En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6279
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM
Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar
Amaç:
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki yükseköğretimle ilgili ilkeleri belirlemek, bu Akademinin ve bünyesindeki kurumların ve organların teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını; eğitim ve öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları, bir bütünlük içinde düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 - 5498(2006), KHK 604(2000) (Değişik : 6/7/2000-KHK-604/1 md.;Aynen kabül: 10/5/2006-5498/1 md.)
Bu Kanun; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
Tanımlar:
Madde 3 - 5837(2009), 5498(2006), KHK 604(2000), 3287(1986)
Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır:

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi: Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuur ve disiplini görev bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organı olan; lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren; kendisine ve bünyesindeki Askeri Tıp Fakültesine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay Başkanlığının gerek gördüğü sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran bir yükseköğretim kurumudur.

b) (Mülga : 13/5/1986 -3287/4 md.)

c) Askeri Eğitim Hastanesi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç hizmet Kanununun ve Yönetmeliğinin öngördüğü personelin muayene ve tedavilerinin, tıpta uzmanlık öğreniminde bulunan askeri tabipler ile diğer sağlık personelinin eğitimlerinin ve bu eğitim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmalarının yapıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuruluş ve kadroların-da gösterilen hastanelerdir.

d) (Ek : 6/7/2000-KHK-604/2 md.;Değiştirilerek kabül: 10/5/2006-5498/2 md.) Komutan İdari Yardımcısı: Gülhane Askeri Tıp Akademisinin idari faaliyetlerinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına yardımcı olan, harp akademisi mezunu general veya amiraldir.
(1) Bu Kanunda geçen "Başasistan" ve "Başasistanlar" deyimleri; 13/5/1986 tarih ve 3287 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve bu sebeple metinden çıkarılmışlardır.
6280
e) (Ek:6/7/2000-KHK-604/2 md.;Aynen kabul: 10/5/2006-5498/2 md.; Değişik: 5/2/2009-5837/28 md.) Yüksek Bilim Konseyi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli ana bilim ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getiren konseydir.

f) Diğer kavram ve terimler : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, değişik 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.(1)
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki eğitim ve ögretimin amacı:
Madde 4 -
Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretimin amacı şunlardır:

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisans ve lisanüstü düzeyde eğitim ve öğretim gören öğrencileri;

(1) Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen,

(2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

(3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

(4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

(5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

(6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

(7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda sağlık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip,

(8) Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş, itaatkar, aldığı emri can ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışı kazanan,

(9) Silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sarsılmaz bir bağla bağlı,

(10) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, insiyatif sahibi, fedakar ve doğruluktan sapmayacak karakterde,

(11) Askerlik şeref ve haysiyetini herşeyden üstün tutan,

(12) Mesleğinin çetin koşullarında soğukkanlılığını muhafaza edecek bir iradeye, dayanıklı bir fiziki yeteneğe sahip,

Elemanlar olarak yetiştirmek.

b) Sağlık bilimleri alanında yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda sağlık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak.
Ana ilkeler:
Madde 5 -
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretimin planlanmasında programlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıdaki ana ilkeler gözönünde bulundurulur.

a) Öğrencilere ATATÜRK inkilapları ve ilkeleri doğrultusunda, ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.
(1) 6/7/2000 tarih ve 604 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle, bu kanunun 3 üncü maddesine (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve mevcut (d) bendi (f) bendi olarak teselsül ettirilmiş, daha sonra bu değişiklik 10/5/2006 tarihli ve 5498 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
6281
b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özellikleri korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim ve öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara,ülke ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca sürekli olarak geliştirilir.

d) Sağlık bilimleri alanında bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretim yapacak yüksekokullar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, fakülte ve enstitüler ise kanunla kurulur. Gerektiğinde, Genelkurmay Başkanlığınca, uygulama ve araştırma merkezleri de kurulabilir.

e) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmesi ve görevlendirilmeleri, bu amaçlarla ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve öğretim ilke ve hedefleri doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.

f) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim süresince Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, beden eğitimi veaskeri eğitim zorunlu derslerdendir.
Kuruluş:
Madde 6 -
Gülhane Askeri Tıp Akademisi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Askeri Tıp Fakültesi, eğitim hastaneleri ve gerektiğinde kurulacak olan sağlık bilimleri ile ilgili diğer eğitim ve öğretim kurumlarından oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.
Görevler:
Madde 7 - 5498(2006), 4700(2001), KHK 604(2000), 3955(1993)
Bu Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak, çağdaş uygarlık, eğitim ve öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temin ve yetiştirme planları doğrultusunda, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin görevleri şunlardır:

a) Muvazzaf askeri tabip yetiştirmek,

b) Muvazzaf askeri tabip, diş tabibi ve eczacıların staj süresi devamında askeri ve uygulamalı eğitim ve öğretim yaparak tekamüllerini sağlamak,

c) Yedek askeri tabip, diş tabibi ve eczacıların askeri tababet yönünden gerekli eğitim ve öğretimini sağlamak,

d) (Değişik : 6/7/2000-KHK-604/3 md.;Aynen kabül: 10/5/2006-5498/3 md.) Sağlık astsubay sınıfının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini sağlamak,

e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin uzmanlık ve lisansüstü eğitim ve öğretimini yapmak. Ayrıca Tababet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen diğer branşlarda uzman yetiştirmek,

f) Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin mesleki bilgilerini artırmak, barış ve savaşta askeri sağlık vazifeleri bakımından tekamüllerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretimi yaptırmak,

g) Askeri ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak, memleketin epidemiyolojik durumunu incelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek ve korunma için gerekli önlemlerin alınması maksadıyla öneride bulunmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlığını ilgilendiren hertürlü sorunlarda danışmanlık ve hakem vazifelerini görmek,

h) Eğitim ve öğretim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak, Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimi ile yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören elemanların ve diğer sağlık personelinin eğitimini ve her yönden tekamüllerini sağlamak,

i) Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askeri kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin hertürlü muayene ve tedavilerini yapmak,

j) (Değişik: 22/5/2012-6318/75 md.) Sivil kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya mevcut yatak miktarı içinde yüzde ondan aşağı olmamak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek oranda yatırarak yapmak.
6282
k) (Ek : 6/7/2000-KHK-604/3 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/3 md.) Diğer askeri hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

l) (Ek : 6/7/2000-KHK-604/3 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/3 md.) Diğer askeri hastahanelerin uzmanlık dallarındaki tabip ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usulü ile öğretim üyesi görevlendirmek.

m) (Ek : 6/7/2000-KHK-604/3 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/3 md.) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin yönetimi ve planlanması ile ilgili kararğah çalışmalarına katılmak ve bu konuda personel görevlendirmek.

Gülhane Askeri Tıp Akademisine, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca görev verilir. Bu amaçla Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin görevleri, teşkilatı ve personelinin Silahlı Kuvvetlerde kullanılan yerleri ile planları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

(Ek : 28/6/2001 -4700/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından, birinci fıkranın (j) bendinde belirtilen oran veya hasta sayısı Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar ve Görevleri
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin organları:
Madde 8 - 5498(2006), KHK 604(2000) (Değişik:6/7/2000-KHK-604/4 md.;Aynen kabül: 10/5/2006-5498/4 md.)
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve yönetim işleri;

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı,

b) Akademi Kurulu,

c) Yönetim Kurulu,

d) Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan),

e) Komutan İdari Yardımcısı,

f) Yüksek Bilim Konseyi,

tarafından yürütülür.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı:
Madde 9 - 6496(2013), 5498(2006), KHK 604(2000) (Değişik : 6/7/2000-KHK-604/5 md.;Aynen kabül: 10/5/2006-5498/5 md.)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; (...)(1) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; Gülhane Askeri Tıp Akademisinin amiri ve Akademi Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulunun başkanıdır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, akademinin bütün idari faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığınca kendisine verilen görevleri yerine getirir.(1)
Akademi Kurulu:
Madde 10 - 6496(2013), 5498(2006), 4861(2003), KHK 604(2000) (Değişik birinci fıkra: 28/5/2003-4861/17 md.)
Akademi Kurulu; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri (...)(2) ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının yüksek bilim konseyi üyeleri arasından bir yıl süre ile görevlendireceği en fazla on öğretim üyesinden oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının bulunmadığı hallerde dekan, Kurula başkanlık eder.(2)

Akademi Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı gerekli gördüğü hallerde Akademi Kurulunu toplantıya çağırır.

Akademi Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Gülhane Askeri Tıp Akademisinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

c) Bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak öneride bulunmak,

d) (Değişik : 6/7/2000-KHK-604/6 md.;Aynen kabül: 10/5/2006-5498/6 md.) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen “Profesörler Sağlık Kurulu”nun üyelerini seçmek,
(1) 13/7/2013 tarihli ve 6496 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan “harp akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 13/7/2013 tarihli ve 6496 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan “, sağlık astsubay meslek yüksek okulu komutanı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
6283
e) Yurt dışına gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin sınavlarını yaptırmak,

f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu:
Madde 11 - 5498(2006), KHK 604(2000)(Değişik birinci fıkra : 6/7/2000-KHK-604/7 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/7 md.)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, Dekan, Komutan İdari Yardımcısı, Komutanlık bünyesindeki enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşların müdür veya komutanları, eğitim hastahanelerinin komutanları, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı ile Akademi Kurulu tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profesör ile bölüm başkanlarından oluşur.

Yönetim kurulu Gülhane Askeri Tıp Akademisinin yönetimi ile ilgili hususlarda Komutana yardım eder. Akademi Kurulu kararlarının, tavsiyelerinin ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak karar ve önlemleri alır.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan) (1):
Madde 12 - 6496(2013), 5498(2006), KHK 604(2000)(Değişik : 6/7/2000-KHK-604/8 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5498/8 md.)
(Değişik: 13/7/2013-6496/29 md.) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı tabip tümgeneral/tümamiral veya tuğgeneral/tuğamiral olup, Askeri Tıp Fakültesi ile eğitim hastanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askerî tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır.

(Değişik: 13/7/2013-6496/29) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda Askeri Tıp Fakültesi dekanı olup, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına karşı sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Dekanın önerisi alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklif edeceği dört öğretim üyesi arasından en çok iki dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Atamaya bağlı olarak Dekan veya dekan yardımcılarından birisi, baştabiplik görevini de yürütür.
Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kuruluna başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fakültenin bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına bilgi vermek.
(1) Bu maddenin başlığı “Dekan” iken 6/7/2000 tarih ve 604 sayılı KHK’nin 8 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, daha sonra bu değişiklik 10/5/2006 tarihli ve 5498 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
6284
c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının katılmadığı toplantılarda, Yüksek Bilim Konseyi başkanlığı görevini yürütmek.

e) Üniversiteler arası Kurul üyeliği yapmak.

f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte kurulu:
Madde 13 - 5498(2006), KHK 604(2000)
Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında dekan yardımcılarından, bölüm başkanlarından ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu her yarı yılın başında ve sonunda olmak üzere en az dört defa ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı veya Dekan tarafından uygun görülecek diğer zamanlarda toplanır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının göreceği lüzum üzerine Fakülte kurulu, Akademi Kurulu ile müşterek toplantılar yapar.

(Değişik dördüncü fıkra: 6/7/2000-KHK-604/9 md.;Aynen kabül: 10/5/2006-5498/9 md.) Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca verilecek direktiflere göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve öğretim takvimini hazırlamak.

b) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili Fakülte Kuruluna getireceği konularda kararlar almak.

c) Öğrencilerin ders intibakları ile eğitim, öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

d) Bilimsel gelişmelere paralel olarak, Gülhane Askeri Tıp Akademesinin veya Askeri Tıp Fakültesinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri hakkında, Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

e) Fakültedeki bölüm, ana bilim dalları ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
 
Enstitü:
Madde 14 - 5498(2006), KHK 604(2000)
Enstitünün organları, enstitü müdürü ve enstitü kuruludur. 

6284-1
(Değişik ikinci fıkra: 6/7/2000-KHK-604/10 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5498/10 md.) Enstitü müdürü ve bir enstitü müdür yardımcısı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Enstitü müdürünün görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç, bu süre Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Enstitü müdürünün görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya Amiral rütbesindeki Enstitü müdür leri rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

Enstitü müdürü, bu Kanun ile dekana verilmiş olan görevleri enstitü için yerine getirir.

(Değişik dördüncü fıkra: 6/7/2000-KHK-604/10 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/10 md.) Enstitü Kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı ve enstitüyü oluşturan merkez başkanları ile ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü kurulu, enstitünün eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetler ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup bu Kanunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bünyesinde yerine getirir.
Yüksekokul:
Madde 15 - 5837(2009), 5498(2006), KHK 604(2000)
Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü ve yüksekokul kuruludur.

(Değişik ikinci fıkra: 6/7/2000-KHK-604/11 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5498/11 md.; Değişik: 5/2/2009-5837/29 md.) Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif edilecek dört öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca dört yıl için atanır. Görev süresi bitimini müteakip Yüksek Askerî Şura tarafından yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süreler halinde en fazla dört defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usul ve esaslara göre seçilir ve atanır.

Yüksekokul müdürü bu Kanun ile dekana verilmiş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir.

Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekokulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Yüksekokul kurulu, yüksekokulun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, bu Kanunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bünyesinde yerine getirir.
6284-2
Bölüm:
Madde 16 - 5498(2006), KHK 604(2000)
Bir fakülte veya yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölümler ve anabilim dalları ilgili kurulların kararı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.

(Değişik ikinci fıkra: 6/7/2000-KHK-604/12 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/12 md.) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı yönetmelikte gösterilecek esaslar dikkate alınarak; fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün, yüksekokulda yüksekokul müdürünün ve eğitim hastahanesinde hastahane komutanının teklifi üzerine Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir.

Bölüm başkanı, görevi başında bulunmadığı hallerde, kendinden sonra bölümde, akademik unvan yönünden en kıdemli olan öğretim elemanı, bölüm başkanlığına vekalet eder.

(Değişik dördüncü fıkra: 6/7/2000-KHK-604/12 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/12 md.) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden ve öğretim üyelerinin bilimsel gelişmesinden sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanları
Öğretim elemanları:
Madde 17 -
Öğretim elemanları, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim üyeleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

Öğretim görevlisi, ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

Okutman, eğitim ve öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

Öğretim yardımcıları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde, belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricilerdir.
Öğretim üyelerinin görevleri:
Madde 18 - 3287(1986)
Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim; öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu Kanundaki amaç ve anailkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
6285
d) Gerektiğinde hastaları muayene ve tedavi etmek,

e) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

g) (Ek : 13/5/1986 -3287/1 md.) Yardımcı doçentler ayrıca yönetmelikte tespit edilecek diğer görevleri yaparlar.
Yardımcı doçentliğe atama:
Madde 19 - 6586(2015), 6413(2013), 5498(2006), KHK 604(2000), 3287(1986)(Değişik : 6/7/2000-KHK-604/13 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5498/13 md.)
(Değişik birinci cümle: 22/1/2015-6586/67 md.)Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bulunan yardımcı doçentlik kadrolarından Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü planı dikkate alınarak uygun görülenler, isteklilerin başvurması için ilan edilir. Müracaat eden adayların durumları; Genelkurmay Başkanlığınca şahsî kayıtları, görevin icapları, istihbarî bilgi, belge ve kayıtlar ile temin ve yetiştirme plânlarına uygunluk bakımından değerlendirilerek, uygun görülenler sınavlarının yapılması için Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakültede fakülte dekanı, eğitim hastahanesinde eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokulda yüksekokul müdürü ve enstitüde enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı; fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul ve enstitü müdürünün görüşlerini de alarak atamanın yapılması için genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur.(Değişik beşinci cümle: 22/1/2015-6586/67 md.)Genelkurmay Başkanlığınca; önerilen adaylar değerlendirilir ve adaylar içinden uygun görülenler yardımcı doçentliğe atanır.

Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askeri personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler her seferinde üç yıllık bir dönem için olmak üzere en çok iki defa atanabilirler. Genelkurmay Başkanlığınca, yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve seçilenlerin dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu personelin yurda dönüşlerinde boş kadrolardan hangisine atanacakları yönetmelikle düzenlenir.

Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

a) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını almış olmak.

b) Askerî personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra fiilen en az iki yıl kıt`a hizmeti yapmış olmak.

c) Merkezi sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüzde altmış veya daha yukarısında not almış olmak.
6286
d) (Mülga:22/1/2015-6586/67 md.)

e) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî yıkıcı, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.

f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı köyüte kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak.(1)

g) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak.(1)

h) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlardan veya disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile hükümlü olmamak veya cezalandırılmamak.

(Değişik beşinci fıkra: 22/1/2015-6586/67 md.)Yardımcı doçentler; ilk üç yıllık dönem sonunda başvurularda aranacak şartları yitirmemiş olmaları hâlinde Akademi Kurulunca görevlerine devam etmesi teklif edilenlerden, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanınca uygun görülenler Genelkurmay Başkanlığına teklif edilir. Genelkurmay Başkanlığınca; önerilen adaylar değerlendirilir, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki diğer sağlık teşkillerindeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak uygun görülenler ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler.
Doçentlik sınavı:
Madde 20 - 5498(2006) (Mülga: 10/5/2006-5498/14 md.)
 
(1) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle bu bentte yer alan “hükümlü olmamak” ibaresi “hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak” şeklinde değiştirilmiştir.
6287
Madde 21 - 6586(2015), 5498(2006), KHK 604(2000)(Değişik : 6/7/2000-KHK-604/15 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5498/15 md.)
(Değişik birinci cümle: 22/1/2015-6586/68 md.) Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bulunan doçentlik kadrolarından Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü planı dikkate alınarak uygun görülenler, isteklilerin başvurması için ilan edilir. Genelkurmay Başkanlığı, biri Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere, üç profesör tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, profesörlerin adaylar hakkında mütalaalarına fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü ve enstitü müdürünün adaylar hakkındaki görüşlerini alarak hazırlayacağı kendi mütalaasını da ekleyerek, önerilen kadro miktarı kadarının atanması için Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunur. Genelkurmay Başkanlığı, yapacağı değerlendirmeyi müteakip, uygun olanları (...)(1) doçentlik kadrolarına atar. Doçent kadrosuna atamada askerî personele öncelik verilir.(1)

Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

a) Doçentlik unvanını almış olmak.

b) En az üç yıl yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak.

c) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak.
Madde 22 - 6586(2015), 5837(2009), 5498(2006), KHK 604(2000) (Değişik : 6/7/2000-KHK-604/16 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5498/16 md.)
Profesörlüğe yükselme ve atamada aranacak şartlar şunlardır:

a) Profesörlüğe yükselebilmek için;

1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak üzere beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

2. Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olmak kaydıyla, ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,

gerekir.

Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz.

b) Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usûl ve esaslar şunlardır:

1. (Değişik bent: 22/1/2015-6586/69 md.)Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bulunan profesörlük kadrolarından Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü planı dikkate alınarak uygun görülenler, isteklilerin başvurması için ilan edilir.

2. Birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen şartları haiz adaylar Genelkurmay Başkanlığına başvurur.

3. (Mülga bent: 22/1/2015-6586/69 md.)

4. (Mülga bent: 22/1/2015-6586/69 md.)

5. Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan doçentlerin durumlarını incelemek üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, biri o birimin dışından, üçü de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bilimsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu profesörler, adayların eserlerini bilimsel açıdan inceleyerek rapor yazar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.

6. (Değişik: 5/2/2009-5837/30 md.) Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarını ve adayın bilimsel araştırmalarını içeren diğer dosyasını Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Genelkurmay Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü de dikkate alarak, yapacağı değerlendirmeyi müteakip, önerilen adaylardan uygun olanları boş profesörlük kadrolarına atar. Profesör kadrosuna atamada asker doçentlere öncelik verilir.

7. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki boş profesörlük kadrolarına, yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde, sivil profesörler de atanabilir.
(1) 3/2/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “boş” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
6288
Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanı:
Madde 23 -
Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 27 nci maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından kararlaştırılır.
Yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanı:
Madde 24 -
Yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Üniversitelerarası kurulca karara bağlanır.
Unvanların korunması:
Madde 25 - 5714(2007)
Öğretim üyeleri, bu Kanunda yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlarından yoksun bırakılamazlar.

Başka bir göreve atanmak, emekli olmak veya istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler, Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlırını kazananlar her unvan dönemi içinde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde veya askeri eğitim hastanelerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde Gülhane Askeri Tıp Akdemisi veya yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanları kullanamazlar.

(Ek Fıkra: 21/11/2007 –5714/1 md.) Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işlediği Akademi Kurulu kararıyla sabit olan öğretim elemanlarının, öğretim elemanlığı görevlerine son verilir. Öğretim elemanlığı görevine son verilen personel, Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki karargâh veya kurumlara atanır.
Emeklilik yaş haddi:
Madde 26 - 5498(2006), KHK 604(2000), 3564(1989) (Değişik : 24/5/1989 -3564/1 md.)
Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. General - amiral öğretim üyeleri hariç, diğer öğretim üyeleri hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kadrosuzluk sebebi ile emeklilik hükümleri uygulanmaz.

General-amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü madde hükmüne göre değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı, Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şüra'nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde görev süresi uzatılanlar, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. (Ek cümle : 6/7/2000-KHK-604/17 md.;Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5498/17 md.) Ancak albay rütbesinde, ana bilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi veya kısım şefi olarak geçecek süre toplam sekiz yılı geçemez. Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general-amiraller hakkında, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (f) bendi hükümleri uygulanır.
Öğretim görevlileri:
Madde 27 -
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler süreli, sürekli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak, Gühhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile boş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
Okutmanlar:
Madde 28 -
Okutmanlar, kendi ilgili kurullarının görüşleri alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlğının onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.
Öğretim yardımcıları:
Madde 29 - 3287(1986)
Öğretim yardımcıları; araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricileri kapsar.

a) (Mülga : 13/5/1986 -3287/4 md.)

b) Araştırma görevlileri; Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar, kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atama süreleri sonunda görevleri kendiliğinden sona erer, bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.
6289
c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla, ilgili olan özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

Uzman ve çeviricilerin atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri, kendi ilgili kurullarının görüşleri alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.
Yabancı uyruklu öğretim elemanları:
Madde 30 - 3287(1986)
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile görevlendirilirler. Bunlar, öğretim görevleri bakımından bu Kanundaki hükümlere tabidirler.

(Değişik : 13/5/1986 -3287/3 md.) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre ücret ödenir.
Öğretim elemanı yetiştirme:
Madde 31 - 6586(2015)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimleriyle yeni kurulacak birimlerinin ihtiyacı için yurt içinde ve dışında Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği esaslara göre öğretim elemanı yetiştirilir.

(Ek fıkra: 22/1/2015-6586/70 md.)Genelkurmay Başkanlığınca, sağlık hizmetlerinin aksamaması açısından öğretim üyesi yetiştirmek maksadıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma ve Denetim
Çalışma esasları:
Madde 32 - 6514(2014), An. M. K. 2012/108(2013), KHK 650(2011), 5947(2010)
Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki öğretim elemanlarının haftalık çalışma süresi 40 saattir. Öğretim elemanları, mesailerini kurumlarındaki çalışmalara hasrederler. Yetkili olan öğretim elemanları, gerektiğinde hasta muayenesi ve tedavisi de yaparlar. (Mülga son cümle: 21/1/2010-5947/19 md.)
 
Askeri eğitim hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, mesai saatleri dışındaki çalışmalar ve nöbet hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
 
Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikte gösterilir. 
 
Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu öğretim görevlileriyle okutmanlar için haftalık ders yükü, oniki saatten az olmamak üzere yönetmelikte belirtilir.
 
Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.
 
(Ek altıncı fıkra: 8/8/2011-KHK-650/ 41 md.; İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme:2/1/2014-6514/18 md.) Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları 926 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne tabidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak
6290
üzere diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi tutulmaksızın Gülhane Askeri Tıp Akademisinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeli öğretim üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz eden faaliyetler için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Genelkurmay Başkanlığının kararıyla 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on beş katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında sözleşmeli profesör ve doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyelerine bir önceki yılda personel gideri olarak ödenen toplam tutarın yüzde birini hiçbir şekilde geçemez; ancak, Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar artırılabilir ve bu şekilde artırılan tutar Gülhane Askeri Tıp Akademisi döner sermaye bütçesinden karşılanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretim üyesi sayısı, devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde beşinden fazla olamaz. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Sözleşmeler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Akademi Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yapılır. Sözleşmeli öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz. Bu kişiler dekan; enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü; yönetim kurulu ve kurul üyesi; bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekim olamaz, bunların yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idari görev alamaz. Sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretlerinin tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.
Kamu kuruluşlarında görevlendirme:
Madde 33 -
İlgili kurumların isteği, Akademi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesiyle ihtiyaç duyulan konularda öğretim elemanları diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Ayrıca ilgili adli mercilerin talebi ile, adli tıp mevzuatı çerçevesinde, adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak Genelkurmay Başkanlığının izniyle görevlendirilebilirler.
Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme:
Madde 34 - 6586(2015), 5498(2006), KHK 604(2000)(Değişik birinci fıkra : 6/7/2000-KHK-604/18 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/18 md.)
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığınca, görev unvanlarına bakılmaksızın;

a) Eğitim maksadıyla, diğer eğitim hastahanelerinin kadrolarına,

b) Askerî hastahanelerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, (...)(1) diğer hastahanelerin uzmanlık kadrolarına,

c) Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve plânlanması maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,

d) Disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk ile diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle; Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışındaki karargâh ve kurumlara,

atanabilir veya buralarda görevlendirilebilirler.
(1) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 110 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “bir yılı geçmemek üzere” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır.
6290-1
(Ek fıkra: 6/7/2000-KHK-604/18 md. Aynen kabul: 10/5/2006-5498/18 md.) Yüksek Bilim Konseyinde görevli öğretim üyeleri, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık ihtiyaçları nedeniyle diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu personelin Gülhane Askerî Tıp Akademisinde verecekleri derslerin toplam süresi, diğer öğretim üyelerinin haftalık ders süresi kadardır.

Öğretim elemanlarının yollukla veya yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmaları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ilgili kurullarının kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına tabidir. Acil hallerde yurt içinde yapılan bu gibi bilimsel toplantılara katılmaya Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmek suretiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca da izin verilebilir.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa, bunlar görev yapacakları sürece, maaşlı izinli sayılırlar.

Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında da görevlendirilebilirler.
Kurumlar arası yardımlaşma:
Madde 35 -
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle yükümlü öğretim görevlileri ve okutmanlar bağlı bulundukları fakülte, enstitü veya yüksekokulda haftalık ders yükünü doldurmadıkları takdirde, diğer yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Akademi Kurulunun kararı ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda aynı usulle görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim elemanları, ihtiyacı olan üniversitenin isteği üzerine, kendi arzuları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin ihtiyaçları dikkate alınarak, Akademi Kurulunun olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ilgili üniversitenin birimlerinde, özlük haklarını Gülhane Askeri Tıp Akademisinden almak kaydıyla, bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere görevlendirilebilirler.
Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması:
Madde 36 - 6318(2012), 5498(2006), KHK 604(2000)
Gerektiğinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu, sözleşmeli veya ek görevle diğer yükseköğretim kurumlarından öğretim üyesi ve yardımcıları alınarak, beliren ihtiyaç karşılanır.
6290-2
(Ek fıkra: 22/5/2012-6318/76 md.) Yönetmelikte belirlenmiş istihdam esaslarına göre atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

(Değişik fıkra: 6/7/2000-KHK-604/19 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/19 md.) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için çeşitli dallardan ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi miktarını tespit eder ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre görevlendirilecek öğretim elemanlarını, içinde bulunduğu eğitim ve öğretim yılının nisan ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, ihtiyacın karşılanabilme şeklini tespit eder. Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak, gerekli tedbirleri alır. Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanları ile ilgili esaslar, bu Kanun ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Denetim:
Madde 37 - 5498(2006), KHK 604(2000)
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin idari denetimi Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

(Değişik ikinci fıkra: 6/7/2000-KHK-604/20 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5498/20 md.) Genelkurmay Başkanlığı ayrıca eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi yüksek Bilim Konseyinden yeteri kadar üye almak suretiyle de denetler.

(Değişik üçüncü fıkra: 6/7/2000-KHK-604/20 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5498/20 md.) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, eğitim hastahaneleri komutanları, Dekan ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından izlenir ve denetlenir.
Madde 38 - 5498(2006), KHK 604(2000) (Değişik : 6/7/2000-KHK-604/21 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5498/21 md.)
Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi tarafından, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar üzerinden yapılır.

Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinin bilimsel gelişmelerini, bölümün geçmiş yıldaki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti ile, gelecek yıldaki çalışma plânını belirten raporu bağlı bulunduğu dekana, enstitü müdürüne, yüksekokul müdürüne veya eğitim hastahanesi komutanına sunar. Bunlar da raporlarını Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına gönderirler. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, bu rapora kendi kanaatine de ekleyerek Genelkurmay Başkanlığına sunar.
6290-3
Her öğretim elemanı; bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve girdiği dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini bağlı bulunduğu yüksekokul müdürü, enstitü müdürü, fakülte dekanı ve eğitim hastahanesi komutanı aracılığı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına sunmak zorundadır. Yayınlanmayan eserlerin birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.

Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için Gülhane Askerî Tıp Akademisinde özel arşiv tutulur.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi ve bölüm başkanlarının denetlemeler sonunda hazırlayacakları raporlar, ilgili öğretim üyesinden müteakip yıllarda yararlanma konusundaki değerlendirme çalışmalarında kullanılır.
ALTINCI BÖLÜM
Öğretim ve Öğrenciler
Lisans düzeyinde öğretim:
Madde 39 - 6000(2010), 4766(2002)(Değişik : 25/6/2002-4766/1 md.)
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde öğretim parasız yatılıdır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenir.(Ek cümle: 19/6/2010-6000/23 md.) Bu şekilde ödenecek harçlıklara; beşinci sınıf öğrencisi için kıdemli albay rütbesinin brüt aylığı kadar, altıncı sınıf öğrencisi için kıdemli albay rütbesinin brüt aylığının bir buçuk katı kadar ilave yapılır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki yüksek öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim, öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar, yönetmelikte gösterilir.

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin aynı meslek ve bilim dallarında eğitim ve öğretim yapan diğer sivil yüksek öğretim kurumları ile eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Askerî Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar.

c) Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı Askerî Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler. Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlara, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı lisans düzeyindeki yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak Devlet memuru statüsünde istihdam edilenler, öğrenim süreleri kadar mecburî hizmete tâbidirler.
6290-4
6291
Öğretim süresi:
Madde 40 -
Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde öğretim ve eğitim süresi diğer tıp fakülteleri öğretim ve eğitim süresi kadardır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kuruluşundaki yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü düzeydeki azami öğretim süresi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine göre, benzer fakülte, enstitü ve yüksekokulların eğitim ve öğretim süreleri dikkate alınarak bu Kanundaki esaslara göre çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilir.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, derslere devam etmek zorundadırlar. İki yarı yılda mazeretsiz toplam otuz günden fazla eğitim ve öğretime veya tatbiki eğitim döneminin üçte birine mazeretsiz katılamayan öğrenciler, o öğretim ve eğitim yılını kaybederler. Sağlık yönünden mazeretleri nedeniyle eğitim ve öğretime katılamayanlara yapılacak işlem yönetmelikte belirlenir.

Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretim süresiyle sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esaslarına ilişkin ilkeler, bu Kanun esasları dahilinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir veya süresi kısaltılabilir. Gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığının izniyle eğitim ve öğretimlerini diğer yükseköğretim kurumlarında sürdürecek öğrencilerin yatay veya dikey geçiş asasları ile eksik öğrenim görenlere uygulanacak ilkeler, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
Gülhane Askeri Tıp Akademisine giriş:
Madde 41 - 3955(1993) (Değişik birinci fıkra : 27/12/1993 -3955/2 md.)
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin önlisans ve lisans düzeyindeki öğretim programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesine göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavını kazanan, askeri veya sivil liselerden mezun öğrenciler alınır. Alınacak öğrencilerle ilgili diğer şartlar yönetmelikte gösterilir.
6292
Yabancı uyruklu öğrenciler, Gülhane Askeri Tıp Akademisine, Genelkurmay Başkanlığının muvafakatı ve Bakanlar Kurulu kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla kabul edilirler. Anlaşma yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, Bakanlar Kurulu kararı ile yetinilir.
Diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş:
Madde 42 - 5081(2004) (Mülga: 27/1/2004-5081/2 md.)
 
Ders kitapları ve teksirlerin basılması:
Madde 43 -
Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.
Lisansüstü öğretim:
Madde 44 - 6586(2015)
Lisansüstü öğretimin usul ve şartları;

a) Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslar dikkate alınarak hazırlanacak yönetmelikte belirtilen ilkelere göre Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca açılacak sınavla seçilirler.

b) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisansüstü öğretime başlayan personelin görevleri yönetmelikte gösterilir. Ancak, askeri personelin lisansüstü öğretime başlayabilmesi için temel askeri eğitim ve öğretimi müteakip, fiilen en az iki yıl kıta, kurum ve karargahlarda hizmet yapmış olmaları şartı aranır. Bu süre, gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilir.

c) (Değişik: 22/1/2015-6586/71 md.) Gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında istihdam edilen sivil tabip ve diş tabipleri, ilgili kanunlardaki şartlara uymaları ve yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması kaydıyla, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı ile yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine ve öğretimine tabi tutulabilirler. Bu şekilde uzmanlık eğitimi gören tabip ve diş tabiplerinin devlet hizmeti yükümlülükleri ile mecburi hizmetleri ilgili mevzuatına uygun olarak yerine getirilir.

d) (Ek: 22/1/2015-6586/71 md.) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen tabipler ile diş tabipleri, eğitim ve öğretim süresi kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mecburi hizmet yapmaları şartı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı ile yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim ve öğretimine tabi tutulabilirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Disiplin hükümleri:
Madde 45 - 6000(2010), 5081(2004), 3955(1993) (Değişik: 27/1/2004-5081/1 md.)
Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yüksek öğretim kurumlarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi suç ve cezalar için disiplin notundan ne miktar düşüleceği, yönetmelikte gösterilir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı Tıp Fakültesi öğrencilerinin okuldan çıkma ve çıkarılmaları ile çıkarılanlar hakkında yapılacak işlemler, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren bir ay içinde askerî öğrenci niteliğini kazanamadıkları anlaşılanlar, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde okuldan çıkarılırlar.

Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden on sekiz yaşını tamamlayanlar kendi istekleriyle, tamamlamayanlar ise velilerinin isteğiyle okuldan çıkabilirler. Aşağıdaki hallerde ise bu öğrenciler hakkında yüksek öğretim kurumundan çıkarma işlemi yapılır:

a) Öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler.

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler.
6293
c) Süresi içinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar.

d) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından öğrenime devam imkânı kalmayanlar.

e) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.

f) Öğrenim süresi içinde evlenenler.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya üç aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ve rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık suçlarından biriyle hükümlülük halinde üçüncü fıkranın (g) bendinde öngörülen süre koşulu aranmaz.

Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Uyarma, öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi olup, uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içinde uyulması gereken kurallara karşı kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

2) Özürsüz veya izinsiz olarak bulunması gereken yere geç gelmek, erken ayrılmak veya terk etmek.

3) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.

4) Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

b) Kınama, öğrenciye davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi olup, kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içerisinde, emir ve talimatlarla belirtilen kuralları kusurlu davranışları ile ihlal etmek.

2) Verilen emirlerin tam ve zamanında yapılmasında; resmî belge, araç ve gereçlerin korunmasında kayıtsız davranmak.

3) Genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak.

c) İzinsizlik, öğrencinin izin zamanlarında iki ilâ on gün (dahil) arasındaki bir süre ile yüksek öğretim kurumunun dışına çıkmasının yasaklanması olup, izinsizlik cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içinde emir ve talimatlarla belirlenen kuralları kasıtlı olarak ihlal etmek.

2) Yüksek öğretim kurumunun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

3) Kasıt veya ihmalle verilen emirleri tam ve zamanında yapmamak.
6294
4) Amirlerine hâl ve hareketleri ile saygısız davranmak.

5) Devlete ait resmî belge, araç ve gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, kasıtlı olarak tahrip etmek veya özel maksatla kullanmak.

6) Bilerek doğruyu söylememek.

7) Kurumu izinsiz terk etmek veya izin süresini geçirmek.

8) Alkollü içecek bulundurmak veya kullanmak.

9) Arkadaşları veya yüksek öğretim kurumunun diğer personeli arasında söz ve fiilleri ile hoşnutsuzluk yaratmak.

10) Yasaklanan yerlere gitmek.

11) Yasak edilen her türlü yayını okumak veya bulundurmak.

12) Toplu şikâyet veya müracaatta bulunmak.

13) Kopya çekmek.

d) Yüksek öğretim kurumundan çıkarma, öğrencinin, bir daha hiçbir şekilde askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmamak üzere öğrencilikten çıkarılması olup, öğrencilikten çıkarmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsemek veya bu gibi faaliyetlere karışmak.

2) Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

3) Kumar oynamak.

4) İzinsiz dernek ve benzeri kuruluşlar kurmak veya bunlara üye olmak.

5) Sınavlara, derslere, stajlara kendi yerine başkasını sokmak veya başkasının yerine girmek.

6) Ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak.

7) Genel ahlâka aykırı, edep dışı, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

8) Türk Silâhlı Kuvvetleri öğrenciliği sıfatına, itibar, onur ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü okuldan çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesine kadar Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından okuldan uzaklaştırılabilirler.

Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden, sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar dışında, diğer nedenler ile okuldan ayrılanlara veya ilişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizi ile birlikte ödettirilir.(1)

Gülhane Askerî Tıp Fakültesinden 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince ve lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar veya çıkanlar, hiçbir şekilde başka askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri; ilgili yüksek öğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, emniyet makamları ve kendi askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.
(1) 19/6/2010 tarihli ve6000 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan "ilişikleri kesilenlere," ibaresinden sonra gelmek üzere "personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
6294-1
Mali kolaylıklar:
Madde 46 -
Mali kolaylıklarla ilgili işlem ve usuller:

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisine yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler, her türlü vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilebilir.

c) Gülhane Askeri Tıp Akademisi için eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar, yurt içinde bulunmama veya üretimi yapılmama kaydıyla veya bağış yoluyla gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Döner sermaye:
Madde 47 - 5365(2005), 4273(1997)
Genelkurmay Başkanlığınca Gülhane Askeri Tıp Akademisinde ve eğitim hastanelerinde döner sermaye işletmesi kurulabilir.
(Değişik ikinci fıkra: 15/6/2005 -5365/11 md.) 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinin (d) bendi ile 70 inci maddesi kapsamındaki hak sahiplerinin muayene ve tedavi giderlerinin sosyal güvenlik kurumlarınca veya ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı belirtilen hak sahiplerine ilişkin ödenecek karşılıklar, yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler ile muayene ve tedavi edilecek sivil kişilerden yönetmelikte belirtilen esaslara göre alınacak ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir.

Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, sermaye ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığının tespit edeceği esaslara göre Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve eğitim hastanelerinin döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir.

Kurulacak döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Mali yılın bitiminden başlanarak dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştaya, birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir.

Döner sermaye işletmelerinden toplanan döner sermaye geliri, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına sarfedilir.
Oylama:
Madde 48 -
Bu Kanunda sözü geçen kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kurulların toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır.

Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın katıldığı karar, kurul kararı sayılır.
6294-2
Özlük hakları:
Madde 49 - 6586(2015), 5498(2006), KHK 604(2000), 3752(1991), KHK 241(1984)
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli askeri öğretim elemanlarının ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören askeri personelin özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

(Değişik ikinci fıkra: 6/7/2000-KHK-604/22 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5498/22 md.) Uzmanlar hariç olmak üzere öğretim elemanları ile Yüksek Bilim Konseyinden diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilen öğretim üyelerine, ayrıca, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre üniversite ödeneği; idarî görevleri bulunanlara da, aynı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde uzman durumunda olanlarla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca uzman olarak görevlendirilenlere ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu askeri personele ihtisasları süresince, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 85`i eğitim ödeneği olarak ödenir. (1)

(Değişik dördüncü fıkra : 6/7/2000-KHK-604/22 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/22 md.) Yukarı fıkralardaki askerî personele, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez. Yan ödemeden faydalanmayan bu statüdeki personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar, bu maddede sayılmayan ve yan ödemelerden yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise, aynı kıt`a ve karargâhtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir. Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere döner sermayeden pay almamak kaydıyla üniversite ödeneği ödenir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemeler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır.

Bu Kanunun 32 nci maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenler dahil Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarına, görev unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftada en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak, ek ders ücreti ödenir.

(Mülga: 22/1/2015-6586/110 md.)
 
(1) Bu maddedeki oran % 80 iken, 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 25 inci maddesi ile % 85 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6294-3
Yönetmelik:
Madde 50 - 5498(2006), KHK 604(2000), 3955(1993)
Aşağıdaki hususlar yönetmelikle düzenlenir ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konur.

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin ve organlarının görev, işleyiş, yetki ve sorumlulukları,

b) Öğretim elemanlarının seçimi, atanması ve görevlendirilmesi, yetiştirilmesi, gerektiğinde akademik unvanlarından mahrum bırakılma esasları,

c) Doçentlik sınavına başvuranlarda, bilimsel yeterlik dışında Genelkurmay Başkanlığınca aranacak nitelikler, başvuru ile ilgili usul ve esaslar,

d) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek derslerle ilgili hususlar,

e) Ders kitaplarının ve teksirlerin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar,

f) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayımlarla, ilgili usul ve esaslar,

g) (Değişik : 27/12/1993 -3955/3 md.) Önlisans.lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme esasları, diplomalarla ilgili hususlar, öğrenci kaynakları, azami öğrenim süresi, öğrencilerde aranacak nitelikler ile kayıt ve kabul şartları,
h) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar,

i) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerindeki görevleri; seferberlik ve savaş hallerinde öğrenime ara verilmesinden dolayı öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamaları, gerektiğinde eğitim ve öğrenimlerini diğer yükseköğretim kurumlarında sürdürmeleriyle ilgili usul ve esaslar,

j) Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Genelkurmay Başkanlığınca denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar,

k) (Değişik : 6/7/2000-KHK-604/23 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/23 md.) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinin kuruluşu ve işleyişi ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usûller,

l) Döner sermaye işletmelerinin kurulması, işleyişi ve muhasebe usulleriyle ilgili esaslar,

m) Sivil kişilerin muayene ve tedavileri ve bunlardan alınacak ücretlerle ilgili esaslar,

n) Yabancı öğrencilerin tabi olacağıhususlar,

o) Öğrencilerin Devletçekarşılanacak ihtiyaçları,

p) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.
Yürürlükten kaldırılan kanun:
Madde 51 -
7/11/1980 tarihli ve 2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî Yardımcısı:
Ek Madde 1 - 5498(2006), KHK 604(2000) (Ek:6/7/2000-KHK-604/24 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/24 md.)
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî Yardımcısı, harp akademisi mezunu bir general veya amiral olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının atandığı usûllere göre atanır. Komutan İdarî Yardımcısı, her türlü idarî faaliyette Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına yardım eder.
6294-4
6295
Yüksek Bilim Konseyi:
Ek Madde 2 - 5837(2009), 5498(2006), KHK 604(2000)(Ek: 6/7/2000-KHK-604/24 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5498/24 md.)
(Değişik birinci fıkra: 5/2/2009-5837/31 md.) Yüksek Bilim Konseyi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan), Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki ana bilim dalı ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşur.

(Değişik ikinci fıkra: 5/2/2009-5837/31 md.) Bu öğretim üyeleri, daha önce görev yaptıkları ana bilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda ve enstitü ile yüksekokulda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.
Yüksek Bilim Konseyinin kadroları her yıl yeniden düzenlenir ve Türk Silâhlı Kuvvetleri teşkilat ve kadrolarında gösterilir.

Bu Konseyin kadroları içinde, yurt dışı sürekli göreve atanan öğetim üyesi sayısı kadar kadro ayrıca gösterilir.

Yüksek Bilim Konseyi Dekan`ın başkanlığında toplanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin genel sağlık politikaları ile ilgili konularda Yüksek Bilim Konseyi toplantılarına katılır ve toplantıyı yönetir.

Yüksek Bilim Konseyinin ve Konseyi oluşturan öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim ve öğretim plân ve programlarının çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için araştırmalar yapmak.

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisini ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerin taslaklarını hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş bildirmek.

c) Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde muhafaza etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak.

d) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla önerilerde bulunmak.

e) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel gelişimine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

g) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilecek en fazla on öğretim üyesi ile Akademi Kuruluna iştirak etmek.

h) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel denetimini yapmak.

ı) Meslekî ve bilimsel yayın yapmak.

j) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak.
6296
k) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

l) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında yürütülen sağlıkla ilgili plânlama ve çalışmalara iştirak etmek.

m) Adlî tıp olaylarında görevlendirilmeleri halinde, bilirkişi olarak görev yapmak.

n) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca yapılacak ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıların tıbbî ve idarî sekreterliğini yürütmek.

o) Bu Kanunla, Yüksek Bilim Konseyine ve öğretim üyelerine verilen diğer görevleri yapmak.
Ana bilim dalı ve ana bilim dalı başkanı:
Ek Madde 3 - 6496(2013), 5498(2006), KHK 604(2000) (Ek: 6/7/2000-KHK-604/24 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5498/24 md.)
Ana bilim dalı, en az bir bilim dalını kapsayan eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Ana bilim dalları Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.
 
Ana bilim dalı başkanı; ana bilim dalı içindeki rütbe ve kıdem bakımından üst olan asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.(1)

Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan ana bilim dallarının başkanları, Askerî Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşüde alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirilmelerde geçen süre ana bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.
 
Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. (Ek cümle: 13/7/2013-6496/31 md.) Ancak, her terfi döneminde ana bilim dalı başkanlığında görevli asker profesörlerin rütbe ve kıdem durumları Genelkurmay Başkanlığı tarafından incelenir. (Ek cümle: 13/7/2013-6496/31 md.) Ana bilim dalı başkanlığı kadrolarında yer alan veya daha önce ana bilim dalından başka görevlere atanmış profesörlerden terfi ederek rütbe ve kıdem bakımından ana bilim dalı başkanının üstü olan asker profesör olması ve başka bir göreve atanmaması durumunda, ana bilim dalı başkanının görevi herhangi bir idari işleme gerek kalmaksızın 30 Ağustos itibarıyla sona erer. (Ek cümle: 13/7/2013-6496/31 md.) Bu kapsamda, ana bilim dalı başkanlığı görevi sona eren personel, Yüksek Bilim Konseyi kadrolarına veya ana bilim dalı başkanlığına atanan personelden boşalan kadroya atanır. General ve amirallar hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki ana bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
 
Profesör bulunmayan ana bilim dallarında başkanlık görevini, doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.
 
Ana bilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, ana bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi ana bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, bölüm başkanınında onayı alınarak ana bilim dalı başkanı tarafından yapılır.
 
Ana bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki servisleri de kapsar.
(1) 13/7/2013 tarihli ve 6496 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “en kıdemli” ibaresi “rütbe ve kıdem bakımından üst olan” şeklinde değiştirilmiştir.
6296-1
Bilim dalı ve bilim dalı başkanı:
Ek Madde 4 - 6496(2013), An. M. K. 2006/100(2007), 5498(2006), KHK 604(2000) (Ek: 6/7/2000-KHK-604/24 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5498/24 md.)
Bilim dalı, ana bilim dalı içinde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik bir birimdir.
 
Bilim dalı, ana bilim dalına bağlı olarak ilgili ana bilim dalı başkanı ve bölüm başkanının ortak önerileri, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.
 
Bilim dalı başkanı; bilim dalı içindeki rütbe ve kıdem bakımından üst olan asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.(1)

Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim dallarının başkanları Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.
 
Bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. (Ek cümle: 13/7/2013-6496/32 md.) Ancak, her terfi döneminde bilim dalı başkanlığında görevli asker profesörlerin rütbe ve kıdem durumları Genelkurmay Başkanlığı tarafından incelenir. (Ek cümle: 13/7/2013-6496/32 md.) Bilim dalı başkanlığı kadrolarında yer alan veya daha önce bilim dalından başka görevlere atanmış profesörlerden terfi ederek rütbe ve kıdem bakımından bilim dalı başkanının üstü olan asker profesör olması ve başka bir göreve atanmaması durumunda, bilim dalı başkanının görevi herhangi bir idari işleme gerek kalmaksızın 30 Ağustos itibarıyla sona erer. (Ek cümle: 13/7/2013-6496/32 md.) Bu kapsamda, bilim dalı başkanlığı görevi sona eren personel, Yüksek Bilim Konseyi kadrolarına veya bilim dalı başkanlığına atanan personelden boşalan kadroya atanır. General ve amiraller hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
 
Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler, doçent de yoksa yardımcı doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.
 
Bilim dalı başkanının görevinin başında bulunmadığı hallerde, bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, ana bilim dalı başkanının da onayı alınarak bilim dalı başkanı tarafından yapılır.
 
Bilim dalı başkanı, bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden ana bilim dalı başkanına karşı sorumludur.
 
Bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki kısımları da kapsar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üye ve yardımcılarının yeniden seçim ve atanma işlemlerine gerek kalmadan görev ve tüm hakları devam eder.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
(1) 13/7/2013 tarihli ve 6496 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “en kıdemli” ibaresi “rütbe ve kıdem bakımından üst olan” şeklinde değiştirilmiştir.
6296-2
Geçici Madde 3 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteler ve Akademiler Kanununa göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora tıpta uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları eşdeğer olarak devam eder.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanunun yayımından önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde doktora yapmış veya Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olmuş ve halen uzman kadrosunda çalışanlar bir yıl zarfından yardımcı doçentliğe başvurabilirler. Sınavı ve seçimi kazananların atamaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.
Geçici Madde 5 - 3422(1988)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 30/11/1984 tarihine kadar, önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük için öngorülen çalışma süresini tamamlayacak olanların başvurmaları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre yürütülür.

(Değişik : 31/3/1988 - 3422/1. md.) Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre doçent olanların, profesörlüğe yükselmelerinde de eski mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 6 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 7/11/1980 tarihli 2336 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre haklarında işlem yapılan öğrenciler ile ilgili hükümler geçerlidir.
Geçici Madde 7 - 3287(1986) (Ek : 13/5/1986 -3287/5 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başasistanlık yapan tabiplerin başasistanlık görevleri, göreve başladıkları tarih esas alınarak bütün hak, yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla iki yıl devam eder.
Geçici Madde 8 - 5498(2006), KHK 604(2000) (Ek : 6/7/2000-KHK-604/25 md.; Mülga: 10/5/2006-5498/25 md.)
 
Geçici Madde 9 - 5498(2006), KHK 604(2000) ( Ek : 6/7/2000-KHK-604/25 md.; Mülga: 10/5/2006-5498/25 md.)
 
Geçici Madde 10 - 6000(2010) ( Ek : 19/6/2010-6000/25 md.)
Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya çıkarılanlardan ödemelerini tamamlamış olanlar ile borçlarını taksitlendirenler, yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 45 inci madde hükmünden yararlandırılır.
Geçici Madde 11 - An. M. K. (2015), 6514(2014)(Ek : 2/1/2014-6514/19 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 7/11/2014 tarihli ve E.: 2014/61, K.: 2014/166 sayılı Kararı ile.)
 
Yürürlük :
Madde 52 -
Bu Kanunun 49 uncu maddesindeki hükümler 1/1/1984 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 53 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
6297
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2955 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL  EDİLEN HÜKÜMLERİN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi’nin

  Kararının  Numarası

   

  2955 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  KHK/241

  1/7/1984 tarihinden geçerli olmak üzere 29/6/1984

  3287

  22/5/1986

  3422

  16/4/1988

  3564

  31/5/1989

  3752

  6/6/1991

  3955

  30/12/1993

  4273

  14/6/1997

  KHK/604

  20/7/2000

  4700

  ––

  6/7/2001

  4766

  ––

  28/6/2002

  4861

  ––

  6/6/2003

  5081

  42, 45

  31/1/2004

  5365

  47

  21/6/2005

  5498

  2, 3, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,19, 20, 21, 22, 26, 34, 36, 37, 38, 49, 50, Ek Madde 1, 2, 3, 4, Geçici Madde 7 ve 8

  17/5/2006

  5714

  25           

  4/12/2007

  5837

  3, 15, 22 ve Ek Madde 2

  13/2/2009

  5947

  32

  30/7/2010

  6000

  39, 45, Geçici Madde 10

  30/6/2010

  KHK/650

  32

  26/8/2011

  6318

  7,36

  3/6/2012  6298

   

  2955 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL  EDİLEN HÜKÜMLERİN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi’nin Kararının  Numarası

   

  2955 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  6413

  19/h

  16/2/2013

  Anayasa

  Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı

  32 nci maddenin altıncı fıkrası

   

   

  1/1/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra

  (1/7/2013)

  6496

  9, 10, 12,  Ek Madde 3, Ek Madde 4

  31/7/2013

  6514

  32, Geçici Madde 11

  18/1/2014

  Anayasa Mahkemesi’nin 9/4/2014 tarihli ve

  E.: 2014/61, K.: 2014/6 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı ile

  Geçici Madde 11

   

   

  11/4/2014

  Anayasa Mahkemesi’nin 7/11/2014 tarihli ve

  E.: 2014/61,

  K.: 2014/17(Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı

  Geçici Madde 11

   

   

  8/11/2014

  6586

  19, 21, 22, 31, 34, 44, 49

  3/2/2015

  Anayasa Mahkemesi’nin 7/11/2014 tarihli ve E.: 2014/61, K.: 2014/166 sayılı Kararı

  Geçici Madde 11

   

  19/6/2015

   

   

   

   

   

  
  
  2955 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (24)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul