Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1499
PAMUK ISLAHI KANUNU

Madde 1 -
Dokuma fabrikalarının ve dış piyasaların aradıkları vasıflarda pamuk yetiştirmek bakımından İktisat Vekilliğinin mütalaası alındıktan sonra Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü bölgelerde ekilecek açık kozalı pamuk çeşitlerini tayin etmeğe ve bu çeşitlerden başka açık kozalıların ekimini yasak etmeğe salahiyetlidir.

Ziraat Vekilliğinin saf pamuk tohumu ektireceği bölgelerin sınırları dışında, bu sınırlardan beş yüz metreden aşağı uzaklıkta bulunan yerlere açık kozalı pamuk çeşidinin ekilmesi yasaktır.
Madde 2 -
Saf pamuk tohumu ekilen bölgelerde Ziraat Vekilliğinin çeşidini tayin ve ilan edeceği pamuklardan başka diğer çeşit açık kozalı pamuk tohumu ve çekirdekli pamukların bu bölgelere sokulması ve bunların o bölge içinde herhangi bir yerde muhafazası, bir yerden diğer yere nakli, alım satımı yasaktır.

Ziraat Vekaleti, gerekli gördüğü yer ve zamanlarda, saf pamuk tohumu ekilecek bölgelerden, sanayi ve ihracat maksadile bozulmuş açık kozalı pamuk tohumunun veya çekirdekli pamuğun, tayin edilecek şartlara uygun olarak hazırlandığı takdirde geçirilmesine müsaade edebilir.
Madde 3 -
Ziraat Vekilliğinin tayin edeceği pamuk ekimi bölgelerindeki çırçır evleri, vekilliğin her biri için belli edeceği pamuk çeşitlerinden başkasını çırçırlıyamazlar.

Ancak Ziraat Vekilliğinin herhangi bir çırçır evi için belli ettiği pamuk çeşidinin çekirdekli pamukları tamamen çekildiği ve çırçır evinden çıkarıldığı vekilliğin salahiyetli memurlarınca tetkik ve tesbit olunduktan sonra vekillik o çırçır evine başka çeşit çekirdekli pamuğu çırçırlamak için izin verir.
Madde 4 -
Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü yerlerde yeniden kurarak veya kira ile tutarak çırçır evleri işletebilir.

Ziraat Vekilliğine aid çırçır evlerinde çekilen çiğitler Vekillikçe alıkonabilir. Bu takdirde bu çiğitler oradaki piyasa fiatı üzerinden kıymetlendirilerek bedeli mahalli rayice göre çırçırlama ücretine mahsub edilir. Fazlası para olarak mal sahibine verilir. Çırçırlama ücreti tohum parası tutarını geçerse aradaki fark mal sahibinden alınmaz.
1500
Madde 5 -
Ziraat Vekilliği lüzum göreceği yerlerde dilediği çırçır evlerinden veya şahıslardan saf pamuk tohumlarının bir kısmını veya tamamını satın almağa lüzum gördüğü takdirde, sahibleri, bu tohumlardan kendi tohumluk ihtiyaçlarından artan kısmını, piyasa fiatı üzerinden Ziraat Vekilliğine satmağa mecburdurlar. Ziraat Vekilliği herhangi bir şekilde elde ettiği saf pamuk tohumlarını gerekli gördüğü bölge çiftçilerine maliyet fiatı üzerinden satmağa veya bu tohumları o bölgelerdeki soysuzlaşmış açık kozalı pamuk tohumlarile başabaş değiştirmeğe izinlidir.
Madde 6 -
Bu kanun mucibince satın alınması ve satılması icab eden pamuk tohumlarının alım ve satımı, ilana lüzum olmaksızın pazarlık suretile yapılır.

Mahalli örf ve adet dolayısile Ziraat Vekaletinin lüzum göreceği yerlerde, pamuk tohumu üretme çiftlikleri, pamuk amelesinin yevmiyelerine karşılık olarak, Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin A fıkrasına tevfikan mutemedlere beş bin liraya kadar avans verebilir. Bu avanstan ancak çiftlik idare heyetlerinin kararile mutemedler tarafından tediyat yapılır.
Madde 7 - 5728(2008), 4854(2003), 2790(1983), 5435(1949) (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008- 5728/82 md. )
Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere mahallî mülkî amir tarafından üçyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
 
Ziraat Vekilliğince tayin edilen çeşitlerden başka pamuk çeşitlerini veya karışığını ekenlerden bu ceza alınmakla bereber ilgili fen memurlarının verecekleri raporlar üzerine mahalleri idare heyetleri kararile tarlalarındaki pamuklar da masrafları kendilerine aid olmak üzere hemen sökülür ve yok edilir. 
 
Bu masraf, sahibi tarafından verilmezse Ziraat Vekilliği bütçesinden ödenir ve Tahsili Emval Kanununa göre kendisinden alınır. 
 
(Ek fıkra: 24/4/2003- 4854/5 md. ; Mülga dördüncü fıkra: 23/1/2008- 5728/578 md. )
  
Madde 8 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 9 -
Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Dahiliye, Maliye, İktisad ve Ziraat Vekilleri memurdur.
1501-1525
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2903 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

   Değiştiren Kanun                                                                                                      Yürürlüğe

       No.                               2903 sayılı Kanunun değişen maddeleri                       giriş tarihi

      2790                                                            –                                                               22/1/1983

      4854                                                            –                                                                 6/5/2003

     5728                                                             7                                                                8/2/2008

   

   

  1526

   

  
  
  2903 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2903 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul