Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8, Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8. KHK 291 (1987) md: Geçici 1. KHK 178 (1983) KHK 64 (1983) 918 (1967) md: Ek 1, Ek 8. 122 (1962) 7046 (1957) md: Ek 7. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1473
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLLİĞİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN (1) (2)

* * *
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
* * *
BİRİNCİ KISIM
Merkez teşkilatı
Madde 1 - 6851(1956) (Değişik: 1/9/1956 - 6851 /1 md.)
   a) Merkez teşkilatına ilişkin hükümler (Mülga: 13/12/1983 - KHK -
   178
   /46-b md.)

b) Taşrada:

1 – Başmüdürlük,

2 – Müdürlük,

3 – Başmemurluk,

4 – Amirlik,

5 – Memurluk,

İnhisarlar Umum Müdürlüğü vazife ve salahiyet bakımlarından hususi kanun ve nizamlarına tabidir.
  
Madde 2-9 - (Mülga: 13/12/1983 - KHK - 178 /46-b md.)
Geçici Madde 1 - (Ek: 13/5/1983 - KHK 64 /3 md.; Mülga: 13/12/1983 - KHK 178 /46-b md.)
İKİNCİ KISIM
Taşra teşkilatı
Madde 10 - 6851(1956) (Değişik: 1/9/1956 - 6851 /1 md.)
Vekaletin taşra teşkilatı; başmüdürlük, müdürlük, başmemurluk, amirlik ve memurluklara ayrılır.
1474
Memurluklar; amirliklere, başmemurluklara veya müdürlüklere, amirlikler; müdürlüklere veya başmüdürlüklere, başmemurluklar; müdürlüklere, başmüdürlük ile başmüdürlüğe bağlı olmıyan müdürlükler Vekalete bağlıdırlar.

Birden fazla müdürlük bulunan şehirlerde veya Vekaletçe lüzum görülen yerlerde müdürlükler bir başmüdürlüğe bağlanabilir.
Madde 11 -
Taşra teşkilatından her biri kendi salahiyetleri dahilinde Vekilliğe ait vazife ve hizmetleri kanun, nizamname, talimatnamelere ve konmuş usullere göre başarmak ve bu yolda verilen emirleri yerine getirmek ve iş sahiplerine kanun dairesinde kolaylık göstermekle mükelleftir.
Madde 12 -
Gümrük kimyagerleri Gümrük Tarifesi Kanun ile diğer hususi kanunları icabınca gümrüklerden geçecek eşya ve sair maddeleri usul ve talimat dairesinde muayene ve tahlil etmek ve bu yolda lüzum gösterilecek etütleri yapmak ile mükelleftirler.
Madde 13 -
Kolcuların vazifeleri:

Gümrüklerce göz altında bulundurulmasına lüzum görülen eşya ve yolcu beraberinde bulunmak, deniz üstü muamelelerde muayene, tartı ve sayma işlerinde muayene memurlarına yardım eylemek, gümrüklerin elden götürülmesi icabeden yazılarını ve tahlil için çıkarılmış eşya nümunelerini yerlerine götürmek gibi hizmetlerdir.
Madde 14 - 3656(1939)
Vekilliğin merkez ve taşra memur kadrosu bu kanuna bağlı cetvelde gösterilmiştir, bu cetvel, 11/6/1932 tarih ve 2006 numaralı kanuna ekli "1" numaralı cetvelin gümrükleri kısmı yerine konmuştur. Bu cetvelde gösterilen memuriyet dereceleri azami olup icabettiği takdirde bu dereceler yerine maaşı daha az derecede memur istihdamı caizdir.(1)
Madde 15 -
Bu kanunun tatbik şekli bir nizamname ile tayin olunur.
Ek Madde 1 - 918(1967), 4607(1944) (Ek: 10/7/1944 - 4607/2 md.; Değişik: 25/7/1967 - 918 /1 md.)
Bakanlık müfettiş ve müfettiş muavinliklerine tayin olunacakların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat ve Ziraat Fakülteleri ile Orta-Doğu Teknik Üniversitesi, İdari İlimler Fakültesinden veya İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinden veya bu niteliği haiz yabancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları şarttır.

Diğer memuriyetlere tayinlerde ve terfilerde Devlet memurluğu için kanunlarda konulan hükümler uygulanır.(2)
Ek Madde 2 - 4607(1944) (Ek: 10/7/1944 - 4607 /2 md.)
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu herhangi bir memur veya müstahdemi, ifası vekalete ait bir iş için orada vekalet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bulunmamasiyle mukayyet olmaksızın kendi kadrosiyle dilediği yerde kullanabilir.
Ek Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987), 6410(1954) (12/3/1954 - 6410 /2 md. ile gelen ek madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Kuruluşundaki merkez ve İller memurlarından kadroları dördüncü ve daha yukarı derecede bulunanlarla müfettişlerin tayin-
(1) Bu maddede sözü edilen kadro cetveli 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 25. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Bu hükmün uygulanmasında ek 8 inci maddeye bakınız.
1475
leri, Başvekille Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin müşterek kararı ile, bunların dışında kalan diğer memurların tayinleri de Gümrük ve İnhisarlar Vekili tarafından yapılır.
Ek Madde 4 - 3520(1989), KHK 291(1987), 6851(1956) (1/9/1956 - 6851 /4 md. ile gelen Ek: 1 inci md.hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü gümrük kapıları ile pasavan kapılarında ve gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalarında ve Marmara Denizi ile Çanakkale ve Karadeniz boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük saha ve bölgelerinde gümrük ve muhafaza vazifeleriyle kaçakçılığın men'i, takip ve tahkikı işleriyle, kanunlarla ve Vekaletçe verilen diğer vazifeleri ve işleri yürütür.
Ek Madde 5 - 3520(1989), KHK 291(1987), 6851(1956) (1/9/1956 - 6851 /4 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti memurlarının mesleki bilgilerini genişletmek maksadiyle Vekalet tarafından meslek kursları ihdas olunur.
Ek Madde 6 - 3520(1989), KHK 291(1987), 6851(1956) (1/9/1956 - 6851 /4 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti merkez ve taşra kadrolarına dahil memurların inzıbati suçları hakkında karar vermek ve kanun ve nizamlarla verilen diğer işleri ifa etmek üzere Vekalette bir İnzibat Komisyonu kurulur. Bu Komisyon müsteşarın veya tevkil edeceği kimsenin riyaseti altında Teftiş Heyeti Reisi, Hukuk Müşaviri, Gümrükler Umum Müdür ve Gümrükler Muhafaza Müdürü ile Zat ve Sicil İşleri Müdüründen teşekkül eder.
Ek Madde 7 - 3520(1989), KHK 291(1987), 7046(1957), 6851(1956) (1/9/1956 - 6851 /4 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 13/9/1957 - 7046/3 md.)
Ek Madde 8 - 3520(1989), KHK 291(1987), 918(1967) (25/7/1967 - 918 sayılı kanunun 2. maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
Birinci maddede yapılan değişiklikten dolayı 7 nci ve daha yukarı derecelere geçmeye hak kazanacak memurlar işbu Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel geçirdikleri sürelerden dolayı terfian derece atlama talebinde bulunamazlar.(1)
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (2825 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
2006 numaralı kanuna bağlı "1" numaralı cetvelin gümrükler kısmında yazılı memurluklardan peyderpey açılacak yerler mezkür cetvelden çıkarılır ve tahsisatı bu kanuna bağlı cetveldeki memurluklara karşılık gösterilmek suretile yeni kadro üç sene içinde tatbik olunur.
Madde 16 -
Bu kanunun hükmü neşri tarihinden muteberdir.
Madde 17 -
Bu kanunun hükümlerini Gümrük ve İnhisarlar Vekili yerine getirir.
(1)Bu Hükümde sözü edilen birinci madde, 25/7/1967 tarih ve 918 sayılı Kanunun birinci maddesi ile değiştirilmiş bulunan Ek 1 inci maddedir.
1476
1477
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2825 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın

                                                                                                                                                         

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  3944 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri ile 4451 sayılı

  Kanun                                                                                       1/9/1956         6851                5

   

  1/9/1956 tarihli ve 6851 sayılı Kanunun 4 üncü ek mad-

  desiyle ikinci muvakkat maddesi                                              10/9/1957         7046                3

   

  1478

   

  2825 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       3656                                                           –                                                                 8/7/1939

       4607                                                           –                                                               15/7/1944

       6410                                                           –                                                                 1/4/1954

       6851                                                           –                                                               10/9/1956

       7046                                                           –                                                               28/9/1957

         122                                                           –                                                               7/12/1962

         918                                                           –                                                                 3/8/1967

  KHK-64                                                          –                                                               27/6/1983

  KHK-178                                                        –                                                             14/12/1983

   

  
  
  2825 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul