Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6335
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
Ekonomik ve mali istikrar tedbirlerinin etkinliğini artırmak amacıyla bu Kanun kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşların birbirlerine olan borçları bu Kanun esasları çerçevesinde tahkim olunur.
Banka hüviyetindeki kuruluşların; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan borçlarından yalnız bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarla ilgili olanları tahkime tabi tutulur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının borçları
Madde 2 -
Bu Kanuna ekli cetveldeki daire, idare, teşekkül, banka, kurum ve kuruluşların 31/12/1983 tarihinde birbirlerine olan birinci maddede sözkonusu borçları (Hazine kısa vadeli avansı hariç) takas ve mahsup yoluyla tasfiye edildikten sonra Hazinece devralınarak tahkime tabi tutulur ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda aktifleştirilir.
Takas ve mahsuba, itfaya, devire ve aktifleştirilmeye tabi tutulacak borç miktarları ilgili kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tespit edilir.
Bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılan borç ödemeleri geri talep edilemez.
Tahvil çıkarma ve bütçelendirme yetkisi
Madde 3 -
Bu Kanunun uygulanması nedeniyle işlemlerin gerektirdiği miktarları aşmamak kaydıyla; özel tertip tahvil çıkarmaya ve tahvil şartlarını tespit etmeye, Başbakan; yılı bütçesinde mevcut ya da açılacak yeni tertiplere gereğine göre ödenek, gelir ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Vergi muafiyeti
Madde 4 -
Bu Kanun uyarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Yürürlük
Madde 5 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
Bu Kanun hukümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6336
2 nci Maddeye Ekli Cetvel
1. Hazine
2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
3. T. C. Ziraat Bankası
4. Sosyal Sigortalar Kurumu
5. Belediyeler
6. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
7. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
8. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
9. Sümerbank
10. T.Çimento Sanayi T.A.Ş.
11. T. Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
12. S.E.K.A.
13. Etibank
14. Türkiye Elektrik Kurumu
15. Petkim - Petrokimya A.Ş.
16. Türkiye Petrolleri A.Ş.
17. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
18. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.
19. Azot Sanayi T.A.Ş.
20. Et ve Balık Kurumu
21. Toprak Mahsulleri Ofisi
22. T. Süt Endüstrisi Kurumu
23. T. Şeker Fabrikaları A.Ş.
24. T. Zirai Donatım Kurumu
25. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
26. D.B. Deniz Nakliyatı A.Ş.
27. T. Denizcilik Kurumu
28. T.C.D.D.
29. T.H.Y.
30. Tarım Satış Kooperatifleri
31. Tarım Kredi Kooperatifleri
32. Petrol Ofisi A.Ş.
33. P.T.T.
34. D.Y.B.
35. TÜPRAŞ
36. Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğü
37. Yem Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2974 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (11)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul