Metinsel Değişiklikler
Değiştirdiği Mevzuatlar
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
<txt>27/5/1930 TARİH VE</txt> 1632 <txt>SAYILI ASKERİ CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BAZI MADDELERİNE EKLER KONULMASINA DAİR KANUN.</txt>

Madde 1 -
Askerî Ceza Kanununun 17 nci maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir:

Adlî âmirler disiplin cezasile birlikte değeri 25 lirayı geçmiyen şeyler için istirdad ve tazminata da karar verebilirler.

Bu kararlar aleyhine lefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde askerî mahkemede itiraz olunabilir. İtiraz üzerine duruşma yapılarak hüküm verilir. İtiraz eden, muhakeme için tayin edilen günde mahkemede bulunmazsa itiraz hakkının düşmesine mahkemece karar verilir.

İtiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kat'î olup bunlar aleyhine temyize müracaat olunamaz.
Madde 2 -
Askerî Ceza Kanununun 30 uncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:

A) Aşağıda yazılı hallerde tard cezası her halde hükmolunur. Verilen kararda tasrih edilmemiş olsa bile bu haller tardı müsteizimdir.

1 - Ceza kanunları mucibince ölüm veya ağır hapis cezalarına ;

2 - Hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere şahidlik, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâb, irtişa ve ihtilas suçlarından BİRİDE altı ay veya daha fazla hapis cezasına;

3 - Yabancı memlekete kaçmak suçundan hapis cezasına mahkûmiyet halinde;

4 - Adlî âmirler tarafından Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 216 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının tatbiki halinde,

B) Aşağıda gösterilen hallerde tard cezası hükmolunabilir:

1 - Beş seneden fazla hapis cezası;

2 - En az haddi bir seneden aşağı olmıyan hapis cezalarını mucib suçlarla birden fazla mahkûmiyet halinde.
Madde 3 -
Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:

1 - Tard ve ihraç cezalarını mucib olmıyan ceza hükümleri subaylar hakkında askerî hapishanelerde infaz olunur.

2 - Askerî mahkemelerden hükmedilen aşağıda yazılı cezalar umumî ceza evlerinde infaz olunur:

A) Tard ve ihraç cezalarını mucib olan subaylarla askerî memurlar hakkındaki cezalar;

B) Erat hakkında altı aydan fazla hükmedilen ağır hapis ve hapis cezaları;

C) Mekteblerinden kayıdları silinen askerî talebe hakkındaki cezalar;

D) Siviller hakkında hükmedilen ağır hapis ve hapis cezaları;

E) Yoklama kaçağı, bekaya ve saklı suçları hakkında hükmedilen cezalar.

B fıkrasında yazılı erat haklarındaki cezanın çektirildiği sırada bunlardan askerlik alâmetleri kaldırılır ve cezaları bittikten sonra muvazzaflıktan geri kalan hizmetleri ikmal ettirilir.
Madde 4 - An. M. K. 2013/48(2013), An. M. K. 2011/61(2011)
Askerî Ceza Kanununun 49 uncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 
 
Aşağıdaki fıkralarda yazılı hükümler mahfuz olmak üzere askerî suçlarda dava ve cezanın düşmesi hususlarında Türk Ceza Kanununun birinci kitabının 9 uncu babı hükümleri tatbik olunur. 
 
A) Yoklama kaçağı, bekaya, saklı ve firar fiilleri hakkında dava müruru zamanı, bütün askerî mükellefiyetlerin veya bizzat girmiş oldukları taahhüdün bitmesinden itibaren işlemeğe başlar. 
 
B) Hıyanet cürümlerde maznun ve mahkûm olanlar hakkında müruru zaman yoktur.
Madde 5 -
Askerî Ceza Kanununun 3 üncü babının 3 üncü faslının başlığı ile 63 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:

ÜÇÜNCÜ FASIL

Yoklama kaçağı, bekaya, saklı ve firar

Madde 63 —

1 - Kabul edilecek bir özrü olmadan hazarda bekaya olanlarla yoklama kaçağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlikte muameleye tâbi oldukları arkadaşlarının ilk kafilesi sevkolunmuş bulunanlar bir aydan altı aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar.

Şevkten bir hafta içinde kendiliğinden gelenlerin cezası yarıya indirilir.

2 - Seferberlikte birinci fıkrada yazılı olanlarla ruhsatlılardan sevk gününün bitmesinden itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan bir seneye, elde edilenler dört aydan iki seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler iki seneden aşağı olmamak üzere, elde edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç aydan sonra kendiliğinden gelenler beş seneden az olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasına mahkûm edilirler.

Az vahim hallerde ölüm cezası yerine müebbet veya on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve ölüm cezasından başka yukarı fıkrada yazılı haller için gösterilen cezalar yarıya kadar indirilerek hükmedilebilir.
Madde 6 -
Askerî Ceza Kanununun 64 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
 
Seferberlikte muayyen müddet içinde çağırılıp gelmiyen ihtiyat subaylar ile ihtiyat askerî memurlardan yedi gün içinde gelenler üç aydan iki seneye kadar, elde edilenler altı aydan üç seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler veya elde edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç aydan sonra kendiliğinden gelenler beş seneden az olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasile cezalandırılırlar. 
 
Az vahim hallerde 63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı bükümler bu maddede yazılı olan cezalar hakkında da tatbik olunabilir.
Madde 7 -
Askerî Ceza Kanununun 65 inci maddesinin sonuna aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir:

Yukarıda hareket ve iltihak için tayin olunan müddetlerin bitmesinden itibaren hazarda altı, seferberlikte üç gün içinde kıt'asına iltihak etmiyenler hakkında da 66 ncı madde hükümleri tatbik olunur.
Madde 8 -
Askerî Ceza Kanununun üçüncü babının dördüncü faslının başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

DÖRDÜNCÜ FASIL

Kendini askerliğe yaramıyacak hale getirmek ve askerlikten kurtulmak için hile kullanmak
Madde 9 -
Askerî Ceza Kanununun 81 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:

1 - Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile ismini değiştirenler, başkasını kendi yerine tabib muayenesine veya askere gönderenler, başkasının hüviyet cüzdanını veya askerî vesikasını kullananlar, askerlik işlerinde sahte şehadetname veya evrak kullanan yahut her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapanlarla kıt'aya veya bir müesseseye intisab ettikten sonra kendisinin yapmağa mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile hile yapanlar on seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılırlar.

2 - Yukarıki birinci fıkrada yazılı cezalar suçluların şerikleri hakkında da tatbik olunur. Az vahim hallerde bu maddede yazılı cezalar beş seneye kadar hapis cezasına indirilerek hükmedilebilir.
Madde 10 -
Askerî Ceza Kanununun 131 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:

1 - Askerî bir hizmet yaparken veya vazifeyi suiistimal ederek bir hizmet veya vazifeden ötürü tevdi veya emanet edilmiş olan para veya kıymeti ne olursa olsun bir eşyayı yahut kendisine tevdi veya emanet edilmiş olmasa bile her türlü askerî erzak, eşya ve hayvanları çalanlar veya zimmetine geçirenler, yahut ihtilas edenler veya satanlar, yahut rehine verenIer ve bunları bilerek satın alanlar veya rehin kabul edenler veya gizliyenler beş seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandınlırlar.

Az vahim hallerde üç seneye kadar hapis cezası hükmolunabilir.

Çalınan veya rehin edilen mallar bulunursa geri alınır. Yok edilen eşya, hayvan ve sairenin değerlerinin ödettirilmesine de hükmolunur.

2 - Yukarıki fıkrada yazılı fiiller silâh, cephane veya her hangi bir müdafaa vasıtasına taallûk ederse ceza arttırılır.

3 - Yukarıki iki fıkrada yazılı fiiller seferberlikte yapılırsa yapanlar hakkında on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis, az vahim hallerde iki seneden aşağı olmamak üzere beş seneye kadar ağır hapis cezası verilir.
Madde 11 -
Askeri Ceza Kanununun 153 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:

1 - Fahişeliği veya iffetsizliği anlaşılmış olan bir kadınla bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kadını yanında bulundurmakta yahut karı koca gibi her hangi bir kadınla nikâhsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar eden askerî şahısların ordudan ihracına ve bu fiili askerlikten çıkmak maksadile yapmış oldukları sabit olursa tardlarına hükmolunur.

2 - Askerî şahıslarla gayri tabiî mukarenette bulunan yahut bu fiili kendisine rizasile yaptıran askerî şahısların tardı mucib olmıyan hallerde ordudan ihracına, erbaşlarla onbaşıların rütbelerinin geri alınmasına hükmolunur.
Madde 12 -
Askerî Ceza Kanununun 173 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:

1 - Askerî disiplin âmirleri, askerî memurlara, maktu ve daimî ücretli veya maaşlı olarak ordu hizmetinde bulunan müstahdemlere salahiyetli oldukları disiplin cezalarını verebilirler.

2 - Askerî, adlî hâkim ve memurlar kendi maiyetlerinde bulunan madunlarına maaşça muadili oldukları subaylar derecesinde disiplin cezaları verebilirler.

3 - Askerî adlî hâkimlere disiplin cezası olarak hapis cezası verilemez.
Madde 13 -
Askerî Ceza Kanununun 192 nci maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 
 
Askerî Ceza Kanununun 75, 79 uncu maddelerile 78 inci maddesinin C fıkrasının iki numarasında ve askerî eşyayı satın almak, rehin olarak kabul etmek ve gizlemek fiillerine dair 131 inci maddede yazılı suçlar askerî mahkemelere tâbi olmıyan siviller tarafından yapılırsa umumî mahkemeler bu kanun hükümlerini tatbik ederler.
Madde 14 -
22/12/1934 tarih ve 2632 sayılı kanun kaldırılmıştır.
Geçici Madde -
Bekaya, yoklama kaçağı ve saklı olanlardan bu kanun hükümlerinin yürümeğe başladığı tarihten itibaren altı ay içinde kendiliğinden gelenlere 1111 sayılı Askerlik Kanununun bu kanunla kaldırılan ceza hükümleri tatbik olunur.
Madde 15 -
Bu kanunun hükümleri yayım tarihinden itibaren yürümeğe başlar.
Madde 16 -
Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2862 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2862 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2862 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul