En son güncellemeler 31 Mart 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 3269 sayılı UZMAN ERBAŞ KANUNU (RG: 25.03.1986)
6299
BAZI ASKERİ HASTANELERE DÖNER SERMAYE TAHSİSİNE DAİR KANUN

Amaç ve kapsam
Madde 1 - 3269(1986)
Bu Kanun, subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş emeklileri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde belirlenen ailelerinden kimsesiz olup da devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanların barındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak amacıyla bazı askeri hastanelere döner sarmaye tahsisine ilişkin esas ve usulleri kapsar. (1) 
Döner sermaye tahsisi
Madde 2 -
Birinci madde kapsamına girenlerden devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanların barındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak üzere, Milli Savunma Bakanlığınca özel bakım için, uygun görülecek askeri hastanelere toplam l00 milyon liraya kadar döner sermaye tahsis edilir.
Kaynak
Madde 3 -
Döner Sermaye; Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye ile sınırlı olmaksızın sermaye tutarına eklenir. Ancak, bu şekilde artışlarla orantılı olarak Milli Savunma Bakanının teklifi ve Maliye Bakanının uygun görüşüyle sermaye artırımı sağlanır.

Ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra karlar hesap dönemini izleyen yılın 4 üncü ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.
Gelir ve giderler
Madde 4 -
Özel bakım veren hastanelere kabul edilen kişilerden alınacak yatak ve yemek ücretleriyle döner sermaye faaliyetlerinden sağlanan diğer hasılat döner sermayenin gelirlerini; döner sermayenin memur ve işçi kadrolarında çalıştırılan personole ödenen ücretler ile diğer hizmetler için yapılacak harcamalar döner sermayenin giderlerini oluşturur.
(1) 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile bu maddede geçen uzman çavuş tabiri "uzman erbaş" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6300
Döner sermaye ve alım satım işleri (1)
Madde 5 -
Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir.
Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali-yılın sonundan itibaren en geç iki ay içinde düzenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Ücret
Madde 6 -
Döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen subay ve astsubaylara, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca 50 - 250 arasında, tespit edilecek gösterge rakamının her yıl bütçe kanunlarında gösterilen aylık katsayısı ile çarpılmasından elde edilecek miktar, aylık ek görev ücreti olarak ödenir.
Yönetmelik
Madde 7 -
Döner sermayenin işletilmesiyle ilgili her türlü mali ve idari işlemlerin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, iştirak payları, alınacak yatak ve yemek ücretleri, hastaneye kabul ve taburcu edilme ve disiplin işlerine ve Döner Sermaye Yönetim Kuruluna ait esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikte gösterilir.
Yürürlük
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2957 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul