Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5901
ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA KANUN

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, Milli Egitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kullanılan bazı basılı evrakın, Milli Eğitim Bakanlığınca belli standart örneklere göre düzenlenmesini, bastırılmasını ve satılmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Kanun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma defterleri, diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgeler ile ilgili hükümleri kapsar.
Basılı evrakın, bastırılması ve satılması hakkı
Madde 3 -
Resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma defterleri ile diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgelerin bastırılması ve satılması hakkı, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hakkını Milli Eğitim Bakanlığı Vakfına devredebilir.
Muafiyet
Madde 4 -
Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Vakfınca bastırılan ve sattırılan üçüncü maddede adı geçen basılı evrakın geliri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Ceza hükümleri
Madde 5 - 5728(2008), 4854(2003) (Değişik: 23/1/2008- 5728/418 md.)
Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı dışında, bu Kanun kapsamına giren basılı evrakı, basmak veya satmak veya satın almak yasaktır.

Bu yasaklara aykırı davrananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.
Yönetmelik
Madde 6 -
Üçüncü maddede yazılı evrakın şekli, nitelikleri, düzenlenmasi, basılması, satılması, fiyat tespiti ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
5902
Geçici Madde 1 - 3520(1989) (2866 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı basılı evrakı ellerinde bulunduranlar, bunların cins ve miktarını 1 Ekim 1983 tarihine kadar, Milli Eğitim Bakanlığına bildirirler.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl en geç Ekim ayında, bir eğitim - öğretim yılı içinde hangi basılı evrakın Bakanlıkça veya diğer kurum ve kuruluşlarca veya gerçek kişilerce basılıp satılabileceğini veya satın alınabileceğini yayımlar. Ancak bu süre 1 Ekim 1988 tarihini aşamaz.
Yürürlük
Madde 7 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5902-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2866 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   Değiştiren Kanun                                                                                                      Yürürlüğe

       No.                               2866 sayılı Kanunun değişen maddeleri                       giriş tarihi

  ________ ___________________________________________________               __________

   

       3520                                                           —                                                             10/2/1989

       4854                                                           —                                                               6/5/2003

       5728                                                             5                                                               8/2/2008

   

   

  5902-2/5908

   

  
  
  2866 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul