(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5965
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/46 md.)
 
Kadrolar
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/46 md.)
 
Mali hükümler
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/46 md.)
 
Personele ilişkin hükümler(2)
Madde 4 - KHK 703(2018), An. M. K. 2012/205(2013), 6253(2012), KHK 375(2011), KHK 666(2011), KHK 478(1992), KHK 433(1991), KHK 343(1988)
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatı memurları hakkında, istisnai memurluklarla ilgili hükümler uygulanır. 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatı kadrolarında; esas ve usulleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen sözleşmeli personel ile Cumhurbaşkanının tasvibi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sivil ve asker personel ve adli, idari, askeri yargı mensupları da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının talebi ile süreli veya geçici olarak görevlendirilebilirler.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının yukarıda belirlenen personeli üç yılı aşmamak üzere süreli olarak ismen görevlendirme istekleri, atamalarındaki kayıt ve usullere bakılmaksızın yetkili merci, kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir. Süresi bitenlerin görevlendirilmeleri yenilenebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumlarından izinli sayılır. Bu personelin aylık, ek gösterge, tazminatlar ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatında süreli veya geçici olarak görevlendirilecek yüksek yargı organları mensupları ile hakim ve savcıların muvafakatları alınır ve yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi, ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir.
(1) Bu Kanunun Adı “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 46 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 46 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Genel Sekreterliği” ibareleri “İdari İşler Başkanlığı” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Genel Sekreterinin” ibareleri “İdari İşler Başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
5966/5968-2
(Ek fıkra: 2/7/2018-KHK-703/46 md.) Cumhurbaşkanınca atananlar hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz, bunlardan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanların aylıkları kesilmez, yazılı talepte bulunanların ise aylıkları kesilir ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilirler.

(Ek fıkra: 2/7/2018-KHK-703/46 md.) Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari İşler Başkanlığı hakkında uygulanmaz. Söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlar ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.

(Mülga beşinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018-KHK-703/46 md.)

(Mülga yedinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/46 md.)

(Mülga sekizinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/46 md.)
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga : 2/7/2018-KHK-703/46 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga : 2/7/2018-KHK-703/46 md.)
 
Yönetmelik
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga : 2/7/2018-KHK-703/46 md.)
 
Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga : 2/7/2018-KHK-703/46 md.)
 
Yürürlük
Madde 7 -
Bu Kanunun; Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine ilişkin hükümleri, ilk genel milletvekili seçimlerini muteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı teşkilinde, Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5968-3
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2879  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  2879 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  KHK/343

  13/10/1988

  KHK/433

  a) 1 ve 3 üncü maddeleri

  b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

  1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için

   

  2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar için

  1/1/1992

   

   

   

   

   

  15/8/1991

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15/1/1992

                                                                                                                                               

                                                                     


  5968-4

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  2879 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

   

  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki idare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan personel için

  4. Kapsama dahil diğer personel için

  c) Diğer maddeleri

   

   

  15/7/1992

   

   

   

   

  15/1/1993

  15/7/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 8/7/1991

  KHK/478

  23/1/1992

  6253

  4

  18/12/2011

  KHK/666

  4

  31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  4

   

   

  10/10/2013

   

   

   

   

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, 5, 6

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  2879 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul