Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1527
KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Ertik okullarına atanacak öğretmenlerin aşağıda yazılı şartları taşımaları lazımdır:

A) Orta tecim okullarile tecim liselerinde ertik dersleri öğretmenliğine atanmak için, yüksek derecede bir tecim okulu diplomasını almış olmak;

B) Kız enstitülerinde ertik dersleri öğretmeni olmak için, bu ertik derslerinin uzmanlarını yetiştiren yüksek bir okuldan veya kız ertik öğretmen okulu ihtisas sınıfından veya yabancı memleketlerde bu derecede veya daha üstün sayılan bir derecede öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak;

C) Kız enstitülerinde atölye öğretmenliklerine atanmak için, kız ertik öğretmen okulu ihtısas sınıfında veya yabancı memleketlerde bu derecede veya daha üstün sayılan bir dereceden öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak;

D) Erkek sanat okullarında ertik dersleri öğretmeni olmak için, yüksek derecede bir teknik okulundan veya teknikumdan veya o derecedeki bir okuldan diploma almış olmak;

E) Erkek sanat okullarında atölye öğretmenliğine atanmak için, bir erkek sanat okulunu bitirdikten sonra bir teknikum veya bu derecede sayılan bir ertik okulundan veya erkek ertik öğretmen okulundan diploma almış olmak;

F) Yapı ustası veya terzilik ve kürkçülük okullarında veya bu gibi ertik okullarında ertik veya atölye öğretmenliklerine atanmak için, yapı ustası veya terzilik ve kürkçülük okullarından veya bu gibi okullarda gösterilen derslerin uzmanlarını yetiştiren bir okuldan diploma almış olmak.
Madde 2 - 5434(1950)
Birinci maddedeki şartları haiz olanlar iki yıl için stajiyer olarak alınır. İşbu staj müddeti içinde vekaletçe tesbit edilecek usuller dairesinde ehliyeti görülenler asaleten atanır ve stajiyerlikte geçen zaman kıdem ve tekaüdlüğünde fiili hizmetten sayılır. Ehliyet göstermiyenlerin vazifelerine nihayet verilir.(1)
Madde 3 -
Ertik okullarında genel kültür dersleri öğretmenliklerine atanmak için orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşımak lazımdır.
Madde 4 -
Ertik okulları öğretmenlerinin, öğrenim derecelerine göre, girecekleri aylık dereceleri, maaşların Tevhid ve Teadülüne dair olan1452sayılı kanunla eklemelerine ve sözü geçen kanunu değiştiren başka kanunların ilgili hühümlerine göre tesbit olunur.
(1) 8/6/1949 tarihli ve5434sayılı Kanunun 135/28. md. gereğince bu maddenin emekliye ayırma ile ilgili hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
1528
Madde 5 -
Ders saatlerinin azlığından dolayı tek başına ve aylıklı bir öğretmen kullanılmasına lüzum görülmiyen öğretmenliklere, başlangıç aylığının tutarını geçmemek şartile, ücretle de öğretmen atanabilir.
Madde 6 - 439(1964) (Mülga : 5/3/1964 -439/15md.)
 
Madde 7 - 439(1964), 6836(1956) (Mülga : 5/3/1964 -439/15md.)
 
Madde 8 - 439(1964), 6836(1956) (Mülga : 5/3/1964 -439/15md.)
 
Madde 9 -
Bu kanunda yazılı şartları taşıyıp da ertik okullarında ücretle çalışan öğretmenlerin geçecekleri aylık dereceleri, öğrenim durumlarına ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine göre ertik okulları öğretmenliğine ilk girişlerinde alacakları dereceden başlıyarak geçen kıdem müddetlerine göre tayin olunur.
Madde 10 -
Bu kanunda yazılı şartları taşımadıkları halde, bundan önce ertik okullarına öğretmen olarak ücretle atanmış olan ertik dersleri öğretmenlerile atölye öğretmenleri, en az orta okul derecesinde öğrenim görmüş olmaları ve Kültür Bakanlığınca açılacak ertik okulları öğretmenliği sınavlarını kazanmaları şartile birinci maddeye göre aylıklı öğretmenliğe atanırlar.
Madde 11 -
Ertik dersleri ile atölye öğretmenlikleri için bu Kanunun birinci maddesinde yazılı şartları taşıyan öğretmenler bulunmazsa, Kültür Bakanlığı işbu ertik ve atölye öğretmenliklerine kadrodaki ücretlerle öğretmen atayabilir. Şukadar ki bu gibiler sonradan aylıklı bir vazifeye geçmek isterlerse ertik ve atölye öğretmeni olarak aldıkları ücretler kendileri için edinilmiş bir hak teşkil etmez.
Madde 12 -
   1452sayılı kanuna bağlı bulunan 2 sayılı çizelgenin Kültür Bakanlığı sanat okulları kadroları kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı A cetveli konmuştur.(1)
Madde 13 -
Orta öğretim okullarile ertik okulları öğretmenlerinin terfi muameleleri her yıl Ağustos 15 e kadar bitirilir ve her öğretmenin girdiği derecenin kıdemi Ağustosun 30 uncu Zafer Bayramı gününden başlar.

Her yıl terfi eden öğretmenlerin yıl, ay ve gün hesabile kıdem cetvelleri Resmi Gazete ile ilan olunur.
Madde 14 -
1702 sayılı kanunun 6 ncı maddesi lağvedilmiştir
Madde 15 -
439, 789, 1702, 1880 ve 2517 sayılı kanunların ve1452sayılı kanunla bunun ekleme ve değişkelerinin bu Kanuna aykırı olmıyan hükümleri ertik okulları öğretmenleri hakkında da tatbik olunur.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (3007sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
12 nci maddeye bağlı (A) işaretli cetvelde yazılı memuriyetlerden (B) işaretli cetvelde derece ve adedleri gösterilenler 1936 Mali Yılı Umumi Muvazene Kanununun 11 inci maddesine bağlı (L) cetveline eklenmiştir. (1)
Madde 16 -
Bu kanunun hükmü 1 Ağustos 1936 tarihinden başlar.
Madde 17 -
Bu kanunun hükümlerini Finans ve Kültür Bakanları yürütür.
(1) Bu kanuna bağlı kadro cetvelleri 30/6/1939 tarih ve3656 sayılı Kanunun 25inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
1529-1545
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3007 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                   Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                         

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  1702 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (Bütün ek ve değişiklikleriyle) 3007 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi. 3007 Sayılı Kanunun 6836 Sayılı Kanunla değişik 7 ve 8 inci maddeleri. 4274 Sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 6234 Sayıl ı Kanunla  değişik birinci  fıkrası. 3829 Sayılı

  Kanunun 14 üncü maddesi. 7143 Sayılı Kanun                           5/3/1964           439               15

   

   

   

  1546

   

  3007 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

      3656                                                            –                                                                 8/7/1939

      5434                                                            –                                                                 1/1/1950

      6836                                                            –                                                               10/9/1956

        439              Ders sayıları ile  ilgili hükümleri                                                             12/3/1964

                            Akşam Okulları ile ilgili hükümleri                                                           1/4/1964

                            Diğer ücretlerle ilgili hükümleri                                                                 1/3/1964

   

  
  
  3007 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3007 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul