Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6369
KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKlNDA KANUN

Amaç:
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla, teşvikidir.
Kapsam:
Madde 2 -
Bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklar; veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve harçları kapsar.
Arazi, arsa tedariki:
Madde 3 - 3393(1987) (Değişik : 19/6/1987 - 3393/6 md.)
Konut inşaatı veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arazi veya arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, satış vaadi sözleşmesi, intifa hakkı, iştira hakkı, alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ipotek tesis ve terkini, ıslah, değişiklik işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar, ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.(1)
Konut inşaatı:
Madde 4 - 3393(1987)
a) Arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılacak binalar, bağımsız bölümler veya katların (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi ve bunlardan ticari maksatla inşa edilenlerin, devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar,

b) Konut edinmek isteyenlere kredi verilmesi (Köyler dahil) hakkındaki işlemler ile bu konuda düzenlenen kağıtlar ve bu kredi muameleleri dolayısıyla her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan paralar,
(1) 19/6/1987 tarih ve 3393 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi bu maddenin 31/12/1992 tarihinde yürürlükten kalkacağını hüküm altına almış ise de, 23/12/1992 tarih ve 3858 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile sözkonusu geçici 2 nci madde yürürlükten kaldırıldığından madde muhafaza edilmiştir.
6370
c) (Ek : 19/6/1987 - 3393/7 md.) Konut yapı kooperatifleri üyelerinin üyelik aidatı ile ek ödemeleri dolayısıyla konut yapı kooperatifleri lehine düzenledikleri kağıtlar. (1)

İkinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.

Ancak net 150 m2'yi geçen konutlara bu madde hükmü uygulanmaz.
  
Yatırımların teşviki:
Madde 5 -
Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile vakıfların kalkınmada öncelikli yörelerde yapacakları Devletçe teşviki öngörülen yatırımlar dolayısıyla, her ne suretle olursa olsun bina iktisapları, arsa ve arazi üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız birimler veya katlar meydana getirmeleri ve bunların devirleri ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.
Emlak vergisi muafiyeti:
Madde 6 - 3858(1993) (Değişik : 23/12/1992 - 3858/2 md.)
Konut inşaatına veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara tahsis edilen arazi ve arsalar Emlak Vergisinden muaftır.
Teşviklerin sınırı:
Madde 7 -
Bu Kanunla tespit edilen vergi, resim ve harç muafiyet ve istisnalarından faydalanılmış olması, diğer kanunlarla öngörülen teşvik hükümlerinden faydalanılmasına mani değildir.
Cezalar:
Madde 8 - 3858(1993), 3612(1990), KHK 336(1988), 3393(1987) (Değişik : 23/12/1992 - 3858/3 md.)
Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalardan:

a) Konut inşaatı yapmak için yararlananların 9 uncu maddede yazılı süre içinde konut inşaatına başlayıp projenin tamamını bitirmemeleri veya konut dışında herhangi bir inşaat yapmaları veya inşa ettikleri binayı konut dışında başka bir amaçla kullanmaları halinde;

b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmak için faydalananların 9 uncu maddede yazılı süre içinde yatırım projesinin tamamını gerçekleştirmemeleri veya mahiyet ve miktar itibariyle başlangıçta öngörülen projeyi küçültmeleri veya yapılan yatırımı yatırımla öngörülen amaç dışında kullanmaları halinde;

Daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar Vergi Usul Kanununa göre ağır kusur cezalı olarak tahsil edilir.

Plan ve projesi gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümler de ihtiva eden inşaatlarda vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları sadece konut olarak kullanılacak bölümlere (Köylerde samanlık, ahır, kümes ve benzerleri dahil) isabet eden arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanır. Ancak bu inşaatlarda inşaat izni alınmadan önce uygulanan istisna ve muaflıklar nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçlardan konut dışındaki bölümlere isabet edenler arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanarak inşaat izni tarihinden itibaren bir ay içinde cezasız olarak geri alınır.

Konut inşaatı ve yatırım projesinin tamamının fiziki olarak hangi hallerde gerçekleşmiş sayılacağının ölçü ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.(2)
(1) 19/6/1987 tarih ve 3393 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu bendin 31/12/1992 tarihinde yürürlükten kalkacağı hüküm altına alınmış ise de; 23/12/1992 tarih ve 3858 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile sözkonusu geçici 2 nci madde yürürlükten kaldırıldığından bent muhafaza edilmiştir. (2) Bu madde ile ilgili olarak 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine bakınız.
6371
Süre:
Madde 9 - 4134(1996), 3858(1992), 3393(1987) (Değişik : 23/12/1992 - 3858/4 md.)
Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalar, 1995 takvim yılı sonuna kadar ugulanır.(1)
Madde 10 -
Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, okullar, kütüphaneler, spor tesisleri ve bunların müştemilatı bu Kanunun uygulanması bakımından konut sayılır.
Yürürlük:
Madde 11 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 12 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu maddede yer alan süre; 18/11/1995 tarih ve 4134 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 31/12/1997 tarihine kadar uzatılmıştır.
6372
6373
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2982 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _______ ____________________________________________________ __________

                                                                                                                                               

       3393             11 ve 12 nci maddeleri                                                                           1/1/1987

                           Diğer maddeleri                                                                                       30/6/1987

  KHK/336                                                        —                                                               5/8/1988

       3858             1, 2 ve 3 üncü maddeleri                                                                           1/1/1993

                           Diğer maddeleri                                                                                     27/12/1992

       4134                                                            —                                                               1/1/1996

   

  6374

  
  
  2982 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2982 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (109)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul