Metinsel Değişiklikler
KHK 700 (2018) md: 12. 4568 (2001) md: 4, 5, 6, 11, 15. 4046 (1994) md: 4, 5, 6, 15. An. M. K. 1994/64-2 (1994) md: 8. KHK 546 (1994) md: 8. KHK 530 (1994) md: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, Ek 1, Ek 2, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11. KHK 473 (1992) md: 6. 3701 (1991) md: 6. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6375-6377
TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

Amaç:
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmektir.
Kapsam:
Madde 2 -
Bu Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Dahil) ait ve 3 üncü maddede tanımlanan her nevi altyapı tesisi ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait tesisler için münferit olarak veya bir grup halinde "Gelir Ortaklığı Senedi" ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri için "Hisse Senedi" çıkarılması ve işletme hakkı verilmesine dair hükümleri kapsar.
Tarifler:
Madde 3 - 3188(1985)
Bu Kanunda geçen:

a) Altyapı Tesisleri, köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekominükasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzerlerini,

b) Tesis; Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine (yurt dışındakiler de dahil) ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerini,

Müessese; Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,

İşletme; Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimlerini,

Bağlı Ortaklık; Sermayesinin % 50 veya daha fazlası İktisadi Devlet Teşekkülerine veya Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu,
(1) 28/12/1987 tarih ve 304 sayılı KHK'nin 5 inci maddesi ile ;bu Kanundaki, "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu ","Koordinasyon Kurulu" ve "Kamu Ortaklığı Kurulu" ibareleri "Yüksek Planlama Kurulu" olarak değiştirilmiş, daha sonra 3701 sayılı Kanunla aynen kabul edilmek suretiyle kanunlaşmıştır. 9/4/1990 tarih ve414sayılı KHK'nin geçici 3 üncü maddesi ile de bu Kanunda ve diğer mevzuatta yeralan "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi","Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ibareleri, sırasıyla "Kamu Ortaklığı İdaresi","Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı"şeklinde değiştirilmiştir.
6378
c) Gelir Ortaklığı Senedi; Kamu kurum ve kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri dahil) ait altyapı tesislerinin gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,

d) (Değişik : 1/5/1985 -3188/1md.) Hisse senedi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait tesislere hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,

e) İşletme Hakkı; Bu maddenin (b) bendinde tarif edilen tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesini ve varsa mamullerinin pazarlama ve dağıtımını yapmasını,

İfade eder.
Madde 4 - 4568(2001), 4046(1994), KHK 530(1994) (Mülga : 23/5/2000 -4568/5md.)
 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (1)
Madde 7 - KHK 530(1994), KHK 414(1990), 3188(1985) (Değişik : 30/5/1994 - KHK -530/4md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
Personel Rejimi:
Özelleştirme İdaresinin Bütçesi(1)
Madde 9 - KHK 530(1994), KHK 414(1990) (Değişik : 30/5/1994 - KHK -530/6md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun Görevleri:
Madde 10 - KHK 414(1990), 3291(1986), 3188(1985) (Mülga : 9/4/1990 - KHK -414/7md. ) (3)
Gelir Ortaklığı Senedi ve İşletme hakkı
Madde 11 - 4568(2001), KHK 414(1990) (Mülga : 23/5/2000 -4568/5md. )
Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılması:
Madde 12 - KHK 700(2018)
Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılması ile ilgili bütün işlemler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yürütülür.
(1) Madde başlıkları,"Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı","Kamu Ortaklığı İdaresinin Bütçesi" iken, 30/5/1994 tarih ve530sayılı KHK ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiş ise de söz konusu KHK Ana.Mah.since iptal edilmiştir. (2) Sekizinci maddenin üçüncü fıkrasının sonuna,13/6/1994 tarih ve546sayılı KHK'nin 5 inci maddesiyle eklenen ibare;Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67, K.1994/64-2 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir. (3) 9/4/1990 tarih ve414sayılı KHK'nin 7 nci maddesi 6/3/1991 tarih ve 3701 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
6379
Buna ilişkin esaslar (Değişik ibare: 2/7/2018- KHK 700/89 md.)Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur.(1)
Uygulanmayacak kanunlar:
Madde 13 -
Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Vergi istisnaları: (2)
Madde 14 - 3188(1985)
Gelir ortaklığı senetlerine ödenen gelirler ile 5 yıl vergiden yüzde yüz (% 100) ve müteakip 3 yıl yüzde elli (% 50) muaf olup, takip eden yıllarda Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde belirtilen menkul sermaye iratlarından sayılır.

(Ek : 1/5/1985 -3188/5md.) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılan gelir ortaklığı senetleri ile bu senetler ile ilgili gider ve işlemler, bu konuda düzenlenen kağıtlar, bu Kanun kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve tesislerinin gerçek ve tüzelkişelerin ortaklığına açılmasına ve işletme hakkı verilmesine dair bütün işlemler ve bunlarla ilgili bütün kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
Madde 15 - 4568(2001), 4046(1994), KHK 530(1994) (Mülga : 23/5/2000 -4568/5md.)
Kaldırılan hükümler:
Madde 16 -
Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
Ek Madde 1 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.;İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 2 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.;İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (2983 sayılı Kanunun kendi numarasız Geçici maddesi olup teselsül için numarandırılmıştır.)
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin özel bütçesi hazırlanıncaya kadar giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde yeterli ödenek sağlanması için Başbakanlık bütçesine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Geçici Madde 2 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 6 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 8 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 9 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 10 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 11 - KHK 530(1994) (Ek : 30/5/1994 - KHK -530/9md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
 
Yürürlük:
Madde 17 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 18 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 89 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Madde başlığı, 1/5/1985 tarih ve 3188 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenmiştir.
6380
6381-(6382-1)
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI (Teşkilat Şeması)
(Değişik : 30/5/1994 - KHK - 530/Geçici 2 md.; İptal : Ana. Mah'nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)
29/2/1984 TARİHLİ VE 2983 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1) 9/4/1990 tarihli ve414sayılı KHK'nin geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 - KHK 414(1990)
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait bütün personel Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiştir.Ayrıca Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personelin, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri, ilgili bakan tarafından onanacak bir protokolla tespit olunur.

Kamu Ortaklığı İdaresinin 1990 Mali Yılı harcamaları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi bütçesinden karşılanır.
Geçici Madde 2 - KHK 414(1990)
Kadroları ekli listede yeralan personelden kadro unvan ve dereceleri değişenlerin eski kadrolarına eit aylık,ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 3 - KHK 414(1990)
2983 sayılı kanun ile diğer mevzuatta yeralan "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi","Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ibareleri, sırasıyla "Kamu Ortaklığı İdaresi"," Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Kamu ortaklığı İdaresi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer mevzuatta Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine yapılmış olan atıflar,hizmetin özelliğine göre Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin düzenlemelerin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
6382-2
6383
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2983 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE   

  Değiştiren

  Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  2983 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  3188

  8/5/1985

  3291

  3/6/1986

  KHK/304

  31/12/1987

  KHK/310

  5/2/1988

  KHK/414

  9/4/1990

  3701

  22/3/1991

  KHK/473

  6/12/1992

  KHK/530

  6/6/1994

  KHK/546

  7/7/1994

  4046

  27/11/1994

  4568

  1/1/2001

  KHK/700

  12

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  
  
  2983 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2983 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (14)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (12)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul