Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.11.2011 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1467
ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN

* * *
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
* * *
FASIL : 1
Elektrik işleri etüt idaresinin teşkil maksadı, vazife ve salahiyetleri
* * *
Madde 1 -
Hükmi şahsiyeti haiz olmak ve bütün muamelelerinde bu kanun ile hukuku hususiye ahkamına tabi bulunmak üzere Ankara’da bir E.İ.E. İdaresi (Elektrik Etüt İdaresi) kurulmuştur.

E.İ.E. İdaresi ticari usullere göre idare olunur. Bu idarenin bütün sarfiyat ve muamelatı Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunlarına ve Divanı Muhasebatın vize ve murakabesine tabi değildir.
Madde 2 - KHK 657(2011), 5627(2007) (Değişik: 18/4/2007- 5627/13 md.)
E.İ.E. İdaresinin görevleri şunlardır:

a) (Değişik: 10/10/2011-KHK- 657/34 md.) Ülkemizin hidrolik hariç yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak; enerji kaynakları ile ilgili ekonomik olabilecek potansiyelleri belirlemek, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerindeki yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin gelecek tahminleri üretmek, master plan, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak, pilot sistemler geliştirmek ve bunları kamu yararına işletmek, tanıtım faaliyetleri yürütmek, ülkemizin yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili durumunu değerlendirmek, mevzuat taslakları hazırlamak, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak.

b) Sanayide ve binalarda enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve eğitim hizmetleri vermek, üniversiteleri, meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri verebilmeleri için yetkilendirmek ve denetlemek, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun sekretaryasını yürütmek.
  
(1) a - "Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğü" nün adı, 19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile "Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. b - Bu Kanunun 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı KHK.ye aykırı hükümleri, mezkür Kararnamenin 25/3 - b maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. c - Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2-5 inci maddelerine bakınız.
1468
c) Ulaşımda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde enerjinin etkin ve verimli kullanılması yönünde ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları izlemek, değerlendirmek, önlem ve/veya proje önerileri geliştirmek.

ç) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek.

d) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamak.

e) Ülkede ve dünyada enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak.

f) Enerji ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kurmak ve işletmek.

g) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek.

ğ) Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması amacıyla faaliyette bulunmak.

h) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonu sağlamak.

ı) Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

i) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

j) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgâr enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin olarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak.

E.İ.E. İdaresinin görevleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:

a) E.İ.E. İdaresi görevleri kapsamında, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi gerçek ve tüzel kişilerden istemeye yetkilidir. Bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler gereken bilgileri vermekle yükümlüdürler. E.İ.E. İdaresi, sağladığı bilgilerden ülkenin emniyetine, güvenliğine ve ekonomik çıkarlarına, gerçek ve tüzel kişilerin ticarî ilişkilerine zarar verecek bilgi ve belgelerin gizliliğine riayet eder.

b) E.İ.E. İdaresinde projelerin hazırlanması faaliyetleri ile İdarenin görev alanına giren konularda ve uzmanlık isteyen işlerde, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda personel, süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla geçici olarak kurumlarının ve ilgili personelin muvafakati ve Bakan onayı ile görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilen personelin çalışma süresi iki yılı ve her halde proje süresini aşamaz. Proje süresinin iki yılı aşması halinde, ilgili kurumun ve personelin muvafakati kaydıyla çalışma süresi Bakan onayı ile bir katına kadar uzatılabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumlarından izinli sayılır ve görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir.
  
1468-1
c) E.İ.E. İdaresi Genel Müdürlüğü bu görevlerini yerine getirirken Hidrometrik Ölçüm İstasyonları kurar, işletir ve sondajlar yapar. Merkezde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ihdas edilir. Bu Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yürütür. 
 
ç) E.İ.E. İdaresine ait mallar ile her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlara 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 ila 266 ncı maddelerinde yer alan cezalar uygulanır.
Madde 3 -
E.İ.E.İdaresi, ikinci maddede yazılı olan işleri, İktisat Vekaletinden başka diğer Hükümet dairelerile Hükümete bağlı bulunan müesseseler ve diğer hakiki veya hükmi şahıslar hesabına ancak münasip bir ücret mukabilinde yapabilir. Bu işlerin Ankara dışında yapılması lazım olanları için İktisat Vekaletinden izin alınması lazımdır.
Madde 4 - KHK 657(2011)
E.İ.E.İdaresi ikinci maddede yazılı işlerin her hangi bir kısmını, yapacağı anlaşmalar ile başkalarına da yaptırabilmek salahiyetini haizdir. (Mülga ikinci ve üçüncü cümleler: 10/10/2011-KHK- 657/35 md.) (…)
  
Madde 5 -
E.İ.E.İdaresi enerji membaı bulmak için yapacağı araştırmalar hususunda hiç bir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak mecburiyetinde değildir.
Madde 6 -
Kısmen veya tamamen Hükümet sermayesile kurulacak sınai müesseseler elektrik ihtiyaçlarını kendileri temin etmeden önce E.İ.E. İdaresine müracaatla bu ihtiyacın mevcut veya tasarlanmakta olan mıntaka santrallerinden temininin kabil olup olmadığını öğrenmeğe mecburdurlar.
Madde 7 -
Belediyeler kendilerinin her türlü elektrik ihtiyacı imal için santral kurmadan ve bu maksadla imtiyaz vermeden veya mevcut imtiyazları temdit etmeden önce keyfiyeti E.İ.E. İdaresine bildirip bu ihtiyaçların mevcut veya tasarlanmakta olan mıntaka santrallerinden teminin kabil olup olmadığını öğrenmeğe mecburdurlar.
Madde 8 -
E.İ.E. İdaresi hazırlıyacağı elektrik santralleri, nakil hatları ve tevzi şebekeleri projelerini, yapılan masrafların hülasasını gösteren raporla beraber İktisat Vekaletine verir.
1468-2
1469
FASIL : II
E.İ.E. İdaresinin idare sureti
Madde 9 -
E.İ.E. İdaresi İktisat Vekaletinin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdikı ile tayin edilen bir genel direktör tarafından idare olunur.
Madde 10 -
E.İ.E. İdaresinde, genel direktörden başka bir genel direktör muavini ile görülecek lüzum ve ihtiyaç nisbetinde şube direktörü, mütehassıs, mühendis ve diğer memur ve müstahdemler bulunur.

Genel direktör muavini ile şube direktörleri, genel direktörün inhası üzerine İktisat Vekaleti tarafından ve diğer mütehassıslar, mühendisler ve memurlar genel direktör tarafından tayin edilirler.
Madde 11 -
E.İ.E. İdaresi icabı halinde genel direktör muavini ile mütehassıslarını, mühendislerini ustabaşılarıyle tecrübeli işçilerini İktisat Vekaletinin müsaadesi ile yabancılardan seçebilir.
Madde 12 -
E.İ.E. İdaresi memur ve müstahdemleri halk ile ve mensup oldukları idare ile muamele ve münasebetlerinde hususi müessese memurları gibi muameleye tabi olup, haklarında Memurin Muhakematı hakkındaki kanun ile Memurin Kanununun hükümleri tatbik olunmaz.
Madde 13 -
E.İ.E. İdaresinin hesap senesi mali senedir. İdare, her yılın ikincikanun ayının sonundan önce, ertesi yıl içinde yapacağı işlerin programile kadrosu, tesisat ve demirbaş eşyasının bedellerinin tutarı ve idarenin masrafları karşılığı olmak üzere umumi bütçeden İdareye verilmesi lazımgelen meblağın tahmini hesabını gösteren bir raporu İktisat Vekaletine verir. İktisat Vekaleti tarafından bu raporun tetkiki sonucundan tasdik edilecek yıllık iş programı dairesinde muamele yapılır.

E.İ.E. İdaresi yıl içinde işlerin almış olduğu inkişaf dolayısile tasdik edilen yıllık iş programından ayrılmak zaruretini gördüğü takdirde, vaziyeti vaktinde Vekalete bildirerek alacağı direktiflere göre işini yürütür.
Madde 14 -
E.İ.E. İdaresinin hesapları, biri İktisat ve diğeri Maliye Vekaletince her hesap yılı başında birer yıl için tayin edilen iki murakıpden mürekkep bir heyet marifetile murakabe olunur. Murakıpler ticari ve sınai müesseseler muhasebesine vakıf olanlar arasından seçilir. Bunlara verilecek ücret her sene umumi heyetçe tayin olunur. Bu murakıplık vazifesi muhassas ücreti verilmek şartile aynı vasıfları haiz Hükümet memurlarına da gördürülebilir. Müddeti biten murakıpler yeniden tayin edilebilir.

Murakıplar E.İ.E. İdaresinin mevcutlarını, her nevi muamelelerini muntazaman tetkik ve murakabe ile mükelleftir. Üç ayda bir muamelat hakkında İktisat ve Maliye Vekaletlerine bir rapor verirler. Bu raporların birer sureti umumi heyete tevdii olunacak senelik rapora bağlanır.
Madde 15 -
İktisat Vekaleti, lüzum gördükçe, E.İ.E. İdaresinin bütün işlerini, muamelelerini, ve hesaplarını teftiş ve murakabe ettirir.
Madde 16 -
E.İ.E. İdaresi senelik bilançosunu ve bu bilanço ile yıl içinde yapılan işler hakkında izahı muhtevi bir raporu her hesap yılının sonundan itibaren nihayet üç ay içinde İktisat Vekaletine vermeğe mecburdur. İktisat Vekaleti bunları ve murakabe heyetinin yıllık raporunu kendi mütalaasile birlikte umumi heyetin tasdik ve tesvibine konulmak üzere tevdii tarihinden itibaren iki ay içinde Başvekalete verir.
1470
Madde 17 - 468(1964), 4528(1944) (Mülga : 12/5/1964 - 468/8 md.)
Madde 18 - 468(1964) (Mülga : 12/5/1964 - 468/8 md.)
FASIL : III
E.İ.E İdaresinin varidatı
Madde 19 -
E.İ.E. İdaresinin varidatı şunlardır:

A - İktisat Vekaletinin bütçesine konulup idareye verilecek olan tahsisat,

B - Üçüncü maddeye tevfikan ücret mukabilinde yapılacak işlerden ve hazırladığı projeleri tatbik edecek müesseselerden alınacak ücretler,

C - İdare mevcutlarının getirebileceği faiz ve iratlar,

D - Kendisine İktisat Vekaletinin muvafakati nakit veya ayniyat suretile yapılacak yardımlar.

Bu varidattan hesap yılı sonuna kadar sarfedilmiyenler idarenin ertesi yıl varidat hesabına nakledilir,
FASIL : IV
Müteferrik maddeler
Madde 20 -
E.İ E. İdaresi Devlet müesseselerine ve Sümerbankla Ziraat, Emlak ve Eytam Bankaları gibi milli müesseselere mahsus haklar ve imtiyazlara,Teşviki Sanayi Kanununa göre birinci sınıf maden ocaklarına verilen müsaade ve muafiyetlerden istifade eder.
Madde 21 -
E.İ.E. İdaresinin, idare ve murakabe şekillerile Umum Müdür ve Murakıpların vazife salahiyetleri, idarenin dahili teşkilatile sureti idaresi, bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren en geç bir yıl zarfında İktisat Vekaletince tanzim ve İcra Heyetince tasdik edilecek bir dahili talimatname ile tesbit olunur.
Madde 22 -
2450 numaralı İktisat Vekaleti teşkilat ve vazifeleri hakkındaki Kanunun birinci maddesindeki (C) bendindeki (6) numaralı fıkra ve aynı kanunun (1) numaralı cetvelindeki elektrifikasyon bürosu ilga edilmiştir.
Geçici Madde 1 -
Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren 1935 hesap yılının sonuna kadar geçen müddet E.İ.E. İdaresinin ilk hesap yılıdır. Bu ilk hesap yılına ait olan iş programını havi raporun, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tanzim ve tasdik edilmesi şarttır.
Geçici Madde 2 -
1935 yılı İktisat Vekaleti bütçesinin 664 üncü faslının birinci maddesinden (19 000) lira işbu kanunun 19 uncu maddesinin (A) bendi mucibince E.İ.E. İdaresine geçer. Bundan başka E.İ.E. İdaresine 1935 hesap senesi için işbu kanunun 19 uncu maddesinin (A) bendi mucibince tediye edilmek üzere İktisat Vekaletinin 1935 yılı bütçesinde yeniden açılacak muavenet faslına (50 000) lira tahsisat konulmuştur.
Madde 23 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 24 -
Bu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1471-1497
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2819 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

                                                                GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren  Kanun/KHK                                                                                                                  Yürürlüğe

       No.                               2819 tarihli Kanunun değiştirilen maddeleri              giriş tarihi

       4528                                                           –                                                               11/3/1944

         468                                                           –                                                               22/5/1964

       5627                                                           2                                                                2/5/2007

  KHK/657                                                       2, 4                                                            2/11/2011


  1498

   

  
  
  2819 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2819 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul