Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Adalet Bakanlığı)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1519
İSKELELERİN NE SURETLE İDARE EDİLECEĞİNE DAİR KANUN

Madde 1 -
Vilayet hususi idareler ile belediyelerin ve köylerin elinde bulunan iskele ve rıhtım ve umumi seyrüsefere yarıyan kanal ve kayık ve sallardan kanunlara müsteniden alınmakta olan müruriye resim ve ücretlerine dair tarifeler, İktisad Vekaletince tetkik ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik edildikten sonra tatbik olunur.
İcra, Vekilleri Heyeti bu tarifeler üzerinde lüzum gördüğü şekilde tadiller yapmak ve iktisadi icablara müsteniden bazı limanlarda bazı eşyayı bu resimden muaf tutmak salahiyetini haizdir.
Madde 2 -
Vilayet hususi idareler ile belediyelerin ve köylerin elinde bulunan iskelelerle rıhtım ve kanallardan ve kayıklar ve sallar ile geçecek olan yolculardan ve cinslerine göre eşyalardan her mali sene alınacak ücretlere aid tarifeler, bu idareler bütçelerinin tanzimi sırasında tertib edilir ve İktısad Vekaletine gönderilir.
Bu tarifeler, birinci madde hükümleri dairesinde tasdik ve bütçe yapmak üzere toplanan meclislerin içtimaından evvel mahallerine iade olunur.
Madde 3 -
Vilayet hususi idareler ile belediyelerin elinde bulunan ve mahalli mahiyeti haiz olmayıp iktısadi veya askeri ehemmiyeti olan iskele ve rıhtımlar ile umumi seyrüsefere yarıyan kanallardan lüzum görülenleri, birden veya kısım kısım tedricen bu idarelerden alıp ayrı bir teşekküle idare ettirmeğe Hükümet mezundur.
Birinci derece iskelelerden madud olup büyük liman yapılması derpiş edilen yerlerdeki tesisatın tevsii veya son şekil yükleme ve boşaltma vasıtaları ile teçhiz edilmesi için Hükümet
tarafından verilecek planları tatbik edebilecek vaziyette olan vilayet hususi idareler ile belediyelerin elindeki iskele ve rıhtım ve umumi seyrüsefere yarıyan kanalların, bu teşekkül tarafından idare edilmesi tecil olunur.
Madde 4 -
Yukarıki maddede yazılı iskele ve rıhtım ve kanalları bir elden idare ve bunları ihtiyaca göre inşa ve ıslah etmek vazifesini yapmak üzere 2248 numaralı kanunun esasları dairesinde bir idare tesisine veya bu vazifeleri İktisad Vekaletinin deniz teşekküllerinden birine yaptırmağa Hükümet salahiyetlidir.
Madde 5 -
Ayrı bir teşekkülün idaresine alınmış olan iskele, rıhtım ve kanalların her seneki gayrı safi varidatının yüzde otuzu, bunların alındığı vilayet hususi idareler ile belediyelere tediye olunur.
1520-1526
Bu tesisatı karşılık göstererek taahhüd altına girmiş bulunan hususi idarelerle belediyelerin hisseleri, bu vecibeleri ödeninciye kadar yüzde elli nisbetinde tesbit ve tediye edilir.
Varidatın mütebakisi memlekette umuma mahsus iskele ve rıhtım ve kanallar inşa, tamir ve idaresi işlerine sarfedilir.
Madde 6 -
Üçüncü madde mucibince; ayrı bir teşekkül tesis edildikten sonra idaresi bu teessüse geçecek olan iskele ve rıhtımların ve umumi seyrüsefere yarıyan kanalların tamiri ve ıslahı ve bu yerlerde yenilerinin yapılması bu teşekküle aiddir.
Madde 7 -
Vilayet hususi idareler ile belediyelerin ellerinde bulunan iskele ve rıhtım ve kanalları karşılık göstererek yeni vecibeler almaları İktısad Vekaletinin muvafakatına bağlıdır.
Madde 8 -
İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun ve belediye kanunlarının bu kanun icablarile taaruz eden hükümleri tatbik edilmez.
Madde 9 -
Bu kanun 1/1/1937 tarihinden muteberdir.
Madde 10 -
Bu kanun hükümlerinin icrasına, İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul