(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6439
BAKAN YARDIMCILARININ MALİ HAKLARI VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)(2)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam
Amaç:
Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Kapsam:
Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
İKİNCİ KISIM
Teşkilat Yapısı, Kuruluş, Esas ve Usuller, Görevler
BİRİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı
Bakanlıkların kurulması:
Madde 3 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Başbakan Yardımcıları (3)
Bakanlıkların temel kuruluşları:
Madde 5 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1983 tarih ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 8/6/1984 tarih ve 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sırasiyle, 14/12/1983 ve 18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (2) Bu Kanunun Adı “ Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 41 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı, “Başbakan Yardımcıları ve Devlet Bakanları” iken, 3/6/2011 tarih ve 643 sayılı KHK’nın 1 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6440
Bakanlık merkez teşkilatı:
Madde 6 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri:
Madde 7 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlık taşra teşkilatı:
Madde 8 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlık yurt dışı teşkilatı:
Madde 9 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlık bağlı kuruluşları:
Madde 10 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 643(2011), 3313(1986)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlık ilgili kuruluşları:
Madde 11 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri:
Madde 12 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5436(2006)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki yardımcı birimler:
Madde 13 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5902(2009)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
İlgili kuruluşların danışma, denetim ve yardımcı birimleri:
Madde 14 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları:
Madde 15 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilatlanma Esas ve Usulleri
Bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller:
Taşra teşkilatına ilişkin esaslar:
Madde 17 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Yurt dışı teşkilatına ilişkin esaslar:
Madde 18 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
İlgili kuruluşlara ilişkin esaslar:
Madde 19 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 4947(2003), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
6441
Bağlılık, ilgililik ve ilişkililik değişikliği(1)
Madde 19/A - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 649(2011), KHK 643(2011)(Ek : 3/6/2011 – KHK-643/2 md.; Değişik: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil), Cumhurbaşkanınca, Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıklarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluşların özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakanlığa ya da bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen bakanlık veya bakan tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Bakan, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir.
Kurulma işlemlerinin tamamlanması:
Madde 20 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakanlık Makamının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları:
Madde 21 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakan Yardımcıları
Madde 21/A - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 643(2011)(Ek : 3/6/2011 – KHK/643-3 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)

Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenir.
Müsteşarın görev ve sorumlulukları:
Madde 22 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimlerinin Görevleri
Teftiş Kurulu Başkanlığı:
Madde 23 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:
Madde 24 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5436(2006) (Mülga : 22/12/2005-5436/17md.)
 
Hukuk Müşavirliği:
Madde 25 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:
Madde 26 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlık Müşavirleri:
Madde 27 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “Bağlılık değişikliği” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 41 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6442-6450
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Özel Kalem Müdürlüğü:
Madde 28 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:
Madde 29 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Personel Dairesi Başkanlığı:
Madde 30 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Eğitim Dairesi Başkanlığı:
Madde 31 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
6448
Savunma Sekreterliği:
Madde 32 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5902(2009) (Mülga: 29/5/2009-5902/25md.)
 
Bağlı ve ilgili kuruluş birimleri:
Madde 33 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları:
Madde 34 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlıkların görev, yetki ve sorumluluğu:
Madde 35 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu:
Madde 36 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlıkların düzenleme görev ve yetkisi:
Madde 37 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Yetki devri:
Madde 38 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Sürekli kurullar:
Madde 39 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Döner sermaye işletmeleri:
Madde 40 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar:
Madde 41 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 3313(1986)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Kadrolar:
Madde 42 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
6451
Atama:
Madde 43 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Kamu kurum ve kuruluşları personelinin bakanlıklarda görevlendirilmesi:
Madde 44 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 45 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 643(2011)(Ek : 3/6/2011 – KHK-643/5 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Geçici Madde 3 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Geçici Madde 4 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Geçici Madde 5 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Geçici Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 644(2011), KHK 643(2011)(Ek : 3/6/2011 – KHK-643/6 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)
 
Yürürlük:
Madde 46 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 47 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
CETVEL (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/41 md.)

6452-6454
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3046 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3046 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  3313

  16/10/1986

  3407

  19/2/1988

  4060 

  25/12/1994

  4391

  25/6/1999

  KHK/618

  ––

  4/10/2000

  4947

  24/7/2003

  5436

  12, 16 ve 24

  24/12/2005

  5902

  13, 32

  17/6/2009

  KHK/643 

  4, 10, 19/A, 21/A, Ek Madde 1, Geçici Madde 6 ve Ek Cetvel 

  8/6/2011

  KHK/644

  Ek Cetvel, Geçici Madde 6

  4/7/2011

  KHK/649    

  19/A

  17/8/2011

  KHK/655

  Ek Cetvel

  1/11/2011

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 19, 19/A, 20, 21, 21/A, 22 ila 45, Ek Madde 1, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 6, Ek cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)


   

   

  
  
  3046 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3046 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Anayasa Komisyonu Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (13)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (10)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (69)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul