(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1489
DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK BEDELİ HAKKINDA KANUN (1)

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - 1777(1973) Değişik: 26/6/1973 - 1777/1 md.
Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşunda bulunan gemilerde görevli subay ve astsubaylara aşağıda hizalarında gösterilen aylık yemek bedeli, görevin yapıldığı tarihi izleyen aybaşında maaş ile birlikte ödenir. Mali yılın 12 nci ayına ait ödemeler bu ayın sonunda yapılır.
TL .
Donanma komutanına 300
Filo komutanlarına, eşidi yüzer birlik komutanları ile donanma
komutanlığı kurmay başkanına 250
Komodorlara ve birlik komutanları ile donanma, filo ve komo-
dorluk başçarkçılarına 200
Gemi komutanlarına ve gemi başçarkçılarına 175
Subaylara 150
Astsubaylara 100
Madde 2 -
Rütbesinin gayrimüsaid olması dolayısile vekaleten vazife görenlere de asılları gibi birinci maddedeki yemek bedelleri verilir.
Madde 3 - 1777(1973) Değişik: 26/6/1973 - 1777/1 md.
Gemilerin fabrika ve havuz onarımlarında bulundukları süreler içerisinde yemek bedeli ödenmez.
Madde 4 - 1777(1973) (Mülga: 26/6/1973 - 1777/2 md. )
Madde 5 - 1777(1973) (Mülga: 26/6/1973 - 1777/2 md. )
 
Madde 6 - 1777(1973) (Mülga: 26/6/1973 - 1777/2 md. )
 
Madde 7 - 1777(1973) (Mülga: 26/6/1973 - 1777/2 md. )
 
Madde 8 -
Her ne suretle olursa olsun gemide bilfiil bulunmıyanlara yemek bedeli tahakkuk ettirilmez.
Madde 9 - 1777(1973) Değişik: 26/6/1973 - 1777/1 md.
Gemilerin, yabancı ülkeler limanlarında bulundukları süreler içerisinde yemek bedeli iki katı olarak ödenir.
(1) Bu Kanunda geçen kurs yemek bedellerine ait hükümler, 29/5/1946 tarih ve 4909 sayılı Kanunun 2 . maddesi ile ilga edilmiştir.
1490
Madde 10 -
Kurs yemek bedeli, kurslar faaliyet halinde iken verilir.
Madde 11 -
Aynı zamanda iki yerden yemek bedeli verilmez. Çoğu verilir.
Madde 12 - 1777(1973)
   Manevra ve her nevi tatbikat için başka bir gemide bulunanlara, varsa asıl vazifesine aid yemek bedeli, yoksa gemi subaylarına verildiği gibi yemek bedeli verilir.

(İkinci cümle mülga: 26/6/1973 -
   1777/2
   md.)
  
Madde 13 -
Vazifeten gemilerde ve kurslarda bulunanlardan seyahat veya ikamet yevmiyesi alanlara yemek bedeli verilmez.
Madde 14 - 1777(1973) Değişik: 26/6/1973 - 1777/1 md.
Yemek bedeli her türlü vergiden muaf olduğu gibi bundan hiçbir nam altında kesinti yapılamaz.
Madde 15 -
   659
   sayılı kanun ile buna müzeyyel
   2022
   sayılı kanun mülgadır.
  
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(2852 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
1492 sayılı kanun mucibince tasfiyeye tabi tutulacak Gedikli Zabitlerden halen harb ve muavin gemilerde çalışanlar, tasfiyeye tabi tutulacakları tarihe kadar altıncı sınıf ve madunu askeri memurlar gibi yemek bedeli alırlar.
Madde 16 -
Bu kanunun tatbik sureti bir nizamname ile tayin olunur.
Madde 17 -
Bu kanun, neşri tarihini takib eden ayın başından muteberdir.
Madde 18 - 1777(1973) Değişik: 26/6/1973 - 1777/1 md.
Bu Kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
1491-1497
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2852 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatı                                                       

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  27/11/1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunda geçen kurs

  yemek bedellerine ait hükümler                                                 29/5/1946         4909               2

   

  27/11/1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun 4, 5, 6 ve 7.

  maddeleri ile 12. maddenin ikinci cümlesi                                  26/6/1973         1777               2

   

  1498

   

  2852 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

      4909                                                            –                                                                 7/6/1946

      1777                                                            –                                                                 1/8/1973

   

  
  
  2852 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul