786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Sağlık Yüksekokulunun adı Hemşirelik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. d) 30/6/2008 tarihli ve 2008/13864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde bulunan Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi kapatılmış, Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ile İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. e) 2/3/2009 tarihli ve 2009/14763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. f) 20/12/2010 tarihli ve 2010/1201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Hemşirelik Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-2
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 5 - (Ek: 5/3/1992-3785/1 md.)
Ankara’da Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi adıyla bir Üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar-Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden,

b) Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) (Değişik: 22/6/2006-5526/1 md.) Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Enstitüsü, İşletme Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü ile Ankara, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van illerindeki eğitim bilimleri enstitülerinden,

Oluşur.

(Ek fıkra: 22/6/2006-5526/1 md.) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen eğitim bilimleri enstitüleri, kampüslerinde uluslararası yüksek kalite ve standarda sahip eğitim merkezi olmak amacıyla kurulabilecek 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi ilk ve orta öğretim okullarını laboratuvar okulları olarak kullanır. Ankara'daki laboratuvar okulu ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi hazırlık okulları ve Bilkent Uluslararası Okulu öğrencileri ve öğretmenleri müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunur.

(Ek fıkra: 22/6/2006-5526/1 md.) Laboratuvar okullarındaki öğretmenler, kampüslerindeki eğitim bilimleri enstitüsünde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabileceği gibi, eğitim bilimleri enstitüsü öğretim elemanları da laboratuvar okullarında öğretmenlik yapabilir.

(Ek fıkra: 22/6/2006-5526/1 md.) Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı da aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gereklidir.

(Ek fıkra: 22/6/2006-5526/1 md.) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van illerindeki kampüslerinin laboratuvar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur. Bu kampüslerde eğitim ve araştırma birimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili, ücretler dâhil her türlü giderler ile okullarda burslu okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar,

a) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin ve Üniversitenin bu fıkrada belirtilen illerdeki kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden 1/3/2006 tarihinden itibaren yirmibeş yıl süreyle kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,
(1) DİPNOTLAR MÜTEAKİP SAYFADADIR.
5674-3
b) Bu fıkrada belirtilen illerde bulunan kampüslerdeki burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,

c) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan, karşılanır. (a) bendinde belirtilen özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkları ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesince birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
(1) 14/7/2010 tarihli ve 6005 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu maddenin başlığı ile birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Bilkent Üniversitesi” ibareleri “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi” olarak ve altıncı fıkrasında yer alan “Bilkent Üniversitesinin” ibareleri “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin”, “Bilkent Üniversitesince” ibaresi “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesince” olarak değiştirilmiştir. (2) a) 12/8/1999 tarihli ve 99/13297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. b) 23/9/1999 tarihli ve 99/13406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. c) 9/4/2002 tarihli ve 2002/4026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ç) 28/4/2003 tarihli ve 2003/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. d) 19/4/2007 tarihli ve 2007/12047 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü kurulmuştur. e) 21/8/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-4
Harran Üniversitesi (1)
Ek Madde 6 -
Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesine bağlı Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi ve Dicle Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Ziraat Fakültesinin adları ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İlahiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’nden;

b) Gaziantep Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ile Dicle Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Meslek Yüksekokulunun birleştirilerek ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden

Oluşur.
(1) a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Veteriner Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. b) 26/6/2007 tarihli ve 2007/12400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmuştur. c) 2/11/2007 tarihli ve 2007/12786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 25/7/2012 tarihli ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Viranşehir Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. e) 22/10/2012 tarihli ve 2012/3902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. f) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. g) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. ğ) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur.
5674-5
Süleyman Demirel Üniversitesi(1)
Ek Madde 7 -
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite
kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesine bağlı Isparta Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerik rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesine bağlı Burdur Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülerek bağlantısının değiştirilmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Burdur Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesine bağlı Eğirdir Su ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nden;

b) Akdeniz Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Isparta Meslek Yüksekokulu ve Burdur Meslek Yüksekokulu’ndan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden;

Oluşur.
(1) a) 24/10/2001 tarihli ve 2001/3248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. b) 12/8/2008 tarihli ve 2008/14045 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. c) 16/2/2009 tarihli ve 2009/14682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Isparta Sağlık Yüksekokulu kapatılmış, Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. d) 4/12/2009 tarihli ve 2009/15729 Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. e) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Su Enstitüsü ile Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. f) 8/11/2010 tarihli ve 2010/1096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun adı Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. g) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. ğ) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-6
h) 3/2/2012 tarihli ve 2012/2793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ı) 16/3/2012 tarihli ve 2012/2972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. i) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. j) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-7
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 8 - 7141(2018)(Ek: 3/7/1992-3837/ 25 md.)
Aydın'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Ziraat Fakültesi ve Aydın Veteriner Fakültesinin adları ve bağlantılarının değiştirilmesiyle rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi’nden;

b) Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek okulunun adı ve bağlantısının değiştirilmesi ve rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Söke Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden;

Oluşur. 
(1) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Adnan Menderes Üniversitesi” ibareleri “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 29/4/1997 tarihli ve 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 1/9/1997 tarihli ve 97/9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 21/6/2006 tarihli ve 2006/10644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. ç) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve İletişim Fakültesi kurulmuş olup, daha sonra 30/10/2017 tarihli ve 2017/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmış, aynı Karar ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. e) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Aydın İktisat Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. f) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1984 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Söke İşletme Fakültesi kurulmuştur.
5674-8
ğ) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Kuşadası Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. h) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Aydın Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ı) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Nazilli Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. i) 9/4/2018 tarihli ve 2018/11657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 9/4/2018 tarihli ve 2018/11657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. k) 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Söke Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-9
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (1)(2)(3)
Ek Madde 9 - (Ek: 3/7/1992-3837/ 25 md.)
Zonguldak’ta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.(1) 

Bu üniversite;
	
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adları ve bağlantısının değiştirilmesi ile rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi ve  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden; 

b) Hacettepe Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Zon-guldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu’ndan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden; 
	
Oluşur. 
(1) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu maddenin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi” ibareleri “Bülent Ecevit Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Bülent Ecevit Üniversitesi” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (3) a) 3/1/1995 tarihli ve 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ereğli Eğitim Fakültesi kurulmuştur. b) 30/5/2002 tarihli ve 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Karabük İli Safronbolu İlçesinde Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuş-tur. c) 9/9/2005 tarihli ve 2005/9466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulmuş olup, daha sonra 30/9/2013 tarihli ve 2013/5477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ka-patılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. ç) 21/11/2005 tarihli ve 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Fen-Edebiyat Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. d) 12/12/2005 tarihli ve 2005/9744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ile Karabük Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. e) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. f) 4/2/2008 tarihli ve 2008/13232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
5674-10
g) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. ğ) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. h) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. ı) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. i) 2/7/2013 tarihli ve 2013/5076 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. j) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7311 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. k) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. l) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi kurulmuştur. m) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. n) 14/11/2016 tarihli ve 2016/9528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Zonguldak Sağlık Yüksekokulu kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
5674-11
Mersin Üniversitesi (1)
Ek Madde 10 -
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) İçel’de Mersin Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden;

b) Çukurova Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu’ndan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden;

Oluşur. 
(1) a) 16/2/1999 tarihli ve 99/12444 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mimarlık ve Eğitim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. c) 2/5/2001 tarihli ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi ile Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 8/11/2001 tarihli ve 2001/3299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 6/8/2002 tarihli ve 2002/4656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu kurulmuştur. e) 27/6/2005 tarihli ve 2005/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörüğe bağlı olarak Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. f) 11/11/2005 tarihli ve 2005/9654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. g) 20/9/2006 tarihli ve 2006/10995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Tarsus Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. h) 28/7/2010 tarihli ve 2010/775 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. ı) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelc ilik Meslek Yüksekokulu kapatılarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. (14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Meslek Yüksekokulları" ibaresi "Yüksekokulları" şeklinde değiştirilmiştir.)
5674-12
i) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. j) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. k) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Anamur Uygulamalı Teknoloji ve işletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. l) 14/11/2016 tarihli ve 2016/9528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. m) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. n) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. o) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-13
Pamukkale Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 11 - Karar 4180(2021)
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Denizlide Pamukkale Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi ve Denizli Mühendislik Fakültesinin ad ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden;(1)

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Denizli Meslek Yüksekokulu ve yeni kurulan Çivril Meslek Yüksekokulundan;(1)

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur.
(1) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu maddenin (a) bendine, "Fen-Edebiyat Fakültesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mimarlık ve Tasarım Fakültesi" ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan "Serinhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulu" ibaresi "Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. (2) a) 25/4/2002 tarihli ve 2002/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kurulmuştur. b) 18/5/2004 tarihli ve 2004/7337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. c) 8/7/2008 tarihli ve 2008/13919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ç) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. d) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 27/2/2012 tarihli ve 2012/2928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. f) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. g) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4690 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur.
5674-14
ğ) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7309 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Arkeoloji Enstitüsü kurulmuştur. ı) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Denizli Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 29/2/2016 tarihli ve 2016/8567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Enstitüsü kurulmuştur. j) 4/7/2016 tarihli ve 2016/9007 sayılı Bakanlar Kurulu ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. k) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-15
Balıkesir Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 12 -
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Balıkesir’de Balıkesir Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi ile Uludağ Üniversitesine bağlı Balıkesir Mühendislik Fakültesinin adı ve Bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden; ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,

b) Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Balıkesir Meslek Yüksekokulu ile Uludağ Üniversitesine bağlı Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Bandırma Meslek Yüksekokulu, Burhaniye Meslek Yüksekokulu, Havran Meslek Yüksekokulu ve Ayvalık Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edremit Zeytincilik Enstitüsü ile Gönen Jeotermal Enstitüsünden;

Oluşur. 
(1) 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddenin (a) bendinin sonuna "ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden ," ibaresi, (c) bendine "Fen Bilimleri Enstitüsü," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sağlık Bilimleri Enstitüsü," ibaresi eklenmiştir. (2) a) 2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 4/3/2002 tarihli ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. c) 2/5/2006 tarihli ve 2006/10408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. ç) 2/10/2007 tarihli ve 2007/12675 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. d) 22/9/2008 tarihli ve 2008/14189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulmuştur. e) 11/12/2009 tarihli ve 2009/15659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bandırma Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. f) 22/11/2010 tarihli ve 2010/1111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. g) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ğ) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-16
h) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. ı) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. i) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. j) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesindeki Balıkesir Sağlık Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. k) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. l) 23/10/2020 tarihli ve 31283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3119 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur.
5674-17
Kocaeli Üniversitesi (1)
Ek Madde 13 - Karar 3518(2021)
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Kocaeli’nde Kocaeli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden;

b) Yıldız Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur. 
(1) a) 30/5/1997 tarihli ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile İletişim Fakültesi kurulmuştur. b) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 21/6/1999 tarihli ve 99/13008 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 18/6/2004 tarihli ve 2004/7490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 17/1/2005 tarihli ve 2005/8400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Karamürsel Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. e) 14/2/2005 tarihli ve 2005/8491 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Acısu Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. f) 10/8/2005 tarihli ve 2005/9291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. g) 3/2/2006 tarihli ve 2006/10062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. ğ) 17/5/2006 tarihli ve 2006/10485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. h) 6/2/2007 tarihli ve 2007/11919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Barbaros Denizcilik Yüksekokulu kurulmuştur. ı) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. i) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Kandıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-18
j) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Karamürsel Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adı altında birleştirilmiştir. k) 8/7/2013 tarihli ve 2013/5115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. l) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ulaştırma Yüksekokulu kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu şeklinde değiştirilmiştir. m) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. n) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Barbaros Denizcilik Yüksekokulu kapatılmıştır. o) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. ö) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış ve Üniversiteye bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. p) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. r) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Kocaeli Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. s) 27/12/2016 tarihli ve 2016/9717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Uygulamalı Bilimler Fakültesinin adı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ş) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. t) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır. u) 21/8/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü kurulmuştur. ü) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-19
Sakarya Üniversitesi (1)
Ek Madde 14 -
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Sakarya’da Sakarya Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Sakarya Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden;

b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur. 
(1) a) 29/4/1997 tarihli ve 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 30/5/1997 tarihli ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 9/7/2007 tarihli ve 2007/12388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ç) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. d) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. f) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. h) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. ı) 18/3/2014 tarihli ve 2014/6150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. i) 18/3/2014 tarihli ve 2014/6152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulmuştur. j) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm Fakültesi, Orta Doğu Enstitüsü ile Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
5674-20
k) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. l) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sakarya Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. m) 4/7/2016 tarihli ve 2016/9007 sayılı Bakanlar Kurulu ile Rektörlük bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. n) 11/9/2017 tarihli ve 2017/10830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İşletme Enstitüsü kurulmuştur. o) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-21
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 15 -
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Manisa’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden,

b) Ege Üniversitesine bağlı Akhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulunun adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Alaşehir Meslek Yüksekokulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi Bölümünün ad ve bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Salihli Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur.
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Celal Bayar Üniversitesi” ibareleri “Manisa Celal Bayar Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 30/5/1997 tarihli ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuş ve 24/3/2005 tarihli ve 2005/8687 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. b) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. c) 13/2/2012 tarihli ve 2012/2779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. ç) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. d) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi ile İşletme Fakültesi kurulmuştur. e) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. f) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Manisa Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-22
g) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılması ve Üniversiteye bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulmuştur. ğ) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. h) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-23
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (1)(2)(3)
Ek Madde 16 - 7141(2018)(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)
Bolu'da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesine bağlı Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Gazi Üniversitesine bağlı Bolu Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesi, Düzce’de yeni kurulan Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Tıp Fakültesinden;

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Gerede Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Bolu Meslek Yüksekokulu ve İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Düzce Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden

Oluşur.
(1) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Abant İzzet Baysal Üniversitesi” ibareleri “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu kurulmuştur. b) 26/11/1996 tarihli ve 96/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. c) 23/9/1997 tarihli ve 97/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ç) 31/1/2005 tarihli ve 2005/8441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. d) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. e) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. f) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. g) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. ğ) 17/2/2012 tarihli ve 2012/2852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. h) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ı) 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. i) 25/1/2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiş, Rektörlüğe bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi kurulmuş ve Rektörlüğe bağlı olan Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. k) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. l ) 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. m) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde bulunan Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. (3) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir
5674-24
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 17 - 7141(2018)(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)
Hatay'da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesinden;

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu ve İskenderun Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur. 
(1) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal Üniversitesi” ibareleri “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 14/11/1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. b) 18/7/2001 tarihli ve 2001/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinin adı, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir. c) 23/9/2008 tarihli ve 2008/14198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Mühendislik–Mimarlık Fakültesi kapatılmış, Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ç) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurulmuştur. d) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi kurulmuştur. e) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu kurulmuştur. f) 25/1/2012 tarihli ve 2012/2753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. g) 27/2/2012 tarihli ve 2012/2884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. ğ) 10/9/2012 tarihli ve 2012/3701 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Su Ürünleri Fakültesinin adı Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi olarak değiştirilmiş-tir.
5674-25
h) 29/4/2013 tarihli ve 2013/4716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ı) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. i) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. j) 13/3/2017 tarihli ve 2017/10332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. k) 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1385 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Hatay Sağlık Yüksekokulu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kapatılmıştır. l) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-26
Afyon Kocatepe Üniversitesi (1)
Ek Madde 18 - Karar 4000(2021), Karar 1773(2019)
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Afyon’da Afyon Kocatepe Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) (Değişik : 10/1/2001-4617/2 md.) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Uşak Eğitim Fakültesi, Uşak Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uşak FenEdebiyat Fakültesi, Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyon Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu ve Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Uşak Meslek Yüksekokulundan;

c) (Değişik : 10/1/2001-4617/2 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur.
(1) a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulmuştur. b) 16/3/1998 tarihli ve 98/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. c) 26/8/1999 tarihli ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uşak Fen–Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. ç) 22/3/2004 tarihli ve 2004/7121 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 11/11/2005 tarihli ve 2005/9635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. e) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. f ) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. g) 21/6/2010 tarihli ve 2010/615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ğ) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. h) 27/2/2012 tarihli ve 2012/2881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü kurulmuştur. ı) 25/7/2012 tarihli ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eczacılık Fakültesi ile İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur.
5674-27
i) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4710 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. j) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. k) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. l) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. m) 11/11/2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1773 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. n) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-28
Gebze Teknik Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 19 -
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.; Değişik: 21/10/2014-6562/1 md.) Kocaeli’nde Gebze Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Temel Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Mimarlık Fakültesinden,

ç) İşletme Fakültesinden,

d) Enerji Teknolojileri Enstitüsünden,

e) Biyoteknoloji Enstitüsünden,

f) Nanoteknoloji Enstitüsünden,

g) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünden,

h) Savunma Teknolojileri Enstitüsünden,

ı) Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden,

i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 21/10/2014 tarihli ve 6562 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü” olan bu maddenin başlığı, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) a) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
5674-29
Kafkas Üniversitesi (1)
Ek Madde 20 - (Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)
Kars’ta Kafkas Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Orman Fakültesi ile Atatürk Üniversitesine bağlı Kars Veteriner Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan Veteriner Fakültesinden;

b) Atatürk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kars Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur
(1) a) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. b) 14/11/2000 tarihli ve 2000/1664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. c) 20/4/2006 tarihli ve 2006/10381 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Iğdır Ziraat Fakültesi kurulmuştur. ç) 14/5/2007 tarihli ve 2007/12144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 22/11/2010 tarihli ve 2010/1119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. f) 1/8/2011 tarihli ve 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. g) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ğ) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. h) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sarıkamış Turizm Fakültesi kurulmuştur. ı) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. i) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Kars Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Eğitim Fakültesinin adı Dede Korkut Eğitim Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-30
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(1)
Ek Madde 21 - (Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)
Çanakkale’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Trakya Üniversitesine bağlı Çanakkale Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden;

b) Trakya Üniversitesi’ne bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü’nden;

Oluşur.
(1) a) 9/9/1997 tarihli ve 97/9930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 3/7/2000 tarihli ve 2000/993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ç) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14009 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. d) 16/2/2009 tarihli ve 2009/14680 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 22/11/2010 tarihli ve 2010/1120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. f) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. g) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 16/1/2012 tarihli ve 2012/2734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. h) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ı) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Su Ürünleri Fakültesinin adı Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-31
i) 12/12/2012 tarihli ve 2012/4062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun adı Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. j) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. k) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. l) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. m) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. n) 11/9/2017 tarihli ve 2017/10830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde bulunan Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. o) 17/1/2018 tarihli ve 2018/11272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlüğe bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. ö) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. p) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Çanakkale Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. r) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesin- de yer alan Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. s) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-32
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (1)(2)(3)
Ek Madde 22 - Karar 1773(2019)
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Niğde’de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Aksaray’da Mühendislik Fakültesi, Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Selçuk Üniversitesine bağlı Niğde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Niğde Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesin’den;

b) Selçuk Üniversitesine bağlı iken, bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Niğde Meslek Yüksekokulu ve Aksaray Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Ortaköy Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur. 
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Niğde Üniversitesi” ibareleri “Ömer Halisdemir Üniversitesi”şeklinde değiştirilmiştir. (2) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Ömer Halisdemir Üniversitesi” ibareleri “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (3) a) 11/9/1996 tarihli ve 96/8563 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Aksaray ilinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 10/8/1998 tarihli ve 98/11908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray İlinde Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 7/10/1999 tarihli ve 99/13517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Aksaray İlinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. ç) 1/6/2010 tarihli ve 2010/520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 1/6/2010 tarihli ve 2010/528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. e) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. f) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulmuştur. g) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur.
5674-33
ğ) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. h) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. ı) 30/10/2017 tarihli ve 2017/11320 sayılı Bakanlar Kurulu ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. i) 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. j) 11/11/2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1773 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. k) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-34
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 23 - 7141(2018)(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)
Kütahya'da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile yeni kurulan Bilecik İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinden;

b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kütahya Meslek
Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur. 
(1) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Dumlupınar Üniversitesi” ibareleri “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 12/3/1999 tarihli ve 99/12628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 9/9/2005 tarihli ve 2005/9465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. c) 24/5/2006 tarihli ve 2006/10493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. ç) 2/11/2007 tarihli ve 2007/12785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. d) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Simav Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Simav Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. e) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. f) 17/2/2012 tarihli ve 2012/2853 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. g) 29/3/2012 tarihli ve 2012/3057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. h) 12/11/2012 tarihli ve 2012/3961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ı) 14/11/2016 tarihli ve 2016/9528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. i) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. j) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olan Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır. k) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. l) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. m) 9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2504 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-35
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 24 - 7141(2018)(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)
Tokat'ta Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden;

b) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu ile Niksar Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur. 
(1) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Gaziosmanpaşa Üniversitesi” ibareleri “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 31/3/1994 tarihli ve 94/5564 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Tıp Fakültesi kurulmuştur. c) 26/9/1997 tarihli ve 97/10050 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 4/3/2002 tarihli ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. d) 26/8/1999 tarihli ve 99/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. e) 7/8/2002 tarihli ve 2002/4648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. f) 13/4/2006 tarihli ve 2006/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. g) 16/2/2009 tarihli ve 2009/14681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. ğ) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Erbaa Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. h) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
5674-36
ı) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. i) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. j) 1/8/2011 tarihli ve 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. k) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. l) 5/7/2012 tarihli ve 2012/3446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünün adı Fen Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. m) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. n) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Tokat Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. o) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. ö) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. p) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Erbaa Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. r) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. s) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kapatılmıştır. ş) 9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2504 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. t) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde bulunan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü,Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-37
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 25 - (Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)
Muğla’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Muğla İşletmecilik Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

b) Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı iken Bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Muğla Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur.
(1) 16/5/2012 tarihli ve 6307 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu maddenin “Muğla Üniversitesi” olan başlığı metne işlendiği şekilde ve birinci fıkrada yer alan “Muğla Üniversitesi” ibaresi “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuş; 26/1/2015 tarihli ve 2015/7228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değiştirilmiş; 26/1/2015 tarihli ve 2015/7229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. b) 2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 18/4/2001 tarihli ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Fethiye Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 1/4/2005 tarihli ve 2005/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuş; 27/2/2006 tarihli ve 2006/10121 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Yüksekokulun adı Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, daha sonra da 26/1/2015 tarihli ve 2015/7227 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. d) 14/5/2007 tarihli ve 2007/12149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. e) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. f) 5/2/2010 tarihli ve 2010/125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan FenEdebiyat Fakültesi kapatılarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. g) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.
5674-38
ğ) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fethiye İşletme Fakültesi kurulmuştur. h) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ı) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. i) 26/11/2012 tarihli ve 2012/3979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. j) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulukapatılmıştır. k) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Milas Veteriner Fakültesi, Fethiye Tarım Bilimleri Fakültesi, Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. l) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Muğla Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. m) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fethiye Tarım Bilimleri Fakültesinin adı Fethiye Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. n) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fethiye Sağlık Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. o) 27/12/2016 tarihli ve 2016/9717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ö) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. p) 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur
5674-39
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(1)
Ek Madde 26 - Karar 3519(2021)
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) Kahramanmaraş’ta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite; 

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Kahramanmaraş Ziraat Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden;

b) Gaziantep Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulundan;

c) (Değişik: 15/12/1999-4488/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur.
(1) a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayalı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Teknik Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi kurulmuş; 9/5/1996 tarihli ve 96/8176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Tıp Fakültesi kurulmuştur. b) 2/6/2000 tarihli ve 2000/854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 17/3/2004 tarihli ve 2004/7032 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 2/1/2012 tarihli ve 2012/2658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Elbistan Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. e) 26/1/2015 tarihli ve 2015/7226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Afşin Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. f) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. g) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde bulunan Kahramanmaraş Sağlık Yüksek Okulu kapatılmıştır. ğ) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-40
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü(1)
Ek Madde 27 -
(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.) İzmir’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla yeni bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurulmuştur. 

Bu enstitü;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesinden;

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur. 
(1) a) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. b) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-41
Kırıkkale Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 28 - (Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)
Kırıkkale’de Kırıkkale Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi,Mühendislik Fakültesi,Veteriner Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

b) Ankara Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulundan;

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;

Oluşur.
(1) a) 3/1/1995 tarihli ve 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi kurulmuştur. b) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 24/6/2002 tarihli ve 2002/4449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. ç) 6/6/2005 tarihli ve 2005/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. d) 1/12/2008 tarihli ve 2008/14398 Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 8/4/2013 tarihli ve 2013/4623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. f) 30/9/2013 tarihli ve 2013/5481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 30/9/2013 tarihli ve 2013/5482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. ğ) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. (2) 23/10/2020 tarihli ve 31283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3119 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-42
Ek Madde 29 - (Ek: 3/7/1992-3837/25 md.)
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Gazi Eğitim Fakültesi ile; Teknik Eğitim Fakültesine bağlı Sanat Eğitimi Yüksekokulu, Teknik Eğitim Fakültesi ile; Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi ile; Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesi ile; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Fatih Eğitim Fakültesi ile; Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile birleştirilmiştir.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine bağlı Kırşehir Eğitim Yüksekokulu ve Kastamonu Eğitim Yüksekokulu; Trakya Üniversitesine bağlı Edirne Eğitim Yüksekokulu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Amasya Eğitim Yüksekokulu; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlı Ağrı Eğitim Yüksekokulu ve Erzincan Eğitim Yüksekokulu; Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Siirt Eğitim Yüksekokulu; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Giresun Eğitim Yüksekokulu; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Van Eğitim Yüksekokulu aynı üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerine ve Selçuk Üniversitesine bağlı Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu aynı üniversiteye bağlı Mesleki Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür.
Ek Madde 30 - KHK 700(2018)(Ek: 3/7/1992-3837/25 md.; Değişik : 29/3/2001-4633/3 md.)
Cumhurbaşkanı üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkilidir. Bağlantı değişikliği yapılan birimlere ait kadrolar, taşınmazlar ve demirbaşlar, bir başka işleme gerek kalmadan bağlanılan üniversiteye aktarılmış sayılır(1) (2)
(1) Bazı üniversitelere bağlı olarak kurulan sağlık yüksekokullarıyla ilgili olarak 2/11/1996 tarihli ve 22805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10/10/1996 tarihli ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listeye bakınız. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 72 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
5674-43
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 31 - (Ek: 13/8/1993 – KHK – 496/2 md.)
Eskişehir’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi,Tıp Fakültesi ile Mühendislik Mimarlık Fakültesinden,

b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken,bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur. 
Ek Madde 32 - (Ek: 13/8/1993 – KHK-496/2 md.)
Anadolu Üniversitesi,yurt düzeyinde ve yurtdışında çağdaş iletişim ve eğitim-öğretim teknolojilerini kullanan Açıköğretim Fakültesinin kendi programlarının yanı sıra,bu fakültenin servis ve organizasyonu ile diğer birimlerinin ekstern öğrencilerine ve yalnızca açıköğretim sistemi uygulamak üzere kurulan fakülte ve yüksekokullarına hizmet vererek,aynı zamanda ağırlıklı açık üniversite fonksiyonu yapmakla görevli bir üniversitedir.

Merkezi Eskişehir’de olan Anadolu Üniversitenin,açıköğretim öğrencilerinin yüzyüze eğitim-öğretim,kültür ve sportif hizmetleri için yurtiçinde gereken yerlerde mevcut kamuya ait eğitim-öğretim,kültür ve spor tesislerinin boş zamanları ile kamu televizyonunun bir kanalı kuruluşlarca üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
(1) 1/7/2005 tarihli ve 5379 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, madde başlığında ve madde metninde yer alan “Osmangazi Üniversitesi” ibareleri “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. (2) a) 4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ziraat Fakültesi kurulmuştur. b) 14/11/1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. c) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. ç) 3/3/2006 tarihli ve 2006/10134 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmuştur. d) 10/3/2008 tarihli ve 2008/13383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. e) 13/8/2009 tarihli ve 2009/15414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur.
5674-44
f) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük Bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır. ğ) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. h) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Eskişehir Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ı) 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. i) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Metalurji Enstitüsü kapatılmıştır. j) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-45
Başkent Üniversitesi(1)
Ek Madde 33 - (Ek : 23/8/1993 – KHK-515/1 md; Değiştirilerek kabul: 13/1/1994-3961/1 md.)
Ankara’da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Başkent Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Tıp Fakültesi,

b) Fen-Edebiyat Fakültesi,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

d) Mühendislik Fakültesi,

e) (Değişik : 17/11/1999-4480/3 md.) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi,

f) Rektörlüğe bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Hemşirelik Yüksekokulu,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksek Okulundan,

g) (Ek : 25/7/2000 - KHK-612/5 md.; Aynen kabul: 10/1/2001-4617/3 md.) Eczacılık Fakültesi ve Eğitim
Fakültesinden;

h) (Ek : 25/7/2000 - KHK-612/5 md.; Aynen kabul : 10/1/2001-4617/3 md.) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ve Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünden;

Oluşur. 
(1) a) 27/2/1997 tarihli ve 97/9235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu kurulmuştur. b) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. c) 4/5/1999 tarihli ve 99/12825 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 29/11/2004 tarihli ve 2004/8254 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ticari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. d) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü kurulmuştur.
5674-46
Galatasaray Üniversitesi (1)
Ek Madde 34 - (Ek: 1/6/1994-3993/1 md.)
14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1992 tarih ve 92/2991 Sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu. "Galatasaray Üniversitesi"ne dönüştürülmüştür.

Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı olarak:

a) Hukuk Fakültesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinden:

b) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden:

c) Galatasaray Lisesi ve ona bağlı ilköğretim okulu (ilkokul)'ndan oluşur. 

Galatasaray Üniversitesinin Yükseköğretim birimlerinde yükseköğretimle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.İlk ve orta öğretim birimlerinde ise eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinden,denetim ve gözetiminden,rektörlükle işbirliği halinde Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.

Galatasaray ilk ve ortaöğretim birimlerinin öğretmen ve yöneticileri rektörün inhası üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanır.
(1) a) 10/9/2007 tarihli ve 2007/12586 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Denizcilik Yüksekokulu kurulmuştur. b) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-47
Işık Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 35 - Karar 4277(2021), Karar 4146(2021) (Ek: 5/6/1996-4142/2 md.)
İstanbul'da Fevziye Mektepleri Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Işık Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c) Mühendislik Fakültesi,

d) Fen Bilimleri Enstitüsü,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,

Oluşur. 
(1) a) 24/4/2007 tarihli ve 2007/12014 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 2/1/2012 tarihli ve 2012/2684 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. c) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 27/12/2016 tarihli ve 2016/9717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılmıştır. e) 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4277 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. (2) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirilmesine karar verilmiştir.
5674-48
! Fatih Üniversitesi (1)
Ek Madde 36 - (Ek: 5/6/1996-4142/2 md.)
İstanbul'da Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Fatih Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) Tıp Fakültesi,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

d) Mühendislik Fakültesi,

e) (Mülga: 22/1/2013-6410/4 md.)

f) (Mülga: 22/1/2013-6410/4 md.)

g) Fen Bilimleri Enstitüsü,

h) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

i) Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü'nden,

Oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
(1) a) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. b) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1045 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 8/11/2010 tarihli ve 2010/1088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 8/8/2011 tarihli ve 2011/2104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ankara Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. e) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Biyo Nano Teknoloji Enstitüsü kurulmuştur. f) 12/12/2012 tarihli ve 2012/4061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.
5674-49
Sabancı Üniversitesi(1)
Ek Madde 37 - (Ek: 5/6/1996-4142/2 md.)
İstanbul'da Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Sabancı Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c) Mühendislik Fakültesi,

d) Fen Bilimleri Enstitüsü,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,

Oluşur.
(1) a) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik Fakültesinin adı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 17/1/2011 tarihli ve 2011/1329 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. c) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2936 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılmıştır. ç) 15/8/2017 tarihli ve 2017/10717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yönetim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.
5674-50
İstanbul Bilgi Üniversitesi (1)
Ek Madde 38 - (Ek: 5/6/1996-4142/2 md.)
İstanbul'da Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Bilgi Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c) İletişim Fakültesi,

d) Fen Bilimleri Enstitüsü,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden,

Oluşur.
(1) a) 28/3/1997 tarihli ve 97/9515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. b) 19/4/2006 tarihli ve 2006/10374 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Avrupa Birliği Enstitüsü kurulmuştur. c) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ç) 19/10/2009 tarihli ve 2009/15578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. d) 4/12/2009 tarihli ve 2009/15728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. f) 22/3/2010 tarihli ve 2010/280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü kurulmuştur. g) 10/2/2011 tarihli ve 2011/1440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 10/2/2011 tarihli ve 2011/1441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu kurulmuştur. h) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. ı) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi şeklinde değiştirilmiştir.
5674-51
i) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesi kurulmuştur. j) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatılmıştır. k) 8/1/2018 tarihli ve 2018/11209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Programlar Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlüğe bağlı olan Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri kapatılmıştır.
5674-52
Yeditepe Üniversitesi (1)
Ek Madde 39 - (Ek : 5/6/1996-4142/2 md.)
İstanbul'da İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yeditepe Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mimarlık-Mühendislik Fakültesi,

b) Tıp Fakültesi,

c) Fen-Edebiyat Fakültesi,

d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

e) Diş Hekimliği Fakültesi,

f) Güzel Sanatlar Fakültesi,

g) Hukuk Fakültesi,

h) İletişim Fakültesi,

ı) Yabancı Diller Yüksek Okulu,

i) Spor Yüksek Okulu,

j) Fen Bilimleri Enstitüsü,

k) Sosyal Bilimler Enstitüsü

l) Sağlık Bilimleri Enstitüsü‘nden,

Oluşur. 
(1) a) 18/4/2001 tarihli ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. b) 22/8/2001 tarihli ve 2001/2985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eczacılık Fakültesi ile Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 29/7/2003 tarihli ve 2003/6001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurulmuştur. ç) 29/7/2004 tarihli ve 2004/7700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. d) 16/9/2004 tarihli ve 2004/7952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ticari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. e) 9/7/2007 tarihli ve 2007/12480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. f) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan MühendislikMimarlık Fakültesi kapatılmıştır.
5674-53
Atılım Üniversitesi(1)
Ek Madde 40 - (Ek: 9/7/1997-4281/1 md.)
Ankara’da Atılım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “Atılım Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İşletme Fakültesi,

c) Mühendislik Fakültesi,

d) Fen Bilimleri Enstitüsü,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nden,

Oluşur.
(1) a) 28/4/2003 tarihli ve 2003/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. b) 2/2/2007 tarihli ve 2007/11665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. c) 12/7/2010 tarihli ve 2010/722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilgisayar Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 27/8/2010 tarihli ve 2010/884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. d) 4/7/2016 tarihli ve 2016/9007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 6/2/2017 tarihli ve 2017/9889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. f) 5/2/2018 tarihli ve 2018/11352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. g) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.
5674-54
İstanbul Kültür Üniversitesi (1)
Ek Madde 41 - (Ek: 9/7/1997-4281/1 md.)
İstanbul’da Kültür Koleji Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “İstanbul Kültür Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c) Fen-Edebiyat Fakültesi,

d) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

e) İşletmecilik Meslek Yüksekokulu,

f) Fen Bilimleri Enstitüsü,

g) Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nden,

Oluşur.
(1) a) 12/8/1998 tarihli ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. b) 18/4/2001 tarihli ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. c) 8/8/2011 tarihli ve 2011/2105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuş ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ç) 8/12/2011 tarihli ve 2011/2542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. d) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. f) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-55
Doğuş Üniversitesi (1)
Ek Madde 42 - (Ek: 9/7/1997-4281/1 md.)
İstanbul’da Doğuş Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “Doğuş Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

b) Mühendislik Fakültesi,

c) Fen-Edebiyat Fakültesi,

d) Turizm Meslek Yüksekokulu,

e) Fen Bilimleri Enstitüsü,

f) Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nden,

Oluşur. 
(1) a) 16/1/2004 tarihli ve 2004/6808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. b) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13665 Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. c) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-56
Çankaya Üniversitesi (1)
Ek Madde 43 - (Ek: 9/7/1997-4282/1 md.)
Ankara‘da Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere,kamu tüzel kişiliğini haiz “Çankaya Üniversitesi“ adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

d) Hukuk Fakültesi,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

Oluşur. 
(1) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılmış, Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.
5674-57
Maltepe Üniversitesi (1)
Ek Madde 44 - (Ek: 9/7/1997-4282/1 md.)
İstanbul’da Marmara Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz “Maltepe Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesi,

b) Hukuk Fakültesi,

c) Fen-Edebiyat Fakültesi,

d) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

e) İletişim Fakültesi,

f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

g) Eğitim Fakültesi,

h) Hemşirelik Yüksekokulundan,

Oluşur.
(1) a) 8/4/1999 tarihli ve 99/12735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. b) 1/8/2003 tarihli ve 2003/6033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak yerine Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. c) 21/6/2010 tarihli ve 2010/614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 26/8/2011 tarihli ve 2011/2238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. d) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. e) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4929 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir. f) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. g) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ğ) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. h) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-58
Beykent Üniversitesi (1)
Ek Madde 45 - Karar 4180(2021)(Ek: 9/7/1997-4282/1 md.)
İstanbul’da Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz “Beykent Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c) Mimarlık Fakültesi,

d) Güzel Sanatlar Fakültesi,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

Oluşur. 
(1) a) 2/5/2001 tarihli ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 4/3/2002 tarihli ve 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diler Yüksekokulu kurulmuştur. c) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ç) 12/6/2008 tarihli ve 2008/13809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. d) 22/8/2011 tarihli ve 2011/2191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. f) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesi kurulmuştur. g) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ğ) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. h) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-59
Çağ Üniversitesi (1)
Ek Madde 46 - (Ek: 9/7/1997-4282/1 md.)
Tarsus’ta Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz “Çağ Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

d) Meslek Yüksekokulu,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

Oluşur. 
(1) a) 6/11/1997 tarihli ve 97/10212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. b) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-60
Bahçeşehir Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 47 - (Ek: 15/1/1998-4324/1 md.)
İstanbul‘da Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "Bahçeşehir Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İşletme Fakültesi,

b) Fen-Edebiyat Fakültesi,

c) İletişim Fakültesi,

d) Mühendislik Fakültesi,

e) Tıp Fakültesi, (1)

f) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,(1)

g) (Değişik : 29/3/2001-4633/4 md.) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;(1)

Oluşur.
(1) 9/5/2007 tarihli ve 5656 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu maddeye “e” bendi eklenmiş ve müteakip bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) a) 26/4/2000 tarihli ve 2000/617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi ve Mimarlık Fakülte si kurulmuştur. b) 12/2/2007 tarihli ve 2007/11774 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. c) 9/6/2008 tarihli ve 2008/13783 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İşletme Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ç) 28/11/2011 tarihli ve 2011/2506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. d) 10/1/2012 tarihli ve 2012/2698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. f) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılmıştır. g) 6/2/2017 tarihli ve 2017/9889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. ğ) 9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2504 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-61
Haliç Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 48 - (Ek: 15/1/1998-4324/1 md.)
İstanbul’da Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “Haliç Üniversitesi” adıyla yeni vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) Tıp Fakültesi,

c) Mühendislik Fakültesi,

d) İşletme Fakültesi,

e) Hemşirelik Yüksekokulu,

f) Su Ürünleri Yüksekokulu,

g) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

h) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

ı) Konservatuar’dan,

Oluşur.

(1) a) 30/5/2002 tarihli ve 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulmuştur. b) 16/10/2003 tarihli ve 2003/6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. c) 19/4/2006 tarihli ve 2006/10372 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ç) 9/7/2007 tarihli 2007/12481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. d) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlüğe bağlı olan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Ens- titüsü ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. e) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-62
İstanbul Okan Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 49 - Karar 4000(2021), 7141(2018)(Ek: 15/12/1999-4488/2 md.)
İstanbul’da Okan Kültür Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “İstanbul Okan Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) Mühendislik Fakültesi,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

d) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,

e) Meslek Yüksekokulu,

f) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

Oluşur.
(1) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Okan Üniversitesi” ibareleri “İstanbul Okan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 10/5/2005 tarihli ve 2005/8833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 22/1/2007 tarihli ve 2007/11624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulunun adı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. c) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13663 Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ç) 30/6/2008 tarihli ve 2008/13884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. d) 3/8/2009 tarihli ve 2009/15291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. e) 10/10/2011 tarihli ve 2011/2318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. f) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 25/3/2013 tarihli ve 2013/4497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ğ) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. h) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5598 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
5674-63
ı) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. j) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. k) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde bulunan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. l) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-64
Ufuk Üniversitesi (1)
Ek Madde 50 - (Ek: 15/12/1999-4488/2 md.)
Ankara’da Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “Ufuk Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) Tıp Fakültesi,

c) Eğitim Fakültesi,

d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

e) Hukuk Fakültesi,

f) Hemşirelik Yüksekokulu,

g) Yabancı Diller Yüksekokulu,(2)

h) Sağlık İdaresi Yüksekokulu,

ı) Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu,

i) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

j) Fen Bilimleri Enstitüsü,

k) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

l) Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünden,

Oluşur.
Ek Madde 51 - (Ek: 15/12/1999-4488/2 md.)
28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun” adı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

Çeşitli mevzuatlarda “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna” yapılmış atıflar “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa” yapılmış sayılır.
(1) a) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. b) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. (2) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulunun adı Yabancı Diller Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
5674-65
Yaşar Üniversitesi (1)
Ek Madde 52 - (Ek : 29/3/2001-4633/5 md.)
İzmir’de Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yaşar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

d) İletişim Fakültesi,

e) Hukuk Fakültesi,

f) Meslek Yüksekokulu,

g) Yabancı Diller Yüksekokulu,

h) Fen Bilimleri Enstitüsü,

i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

Oluşur.
(1) a) 9/7/2007 tarihli ve 2007/12479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15219 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. c) 24/2/2010 tarihli ve 2010/222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ç) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İşletme Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulmuştur. f) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-66
İstanbul Ticaret Üniversitesi (1)
Ek Madde 53 - (Ek: 29/3/2001-4633/5 md.)
İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ticaret Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) Ticari Bilimler Fakülttesi,

c) Hukuk Fakültesi,

d) İletişim Fakültesi,

e) Mühendislik ve Tasarım Fakültesi,

f) Meslek Yüksekokulu,

g) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

h) Fen Bilimler Enstitüsü,

i) Dış Ticaret Enstitüsünden,

Oluşur.
(1) a) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. b) 30/9/2014 tarihli ve 2014/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Finans Enstitüsü kurulmuştur. c) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesinin adı İşletme Fakültesi olarak değiştirilmiş olup, Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. ç) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatılmıştır. d) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü kurulmuştur.
5674-67
İzmir Ekonomi Üniversitesi(1)
Ek Madde 54 - (Ek: 29/3/2001-4633/5 md.)
İzmir’de İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Ekonomi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

c) İletişim Fakültesi,

d) Yabancı Diller Yüksekokulu,

e) Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu,

f) Banka ve Sigortacılık Yüksekokulu,

g) Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu,

h) Meslek Yüksekokulu,

i) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

j) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

Oluşur.
(1) a) 3/4/2003 tarihli ve 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bilgisayar Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. b) 20/1/2006 tarihli ve 2006/9988 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Moda ve Desinatörlük Yüksekokulunun adı Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. c) 13/9/2006 tarihli ve 2006/10964 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 24/2/2010 tarihli ve 2010/221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Bilgisayar Bilimleri Fakültesinin adı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. d) 12/7/2010 tarihli ve 2010/723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. e) 10/9/2012 tarihli ve 2012/3703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. f) 8/4/2013 tarihli ve 2013/4620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme Fakültesi olarak değiştirilmiştir. g) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ğ) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İşletme Enstitüsü kurulmuştur. h) 14/11/2016 tarihli ve 2016/9528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.
5674-68
ı) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü , Fen Bilimleri Enstitüsü , İşletme Enstitüsü , Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır .
5674-69
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi(1) (2)
Ek Madde 55 - (Ek: 26/6/2003-4909/1 md.)
Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

b) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi,

c) Mühendislik Fakültesi,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

f) (Ek: 19/2/2009-5839/1 md.) Ankara ve kalkınmada öncelikli yöreler öncelikli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından birlikte tespit edilecek illerdeki eğitim bilimleri enstitülerinden, 

Oluşur.

(Ek fıkra: 19/2/2009-5839/1 md.) İkinci fıkranın (f) bendinde belirtilen eğitim bilimleri enstitüleri, kampüslerinde uluslararası yüksek kalite ve standartlara sahip eğitim merkezi olmak amacıyla kurulabilecek 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi ilk ve ortaöğretim okullarını laboratuvar okulları olarak kullanır. Kampüslerde açılacak ortaöğretim kurumları fen lisesi statüsünde eğitim verirler. Ankara’daki laboratuvar okulu ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin fakülteleri, enstitüleri ve diğer birimlerinin öğrencileri ve öğretmenleri müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunur.

(Ek fıkra: 19/2/2009-5839/1 md.) Laboratuvar okullardaki öğretmenler, kampüslerindeki eğitim bilimleri enstitüsünde yükseklisans veya doktora öğrencisi olabileceği gibi, eğitim bilimleri enstitüsü öğretim elemanları da laboratuvar okullarında öğretmenlik yapabilir.

(Ek fıkra: 19/2/2009-5839/1 md.) Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek ve Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilerek onaylanacak uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gereklidir.

(Ek fıkra: 19/2/2009-5839/1 md.) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim bilimleri enstitülerine bağlı olarak kurulacak kampüslerdeki laboratuvar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur. Bu kampüslerde eğitim ve araştırma bilimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili ücretler dâhil her türlü giderler ile okullarda burslu okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar;

a) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üniversitenin kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yirmibeş yıl süre ile kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,

b) Burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,
5674-70
c) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan, karşılanır. (a) bendinde belirtilen özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesince birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
(1) a) 5/5/2005 tarihli ve 2005/8832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. c) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2586 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ç) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3247 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. d) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. e) 5/3/2018 tarihli ve 2018/11483 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Karar ile, Rektörlüğe bağlı olan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir. (2) 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-71
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (1)(2)(3)
Ek Madde 56 - Karar 4277(2021), 7141(2018)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Kırşehir'de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan,

c) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Kaman Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu ile Çiçekdağı Meslek Yüksekokulundan,

d) (Değişik: 17/5/2007-5662/3 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; (a) bendinin başına "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" ibaresi eklenmiştir. (2) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Ahi Evran Üniversitesi” ibareleri “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (3) a) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. b) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. c) 25/3/2013 tarihli ve 2013/4494 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ç) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. d) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. e) 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4277 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-72
Kastamonu Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 57 - Karar 4180(2021), Karar 3519(2021)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Kastamonu'da Kastamonu Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan FenEdebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi ile İnebolu Su Ürünleri Fakültesinden,

b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulundan,

c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İhsangazi Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 22/9/2008 tarihli ve 2008/14190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi kurulmuştur. b) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. c) 21/1/2010 tarihli ve 2010/65 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulunun adı Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. ç) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. d) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. e) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İnebolu Su Ürünleri Fakültesinin adı Su Ürünleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. f) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. g) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Tu-rizm Fakültesi kurulmuştur. ğ) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. h) 23/7/2015 tarihli ve 2015/8021 sayılı Bakanlar Kurulu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.
5674-73
ı) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Veteriner Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. j) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. (2) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Kastamonu Tıp Fakültesinin adı Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-74
Düzce Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 58 - Karar 4180(2021), Karar 4055(2021)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Düzce'de Düzce Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesinden,

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,

c) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 28/4/2008 tarihli ve 2008/13603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. b) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. c) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İşletme Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. ç) 28/7/2010 tarihli ve 2010/776 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuş, daha sonra 16/1/2012 tarihli ve 2012/2732 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu yüksekokulun adı Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. d) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. e) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. f) 27/2/2012 tarihli ve 2012/2883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. g) 29/4/2013 tarihli ve 2013/4716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ğ) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi şeklinde değiştirilmiştir. h) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. ı) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü kurulmuştur.
5674-75
i) 14/11/2016 tarihli ve 2016/9539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulmuştur. j) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. k) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. l) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlük bünyesinde yer alan Teknoloji Fakültesi kapatılmıştır. m) 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. n) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. (2) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-76
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 59 - 7141(2018)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Burdur'da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Veteriner Fakültesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,

b) Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu ile Ağlasun Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibareleri “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni-versitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 4/9/2007 tarihli ve 2007/12583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. b) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. c) 7/6/2011 tarihli ve 2011/1932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ç) 27/2/2012 tarihli ve 2012/2879 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. d) 5/7/2012 tarihli ve 2012/3449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Bucak Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. e) 12/11/2012 tarihli ve 2012/3961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. f) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Bucak İşletme Fakültesi kurulmuştur. g) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu ka-patılmıştır.
5674-77
ğ) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. h) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bucak Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. ı) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. i) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. j) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. k) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-78
Uşak Üniversitesi (1)
Ek Madde 60 - (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Uşak'ta Uşak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Banaz Meslek Yüksekokulu, Eşme Meslek Yüksekokulu, Karahallı Meslek Yüksekokulu, Sivaslı Meslek Yüksekokulu ile Ulubey Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 19/9/2007 tarihli ve 2007/12631 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. c) 29/3/2012 tarihli ve 2012/3066 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuş, 25/3/2013 tarihli ve 2013/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu fakültenin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ç) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. d) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 22/10/2012 tarihli ve 2012/3902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. f) 8/4/2013 tarihli ve 2013/4622 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. g) 7/10/2013 tarihli ve 2013/5547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. ğ) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. h) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ı) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklikle Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. i) 21/8/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş , Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. (2) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-79
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (1)(2)(3)(4)
Ek Madde 61 - Karar 3940(2021), Karar 3519(2021)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.(2) 

Bu üniversite;

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlâhiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu ile Fındıklı Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu maddenin “Rize Üniversitesi” olan başlığı iken metne işlendiği şekilde ve birinci fıkrada yer alan “Rize Üniversitesi” ibaresi “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 28/4/2008 tarihli ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. b) 30/3/2009 tarihli ve 2009/14947 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu kurulmuştur. c) 7/12/2009 tarihli ve 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 28/7/2010 tarihli ve 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. d) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. e) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. f) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. g) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ardeşen Turizm Fakültesi kurulmuştur.
5674-80
h) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunun kapatılmıştır. ı) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Denizcilik Fakültesinin adı Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. j) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. k) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. l) 1/5/2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. (3) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi ile, Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik Fakültesi ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirilmiştir. (4) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-81
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 62 - 7141(2018)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Tekirdağ'da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Çorlu Mühendislik Fakültesinden,

b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu ile Şarköy Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Namık Kemal Üniversitesi” ibareleri “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 2/2/2009 tarihli ve 2009/14670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. b) 7/6/2010 tarihli ve 2010/559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. c) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulmuştur. ç) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. d) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. e) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. f) 6/2/2017 tarihli ve 2017/9889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
5674-82
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(1)(2)(3)
Ek Madde 63 - Karar 4221(2021), Karar 3940(2021), 7141(2018)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Erzincan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Hukuk Fakültesinden ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,

b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Meslek Yüksekokulu, Refahiye Meslek Yüksekokulu, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu ve Tercan Meslek Yüksekokulu ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle; bu maddenin (a) bendinin sonuna “ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,” ibaresi, (d) bendine “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” ibaresi ek-lenmiştir. (2) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Erzincan Üniversitesi” ibareleri “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (3) a) 17/7/2008 tarihli ve 2008/13958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. b) 30/3/2009 tarihli ve 2009/14846 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. c) 1/3/2010 tarihli ve 2010/187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. d) 1/3/2010 tarihli ve 2010/188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mü-hendislik Fakültesi kurulmuştur. e) 1/6/2010 tarihli ve 2010/503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahi-yat Fakültesi kurulmuştur. f) 16/1/2012 tarihli ve 2012/2731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. g) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-83
ğ) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. h) 7/10/2013 tarihli ve 2013/5529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. ı) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7329 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Kemaliye Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunun adı Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. i) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 4/7/2016 tarihli ve 2016/9007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Yüksekokulunun adı Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. k) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. l) 1/5/2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. m) 3/5/2021 tarihli ve 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesi kapatılmıştır.
5674-84
Aksaray Üniversitesi(1)
Ek Madde 64 - Karar 3518(2021)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Aksaray'da Aksaray Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan FenEdebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden,

b) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,

c) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ortaköy Meslek Yüksekokulu ile Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
1) a) 27/9/2010 tarihli ve 2010/934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. b) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. c) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile İletişim Fakültesi kurulmuştur. d) 5/7/2012 tarihli ve 2012/3449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. e) 25/7/2012 tarihli ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulmuştur. f) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. g) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ğ) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı bulunan Sağlık Yüksekokulu kapatılış ve Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. h) 24/7/2017 tarihli ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüsekokulu kapatılmış, Retörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ı) 5/2/2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun bağlantısı değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması ve adı geçen Yüksekokul kapatılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. i) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
5674-85
Giresun Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 65 - (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Giresun'da Giresun Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden,

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ve Tirebolu Meslek Yüksekokulu ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Alucra Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulundan,

d) (Değişik: 17/5/2007-5662/5 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu maddenin (a) bendinin başına “Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile” ibaresi eklenmiştir. (2) a) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Görele Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tirebolu İletişim Fakültesi kurulmuştur. c) 30/7/2008 tarihli ve 2008/14008 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 23/9/2008 tarihli ve 2008/14177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı bulunan Sağlık Yüksekokulu kapatılmış, yerine Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 1/10/2008 tarihli ve 2008/14179 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. f) 25/4/2011 tarihli ve 2011/1754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bulancak Uyglamalı Bilimler Yüksekokulunun adı Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. g) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 25/7/2012 tarihli ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-86
h) 8/4/2013 tarihli ve 2013/4624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. ı) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak  Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. i) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. j) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
5674-87
Hitit Üniversitesi (1)
Ek Madde 66 - (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Çorum'da Hitit Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan FenEdebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve İlâhiyat Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,

b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu ile Osmancık Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 10/4/2009 tarihli ve 2009/14934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. c) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. ç) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 12/6/2017 tarihli ve 2017/10456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde bulunan SağlıkYüksek Okulu kapatılmıştır. f) 23/10/2020 tarihli ve 31283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3119 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-88
Yozgat Bozok Üniversitesi (1)(2)(3)
Ek Madde 67 - Karar 3518(2021), 7141(2018)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Yozgat'ta Yozgat Bozok Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden,

b) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulundan,

d) (Değişik: 17/5/2007-5662/6 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle; bu maddenin (a) bendinin başına "Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile" ibaresi eklenmiştir. (2) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Bozok Üniversitesi” ibareleri “Yozgat Bozok Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (3) a) 10/11/2008 tarihli ve 2008/14323 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. b) 2/2/2009 tarihli ve 2009/14641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. c) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 13/9/2010 tarihli ve 2010/898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hayvansal Üretim Yüksekokulu kurulmuştur. e) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Ziraat Fakültesinin adı Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiş, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Fakültenin adı Ziraat Fakültesi ola-rak değiştirilmiştir. f) 26/11/2012 tarihli ve 2012/3980 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-89
g) 5/2/2014 tarihli ve 2014/5922 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. ğ) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. h) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi kurulmuştur. ı) 6/2/2017 tarihli ve 2017/9889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulmuştur. i) 22/9/2017 tarihli ve 2017/10975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. j) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi ve Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. k) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. l) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-90
Adıyaman Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 68 - Karar 3519(2021)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Adıyaman'da Adıyaman Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Adıyaman Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kâhta Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 9/7/2007 tarihli ve 2007/12386 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. b) 7/4/2008 tarihli ve 2008/13497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. c) 24/8/2009 tarihli ve 2009/15399 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. ç) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. d) 7/5/2010 tarihli ve 2010/430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. e) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. f) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. g) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. ğ) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-91
h) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulmuştur. ı) 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Teknoloji Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. (2) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-92
Ordu Üniversitesi(1)
Ek Madde 69 - (Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Ordu'da Ordu Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ünye İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mesudiye Meslek Yüksekokulu, Ünye Meslek Yüksekokulu ile Fatsa Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 25/3/2009 tarihli ve 2009/14849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 5/7/2012 tarihli ve 2012/3449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kurulmuştur. e) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-93
Amasya Üniversitesi (1)
Ek Madde 70 - Karar 4000(2021)(Ek: 1/3/2006-5467/1 md.)
Amasya'da Amasya Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden,

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Merzifon Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. b) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. c) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ç) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6292 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. d) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. f) 11/9/2017 tarihli ve 2017/10830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Teknoloji Fakültesi kapatılmıştır.
5674-94
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 71 - 7161(2019)(Ek : 22/3/2006-5475/2 md.)
İstanbul’da Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere Demiroğlu Bilim Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.(2)

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden,

b) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulundan,

c) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

d) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 4/2/2008 tarihli ve 2008/13559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Yüksekokulu kurulmuş; 30/10/2017 tarihli ve 2017/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu yüksekokul kapatılmış ve aynı Karar ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. b) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15278 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulmuştur. (2) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle madde başlığında ve birinci fıkrada yer alan “İstanbul Bilim Üniversitesi” ibareleri “Demiroğlu Bilim Üniversitesi” şeklinde ve birinci fıkrada yer alan “Türk Kardiyoloji Vakfı” ibaresi “Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı” şeklinde değiştirilmiştir.
5674-95
Özyeğin Üniversitesi (1)
Ek Madde 72 - (Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
İstanbul’da Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Özyeğin Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik Fakültesinden,

ç) İletişim Fakültesinden,

d) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 31/1/2011 tarihli ve 2011/1387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. b) 7/1/2011 tarihli ve 2011/1315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. c) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. ç) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 5/2/2014 tarihli ve 2014/5926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. e) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme Fakültesi olarak değiştirilmiştir. f) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İşletme Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-96
İstanbul Aydın Üniversitesi (1)
Ek Madde 73 - (Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
İstanbul’da Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Aydın Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

ç) Diş Hekimliği Fakültesinden,

d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

e) İletişim Fakültesinden,

f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

g) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulundan,

ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. b) 5/8/2008 tarihli ve 2008/14011 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4696 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulu-nan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rek-törlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. d) 6/7/2015 tarihli ve 2015/7916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. e) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. f) 26/3/2018 5/2/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Rek-törlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. g) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. ğ) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-97
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 74 - (Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
İstanbul’da Acıbadem Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Tıp Fakültesinden,

d) İletişim Fakültesinden,

e) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Acıbadem Üniversitesi” ibareleri “Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. b) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. c) 6/2/2017 tarihli ve 2017/9889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Senoloji Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.
5674-98
(!)İzmir Üniversitesi (1)
Ek Madde 75 - (Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
İzmir’de Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik Fakültesinden,

ç) Mimarlık Fakültesinden,

d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

e) Konservatuvardan,

f) Meslek Yüksekokulundan,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
(1) a) 6/5/2008 tarihli ve 2008/13660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. b) 30/6/2008 tarihli ve 2008/13885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. c) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uluslar- arası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. e) 12/11/2013 tarihli ve 2013/5647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. f) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-99
İstanbul Arel Üniversitesi (1)
Ek Madde 76 - Karar 4055(2021)(Ek: 9/5/2007-5656/1 md.)
İstanbul’da Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Arel Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

d) İletişim Fakültesinden,

e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

g) Meslek Yüksekokulundan,

ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 3/8/2009 tarihli ve 2009/15309 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. b) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Tıp Fakültesi kurulmuştur. c) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. ç) 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-100
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(1) (2)
Ek Madde 77 - (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

b) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,

c) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki hükme istinaden her ne kadar eklenen maddeler 72 ila 88 olarak numaralandırılmış ise de 2809 sayılı Kanuna daha önce eklenen maddeler nedeniyle bu madde numaraları teselsül ettirilerek yeniden numaralandırılmıştır. (2) a) 28/7/2010 tarihli ve 2010/779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. b) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. c) 17/12/2012 tarihli ve 2012/4091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. ç) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. d) 22/9/2017 tarihli ve 2017/10975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. e) 11/9/2017 tarihli ve 2017/10830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. f) 30/10/2017 tarihli ve 2017/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ğ) 4/12/2018 tarihli ve 409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. h) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Diş Hekimliği Fakültesinin adı Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ı) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. i) 21/8/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-101
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (1) (2)
Ek Madde 78 - Karar 3519(2021), Karar 3518(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Ağrı’da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,

b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 19/6/2008 tarihli ve 5773 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Ağrı Dağı Üniversitesi" ibareleri "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir. (2) a) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. b) 17/1/2011 tarihli ve 2011/1330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. c) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Patnos Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Patnos Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesinin adı Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. f) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Doğubeyazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ğ) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. h) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. ı) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-102
Sinop Üniversitesi (1)
Ek Madde 79 - Karar 4055(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Sinop’ta Sinop Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Boyabat İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu ve Gerze Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 11/12/2009 tarihli ve 2009/15661 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. b) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. c) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. d) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. f) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. g) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sinop Yüksekokulu kapatılmıştır. ğ) 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-103
Siirt Üniversitesi (1)
Ek Madde 80 - (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Siirt’te Siirt Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,

b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. b) 5/7/2012 tarihli ve 2012/3449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. c) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ziraat Fakültesi kurulmuştur. ç) 4/3/2013 tarihli ve 2013/4404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. d) 5/2/2014 tarihli ve 2014/5921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. f) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. g) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ğ) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. h) 9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2504 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-104
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 81 - Karar 4146(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Nevşehir’de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu iken adı ve bağlantısı değiştirilerek fakülteye dönüştürülen ve rektörlüğe bağlanan Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

b) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulundan,

c) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 30/10/2013 tarihli ve 6501 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu maddenin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Nevşehir Üniversitesi” ibareleri “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. (2) a) 31/3/2008 tarihli ve 2008/13467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 25/2/2009 tarihli ve 2009/14726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. c) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi kapatılmış ve yerine Turizm Fakültesi kurulmuştur. ç) 25/12/2009 tarihli ve 2009/15744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. d) 22/4/2010 tarihli ve 2010/376 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulunun adı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. e) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1050 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelc ilik Yüksekokulu kapatılmıştır. f) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur.
5674-105
g) 29/3/2012 tarihli ve 2012/3055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ğ) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4947 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kurulmuştur. h) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. ı) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü kurulmuştur. i) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. j) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. k) 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1385 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. l) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-106
Karabük Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 82 - Karar 4180(2021) (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Karabük’te Karabük Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden,

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ile Safranbolu Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 10/11/2008 tarihli ve 2008/14322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. b) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. c) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 1/6/2010 tarihli ve 2010/526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İşletme Fakültesi kurulmuştur. d) 28/7/2010 tarihli ve 2010/777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Fen Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. e) 7/1/2011 tarihli ve 2011/1316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. f) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Demir-Çelik Enstitüsü kurulmuştur. g) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Safranbolu Turizm Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. ğ) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Orman Fakültesi kurulmuştur. h) 8/7/2013 tarihli ve 2013/5091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. ı) 7/10/2013 tarihli ve 2013/5528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. i) 5/2/2014 tarihli ve 2014/5925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.
5674-107
j) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. k) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. l) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. m) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. n) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan İletişim Fakültesinin adı Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olarak değiştirilmiştir. (2) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-108
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 83 - Karar 4277(2021) (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Kilis’te Kilis 7 Aralık Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinden,

b) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulundan,

c) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. b) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ç) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. d) 29/4/2013 tarihli ve 2013/4716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ziraat Fakültesi kurulmuştur. e) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. f) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde bulunan Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. g) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. (2) 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4277 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-109
Çankırı Karatekin Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 84 - (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Çankırı’da Çankırı Karatekin Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,

b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinden,

c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

ç) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü kurulmuştur. b) 1/6/2010 tarihli ve 2010/525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi kurulmuştur. c) 7/6/2010 tarihli ve 2010/560 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. ç) 27/9/2010 tarihli ve 2010/939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Türkiyat Enstitüsü kurulmuştur. d) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. e) 4/7/2016 tarihli ve 2016/9007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. f) 28/11/2016 tarihli ve 2016/9578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. g) 24/7/2017 tarihli ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. ğ) 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1385 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. f) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. (2) 31/8/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2916 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-110
Artvin Çoruh Üniversitesi (1)
Ek Madde 85 - Karar 4146(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Artvin’de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,

b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. b) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. c) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. ç) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Üniversite bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. d) 24/7/2017 tarihli ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve İşletme Fakültesi kurulmuştur. e) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-111
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 86 - (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Bilecik’te Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite; (1)

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

b) Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Bozüyük Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 19/4/2012 tarihli ve 6296 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Bilecik Üniversitesi” ibareleri “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulmuş, daha sonra 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fakültenin adı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. c) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4927 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. d) 14/2/2019 tarihli ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. f) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. g) 5/7/2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1268 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ğ) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. h) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ı) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
5674-112
Bitlis Eren Üniversitesi(1)
Ek Madde 87 - (Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Bitlis’te Bitlis Eren Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Kanık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,

c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu, Ahlat Meslek Yüksekokulu, Hizan Meslek Yüksekokulu ile Tatvan Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 28/7/2010 tarihli ve 2010/780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. c) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. ç) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. d) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite bünyesinde yer alan Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatılmıştır. e) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-113
Kırklareli Üniversitesi (1)
Ek Madde 88 - Karar 4180(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Kırklareli’nde Kırklareli Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden,

b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Vize Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesikapatılarak yerine Turizm Fakültesi kurulmuştur. b) 27/9/2010 tarihli ve 2010/941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. c) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 22/10/2012 tarihli ve 2012/3902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. e) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. f) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. g) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ğ) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-114
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi(1)
Ek Madde 89 - Karar 4180(2021), Karar 4000(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Osmaniye’de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden,

b) Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Kadirli Meslek Yüksekokulundan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bahçe Meslek Yüksekokulu ile Düziçi Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. b) 12/11/2012 tarihli ve 2012/3961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. c) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 29/4/2013 tarihli ve 2013/4716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. d) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kurulmuştur. e) 11/9/2017 tarihli ve 2017/10830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. f) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. g) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ğ) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-115
Bingöl Üniversitesi (1)
Ek Madde 90 - Karar 4146(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Bingöl’de Bingöl Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden,

b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 14/4/2010 tarihli ve 2010/365 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. b) 7/1/2011 tarihli ve 2011/1314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. c) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yaşayan Diller Enstitüsü kurulmuştur. d) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulmuştur. e) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. f) 29/4/2013 tarihli ve 2013/4716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. g) 7/10/2013 tarihli ve 2013/5527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. ğ) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1385 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Kıraat İlmi Enstitüsü kurulmuştur. ı) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. i) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-116
Muş Alparslan Üniversitesi (1)
Ek Madde 91 - Karar 3940(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Muş’ta Muş Alparslan Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,

b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Malazgirt Meslek Yüksekokulundan,

c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 4/5/2010 tarihli ve 2010/505 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. b) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. c) 14/3/2011 tarihli ve 2011/1548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ç) 8/4/2013 tarihli ve 2013/4621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. d) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. e) 24/7/2017 tarihli ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. f) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık BilimleriFakültesi kurulmuştur. g) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ğ) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 1/5/2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
5674-117
Mardin Artuklu Üniversitesi (1)
Ek Madde 92 - Karar 3940(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Mardin’de Mardin Artuklu Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinden,

b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Midyat Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 12/10/2009 tarihli ve 2009/15597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü kurulmuştur. b) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. c) 5/2/2010 tarihli ve 2010/132 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılmış, Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. ç) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. e) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. f) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İlahiyat Bilimleri Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. g) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesindeki Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış, Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. ğ) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. h) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. ı) 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. i) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. j) 1/5/2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur.
5674-118
Batman Üniversitesi(1)
Ek Madde 93 - Karar 4180(2021), Karar 3940(2021)(Ek: 17/5/2007-5662/7 md.)
Batman’da Batman Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden,

b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 2/11/2009 tarihli ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. b) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. c) 28/7/2010 tarihli ve 2010/778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Yük- sekokulu kurulmuştur. ç) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. d) 2/7/2013 tarihli ve 2013/5072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. e) 30/9/2013 tarihli ve 2013/5479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. f) 16/2/2015 tarihli ve 2015/7319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. g) 1/5/2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. ğ) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-119
Piri Reis Üniversitesi(1)
Ek Madde 94 - (Ek: 30/1/2008-5733/2 md.)
İstanbul’da Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Piri Reis Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik Fakültesinden,

d) Denizcilik Yüksekokulundan,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 1/6/2010 tarihli ve 2010/519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Denizcilik Yüksekokulu kapatılarak, Rektörlüğe bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. b) 30/10/2017 tarihli ve 2017/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. c) 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-120
Ardahan Üniversitesi(1)
Ek Madde 95 - (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Ardahan’da Ardahan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,

b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan Meslek Yüksekokulu ile Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 14/4/2010 tarihli ve 2010/341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 27/2/2012 tarihli ve 2012/2880 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. c) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 12/11/2012 tarihli ve 2012/3961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 30/9/2013 tarihli ve 2013/5478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. e) 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1385 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatılmıştır. f) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-121
Bartın Üniversitesi (1)
Ek Madde 96 - (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Bartın’da Bartın Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesinden,(2)

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 27/9/2010 tarihli ve 2010/936 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuştur. b) 27/9/2010 tarihli ve 2010/937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. c) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Fen Fakültesi kurulmuştur. ç) 25/1/2012 tarihli ve 2012/2772 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. d) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. e) 17/1/2018 tarihli ve 2018/11272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. f) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. g) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ğ) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır. h) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. (2) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik Fakültesi’nin adı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-122
Bayburt Üniversitesi (1)
Ek Madde 97 - Karar 4146(2021)(Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Bayburt’ta Bayburt Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Eğitim Fakültesinden,

b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Meslek Yüksekokulu ile Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. b) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. f) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmış, Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. g) 5/7/2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1268 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesindeki Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. ğ) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-123
Gümüşhane Üniversitesi (1)
Ek Madde 98 - Karar 4000(2021)(Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Gümüşhane’de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Sağlık Yüksekokulundan,

c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. b) 8/4/2010 tarihli ve 2010/362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. c) 7/6/2010 tarihli ve 2010/561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. ç) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. d) 25/3/2013 tarihli ve 2013/4495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. e) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. f) 25/1/2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. g) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ğ) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-124
Hakkari Üniversitesi (1)
Ek Madde 99 - (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Hakkari’de Hakkari Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Eğitim Fakültesinden,

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksekokulu ile Hakkari Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İlahiyat Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. b) 1/8/2011 tarihli ve 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. c) 2/4/2012 tarihli ve 2012/3005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Hakkari Eğitim Fakültesinin adı Eğitim Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ç) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-125
Iğdır Üniversitesi (1) (2)
Ek Madde 100 - Karar 4180(2021), Karar 3519(2021), Karar 1773(2019)(Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Iğdır’da Iğdır Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Ziraat Fakültesinden,

b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Meslek Yüksekokulu ile Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1056 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. b) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. c) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. ç) 29/4/2013 tarihli ve 2013/4716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. d) 25/5/2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 11/11/2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1773 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. f) 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. g) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. (2) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Iğdır Ziraat Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-126
Şırnak Üniversitesi (1)
Ek Madde 101 - (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Şırnak’ta Şırnak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden,

b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Şırnak Meslek Yüksekokulu ile Cizre Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 1/8/2011 tarihli ve 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmuştur. b) 29/4/2013 tarihli ve 2013/4716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Ziraat Fakültesi kurulmuştur. c) 8/7/2013 tarihli ve 2013/5090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. d) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-127
Munzur Üniversitesi (1)(2)(3)
Ek Madde 102 - Karar 1773(2019)(Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Tunceli’de Munzur Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tunceli Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Tunceli Üniversitesi” ibareleri “Munzur Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. b) 8/4/2010 tarihli ve 2010/367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. c) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. ç) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatılmıştır. f) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. g) 4/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. (3) 11/11/2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1773 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-128
Yalova Üniversitesi (1)
Ek Madde 103 - Karar 3518(2021)(Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
Yalova’da Yalova Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İlahiyat Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. b) 29/3/2012 tarihli ve 2012/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. c) 5/2/2014 tarihli ve 2014/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ç) 25/1/2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. d) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-129
Altınbaş Üniversitesi (1)(2)(3)
Ek Madde 104 - Karar 4455(2021)(Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
İstanbul’da Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Altınbaş Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,

d) Tıp Fakültesinden,

e) Eczacılık Fakültesinden,

f) Hukuk Fakültesinden,

g) Uygulamalı Bilimler Fakültesinden,

ğ) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

h) Meslek Yüksekokulundan (iki yıllık),

ı) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi” ibareleri “Altınbaş Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. b) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiş olup, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılmıştır. c) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İşletme Fakültesi kurulmuştur. ç) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. (3) 4/9/2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4455 ayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-130
İstanbul Şehir Üniversitesi (1)
Ek Madde 105 - (Ek: 22/5/2008-5765/1 md.)
İstanbul’da Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Şehir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik Fakültesinden,

ç) İletişim Fakültesinden,

d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 16/11/2009 tarihli ve 2009/15601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak ve Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 25/10/2010 tarihli ve 2010/1044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. c) 14/2/2011 tarihli ve 2011/1423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. ç) 5/7/2012 tarihli ve 2012/3447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İşletme Enstitüsü kurulmuştur. d) 13/3/2017 tarihli ve 2017/10332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. e) 9/4/2018 tarihli ve 2018/11657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
5674-131
(!) Gediz Üniversitesi(1)
Ek Madde 106 - (Ek: 31/7/2008-5796/1 md.)
İzmir’de Sipahi Eğitim, Sağlık ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Gediz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Hukuk Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik Fakültesinden,

ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
(1) a) 11/3/2010 tarihli ve 2010/256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 31/1/2011 tarihli ve 2011/1396 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fen- Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. c) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-132
Hasan Kalyoncu Üniversitesi(1) (2)
Ek Madde 107 - Karar 3519(2021), Karar 4055(2021)(Ek: 31/7/2008-5796/1 md.)
Gaziantep’te Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Hasan Kalyoncu Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Eğitim Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Hukuk Fakültesinden,

ç) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

e) Sağlık Bilimleri Yüksekokulundan,

f) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulundan,

g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden

h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 19/4/2012 tarihli ve 6296 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu maddenin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Gazikent Üniversitesi” ibareleri “Hasan Kalyoncu Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3219 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. c) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kapatılmış ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ç) 13/3/2017 tarihli ve 2017/10332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. d) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatılmıştır. e) 5/2/2018 tarihli ve 2018/11352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. f) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. g) 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
5674-133
(!) Melikşah Üniversitesi(1)
Ek Madde 108 - (Ek: 31/7/2008-5799/1 md.)
Kayseri’de Burç Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Melikşah Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

ç) Hukuk Fakültesinden,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
(1) a) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. b) 4/10/2012 tarihli ve 2012/3816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-134
(!) Zirve Üniversitesi(1)
Ek Madde 109 - (Ek: 19/2/2009-5839/2 md.)
Gaziantep’te İpek Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Zirve Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,

ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

d) İletişim Fakültesinden,

e) Hukuk Fakültesinden,

f) Eğitim Fakültesinden,

g) Meslek Yüksekokulundan,

ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
(1) a) 29/3/2011 tarihli ve 2011/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. b) 29/3/2011 tarihli ve 2011/1590 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. c) 29/3/2011 tarihli ve 2011/1591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. ç) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3642 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Tıp Fakültesinin adı Emine - Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir. d) 4/10/2012 tarihli ve 2012/3815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-135
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 110 - Karar 4000(2021)(Ek: 19/2/2009-5839/2 md.)
İstanbul’da Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

c) Diş Hekimliği Fakültesinden,

ç) Eczacılık Fakültesinden,

d) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

e) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

g) İletişim Fakültesinden,

ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

h) Hukuk Fakültesinden,

ı) İşletmecilik Meslek Yüksekokulundan,

i) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

l) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

m) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Yeni Yüzyıl Üniversitesi” ibareleri “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
5674-136
Toros Üniversitesi(1)
Ek Madde 111 - (Ek: 23/6/2009-5913/1 md.)
Mersin’de Mersin Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Toros Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik Fakültesinden,

b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

ç) İletişim Fakültesinden,

d) Teknoloji ve İşletme Yüksekokulundan,

e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

f) Meslek Yüksekokulundan,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. b) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. c) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. ç) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-137
İstanbul Medipol Üniversitesi (1)
Ek Madde 112 - (Ek: 23/6/2009-5913/1 md.)
İstanbul’da Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Medipol Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Eğitim Fakültesinden,

b) Tıp Fakültesinden,

c) Diş Hekimliği Fakültesinden,

ç) Eczacılık Fakültesinden,

d) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

e) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

f) Hukuk Fakültesinden,

g) İletişim Fakültesinden,

ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

h) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

ı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

i) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

l) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

oluşur.
(1) a) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. b) 18/3/2014 tarihli ve 2014/6147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. c) 18/3/2014 tarihli ve 2014/6148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ç) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uluslararası Tıp Fakültesi kurulmuştur. d) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Adli Bilimler Enstitüsü kurulmuştur. e) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi şeklinde değiştirilmiştir. f) 24/7/2017 tarihli ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.
5674-138
KTO-Karatay Üniversitesi (1) (2) (3)
Ek Madde 113 - Karar 4055(2021)(Ek: 23/6/2009-5913/1 md.)
Konya’da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO-Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

d) Hukuk Fakültesinden,

e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. b) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. c) 8/10/2012 tarihli ve 2012/3796 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi kapatılmıştır. d) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. f) 30/10/2017 tarihli ve 2017/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. g) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ğ) 31/8/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2916 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. (2) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi şeklinde değiştirilmiştir. (3) 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-139
* Mevlana Üniversitesi *
Ek Madde 114 - (Ek: 23/6/2009-5913/1 md.)
Konya’da Gevher Sultan Eğitim Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Mevlana Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Eczacılık Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Hukuk Fakültesinden,

ç) İşletme Fakültesinden,

d) Eğitim Fakültesinden,

e) Tıp Fakültesinden,

f) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan,

g) Meslek Yüksekokulundan,

ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
5674-140
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (1)
Ek Madde 115 - Karar 3940(2021)(Ek: 23/6/2009-5913/1 md.)
Kayseri’de Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,

d) Meslek Yüksekokulundan,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. b) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesi kurulmuştur. c) 14/11/2016 tarihli ve 2016/9528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. ç) 1/5/2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur.
5674-141
* Turgut Özal Üniversitesi (1)(2) *
Ek Madde 116 - (Ek: 23/6/2009-5913/1 md.)
Ankara’da Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf
yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Turgut Özal Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Hukuk Fakültesinden,

c) Mühendislik Fakültesinden,

ç) Tıp Fakültesinden, 

d) (Ek: 22/1/2013-6410/1 md.) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ankara Sağlık Yüksekokulundan,

e) (Ek: 22/1/2013-6410/1 md.) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan,

f) (Ek: 22/1/2013-6410/1 md.) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulundan,

g) (Ek: 22/1/2013-6410/1 md.) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulundan,

ğ) (Ek: 22/1/2013-6410/1 md.) Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulundan,

h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

ı) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

i) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
(1) 22/1/2013 tarihli ve 6410 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu maddeye (ç) bendinden sonra gelmek üzere d, e, f, g, ğ, bentleri eklenmiş ve müteakip bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) a) 5/7/2012 tarihli ve 2012/3445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. b) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.
5674-142
TED Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 117 - Karar 4055(2021) (Ek: 23/6/2009-5913/1 md.)
Ankara’da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TED Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Eğitim Fakültesinden,

b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. c) 13/6/2016 tarihli ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Rektörlüğe bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. ç) 5/3/2018 tarihli ve 2018/11483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Programlar Enstitüsü kurulmuş, aynı Karar ile Rektörlüğe bağlı olan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. (2) 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-143
Türk-Alman Üniversitesi(1)
Ek Madde 118 - (Ek: 1/4/2010-5979/1 md.)
30/5/2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmaya göre İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik Fakültesinden,

b) Fen Fakültesinden,

c) Hukuk Fakültesinden,

ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

d) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Almanya’nın Berlin şehrinde Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubesi kurulmasına karar verilmiştir.
5674-144
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(1)
Ek Madde 119 - (Ek: 15/4/2010-5981/1 md.)
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

b) Edebiyat Fakültesinden,

c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

ç) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan,

d) Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Güzel Sanatlar Enstitüsünden,

g) Medeniyetler İttifakı Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 10/2/2011 tarihli ve 2011/1425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. b) 14/3/2011 tarihli ve 2011/1556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. c) 2/4/2012 tarihli ve 2012/3006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü kurulmuştur. ç) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılmıştır. d) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. e) 2/3/2015 tarihli ve 2015/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Eğitim Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünün bağlantısı değiştirilerek Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. f) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. g) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsükapatılmıştır.
5674-145
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi(1)
Ek Madde 120 - (Ek: 15/4/2010-5981/1 md.)
İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Eğitim Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur. 
(1) a) 20/12/2010 tarihli ve 2010/1202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. b) 31/1/2011 tarihli ve 2011/1376 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. c) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. d) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur.
5674-146
! Süleyman Şah Üniversitesi
Ek Madde 121 - (Ek: 15/4/2010-5981/1 md.)
İstanbul'da Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Süleyman Şah Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,

ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur. 
!Canik Başarı Üniversitesi (1)
Ek Madde 122 - (Ek: 15/4/2010-5981/1 md.)
Samsun'da Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından müştereken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Canik Başarı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden,

c) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

ç) Eğitim Fakültesinden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
(1) 11/3/2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-147
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (1)
Ek Madde 123 - (Ek: 15/4/2010-5981/1 md.)
İstanbul'da İlim Yayma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

b) Eğitim Fakültesinden,

c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,

ç) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 10/2/2012 tarihli ve 2012/2828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. b) 14/5/2012 tarihli ve 2012/3208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. c) 22/7/2013 tarihli ve 2013/5151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ç) 10/3/2014 tarihli ve 2014/6057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur. d) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. e) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
5674-148
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi (1)
Ek Madde 124 - (Ek: 15/4/2010-5981/1 md.)
İstanbul'da Bezm-i Alem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani mazbut vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Eczacılık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Eğitim Fakültesinden,

e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

g) Adli Bilimler Enstitüsünden,

ğ) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 18/3/2014 tarihli ve 2014/6151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü kurulmuştur. b) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Gastroentereloji Enstitüsü kurulmuştur. c) 2/3/2015 tarihli ve 2015/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Eğitim Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünün bağlantısı değiştirilerek Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması kararlaştırılmıştır.
5674-149
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (1)(2)(3)
Ek Madde 125 - (Ek: 14/7/2010-6005/1 md.)
Ankara’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 15/6/2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü kurulmuştur. b) 27/2/2012 tarihli ve 2012/2922 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. c) 29/3/2012 tarihli ve 2012/3056 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. ç) 5/2/2014 tarihli ve 2014/5927 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. d) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Halk Sağlığı Enstitüsü ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. e) 5/2/2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun bağlantısı değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması ve adı geçen Yüksekokul kapatılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. f) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulmuştur. g) 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur. ğ) 23/10/2020 tarihli ve 31283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3119 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. (3) 16/6/2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi adı altında birleştirilmiştir.
5674-150
Bursa Teknik Üniversitesi(1)
Ek Madde 126 - Karar 4277(2021)(Ek: 14/7/2010-6005/1 md.)
Bursa’da Bursa Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 16/10/2017 tarihli ve 2017/11075 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatılmış; aynı Karar ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. b) 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4277 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-151
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1)
Ek Madde 127 - (Ek: 14/7/2010-6005/1 md.)
İstanbul’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. b) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. c) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kapatılmıştır. d) 14/11/2016 tarihli ve 2016/9528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kapatılmıştır. e) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Lisansütü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. f) 9/1/2019 tarihli ve 576 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversiteye bağlı olan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır g) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur.
5674-152
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi(1)
Ek Madde 128 - Karar 3940(2021)(Ek: 14/7/2010-6005/1 md.)
İzmir’de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Turizm Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kurulmuştur. b) 13/8/2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. c) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. ç) 1/5/2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur.
5674-153
Necmettin Erbakan Üniversitesi (1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)
Ek Madde 129 - Karar 4455(2021), Karar 4180(2021), Karar 3519(2021)(Ek: 14/7/2010-6005/1 md.)
Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu maddenin “Konya Üniversitesi” olan başlığı metne işlendiği şekilde, birinci fıkrasında yer alan “Konya Üniversitesi” ibaresi ise “Necmettin Erbakan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 7/12/2011 tarihli ve 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi Rektör-lüğü bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesinin bağlantısı değiştirilerek Konya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. (27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ile bu Bakanlar Kurulu Kararının tarihi 8/12/2011 olarak düzeltilmiştir.) b) 16/1/2012 tarihli ve 2012/2733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. c) 16/4/2012 tarihli ve 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. ç) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. d) 24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. e) 5/7/2012 tarihli ve 2012/3449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. f) 15/3/2013 tarihli ve 2013/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi Rektör-lüğü bünyesinde yer alan Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekoku-lunun bağlantısı değiştirilerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. g) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Fakültesi kapatılmıştır. ğ) 20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulmuştur.
5674-154
h) 26/9/2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan İlahiyat Fakültesinin adı Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. ı) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş olup, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır. i) 14/5/2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. j) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Ereğli Ziraat Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde bulunan Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kapatılmıştır. (3) 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1385 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Konya İli, Ereğli İlçesinde Veterinerlik Fakültesi kurulmuştur. (4) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. (5) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. (6) 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. (7) 4/9/2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4455 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-155
Abdullah Gül Üniversitesi(1)(2)
Ek Madde 130 - (Ek: 14/7/2010-6005/1 md.)
Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle bu maddenin “Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi” olan başlığı metne işlendiği şekilde, birinci fıkrasında yer alan “Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi” ibaresi ise “Abdullah Gül Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. b) 5/7/2012 tarihli ve 2012/3448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. c) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılmıştır.
5674-156
Erzurum Teknik Üniversitesi
Ek Madde 131 - (Ek: 14/7/2010-6005/1 md.)
Erzurum’da Erzurum Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
5674-157
Antalya Bilim Üniversitesi (1)(2)(3)
Ek Madde 132 - Karar 4455(2021), Karar 1773(2019) (Ek: 14/7/2010-6005/1 md.)
Antalya’da Gaye Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Antalya Bilim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Turizm Fakültesinden,

ç) Hukuk Fakültesinden,

d) İletişim Fakültesinden,

e) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinden,

f) Sivil Havacılık Yüksekokulundan,

g) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

ğ) Adalet Meslek Yüksekokulundan,

h) Meslek Yüksekokulundan,

ı) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Uluslararası Antalya Üniversitesi” ibareleri “Antalya Bilim Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. b) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. (2) a ) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. b) 11/11/2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1773 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. c) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. d) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. (3) 4/9/2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4455 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-158
! Şifa Üniversitesi
Ek Madde 133 - (Ek: 25/11/2010-6082/15 md.)
İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
5674-159
Avrasya Üniversitesi (1)
Ek Madde 134 - Karar 4000(2021), Karar 3519(2021)(Ek: 25/11/2010-6082/15 md.)
Trabzon'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 25/6/2012 tarihli ve 2012/3347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmuştur. b) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. c) 6/6/2013 tarihli ve 2013/4946 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. ç) 14/8/2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. d) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. e) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulmuştur.
5674-160
İstanbul Gelişim Üniversitesi (1)
Ek Madde 135 - Karar 4146(2021), Karar 1773(2019)(Ek: 17/2/2011-6114/12 md.)
İstanbul’da Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Gelişim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

e) 14/7/2008 tarihli ve 2008/13951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.
(1) a) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 8/8/2012 tarihli ve 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. c) 22/4/2013 tarihli ve 2013/4692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. ç) 12/11/2013 tarihli ve 2013/5648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. d) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. e) 11/11/2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1773 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. f) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır. g) 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatılmıştır. ğ) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Rektörlük bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılmıştır.
5674-161
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (1)
Ek Madde 136 - Karar 4455(2021)(Ek: 17/2/2011-6114/12 md.)
Alanya’da Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Turizm Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
(1) a) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulmuştur. b) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olan Turizm Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. c) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. d) 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmıştır. e) 4/9/2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4455 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
5674-162
Üsküdar Üniversitesi(1)
Ek Madde 137 - (Ek: 17/2/2011-6114/12 md.)
İstanbul’da İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Üsküdar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

ç) İletişim Fakültesinden,

d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

e) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
1) a) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. b) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü kurulmuştur. c) 5/2/2018 tarihli ve 2018/11352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur. ç) 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
5674-163
! Bursa Orhangazi Üniversitesi (1)
Ek Madde 138 - (Ek: 17/2/2011-6114/12 md.)
Bursa’da Uludağ Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Bursa Orhangazi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Mimarlık Tasarım Fakültesinden,

ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
(1) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
5674-164
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Ek Madde 139 - (Ek: 17/2/2011-6114/12 md.)
Ankara’da Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Türk Hava Kurumu Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) İşletme Fakültesinden,

ç) Hava Ulaştırma Fakültesinden,

d) İzmir Hava Ulaştırma Fakültesinden,

e) Havacılık Meslek Yüksekokulundan,

f) İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulundan,

g) Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
5674-165
Yüksek İhtisas Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 140 - (Ek: 17/2/2011-6114/12 md.)
(Değişik birinci fıkra: 12/7/2013-6495/11 md.) Ankara’da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yüksek İhtisas Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

c) Spor Bilimleri Fakültesinden,

ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

e) Meslek Yüksekokulundan,

f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.
(1) Bu madde başlığı “Ankara Bilge Üniversitesi” iken, 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) a) 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, Rektörlük bünyesinde yer alan Sağlık Bi- limleri Enstitüsü kapatılmıştır.
5674-166
! İpek Üniversitesi(1) (2)
Ek Madde 141 - (Ek: 17/2/2011-6114/12 md.)
Ankara’da Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İpek Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İletişim Fakültesinden,

b) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

c) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,

ç) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,

d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.
! Bu üniversite 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılmış olup, daha sonra 667 sayılı KHK’nin 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmesinden dolayı bu hüküm kanunlaşmıştır.
(1) 12/6/2012 tarihli ve 6492 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu maddenin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Altın Koza Üniversitesi” ibareleri “İpek Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) a) 10/9/2012 tarihli ve 2012/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. b) 8/10/2012 tarihli ve 2012/3797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir. c) 2/7/2013 tarihli ve 2013/5073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlük bünyesinde yer alan İletişim Fakültesinin adı Sinema Sanatları Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
5674-167
İstanbul Gedik Üniversitesi (1)(2)
Ek Madde 142 - (Ek: 17/2/2011-6114/12 md.)
İstanbul’da Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Gedik Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağl