En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 09.12.2010 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6429
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDAKANUN (1)

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRiNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için Başbakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan,bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtası ile kullanabilir.(2)
Görev
Madde 2 -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak.

b) Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, bu konudaki her türlü koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak.

c) Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan fotoğraf alımı, havai nirengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamak.

d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, koordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek, çalışanların niteliklerini belirlemek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları planlamak ve satın alınmasını sağlamak.
1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve230 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz.: 5. Tertip Düstur, Cilt: 23, Sahife: 734). 2) Bu Genel Müdürlük, 27/11/2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının 26/11/2002 tarihli ve D-1-2002-792 sayılı Onayı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır.
6430
Teşkilat
Madde 3 -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana gelir. (1)
İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 4 -
Genel Müdürlük merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
Madde 5 -
Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiridir ve Genel Müdürlük Hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve genel müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 6 -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Madde 7 -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır:

a) Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı.

b) Fen Dairesi Başkanlığı.

c) Tapu Dairesi Başkanlığı.

d) Kadastro Dairesi Başkanlığı.

e) Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı.

f) Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı.

g) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı.
Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı
Madde 8 -
Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzelkişilerden gelen tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili her türlü hukuki konuları incelemek ve sonucunu ilgililere bildirmek.

b) Tapu ve kadastro bölge ve tapu sicil müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.
(1) Bu maddede yer alan "Taşra Teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı Tapu Kadastro Meslek Liselerinden" ibaresi, 26/1/2006 tarihli ve5450 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle "Taşra Teşkilatından" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6431
c) Tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlükleri ile şefliklerinin denetimi sonunda hazırlanan teftiş ve soruşturma raporlarının gereğini tespit etmek ve bunların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.

d) Taşınmaz mallarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak.

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Fen Dairesi Başkanlığı
Madde 9 -
Fen Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tapu ve Kadastro Bölge müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair verilen kararlara karşı yapılan itirazları fenni yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.

b) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine gerek olup, olmadığını fenni yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.

c) Fen işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve teknik şartname tasarı taslakları hakkında teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak.

d) Kadastro ve tapulama paftaları ile fenni belgelerinin merkez ve taşrada arşivlenmesini düzenlemek ve paftalar üzerinde değişiklikleri takip etmek, istek halinde kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililere kopyalarını vermek.

e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzelkişilerden gelen harita, kadastro ve yenileme işlemleri ile ilgili her türlü fenni konuları incelemek ve sonucunu ilgililere bildirmek.

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Tapu Dairesi Başkanlığı
Madde 10 -
Tapu Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım ve ikmal planlamasını yapmak.

b) Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yeniden düzenlenmelerini planlamak.

c) Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek.

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Kadastro Dairesi Başkanlığı
Madde 11 -
Kadastro Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Taşınmaz malların kadastrosunu ve tapulamasını yapmak ve modern tapu sicillerini düzenlemek, bu amaçla kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak iş planlamasını yapmak, kadastro çalışmalarını yönlendirmek ve yönetmek, her türlü istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

b) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak özel kadastro çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

c) Kadastro ve Tapulama Müdürlükleri ve şefliklerini yönetmek ve bunların personel, yerleşim, donatım ve ikmal planlamasını yapmak.

d) Teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesinin yıllık çalışma programlarını yapmak, yapılan işleri takip ederek gerekli tedbirleri almak.
6432
e) İmar, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaştırması ve diğer sebeplerle meydana gelen zemin düzenlemeleri ve değişikliklerin tescili ile ilgili fenni işlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak.

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı
Madde 12 -
Fotogramatri ve Geodezi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kalkınma planı ve yıllık programlar çercevesinde harita yapımı ile gerekli personel, ödenek, araç ve gereçleri planlamak, ekipleri sevk ve idare etmek, çalışmaları takip ve değerlendirmek.

b) Harita çalışmalarında, uçuş, fotoğraf alımı, kıymetlendirme ve çalışma programları yapmak.

c) Havadan fotoğraf alımı, foto - laboratuvar ve kıymetlendirme işlerini yürütmek.

d) Programlanan iş bölgelerinde havai nirengi yapmak.

e) Her türlü geodezik ve fotogrametrik aletlerin bakım ve onarımlarını yapmak.

f) Fotogrametrik harita yapımı ile ilgili dökümanları arşivlemek.

g) Harita ve kadastro çalışmalarında nirengi hizmetleri yönünden ilgili kuruluşlarla müşterek planlama ve çalışma programları yapmak.

h) Harita yapımı programlanan yerlerde ülke nirengi şebekesini sıklaştırmak, gereken yerlerde mahalli nirengi şebekelerini kurmak.

ı) Ülke nirengisi ve mahalli nirengiler ile ilgili her türlü bilgi ve değerleri arşivlemek.

i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı
Madde 13 -
Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri ile ilgili merkezi ve taşra arşivleme hizmetlerini düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek.

b) Tarihi değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanların ilmi çalışmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, sonuçlarını değerlendirmek.

c) Modern arşivleme usul ve metodları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarını sağlamak.

d) Tapu ve kadastro birimlerinin mahkemelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilgililerin isteği üzerine tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak ve vermek.

e) Eski yazılı tapu kayıtlarını gerektiğinde yeni yazıya çevirmek, hizmetlerini planlamak ve uygulamayı sağlamak.

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 14 -
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olupta, hariçte oturanların Türkiye'deki taşınmaz malları ile ilgili her çeşit tapu ve kadastro işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve arşivlemek.
6433
b) İlgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin yurt dışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak.

c) Bakanlık ve kuruluşlararası toplantılar ile ilgili olarak devletlerarası emlak müzakereleri için görev alanındaki belgeleri toplamak ve ilgililere iletmek.

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri
Madde 15 - 5436(2006)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı.
      
b) Hukuk Müşavirliği.

c) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 16 -
Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ile müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir.
Hukuk Müşavirliği
Madde 17 -
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek.

d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.

e) Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik yönden hazırlanan veya diğer kuruluşlardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.
6434
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 18 - 5436(2006) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 19 -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı.

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı.

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

d) (Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.) (1)
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 20 -
Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.

b) Genel Müdürlük personelinin, tayin, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemlerini yapmak.

c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
(1) Bu bentte yer alan “Savunma Uzmanlığı”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
6435
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 21 -
Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek.

b) Genel Müdürlük merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı :
Madde 22 -
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek.

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

d) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak.

f) Genel Müdürlüğün basım işlerini yürütmek.

g) Genel Müdürlüğün tahakkuk işlerini yürütmek.

h) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel Müdür veya Genel Müdür yardımcılarına sunmak.

ı) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek.

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak.

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerini düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak.

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

l) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

m) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek.

n) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Savunma Uzmanlığı
Madde 23 - (Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.) (1)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı
Taşra Teşkilatı
Madde 24 -
Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumluluğu
Madde 25 -
Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur.
(1) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
6436
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 26 -
Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faaliyetlerinde Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 27 -
Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi
Madde 28 -
Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki devri
Madde 29 -
Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
Madde 30 -
25 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Genel Müdür enaz dört yıllık yüksek tahsil görmüş olanlar arasından tayin olunur.
Kadrolar
Madde 31 -
Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 32 -
5 Haziran 1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 2 Temmuz 1932 tarih ve 2015 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanun ile bunların ek ve değişikliklerine dair kanunlar ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Sözleşmeli Personel
Ek Madde 1 - KHK 417(1990) (Ek : 8/4/1990 - KHK -417/2 md.)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri ve daire başkanı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
Tapu ve kadastro denetmeni
Ek Madde 2 - 4576(2000) (Ek : 7/6/2000 -4576/4 md.)
Tapu ve kadastro bölge müdürlüklerine bağlı tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde denetim, inceleme ve soruşturma yapmak üzere, tapu ve kadastro denetmenleri istihdam olunur.

Bunlar; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, harita-kadastro, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren fakülteler ile en az dört yıllık eğitim veren dengi yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirenler arasından yapılacak sınav sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar, Genel Müdürlükçe açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla, denetmen kadrolarına atanırlar. Denetmenlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
6437
Ek Madde 3 - (Ek : 28/9/2000 - KHK -623/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/10/2000 tarihli ve E.: 2000/68, K.: 2000/41 sayılı kararı ile.)
 
Geçici Madde 1 -
Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatının üniteleri tarafından yürütülmeye devam olunur.

Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
Geçici Madde 5 -
a) 15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 28/6/1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu, "Kadastro Kanunu" olarak düzenlenip yürürlüğe girinceye kadar, kadastro ve tapulama müdürlüklerinin görev ve yetkileri, kadastro müdürlüğü veya şefliklerince yerine getirilir ve sözü edilen kanunların uygulanmasına devam edilir.

Bu işlerde çalışan memurlara hizmet gereği olarak anılan kanunlardaki unvan, görev ve yetkiler verilebilir.

b) Özel Kanunlarıyla tapu fen memurluklarına verilen görevler, kadastro müdürlük ve şeflikleri teknik görevlilerince yerine getirilir.

c) Tapu sicil muhafızlıklarına veya tapu memurlarına kanun, tüzük ve yönetmeliklerle her türlü akit ve tescile ait verilen görev, yetki ve sorumluluklar bu Kanun ile kabul edilen tapu sicil müdürleri tarafından yürütülür.
Yürürlük
Madde 33 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/9/1984 TARİH VE 3045 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
I) 7/6/2000 tarih ve4576 sayılı Kanunun hükümleri
Geçici Madde 1 - 4924(2003), 4576(2000) (Mülga: 10/7/2003-4924/14 md.)
 
Geçici Madde 3 - 4576(2000)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Bölge Kontrolörü kadrosuna atanmış ve halen bu kadroda görev yapmakta olanlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın “Tapu ve Kadastro Denetmeni” kadrolarına atanmış sayılırlar.
II) 28/9/2000 tarih ve623 sayılı KHK.nin Geçici Maddesi
Geçici Madde 1 - KHK 623(2000) (İptal: Ana. Mah.’nin 30/10/2000 tarihli ve E.: 2000/68, K.: 2000/41 sayılı kararı ile.)
 
6438

(1) 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar,5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. (2) Bu sırada yer alan “Savunma Uzmanlığı”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
6438-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3045 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _________ _________________________________________________________ ___________

  KHK-417                                                        —                                                             11/4/1990

       4576                                                           —                                                             13/6/2000

  KHK/623                                                        —                                                             29/9/2000

       4924                                                           —                                                             24/7/2003

       5436                                                     15 ve 18                                                        24/12/2005

       5450                                                           3                                                                 3/2/2006

       5902                                                           -                                                                 17/06/2009

   

   

   

   

   

  6438-2

   

  
  
  3045 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3045 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul