Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5925
TASFİYE HALİNDEKİ BANKERLERİN TASFİYELERİNİN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Amaç:
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş bankerlere, her ne ad altında olursa olsun bir gelir elde etmek üzere para yatırmış olan tasarruf sahiplerinin, bu yatırımlarından doğan alacaklarının ödenmesinin çabuklaştırılmasını ve tasfiye işlemlerinin hızlandırılmasını düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 -
35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş olan bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, tasfiyelerine karar verilmiş olan bankerlere mevduat sertifikası, hisse senedi, tahvil, bunlara ait faiz kuponları ve benzeri menkul kıymetler karşılığında yatırılan paralar ile bankerlerin tasfiye tarihine kadar olan faiz borçları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Tasarrufları koruma fonu:
Madde 3 -
Tasfiye halindeki bankerlere para yatırmış olan tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve takip etmek üzere tüzelkişiliği haiz bir"Tasarrufları Koruma Fonu" teşkil olunmuştur. Fonun ilgili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığı Fonun yıllık hesapları ile her türlü işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir. Fonun yönetim ve denetim esasları, görev ve yetkileri, personelinin statüsü ve ücretleri ile tabi olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak olan yönetmelikte gösterilir. Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunlarına ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir. 5 inci madde hükümleri saklı olmak üzere, Fonun alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. Fonun işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Fon gerekli hallerde T.C. Merkez Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait personeli geçici olarak istihdam edebilir.
5926
Fonun kaynakları:
Madde 4 -
Fonun kaynakları,
a) Bu Kanunun 5 inci maddesine göre yönetilen tasfiye işlerinden elde edilecek hasılattan,
b) Bütçe kanunlarındaki yetkiye dayanılarak ihraç edilecek özel tertip Devlet tahvillerinin hasılatından fona verilecek avanstan,
c) Fonun tasfiyelerini yönettiği masalara ait alacakların temliki ve menkul ve gayrimenkullerin rehin edilmesi suretiyle sağlanacak istikrazdan,
d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Maliye Bakanlığının talebi üzerine ve bu Bakanlıkça tespit olunacak miktar, vade, faiz ve itfa esas ve şartları dahilinde fona verilecek avanstan,
Oluşur.
Tasfiye işlerinin yönetimi:
Madde 5 -
Bu Kanun kapsamına giren bankerlerin tasfiyeleri 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri hükümlerine göre "Tasarrufları Koruma Fonu" tarafından yönetilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tasfiye kurulları Fona bağlı olarak görevlerine devam eder. Fon gerekli gördüğü tasfiye kurullarını kaldırabilir, birleştirebilir. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre görevli olan mahkemelerin görevleri devam eder.
Fonun yetkileri:
Madde 6 -
Tasarrufları Koruma Fonu, 27/4/1983 tarihinden itibaren kaydedilen alacaklar hariç olmak kaydıyla bankerlerden alacaklı olanların, sıra cetvelinde yer alan ve bu Kanunun kapsamına giren kesinleşmiş alacaklarına karşılık olmak üzere, tasfiye sonucu beklenmezsizin her banker itibariyle alacaklı başına anapara alacaklarını ve her halükarda 200 000 lirayı aşmamak kaydıyla, Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esas ve şartlar dahilinde bankalar nezdinde mevduat hesapları açtırabilir.
Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihten sonra kaydedilen alacakları da kayıt sonuçlarına göre fıkra kapsamına alabilir.
Fon, birinci fıkraya göre açtırılan hesaplar karşılığında alacaklılar yerine alacaklı sıfatıyla tasfiye masasına iştirak eder.
Birinci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılmasında aynı kişinin bir bankerden olan müteaddit alacakları tek bir alacak olarak nazara alınır.
Şu kadar ki; alacaklıların eş, usul, füru ve kardeşlerinden ciro veya temlik suretiyle edindikleri her alacak, (ciro veya temlik edenin aynı bankerdeki muteaddit alacakları tek alacak olmak kaydıyla) ayrı alacak sayılır.
Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların haklarının ödenmesini hızlandırmak amacı ile gerektiğinde bankerin tasfiye masasına dahil alacaklarını temlik, menkul veya gayrimenkullerini rehin edebilir. Bakanlar Kurulu bu suretle sağlanacak krediler ile ilgili senetlerin ve vesikaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından reeskonta tabi tutulmasına karar verebilir.
5927
Bütçeleştirme:
Madde 7 -
Bu Kanuna göre yapılacak işlemlerin ve tasfiye sonunda bankerin mal varlığının borçlarını karşılama oranına göre her alacaklının bulunan alacağı ile bu Kanun uyarınca açılan hesap arasında ortaya çıkan farkların gerektirdiği meblağları gereğine göre Bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Ceza hükümleri:
Madde 8 -
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 14 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlar, geçersiz tasarrufa konu olan mal ve hakları, daha önce beyanda bulunmaş olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ilgili tasfiye kuruluna beyan etmekle yükümlüdürler. Kararnamenin anılan maddesine göre geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlardan, geçersiz tasarrufa konu olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye masasına yazdırmış olanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde söz konusu alacaklarını tasfiye kuruluna başvurup sildirmeleri, daha önce bu nitelikteki alacaklarını kısmen veya tamamen tasfiye kurulundan alanların da aynı süre içinde tahsil ettikleri miktarın tamamını geri vermeleri zorunludur. Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yükümlülük ve zorunlulukları yerine getirmeyenler hakkında, üç yıldan on yıla kadar hapis ve geçersiz tasarrufa konu olan alacak miktarının beş katı ağır para cezası hükmolunur. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra geçersiz tasarrufa konu olan alacağını ilgili bankere ait tasfiye masasına yazdıranlar ile silinmeye tabi alacağını tahsil edenlere hükmolunacak hapis cezası altı yıldan, para cezası da geçersiz tasarrufa konu olan miktarın on katından az olamaz.
Uygulanacak diğer hükümler:
Madde 9 -
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri ve genel hükümler uygulanır.
Geçici Madde 1 - 3520(1989)
(2874 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir,) Bu Kanunla kurulan Tasarrufları Koruma Fonunun teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar Fonun yönetim ve temsili hususunda bir bankayı görevlendirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yürürlük:
Madde 10 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 11 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul