(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5837
BOR TUZLARI,TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN (1)

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; "2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun" la kamu kuruluşlarına devredilen maden haklarını yeniden düzenlemektir.
Devlet eliyle işletilecek madenler
Madde 2 - 3971(1994)
(Değişik birinci cümle: 16/2/1994 -3971/1md. ) Bor tuzları,uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir.
Kamu kuruluşlarına devir işlemleri
Madde 3 -
Bor tuzları ve asfaltit sahaları ile bu Kanuna ekli listede yer alan linyit ve demir sahalarının ilgili kamu kuruluşuna devir işlemleri2172sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun devirle ilgili hükümleri çevçevesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlanır.
İade edilecek madenler
Madde 4 -
2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanuna ekli listede belirtilenler dışında olup kamu kuruluşu uhdesine geçmiş maden sahaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat edildiği takdirde eski sahiplerine iade edilir.
İade işlemleri
Madde 5 -
Eski sahiplerine iade edilen sahalar için kendilerine ödenen veya adlarına bankaya bloke edilen tazminatların tamamı, sahaların iadesinden önce ilgili kamu kuruluşuna geri verilir.

İade edilecek maden sahaları; sahanın halihazır durumu, rezerv ve üretimi, saha içindeki hak ve yükümlülükler , kamu kuruluşunca yapılmış ve itfa edilmemiş
(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı "Maden Kanunu" nun 49. maddesi, bu Kanunun hükümlerini saklı tutmakla beraber,3213sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Haziran 1985 tarihinden sonra bulunacak bor, trona ve asfaltit madenlerinin aranması ve işletilmesinin kendi hükümlerine tabi olacağını hükme bağlamış bulunmaktadır.
5838
masrafların kamu kuruluşuna ödeme şekli ve diğer hususlarda Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre eski sahiplerine iade edilir.

İade işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır.

Süresi içinde iadesi talep edilmeyen sahalar ilgili kamu kuruluşunun uhdesinde kalır.
Tamamlanmayan işlemlerin iptali
Madde 6 -
2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanuna ekli listede belirtilenler dışında kalanlar için2172sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işlemler iptal edilmiştir. Bu sahalar hakkında 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uygulanır.
Süreler, terkin ve tescil işlemleri
Madde 7 -
Eski sahibine iade adilen sahalar için2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereğince çıkarılan kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş olan süreler dikkate alınmaz. Bu sahalar üzerinde eski ruhsat sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

İade işlemi tamamlanan sahalar için maden siciline ilgili kamu kuruluşu adına konmuş bulunan kayıt terkin edilerek gerekli tescil işlemi tamamlanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 8 -
a) 4/10/1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun 1inci maddesi ile bu madde gereğince çıkarılan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 4/10/1978 tarih ve2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun diğer hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonra yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (10/6/1983 tarih ve 2840 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Bor tuzları sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiye yığını, cüruf stokları ve pasalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onsekiz ay içinde sona erer ve ilgili kamu kuruluşunun uhdesine geçer. (1)
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı "Maden Kanunu" nun Geçici 7. maddesi ne göre "2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer alan bor tuzları sahala rında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiye yığınları, cüruf stokları ve pasalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü hakları için belirtilen 18 aylık pasa değerlendirme süresi, 1986 Aralık ayı sonu olarak değiştirilmiş ve hakları ihya edilmiştir. Adı geçen malzemelerin nakliyeleri, ödenecek Devlet hakkı ile madencilik fon katkısı ve yapılacak beyanlar bu Kanun hükümlerine tabidir."
5839

(1) Bu listedeki demir ruhsatları ile ilgili olarak, 4/6/1985 tarihli ve3213sayılı Kanunun sonunda işlenemeyen hükümler olarak yer alan; 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine bakınız.
5840

5840-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2840 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

                                                                                                                            
  Kanun No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler         Yürürlüğe giriş tarihi

  _______ ____________________________________________________ __________

    3971                                                           —                                 19/2/1994

   

  5840-2

  
  
  2840 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul