En son güncellemeler 25 Kasım 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5845
FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KANUN

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; fındık üretiminin en uygun alanlarda yapılmasını ve üretimin talepteki gelişmelere göre yönlendirilmesini düzenlemektir.
Fındık üretimi yapılacak alanlar
Madde 2 - KHK 700(2018)
Fındık üretimi yapılacak alanlar; kalite özellikleri ile arazi kullanma kabiliyet sınıfları dikkate alınarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca belirtilecek alanlarla sınırlandırılır. Bu alanların tespitinde,ülke ekonomisi bakımından daha yararlı başka tarım ürünlerinin üretilemeyeceği hususu da da göz önünde bulundurulur.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her beş yılda bir veya Cumhurbaşkanınca lüzum görüldüğünde, talepteki gelişmelere göre tahmin edilen üretim hedeflerine ulaşabilmek için fındık üretimine izin verilecek yeni alanlar, Cumhurbaşkanınca kalite özellikleri ve arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre tespit ve (…) (1)ilan olunur. (1) 
Mevcut fındık bahçelerinin beyan ve kontrolu
Madde 3 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan fındık bahçelerinin sahipleri veya işleticileri; 6 ncı maddede belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde bu yönetmelikte belirtilecek esaslara göre beyanname vererek bahçelerini bildirmekle yükümlüdürler.

Bu beyannameler üzerine; Tarım ve Orman Bakanlığınca,beyanname verme süresinin sona ermesinden itibaren en geç iki yıl içinde gerekli incelemeler ve kontrollar yapılarak fındık bahçelerinin yerleri ve yüzölçümleri tespit edilir ve sahiplerine Fındık Üretici Belgesi verilir. Bu hüküm, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan inceleme ve kontrollar sırasında beyan edilmediği, ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olduğu tespit edilen fındık bahçeleri hakkında da ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynen uygulanır.
Yasaklamalar
Madde 4 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra izin alınmadan yeni fındık bahçesi kurulamaz, belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçeleri yenilenemez.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 76 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca müştereken” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
5846
İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleri ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla sahiplerince, kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde sökülür. Sahipleri tarafından süresi içinde sökülmeyen fındık bahçeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca söktürülür ve yapılan masraflar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendilerinden tahsil olunur.
Teşvik tedbirleri
Madde 5 - KHK 700(2018)
Arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre, fındık yerine ülke ekonomisi bakımından daha yararlı başka bir tarım ürünü yetiştirmesi Tarım ve Orman Bakanlığınca önerilen veya bu talebi Bakanlıkça uygun bulunan fındık bahçesi sahiplerine;

a) Fındık bahçesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmak ve Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar dışında bulunmak,(1)

b) Kanunun 3 üncü maddesine uygun olarak beyanname vermiş olmak.

Kaydıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca kredi ve teknik yardım sağlanır.
Yönetmelik
Madde 6 - KHK 700(2018)
(Değişik birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-700/76 md.) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.

Bu yönetmelikte;

a) Yeni fındık dikim alanlarının tespit ve ilanı ile yeni fındık bahçesi tesisine veya yenilenmesine izin verilme usul ve esasları,

b) Mevcut fındık bahçelerine ait beyanname verme şekil ve şartları, beyannamelerin ihtiva edeceği bilgiler,beyanname üzerine yapılacak inceleme ve kontrol usul, esas ve sorumlulukları,

c) Fındık Üretici Belgesi verilmesine ve iptaline ilişkin hususlar,

d) Teşvik tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,

İle Kanunun uygulamasına ilişkin diğer hususlar belirtilir.
Ceza hükümleri
Madde 7 - 5728(2008), 4854(2003) (Değişik: 23/1/2008-5728/405md. )
Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan yeniden fındık bahçesi kuranlar ile belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçesini yenileyenlere yediyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

3 üncü madde gereğince beyanda bulunmayanlar veya yanlış beyanda bulunanlara dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.
Yürürlük
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 76 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
5846-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2844 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  2844 sayılı Kanunun

  değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  4854

  6/5/2003

  5728

  7

  8/2/2008

  KHK/700

  2, 5, 6

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

  
  
  2844 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul