Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 17.12.2011 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6101
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNU

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı,Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının; kuruluşunu, görevlerini ve yönetimi esaslarını düzenlemektir.
Kuruluş
Madde 2 - 5559(2006)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği; üç Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Satınalma Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Genel Sekreter İdari Şubesi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünden meydana gelir. (1) 
 
Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Müşavirler görev yönünden doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, idari yönden ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine bağlıdır. 
 
Genel Sekreter Yardımcılarına bağlı birimler aşağıda gösterilmiştir. 
 
A) Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yardımcısı 
 
1.Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
 
(a) İdari Şube Müdürlüğü 
 
(b) Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
 
(c) Bütçe Müdürlüğü 
 
(d) Tutanak Müdürlüğü 
 
(e) Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü 
 
(f) Basımevi Müdürlüğü 
 
(g) (Ek: 29/11/2006- 5559/1 md.) Araştırma Merkezi Müdürlüğü

2. İletişim Daire Başkanlığı (1)

(a) Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü

(b) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

(c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü

d) (Ek: 29/11/2006- 5559/1 md.) Televizyon Müdürlüğü

B) Genel Sekreter İdari Hizmetler Yardımcısı

1. Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı

(a) İdari Şube Müdürlüğü

(b)Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü

(c) Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü

(d) Muhasebe Müdürlüğü (1)

(e) (Mülga: 29/11/2006- 5559/1 md.)

(f) (Mülga: 29/11/2006- 5559/1 md.)

2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  
(1) 29/11/2006 tarihli ve 5559 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle birinci fıkrada arada yer alan "Satınalma Komisyonu Başkanlığı" ibaresi madde metninden çıkarılmış, "Hukuk Müşavirliği" ibaresinden sonra gelmek üzere "Satınalma Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü" ibareleri eklenmiş, üçüncü fıkranın (A) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Genel Evrak ve Basın-Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı” ibaresi “İletişim Daire Başkanlığı” şeklinde, aynı fıkranın (B) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "(d) Saymanlık Müdürlüğü" ibaresi, "(d) Muhasebe Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6102
(a) İç Hizmetler Müdürlüğü

(b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

(c) Baştabiplik

(d) Ulaştırma Şube Müdürlüğü

C) Genel Sekreter Teknik Hizmetler Yardımcısı

1.Teknik Daire Başkanlığı

(a) İşletme ve Yapım Müdürlüğü

(b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü

c) (Ek: 29/11/2006- 5559/1 md.) Bilgi İşlem Müdürlüğü

2. Milli Saraylar Daire Başkanlığı

(a) İdari Şube Müdürlüğü

(b) (Ek: 29/11/2006- 5559/1 md.) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

(c) (Ek: 29/11/2006- 5559/1 md.) Tanıtım ve Tahsisler Şube Müdürlüğü

(d) Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı (1)

(e) Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı (1)
  
Genel Sekreterliğin görevleri
Madde 3 - 5838(2009)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin ifasında; Başkanlık Divanına, komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine her türlü idari desteği sağlamak.

b) Komisyonlarda görevli uzmanlar marifetiyle; kanun tasarı ve tekliflerini komisyonlara takdim etmek, komisyon raporlarını hazırlamak, talep halinde milletvekillerince verilen prensipler çerçevesinde kanun teklifi taslaklarını hazırlamak.(2)

c) Tutanak ve basım hizmetleri ile doküman ve bilgi sağlama hizmetlerini yapmak.

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi tesislerini her an hizmete hazır bulundurmak, bakım ve onarımlarını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının vereceği genel direktifler çerçevesinde güvenlikle ilgili faaliyetleri düzenlemek ve koordine etmek.

e) Milletvekillerini ve Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarında görevli personelin; personel, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayıştayın bütçe ve mali işlemlerini düzenlemek ve yürütmek.

g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek.

i) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bulunan milli saray, köşk, kasır ve müştemilatının bakım, onarım ve muhafazası ile ilgili hizmetleri yapmak.

j) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile ilgili olan görevlerinin yerine getirilmesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordinasyonda bulunmak.

k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak.
(1) 29/11/2006 tarihli ve 5559 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "(a) İdari Şube Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "(b) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, (c) Tanıtım ve Tahsisler Şube Müdürlüğü" ibareleri eklenmiş, takip eden (b) ve (c) satır işaretleri (d) ve (e) olarak teselsül ettirilmiştir. (2) Bu bentte yer alan “raportörler” ibaresi, 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle “uzmanlar” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6103
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri; görevlerinin yürütülmesinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, genel sekreterlik teşkilatının amiridir. Yetkilerinin bir kısmını yardımcılarına devredebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine yokluğunda uygun göreceği Genel Sekreter Yardımcısı vekalet eder.
Personel hükümleri
Madde 4 - 5559(2006), 3594(1990) (Değişik: 21/12/1989 - 3594/1 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatının kadroları ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu kadrolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır. 
 
Yasama faaliyetiyle ilgili idari hizmetleri yürüten uzman, uzman yardımcısı ve raportörlerle stenograflar, yükseköğrenim görmüş kişiler arasından özel yarışma sınavı ile alınırlar. Bunlarda aranacak nitelikler, hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri,yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi ilerlemeleri ile istisnai memurluklara atanacaklarda aranacak özel şartlar ve atamalarda uygulanacak esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
 
(Ek fıkra: 29/11/2006 – 5559/2 md.) Özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzman Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzmanlığına atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.
  
Atama esasları
Madde 5 - 3594(1990)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri,Özel Müşavirler ile Özel Kalem Müdürü doğrudan,Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının diğer personeli ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin teklifi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı atama yetkisinin uygun göreceği kısmını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine devredebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında görevli personel, atamalarında belirtilen aynı usulle görevden alınır.

Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarındaki görevli personelden herhangi bir personelin diğer - kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde; atamaya ilişkin talep Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık personelin atanacağı kadro görevini tespit eder. İlgili kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar,

(Mülga: Beş ve altıncı fıkralar - 21/12/1989 - 3594/3 md.)
  
Kadrolar
Madde 6 - 5559(2006), 3594(1990)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu Kanuna bağlı cetvellerde belirtilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak şartıyla, yılda bir defa kadro derecelerinde gerekli değişikliği yapabilir.(1)
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar 18/10/1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazete'de ve beşinci tertip düsturlardan 22.Ciltte, 726. sahifede yayımlanmış, mezkür kadrolara 21/12/1989 tarih ve 3594 sayılı Kanunla yapılan ekler ve değişiklikler 5/1/1990 tarih ve 20393, 8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır.
6104
Çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararına lüzum gösterilen hususlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ile ilgili olanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararları ile yürütülür.
Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri
Madde 7 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, sorumluluğuna tahsis edilmiş;bütün bina,tesiz, eklenti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hizmetleri için Genelkurmay Başkanlığınca askeri bir birlik ve İçişleri Bakanlığınca bir polis kuvveti tahsis edilir.

Bu suretle tahsis edilen kuvvetlere emniyet ve diğer kolluk hizmetleri ile ilgili görevler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir.
Malî yönetim(1)
Madde 8 - 5559(2006) (Değişik: 29/11/2006- 5559/3 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını izler, gözetir ve denetler. 
 
Genel Sekreter, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin stratejik planı ve bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur.
Madde 9 -
Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen askeri kuvvetin; ulaştırma, barınma,yakacak,akaryakıt veya elektrik,su ve havagazı,döşeme,demirbaş,büro makineleri ile demirbaşların bakım ve onarım ihtiyaçları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, özlük hakları dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvetlerce karşılanır.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinin kadrosundaki görevli emniyet personelinin aylık ve ödenekleri ile diğer mali sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara verilecek ek ödeme ve sosyal yardımlar Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro personeline tatbik edilen esaslara göre tespit edilir.
Madde 10 - KHK 375(2011), KHK 666(2011), KHK 478(1992), KHK 433(1991), 3594(1990), 3424(1988) (Değişik: 5/4/1988 - 3424/1 md.; Mülga: 5/7/1991 - KHK-433/16 md.; Yeniden düzenleme: 20/1/1992 - KHK -478/2 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil), 
 
a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20'sini, 
 
b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25'ini, 
 
c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30'unu, 
 
d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35'ini, 
 
geçmemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tesbit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi olmaksızın, peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir.
(1) Bu madde başlığı “Mali hükümler” iken, 29/11/2006 tarihli ve 5559 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6105
Madde 11 -
Komisyonlarda görevli raportörlerden sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ücret ve sair hakları genel uygulama çerçevesinde Başkanlık Divanınca kararlaştırılır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi
Madde 12 - 3594(1990) (Değişik: 21/12/1989 - 3594/4 md.)
Genel ve Katma bütçeli dairelerle iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluş ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bu personelin Türkiye Büyük Meclisinde çalıştıkları süre, varsa mecburi hizmetlerine sayılır.

Bu madde hükmüne göre çalışanlara Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında çalıştıkları süre, karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez.

Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatında görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek personel, (Emniyet hizmetleri sınıfında görevli olup Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürekli görevle görevlendirilenler dahil) Türkiye Büyük Millet Meclisi personeline uygulanan fazla çalışma, özel hizmet tazminatı ve sağlık hizmetlerine ilişkin hükümlerden usulüne göre faydalandırılır. Ayrıca,kurumlarından farklı olarak ödenen zam ve tazminatlarla emsali Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin almakta olduğu zam ve tazminat miktarları kurumlarında ödenen zam ve tazminatlardan fazla ise aradaki fark Türkiye Büyük Millet Meclisince ödenir.
Madde 13 - 5217(2005), 5281(2005) (Değişik: 14/7/2004- 5217/24 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, köşk, kasır ve fabrikalardan sağlanan her türlü gelirler ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar nemalandırılabilir. Hesapta toplanan tutarlardan doğrudan hiçbir harcama yapılamaz. Sadece hesapta biriken tutarlardan gerekli görülen miktarlar Türkiye Büyük Millet Meclisi merkez ödemelerini yapan saymanlık hesabına aktarılır ve bütçeye özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutarlar saray, köşk, kasır ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı fabrikaların bakım, onarım, muhafaza ve işletilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilir.(Değişik cümle: 30/12/2004- 5281/43 md.) Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımları ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir; gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler Kurumlar Vergisinden muaftır.
  
6106
Denetim
Madde 14 - 6009(2010), An. M. K. 2009/153(2010), 5559(2006) (Değişik: 29/11/2006- 5559/4 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının iç denetimi, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Maliye Bakanlığınca verilecek iç denetim eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
 
Sekreterliğinde uzman unvanlı çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesinde yer alan niteliklere sahip denetim elemanları arasından atanır. İç denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporları Genel Sekretere sunulur. Bu denetim raporları, İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmez. 
 
(İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 10/11/2009 tarihli ve E.: 2007/12, K.: 2009/153 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/7/2010- 6009/53 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının dış denetimi, her yıl Sayıştay tarafından görevlendirilen üç denetçiden oluşan bir komisyonca, yalnızca hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak yapılır.Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili malî yılı dönemi bütçe gerçekleşmelerine ilişkin belgeler muhasebe yetkilisi tarafından takip eden yılın mart ayı başından itibaren dış denetim yapmakla sorumlu komisyona teslim edilir. (İptal üçüncü ve dördüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 10/11/2009 tarihli ve E.: 2007/12, K.: 2009/153 sayılı Kararı ile.) Dış denetim sonucu hazırlanacak raporlar, eylül ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Başkanlıkça, bu raporlar Başkanlık Divanına havale edilir ve bir örneği üst yöneticiye gönderilir. Başkanlık Divanı, otuz gün içinde üst yöneticinin cevaplarını da dikkate alarak, raporlara ilişkin inceleme sonuçlarını Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere Başkanlığa gönderir. 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinhesap cetvelleri muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır ve bir örneği kesinhesap kanun tasarısına ilave edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. 
 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi malî yönetim ve kontrol sisteminin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca belirlenir.
  
Yayın temini
Madde 15 -
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü basmayazı ve resimlerden birer nüshayı basımevciler, adı geçen Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine gönderilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine vermeye zorunludurlar.

Bu yolla derlenen yayınlar Kütüphane-Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü tarafından değerlendirilir ve amaç dışı kalanlar Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne devredilir.
Yönetmelik
Madde 16 -
Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından kullanılma ve idame esaslarına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
6106-1
Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmeliklerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının görüşü alınır.

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanır ve Resmi Gazete'de yayımlanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 17 -
   5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Hakkındaki Kanun ile 1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 yılı bütçe tekliflerine ekli Danışma Meclisi ve Millet Meclisi kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan kadrolardan emniyet personeline tahsis edilenler ile şahsa münhasır olanlar dışında kalanlar iptal edilmiştir.
  
Sözleşmeli Personel
Ek Madde 1 - KHK 375(2011), KHK 666(2011), 5559(2006), 5335(2005), 3594(1990) (Ek: 21/12/1989 - 3594/5 md.; Mülga birinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
Gerekli hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda, kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı kalmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
 
Sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı,Başbakanlık Merkez Teşkilatında uygulanan esaslarla paralellik sağlanacak şekilde Başkanlık Divanınca tespit olunur. 
 
(Mülga dördüncü fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
Özel Hizmet Tazminatı
Ek Madde 2 - KHK 375(2011), KHK 666(2011), 5904(2009), KHK 570(1997), 3594(1990) (Ek: 21/12/1989 - 3594/5 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/19 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatında çalışan personelden hangi görevleri yapanlara ne miktarda özel hizmet tazminatı ödeneceği, ifa edilen görevin niteliği, yetki ve sorumluluk mevkileri ile hizmet sınıfı, kadro derece ve unvanları da gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir. 
 
Ancak bu tazminatın en yüksek tutarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenmekte olan özel hizmet tazminatının en üst tutarını geçemez.
(1) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Başkanlık Özel Müşaviri" ibaresi, "Başkanlık Başmüşaviri" olarak değiştirilmiş, "Daire Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Baştabip, Daire Başkan Yardımcısı, Satınalma Komisyonu Başkanı,"; "Müdür Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Şube Müdürü, Grup Başkanı, Mal Saymanı, Saray Müdürü,", "Uzman" ibaresinden sonra gelmek üzere "Uzman Yardımcısı," ve "Stenograf" ibaresinden sonra gelmek üzere "Stenograf Yardımcısı" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu fıkrada yer alan "Satınalma Komisyonu Başkanı"ve “Mal Saymanı” ibareleri, 29/11/2006 tarihli ve 5559 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.
6106-2
Bu tazminatın ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

(Mülga dördüncü fıkra: 16/6/2009- 5904/39 md.)
  
Geçici hükümler
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yayımı tarihinde Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi kadrolarında gösterilen emniyet personeli kadroları ile bu kadrolarda görevli emniyet personeli ve Emniyet Teşkilatına tahsis edilmiş her türlü araç, gereç, silah ve mühimmat Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilir. Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilecek bu kadrolar, işgal etmekte olan personelin aylıkları bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, aynen intikal eder.
Geçici Madde 2 -
Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreterliği kadrolarında görevli memurların; bu Kanuna ekli kadrolara atanma ve intibakları, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin onayı ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır.

Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle yeni kadroları eski kadrolarından daha aşağıda olan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin mali, sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 -
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği; Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bitinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kullandığı bölümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bölüm ve kolaylıklarından faydalanır.
Geçici Madde 4 -
İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğı, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde görevine devam eder.

Danışma Meclisinin faaliyetleri devam ettiği sürece idari hizmetleri için memur ihtiyacı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğince karşılanır.
Geçici Madde 5 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Danışma Meclisi Genel Sekreterliği memurlarına, 1983 yılı Danışma Meclisi Bütçesinde tahsis edilmiş olan ödenekleri kullanmaya, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği;

İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı oluştuktan sonra Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi (Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçelerindeki ödenekleri kullanmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yetkilidir.
Geçici Madde 6 -
Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye  kadar  halen  yürürlükte  bulunan  Millet Meclisi idari teşkilatına ait yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur.
Geçici Madde 7 -
Bu Kanunun 7 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakaşkanlığına tahsis edilen askeri birlik ile polis kuvvetinin aylık ve her türlü özlük hakları 1/1/1984 tarihine kadar, 1983 yılı Milli Güvenlik Konseyi (Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçesinden ödenmeye devam olunur.
6106-3
Geçici Madde 8 - 3594(1990) (Ek: 21/12/1989 - 3594/6 md.)
Bu Kanunun 2 nci maddesiyle, 13/10/1983 tarih ve 2919 sayılı Kanuna eklenen kadroların;

a) Hizmet gereklerine göre sınıf, unvan ve derecelerinin tespiti Başkanlık Divanınca,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında görevli personelin bu Kanuna ekli kadrolaraatanma ve intibakları ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca,

Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır.

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında, hizmet akdi (Emanet komisyonlarınca geçici işçi statüsünde çalıştırılanlar hariç) veya sözleşmeli olarak istihdam edilmekte olan personelin bu Kanunla ihdas edilen kadrolara atanmalarında sınav şartı aranmaz.
Geçici Madde 9 - 3594(1990) (Ek: 21/12/1989 - 3594/6 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmakta olanlardan; 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki nitelikleri taşımaları kaydıyla uzman veya uzman yardımcılığı kadrolarına Başkanlık Divanınca belirlenecek esaslar dahilinde Başkanlıkça atama yapılabilir.
Yürürlük
Madde 18 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 -
Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
13/10/1983 TARİHLİ VE 2919 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1) 29/11/2006 tarihli ve 5559 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 - 5559(2006)
Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en geç bir yıl içinde derece ve kademelerine uygun kadrolara atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını bu süre içerisinde yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle almaya devam ederler.
Geçici Madde 2 - 5559(2006)
Mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan ve yönetmeliklerine göre yapılan yeterlik sınavında başarı gösterip uzman kadrolarına atanarak halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışanlara hiçbir işleme gerek kalmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ilave bir derece yükselmesi uygulanır.
<txt>2) 23/7/2010 tarihli ve</txt> 6009 sayılı Kanunun 54 <txt>üncü Maddesi:(1)</txt>

Madde 54 - 6009(2010)
Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2919 sayılı Kanuna ekli kadro cetvelinden çıkarılmış, ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvele eklenmiştir.
1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
6106-4
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   2919 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                        ______________________________

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                        Tarihi         Sayısı       Maddesi

  _______________________________________________ _________ __________ __________

  13/10/1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin

  5 ve 6 ncı fıkraları ile değişik 10 uncu maddenin son

  fıkrası                                                                                        21/12/1989           3594           3

  ...

  – 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 5/4/1988 ta-

      rihli ve 3424 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi          5/7/1991           KHK/433       16


  6106-5

   

  2919 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                                  Yürürlüğe

      No.                      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                                      giriş tarihi

  ________ __________________________________________________ ___________

       3424                                                           –                                                                         1/1/1988 tarihinden geçerli olmak üzere 13/4/1988 tarihinde

       3594                                                           –                                                                           5/1/1990

  KHK/433         a)   1 ve 3 üncü maddeleri                                                                                    1/1/1992

                          b)   11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri

                          1.   2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar,2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör,doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar,926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma  Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Emniyet  Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için     15/8/1991

                          2.   2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personelden öğretim üyeleri dışın da kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden;kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci  fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve  Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar,Başkan,Müdür ve Saymanlık

                          görevlerinde bulunanlar için                                                                                   15/1/1992

                          3.   657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve  Avukatlık Hizmetleri sınıfla-

                          rına ait bulunan personel için                                                                                 15/7/1992

                          4.   Kapsama dahil diğer personel için                                                                   15/1/1993

                          c) Diğer maddeleri                                                                                                15/7/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 8/7/1991

  KHK/478                                                         –                                                                           23/1/1992

  KHK/570                                                         –                                                                           15/4/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı olan 3/4/1997 tarihinde


  6106-6

   

  Değiştiren                                                                                                                     Yürürlüğe

  Kanun                    2919 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri                              giriş tarihi

  ________ _________________________________________________________ ___________

       5217                                                           13                                                             1/1/2005

  5281                                                           13                                 1/1/2005 tarihinden geçerli

                                                                                                               olmak üzere  31/12/2004

       5335                                                     Ek Madde 1                                                    27/4/2005

        5559                         2, 4, 6, 8, 14, Ek Madde 1 ve İşlenemeyen Hüküm                   8/12/2006

       5838                                                              3                                                           28/2/2009

       5904                                                     Ek Madde 2                                                    3/7/2009

       6009                                                             14                                                            1/8/2010

  KHK/666                                               Ek Madde 1                                           14/1/2012 tarihinden geçerli  

                                                                                                                                   olmak üzere 2/11/2011

   

  
  
  2919 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (15)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (14)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul