En son güncellemeler 30 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6459
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

I. KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç:
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen görevleri yerine getirmek için Başbakanlık Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.
Görev:
Madde 2 - 5902(2009), 5508(2006), KHK 583(1999), KHK 406(1990)
Başbakanlığın görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak,

b) Devlet Teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, Hükümet Programı ve kalkınma planları ile yıllık programların uygulanmasını takip etmek,

c) Kanun, kanun hükmünde kararname tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Organı ile olan münasebetleri yürütmek,

d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak,

e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet Teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

f) Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uygulanmasını takip etmek, gerektiğinde teftiş ve denetim yapmak,

g) Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihi, hukuki, idari, ekonomik, ilmi doküman ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, film, mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak, bunların tahribini önleyecek arşiv laboratuvarı kurmak, milletlerarası arşivcilik ile ilgili hareketleri takip etmek, önemli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak,
(1) Bu kanunun evveliyatını teşkil eden, 8/6/1984 tarih ve203 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz.: Düstur. Tertip: 5, Cilt: 23, Sayfa: 582).
6460
h) (Mülga : 16/1/1990 - KHK -406/7 md.)

ı) (Ek : 15/11/1999 - KHK -583/1 md. ; Mülga : 29/5/2009 –5902 /25 md.)

i) (Ek: 24/5/2006-5508/1 md.) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
II. KISIM
Başbakanlık Teşkilatı
Teşkilat:
Madde 3 -
Başbakanlık Teşkilatı; merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

Merkez teşkilatının anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri ekli cetvelde gösterilmiştir.
Başbakan:
Madde 4 -
Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının en üst amiridir.

Başbakan;

a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve güvenini sağlayıcı önlemleri almak, genel ahlakı ve kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak, Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksatlarla bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini temin eder.

b) Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici önlemleri alır.

c) Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.
Müsteşar:
Madde 5 - KHK 644(2011) (Değişik birinci fıkra: 29/6/2011-KHK-644/37 md.)
En yüksek Devlet memuru olan Müsteşar, Başbakanlık Teşkilatının Başbakandan sonra üst amiridir.

Başbakanlık Müsteşarının görevleri şunlardır:

a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğini temin etmek,

b) Devlet idaresinde etkinliğin sağlanmasını, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesini temin etmek üzere sistem ve prensipleri geliştirmek,

c) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde Başbakana karşı sorumludur.
Müsteşar yardımcıları:
Madde 6 -
Başbakanlıkta, Müsteşera yardımcı olmak üzere beş müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

Müsteşar yardımcıları, Müsteşar tarafından verilen görevleri yerine getirirler.
6461
Anahizmet birimleri:(1)
Madde 7 - 6332(2012), KHK 661(2011), 5902(2009), 5508(2006), 4643(2001), KHK 626(2000), KHK 583(1999), KHK 406(1990), 3348(1987)
Başbakanlık Teşkilatının anahizmet birimleri şunlardır:

a) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü,

b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü,

c) Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü,

d) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,

e) (Ek : 18/5/2000 - KHK -600/1 md. ; Mülga : 29/5/2009 –5902 /25 md.)

f) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,(2)

g) Dış İlişkiler Başkanlığı,

h) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/26 md.) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı,

i) (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/26 md.) 

j) İdareyi Geliştirme Başkanlığı,

k) (Mülga : 9/4/1987 -3348/39 md .; Yeniden düzenleme : 16/1/1990-KHK -406/3 md.) Bilgi İşlem Başkanlığı,

l) (Mülga : 16/1/1990 - KHK -406/7 md.)

m) (Mülga : 18/5/2000 - KHK -600/1 md. ; Ek : 20/9/2000 - KHK-626/1 md.; Aynen kabul : 12/4/2001 -4643/1 md.; Mülga: 21/6/2012-6332/22 md.)
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü:
Madde 8 - KHK 475(1992)
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek; Bakanlar Kurulunda görüşülecek duruma getirmek,

b) Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya kadar takip etmek,

c) Kanun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün belirlenmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını sağlamak,

d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını takip etmek, milletvekillerince Başbakana yöneltilen yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgili bakanlık ve birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,

e) Başbakanlığın görev alanına giren kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik esasları ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğinde ilgili birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak,

f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, (Ek : 27/12/1991 - KHK -475/1 md.) mevzuat hazırlama ve esasları ile ilgili ilkeleri belirlemek,

g) Makamca, verilen benzeri görevleri yapmak.
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü:
Madde 9 -
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensipleri tespit etmek, direktifler vermek, önlemler almak ve koordinasyonu sağlamak,

b) Hükümetlerin kurulmasına, bakanların birbirlerine vekalet etmelerine ve bakanların görevinden alınmasına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak, Cumhurbaşkanın onayına sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve onaydan sonra yayımlanmasını sağlamak,
(1) Bu maddeye eklenen (e) bendinden sonra gelen bentler, 18/5/2000 tarih ve600 sayılı KHK ile metne işlendiği şekilde teselsül ettirilmiştir. (2) 24/5/2006 tarihli ve5508 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, "Güvenlik İşleri Başkanlığı" ibaresi "Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6462
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelere ait işlemleri yapmak,

d) İlgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilmelerine dair işlemleri yapmak,

e) Müşterek kararı gerektiren atamaların mevzuata uygunluğunu incelemek, kararları hazırlamak, onaya sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve yayımlanmasını sağlamak,

f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak,

g) Başbakanlık Merkez Teşkilatının personel politikasını tespit etmek, personelin tayin, nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve personelin yetiştirilmesini sağlamak,

h) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü:
Madde 10 - KHK 475(1992)
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Mülga : 27/12/1991 - KHK -475/11 md.)

b) Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarını tespit etmek,

c) Mer'i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak,

d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek,

e) Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri hazırlamak,

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü:
Madde 11 -
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,

b) Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve saklamak,

c) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tespit etmek, toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların tamir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve tercüme etmek, uygun görülenleri yayınlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve bununla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu alandaki eserleri tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve değerli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak,

e) Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden koleksiyonlar yapmak, gerektiğinde arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak,

f) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuvarı kurmak,

g) Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,

h) Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek,

i) Her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif ederek muhafaza etmek,

j) Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek,

k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü:
Madde 11/A - 5902(2009), KHK 600(2000) (Ek : 18/5/2000 - KHK -600/2 md . ; Mülga : 29/5/2009 –5902 /25 md.)
 
6463
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü:(1)(2)
Madde 12 - 6519(2014), 5952(2010), 5508(2006) (Değişik: 24/5/2006-5508/3 md.)
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başbakanlığın, iç güvenlik, dış güvenlik (…) (3) konusunda görevli kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, gerektiğinde bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. (3)

b) İç güvenlik ve dış güvenliği ilgilendiren konularda inceleme, araştırma ve toplantılar yapmak, yaptırmak, bunları değerlendirmek ve tekliflerde bulunmak. (3)

c) Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak.

d)(Ek: 11/2/2014-6519/44 md.)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu nun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Başbakanlıkça tahsis edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları belirlemek, gerektiğinde bu amaçla taşınmaz kiralanması ve edinimine ilişkin işlemleri yürütmek ve bu işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek.

e) Görevleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak.

f) Görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurulların sekreterlik hizmetlerini yürütmek.

g) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Dış İlişkiler Başkanlığı:
Madde 13 -
Dış İlişkiler Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı:(4)
Madde 14 - KHK 661(2011) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/27 md.)
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili özel kuruluşlar arasında ekonomik ve mali işler ile ilgili alanlarda koordinasyonu sağlamak,
(1) Bu madde başlığı "Güvenlik İşleri Başkanlığı:" iken, 24/5/2006 tarihli ve5508 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 11/2/2014 tarihli ve6519 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (3) 17/2/2010 tarihli ve5952 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu maddenin (a) bendinde yer alan "ve terörle mücadele" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendinde yer alan”, dış güvenlik ve terörle mücadeleyi" ibaresi "ve dış güvenliği" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) Bu madde başlığı “Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı” iken, 24/10/2011 tarirhli ve 661 sayılı KHK’nın 27 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6464
b) Ekonomik ve mali konulardaki gelişmeler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

c) Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor, gençlik, turizm, basın, radyo-televizyon, tanıtma alanlarındaki gelişmeler, bu alanlardaki dış ilişkiler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak ve kamu kuruluşları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,

d) Sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, mahalli idare hizmetleri alanlarındaki gelişmeler ve karşılaşılan problemler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek, teklifler hazırlamak, kamu kuruluşları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,

e) Yurtdışı işçi sorunları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli temas halinde bulunmak, gelişmeleri takip etmek, problemleri tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak,

f) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

g) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı:
Madde 15 - KHK 661(2011) (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/42 md.)
 
İdareyi Geliştirme Başkanlığı:
Madde 16 -
İdareyi Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

b) Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

c) İdari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak,

d) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
6464-1
Bilgi İşlem Başkanlığı:
Madde 17 - KHK 406(1990), 3348(1987) (Mülga : 9/4/1987 -3348/39 md .; Yeniden düzenleme : 16/1/1990 - KHK-406/4 md.)
Bilgi İşlem Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek,

b) Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin iş akışlarını izleyerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düzeni önermek ve buna yönelik yazılımları üretmek,

c) Başbakanlık Merkez Teşkilatından, kamu kurum ve kuruluşlarından, ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan kamu yönetimine ilişkin bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak, değerlendirmek ve makama hızlı, etkin ve özet bilgi akışını temin etmek,

d) Bilgi derleme ve bunların bilgi işlem sistemlerinde değerlendirilmesi konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Otomasyon sistemlerinin işletimini sağlamak,

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
İnsan Hakları Başkanlığı
Madde 17/A - 6332(2012), 4643(2001), KHK 626(2000), KHK 600(2000), KHK 583(1999) (Mülga : 19/5/2000 - KHK/ 600 - 2 md. ; Yeniden düzenleme: 20/9/2000 -KHK-626/2 md. ; Değiştirerek kabul : 12/4/2001 -4643/2 md.; Mülga: 21/6/2012-6332/22 md.)
 
Devlet Durum Merkezi Başkanlığı:
Madde 18 - KHK 406(1990) (Mülga : 16/1/1990 - KHK -406/7 md.)
 
6464-2
Danışma ve denetim birimleri: (1)
Madde 19 - KHK 659(2011), KHK 661(2011)
Başbakanlık Merkez Teşkilatının danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/28 md.) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

c) Başbakan müşavirleri,

d) Hukuk Hizmetleri Başkanlığı(2),

e) Başbakanlık müşavirleri,

f) Basın Müşavirliği.
Teftiş Kurulu Başkanlığı:
Madde 20 - KHK 661(2011), An. M. K. 2011/89(2011), KHK 281(1987) (Değişik : 18/5/1987 - KHK -281/12 md.)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Başbakan'ın veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Başbakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tesbit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya yaptırmak,

2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyedeki (…)(3) işveren teşekküllerinde teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerektiğinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak,

3. Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuruluşları da mali yönden teftiş ve denetlemek,

c) Başbakanlık merkez teşkilatında araştırma, inceleme ve soruşturma ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında hertürlü inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma yapmak.

d) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/29 md.) Avrupa Birliğinden sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak veya yaptırmak, bu konulara ilişkin inceleme ve soruşturmalarda uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
(1) 24/10/2011 tarihli ve661 sayılı KHK’nın 28 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere (b) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) 26/9/2011 tarihli ve659 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle bu bentte yer alan “Hukuk Müşavirliği” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Anayasa Mahkemesi’nin 2/6/2011 tarihli ve E.: 2009/50, K.: 2011/89 sayılı Kararı ile bu alt bentte yer alan “işçi ve” ibaresi iptal edilmiştir.
6464-3
(Değişik ikinci fıkra: 24/10/2011-KHK-661/29 md.) Başbakanlık Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, Müfettiş Yardımcılarının seçilmesi, yetiştirilmesi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı:
Madde 20/A - KHK 661(2011) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/30 md.)
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Başbakan Müşaviri:
Madde 21 - KHK 661(2011), KHK 644(2011), KHK 475(1992), KHK 418(1991), KHK 312(1988), KHK 307(1988), KHK 281(1987) (Değişik : 18/5/1987 - KHK -281/13 md.)
(Değişik birinci fıkra: 29/6/2011-KHK-644/37 md.) Başbakana danışmanlık görevi yapmak üzere Başbakan Başmüşaviri ve Başbakan Müşaviri atanabilir. Bu kadrolara atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. 36 ncı maddeye göre görevlendirilenler Başbakan onayıyla Başbakan Başmüşaviri ve Başbakan Müşaviri unvanını kullanabilir.

(İkinci fıkra mülga : 9/4/1990 - KHK -418/45 md.)

Başbakan Başmüşaviri kadrosunda bulunanlar siyasi, ticari ve ekonomik ilişkiler gereği dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde, büyükelçi gibi akrediti edilmeksizin, özel bir misyonla görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirileceklere müşterek kararla büyükelçi unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı başmüşavirlik görevi müddetince devam eder.

(Ek : 15/1/1988 - KHK -312/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine asli görevleri yanında Başbakan Başmüşavirliği görevi de verilebilir.

Bunlara, yürüttükleri bu görev için öngörülen ücret, aylık, zam ve tazminatların yarısını geçmemek üzere Başbakan onayı ile ödeme yapılır.

(Ek: 24/10/2011-KHK-661/31 md.) Başbakan Başmüşavirleri ile Başbakan Müşavirleri, Başbakan veya Müsteşar tarafından belirlenen birimlerde veya Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimi bünyesinde görevlendirilebilir.
Hukuk Hizmetleri Başkanlığı:(1)
Madde 22 - KHK 659(2011) (Değişik:26/9/2011 - KHK -659/17 md.)
Hukuk Hizmetleri Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Makamca veya bakanlıklarca sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler ve diğer hukuki uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirmek,

b) Başbakanlığın taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli veya vazgeçme işlemleri ile idarelerin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli veya vazgeçme işlemlerinden Bakanlar Kurulu kararı alınması gerekenler hakkında hukuki görüş bildirmek,

c) Başbakanlıkça Danıştay görüşü alınmasına ihtiyaç duyulan konularla ilgili işlemleri yürütmek,
(1) Bu maddenin başlığı “Hukuk Müşavirliği ”iken 26/9/2011 tarihli ve659 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle “Hukuk Hizmetleri Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
6464-4
d) Başbakanlığın taraf veya müdahil olduğu, tahkim usulüne tabi olanlar dahil her türlü adli ve idari davalar ile icra işlerini takip ve müdafaa etmek, bunlara dair avukatlık hizmeti alınmasıyla ilgili işleri yürütmek ve bu hizmetleri denetlemek,

e) Ulusal ve uluslararası mahkeme ve tahkim mercilerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ya da idarelerin taraf veya müdahil oldukları her türlü davadan Başbakanlıkça takip edilmesi gerekli görülenleri ve bunlarla ilgili icra işlemlerini davaya taraf idarenin vekili sıfatıyla takip ve müdafaa etmek, birden fazla idarenin taraf olduğu dava ve icra işlemlerinin takibini koordine etmek.

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Başbakanlık Müşavirleri:
Madde 23 - KHK 661(2011), KHK 644(2011), KHK 475(1992), KHK 307(1988) (Değişik birinci fıkra : 27/12/1991 - KHK -475/3 md.)
Başbakanlıkta ve Devlet bakanlıklarında özel ve öncelik taşıyan konularda, Başbakan veya Devlet bakanlarına yardımcı olmak üzere ençok seksenbeş Başbakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. (Ek cümle: 29/6/2011-KHK-644/37 md.) Bu kadroya atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez.

(Değişik ikinci fıkra: 24/10/2011-KHK-661/32 md.) Başbakanlık Müşavirleri, Başbakan veya Müsteşar tarafından belirlenen birimlerde, Başbakan Yardımcılıklarında, Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimi bünyesinde veya ihtiyaç halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.
Basın Müşavirliği:
Madde 24 -
Basın Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başbakanı ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış basındaki gelişmelerden, özellikle ülke menfaatleri ve güvenliği konusundaki haber, yorum ve yayınlardan zamanında haberdar etmek, gerçeklere uymayan yorum ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekziplerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara tekliflerde bulunmak,

b) Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek ve yürütmek,

c) Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet bakanları ile Hükümet Sözcüsü olan Bakanın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde intikal ettirmek,

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Yardımcı birimler:
Madde 25 - KHK 661(2011), 5902(2009)
Başbakanlık Merkez Kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Bakanlar Kurulu Sekreterliği,

b) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/33 md.) İdari ve Mali İşler Başkanlığı,

c) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,

d) (Mülga : 29/5/2009 –5902 /25 md.) (1)

e) Özel Kalem Müdürlükleri.
(1) Bu bentte yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
6465
Bakanlar Kurulu Sekreterliği:
Madde 26 -
Bakanlar Kurulu Sekreterliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlar Kurulu çalışmalarının düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmetleri yapmak,

b) Bakanlar Kurulunun toplantı gündemlerini hazırlamak, gerektiğinde zabıtlarını tutmak, toplantılara ait bütün belge ve bilgilerin güvenliğini sağlamak,

c) Başbakan veya Müsteşar tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Başkanlığı: (1)
Madde 27 - KHK 661(2011) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/34 md.)
İdari ve Mali İşler Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Başbakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

b) Başbakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

c) Başbakanlığa ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarına ilişkin kiralama, satın alma, bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini yürütmek,

d) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

e) Başbakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı: (2)
Madde 28 - KHK 661(2011)
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek,

b) Vatandaşlardan Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikayet, teklif ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırılması için gerekli işleri yapmak,

c) Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak,

d) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/35 md.) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
(1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 34 üncü maddesiyle bu madde başlığı “İdari ve Mali İşler Dairesi Baş kanlığı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 35 inci maddesiyle, bu maddenin (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
6466
Savunma Sekreterliği:
Madde 29 - 5902(2009) (Mülga : 29/5/2009 –5902 /25 md.) (1)
 
Özel Kalem Müdürlükleri:
Madde 30 - KHK 661(2011) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/36 md.)
Başbakan ile Başbakan yardımcılarının özel kalem müdürlerinin görevleri şunlardır:

Başbakanın ve Başbakan Yardımcılarının;

a) Resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, ulusal ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başbakan Özel Kalem Müdürüne yardımcı olmak üzere Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcıları görevlendirilebilir. Bunlar Başbakan Özel Kalem Müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar.

İhtiyaç duyulan yerlerde Başbakanlık çalışma büroları açılabilir. Bu büroların faaliyetleri Başbakan Özel Kalem Müdürünün sorumluluğu altında yürütülür.
Fazla Çalışma Ücreti ve Ek Ödeme:(2)
Madde 31 - KHK 666(2012), KHK 375(2011), 5335(2005), KHK 475(1992), KHK 433(1991), KHK 375(1989), KHK 351(1989), KHK 304(1987) (Yeniden düzenleme: 27/12/1991 - KHK -475/4 md.; Mülga: 2/11/2011-KHK-666/1 md.)(3)
 
(1) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (2) Bu madde başlığı "Fazla Çalışma Ücreti" iken, 21/4/2005 tarihli ve5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3)Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile bu maddeyi yürürlükten kaldıran 666 sayılı KHK’nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen Ek 12 inci maddenin birinci fıkrası iptal edilmiştir.
6467
III. KISIM
Çeşitli Hükümler
Yöneticilerin sorumluluğu ve yetki devri:
Madde 32 -
Başbakanlık Teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kuruluşların her kademesindeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.

Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık Teşkilatının her kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler.

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
Düzenleme görev ve yetkisi:
Madde 33 -
Başbakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Uzman ve uzman yardımcılığı:
Madde 34 - KHK 661(2011)
Başbakanlık Merkez Teşkilatında,

a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten;

1. En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek,

3. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,(1)

Şarttır.

b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "Başbakanlık Uzmanı" unvanını alırlar.

Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler.

Uzman yardımcılığı ve Uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
(1) 24/10/2011 tarihli ve661 sayılı KHK’nın 37 nci maddesiyle bu alt bentte yer alan “otuz” ibaresi “otuzbeş” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6468
Sözleşmeli personel: (1)(2)
Madde 35 - 6637(2015), An. M. K. 2011/63(2012), KHK 666(2012), KHK 375(2011), KHK 661(2011), KHK 562(1995), KHK 547(1995), KHK 475(1992), KHK 378(1989) ... >>
(Değişik birinci fıkra : 27/12/1991 - KHK -475/5 md.)Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar (…)(1) kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir.(Ek cümleler: 27/3/2015-6637/22 md.)Bu şekilde istihdam edilen Müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

(Mülga ikinci fıkra: 11/10/2011 - KHK -666/1 md.)

(Ek : 18/5/1987 - KHK -281/14 md.; Mülga üçüncü fıkra: 11/10/2011 - KHK -666/1 md.)

(Değişik : 27/12/1991 - KHK -475/5 md.) Ayrıca, Başbakanlık merkez teşkilatında ihtiyaç duyulacak unvanlarda ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde Osmanlıca dil ve yazı ile yazılan her türlü arşiv malzemesinin Türkçe'ye çevrilmesi, tasnifi, değerlendirilmesi gibi özel bilgi ve ihtisası gerektiren işlerde kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ancak Devlet Arşivlerinde çalıştırılacaklarda yaş haddi aranmaz, varsa emekli aylıkları kesilmez. (3)

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. (4)(5)

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Başkan ve Yardımcıları, Daire Başkanı ve Yardımcıları ile Uzman, Daire Tabibi, Diş Tabibi, konusuyla ilgili en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmak kaydıyla çözümleyici ve programcı, Uzman ve Uzman Yardımcısı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Daire Tabibi ile Diş Tabibi unvanları, 23/2/1995 tarih ve 547 sayılı KHK'nin 21 inci maddesi ile, "konusuyla ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak kaydıyla çözümleyici ve programcı" ibaresi, 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı KHK'nin 19 uncu maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir. (3) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 38 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “programcı, çözümleyici ve bilgisayar işletmeni ile” ibaresi “ihtiyaç duyulacak unvanlarda ve” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) Anayasa Mahkemesi’nin 14/4/2011 tarihli ve E.: 2004/16, K.: 2011/63 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer alan “… ve her çeşit ödemeler …” ibaresinin, “Başbakan Başmüşaviri” yönünden iptaline karar verilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 21/10/2011 tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. (5) Bu fıkra “ Başbakanlık Müsteşarı” yönünden Anayasa Mahkemesi’nin 4/6/2014 tarihli ve E.: 2013/88, K.: 2014/101 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 22/7/2014 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
6468-1
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi: (1)
Madde 36 - KHK 666(2012), KHK 475(1992), KHK 331(1988) (Değişik birinci fıkra : 27/12/1991 - KHK -475/6 md.)
Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendilerinin muvafakatı ile Başbakanlıkta Daire Başkanı ve daha üst ünvanlı kadrolarda istihdam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir. Bu personel ilgili kurumundan maaşsız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu fıkra kapsamında istihdam edilen personel istihdam edildikleri kadro için ilgili mevzuatta öngörülen her türlü mali ve sosyal haklardan aynen yararlanır.Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

(İkinci fıkra mülga: 27/12/1991 - KHK -475/6 md.)

(Ek : 16/6/1988 - KHK -331/1 md.) Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirilebilirler.
Kadrolar ve atamalar:
Madde 37 -
Başbakanlık merkez teşkilatının kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar,190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Başbakanlık personelinin atanması 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanunda belirtilmeyen görevlerden Başkanlıklara ortak kararla diğer görevlere Başbakanın onayı ile atama yapılır. Ancak, Başbakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 38 -
9 Mart 1954 gün ve6330 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanun ile2512 sayılı Başbakanlık Deniz Teşkilatı Hakkında Kanun ve Deniz Müsteşarlığına ait kadrolardan boş olanlar yürürlükten kaldırılmış, dolu kadrolar personeli ile birlikte Başbakanlığa devredilmiştir.

Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Başbakanlık hakkında uygulanmaz.
(1) 11/10/2011 tarihli ve666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “sözleşmeli olarak” ibaresi "Daire Başkanı ve daha üst ünvanlı kadrolarda" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6469
Ek Madde 1 - KHK 661(2011), KHK 600(2000), KHK 583(1999) (Ek: 15/11/1999-KHK-583/5 md.; Mülga : 24/10/2011-KHK-661/42 md.)
 
Ek Madde 2 - KHK 600(2000), KHK 583(1999) (Ek: 15/11/1999 - KHK -583/5 md .; Mülga: 18/5/2000-KHK-600/4 md.)
Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir. (1)
Ek Madde 3 - KHK 600(2000) (18/5/2000 - KHK -600/5 md .)
583 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilerek190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümüne eklenmiştir.(2)
Ek Madde 4 - 6332(2012), 4643(2001), KHK 626(2000) (Ek - 20/9/2000 - KHK -626/4 md .; Değiştirerek kabul : 12/4/2001 -4643/4 md.; Mülga: 21/6/2012-6332/22 md.)
 
Ek Madde 5 - 6332(2012), 4643(2001), KHK 626(2000) (Ek - 20/9/2000 - KHK -626/4 md .; Değiştirerek kabul : 12/4/2001 -4643/4 md. Mülga: 21/6/2012-6332/22 md.)
 
Ek Madde 6 - 6332(2012), 4643(2001), KHK 626(2000) (Ek - 20/9/2000 - KHK -626/4 md .; Değiştirerek kabul : 12/4/2001 -4643/4 md. Mülga: 21/6/2012-6332/22 md.)
 
(1) Sözkonusu kadrolar için, 22/11/1999 tarih ve 23884 (Mük) Sayılı Resmi Gazete'ye bakınız. (2) Sözkonusu Kadrolar için, 14/6/2000 tarih ve 24079 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
6470
Ek Madde 7 - 4643(2001), KHK 626(2000) (Ek : 20/9/2000 - KHK -626/4 md.)
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Başbakanlık bölümüne eklenmiştir.
İptal ve ihdas edilen kadrolar: (1)
Ek Madde 8 - 5508(2006) (Ek: 24/5/2006-5508/4 md.)
Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümünden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümüne eklenmiştir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu:
Ek Madde 9 - 5838(2009) (Ek : 18/2/2009 -5838/27 md.)
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşur. Kurul üyesi Başbakan Yardımcısı, Kurula başkanlık eder.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilir.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.

b) Para, kredi, finans, maliye, borçlanma, gelirler ve diğer ekonomi politikaları ile plan ve programların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.

c) Küresel ve ulusal ekonomi ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

ç) Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.

d) Gerektiğinde, gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak veya yaptırmak.

e) Devlet yardımları politikalarının tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.

f) Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek; sonuçları ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek ve Başbakana sunmak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları, Kurulda temsil edilecek kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sekreterya hizmetlerine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.

Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve veriyi, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir.
Özel temsilci
Ek Madde 10 - KHK 644(2011) (Ek : 29/6/2011-KHK-644/37 md.)
Başbakan, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirileceklere müşterek kararla Büyükelçi unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi müddetince devam eder.

Özel temsilcilerin giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Bunlara ödenecek harcırah hakkında Başbakan Başmüşavirine ilişkin hükümler uygulanır.
(1) Bu madde ile iptal ve ihdas edilen kadrolar için 30/5/2006 tarihli ve 26183 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
6470-1
Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi:
Ek Madde 11 - 6552(2014), KHK 661(2011) (Ek : 24/10/2011-KHK-661/39 md.)
Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi; ekonomi, tarım, enerji, sosyal politika, adalet, güvenlik, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, iletişim, ulaştırma, çevre, şehircilik ve uluslararası ilişkiler alanları ile Başbakan tarafından belirlenecek diğer alanlarda Başbakanlığa danışmanlık yapar.

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi, görevlerini Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Başmüşavirinin başkanlığında yerine getirir. 

Birinci fıkrada belirtilen alanlarda yürütülecek izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Başbakanlık Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri, Başbakanlık personeli veya 36 ncı maddeye göre Başbakanlıkta görevlendirilen kamu görevlilerinin koordinasyonunda oluşturulacak çalışma grupları tarafından yürütülür.(1)

Birimin görevlerine ilişkin olarak gerektiğinde sürekli veya geçici ihtisas komisyonları ile geçici çalışma grupları kurulabilir.
(Mülga beşinci fıkra: 10/9/2014-6552/102 md.) 

Birimin sekreterya hizmetleri Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/102 md.) Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri, mali ve sosyal haklar ile emeklilik hakları bakımından375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alanlar ile denk kabul edilir.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/102 md.)375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alan kadrolarda bulunanlar ile 5018 sayılı Kanunun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları Başbakanlıkça Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına atanabilir. Ayrıca, anılan personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla 36 ncı madde hükümlerine göre Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilir.
Kadrolar: (2)
Ek Madde 12 - KHK 661(2011) (Ek : 24/10/2011-KHK-661/39 md.)
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Başbakanlığa ait bölümüne eklenmiştir.190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölümünde yer alan boş ve dolu “Uzman” ve “Uzman Yardımcısı” kadrolarının unvanı “Başbakanlık Uzmanı” ve “Başbakanlık Uzman Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan unvanlar çerçevesinde Başbakanın makam hizmetleri için ihtiyaç duyulan kadroları ihdas etmeye Başbakan yetkilidir. İhdas edilen bu kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. Bu kadrolara 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlar arasından diğer mevzuattaki sınırlamalara tabi olmaksızın Başbakan tarafından atama yapılabilir.
(1) 10/9/2014 tarihli ve6552 sayılı Kanunun 102 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Başbakanlık Müşaviri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörleri,” ibaresi eklenmiştir. (2) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 2/11/2011 tarihli ve 28103(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
6470-2
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık Merkez teşkilatında çalışan personel en geç 3 ay içinde müracaat etmek kaydıyla, iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik sınavına girmek hakkını kazanır. Bu sınavlarda başarılı olanlar "Başbakanlık Uzmanı" unvanını alır.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler mevcut kadrolara atanmış sayılırlar.

Kadro dereceleri veya görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bu Kanuna göre Başbakanlık teşkilatı ve kadroları en geç 6 ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Yeni kadrolar alınıncaya kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.
Geçici Madde 4 - KHK 475(1992) (Ek : 27/12/1991 - KHK -475/12 md.)
11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığına atanmış olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer, bunlar mükteseplerine uygun görevlere atanırlar.
Geçici Madde 5 - KHK 562(1995) (Ek : 6/7/1995 - KHK -562 / 24 md.)
Başbakanlık Merkez Teşkilatında halen programcı veya çözümleyici olarak çalıştırılanlardan en az 4 yıllık yükseköğretim görmüş olanların ücretleri ve her çeşit ödemeleri hakkında 35 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bunlara ayrıca 31 inci maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenir.
Geçici Madde 6 - KHK 626(2000)
Bu madde626 sayılı KHK'yi Kanunlaştıran 12/4/2001 tarihli ve4643 sayılı Kanunun kabulü sırasında4643 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine dönüştürüldüğü için hükümsüz kalmıştır.
Geçici Madde 7 - KHK 626(2000)
Bu madde626 sayılı KHK'yi Kanunlaştıran 12/4/2001 tarihli ve4643 sayılı Kanunun kabulü sırasında4643 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine dönüştürüldüğü için hükümsüz kalmıştır.
6470-3
Kadrosu iptal edilenlerin durumu:
Geçici Madde 8 - KHK 661(2011) (Ek : 24/10/2011-KHK-661/40 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte; Sosyal ve Kültürel İşler Başkanının görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Başbakanlık Müşaviri kadrosuna hâlen bulunduğu kadro derecesiyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen Başbakanlık Müşaviri kadrosu herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Başbakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılan personelin yeni kadrosuna atanmış sayıldığı tarih itibarıyla eski kadrosuna ilişkin olarak en son ayda aldığı sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldığı yeni kadroya ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldığı kadro unvanında isteğine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olması veya kendi isteğiyle başka kuruma atanması halinde fark tazminatı ödenmesine son verilir. Bu fıkraya göre Başbakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılan personel, Makam tarafından belirlenen birimlerde görev yapar.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak görev yapan personel başka bir işleme gerek kalmaksızın İdari ve Mali İşler Başkanı olarak atanmış sayılır.

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı ile Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı kadrolarında görev yapan personelin kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığına; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı kadrolarında görev yapan personelin kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın İdari ve Mali İşler Başkanlığına tahsis edilmiş sayılır.
Bütçe işlemleri:
Geçici Madde 9 - KHK 661(2011) (Ek : 24/10/2011-KHK-661/40 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulan birimlerin 2011 malî yılı harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kapatılan birimlerin 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
Geçici Madde 10 - 6552(2014) (Ek: 10/9/2014-6552/103 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadro sayısının yüzde yetmişini geçmemek kaydıyla,375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin birinci sırasında yer alan kadrolarda bulunanlar ile 5018 sayılı Kanunun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları, ilgililerin muvafakati aranmaksızın, ilgili mevzuatında öngörülen atama sayı sınırlamalarına tabi olmaksızın Başbakanlıkça Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrolarına naklen atanabilir.

Bu madde uyarınca atananların mali haklarına ilişkin olarak, atandıkları tarih itibarıyla önceki kadroları için uygulanmakta olan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
Yürürlük:
Madde 39 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 40 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6470-4
3056 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1 – 9/4/1990 tarih ve418 sayılı KHK'nin hükmü:
Madde 44 - KHK 418(1990)
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
2 – 12/4/2001 tarihli ve4643 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 - 5508(2006), 4643(2001)
İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryasında Üst Kurul üyesi bakanlıklardan geçici görevli olarak gelen ve halen çalışmakta olan personel, müracaat etmek ve atanmaya ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesindeki nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili kurumların muvafakatı ile mükteseplerine ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde atanırlar.
Geçici Madde 2 - 4643(2001)
İnsan Hakları Üst Kurulu, İnsan Hakları Danışma Kurulu ve İnsan hakları ihlali iddialarını araştırmak üzere oluşturulacak heyetlerin kuruluş, görev ve işleyişleri ile ilgili usul ve esaslar, bu Kanunun yürürlüğü girmesinden itibaren dört ay içerisinde Başbakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
3- 24/5/2006 tarihli ve5508 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 -
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün 2006 yılı harcamaları, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükmüne göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlığın 2006 yılı bütçesinde yer alan Güvenlik İşleri Başkanlığına ait ödeneklerden karşılanır.
6470-5
BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI (3)

(1) 18/5/2000 tarih ve600 sayılı KHK ‘nin 3 üncü maddesiyle bu cetvele 4 üncü sıradan sonra gelmek üzere “5. Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş mevcut sıra numaraları metne işlendiği şekilde teselsül ettirilmiştir, daha sonra Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 24/5/2006 tarihli ve5508 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, "Güvenlik İşleri Başkanlığı" ibaresi "Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. (4) Bu sırada yer alan “Devlet Durum Merkezi Başkanlığı” 16/1/1990 tarihli ve406 sayılı KHK’nin 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. (5) Bu sıraya 15/11/1999 sayılı ve 583 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle “Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş, daha sonra 18/5/2000 tarihli ve600 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. (6) Bu sırada yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (7) 26/9/2011 tarihli ve659 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle “Hukuk Müşavirliği” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (8) 24/10/2011 tarihli ve661 sayılı KHK’nin 41 inci maddesiyle bu cetvelin “Danışma ve Denetim Birimleri” sütununun 1 inci sırasından sonra gelmek üzere “2. Strateji Geliştirme Başkanlığı” sırası eklenmiş, mevcut sıralar buna göre teselsül ettirilmiş, “Yardımcı Birimler” sütununun 2 nci sırası “2. İdari ve Mali İşler Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
6470-6
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3056 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE                              

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3056 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş 

  Tarihi

  3348

  17/4/1987

  KHK/281

  1/7/1987

  KHK/307

  14/1/1988

  KHK/312

  29/1/1988

  KHK/318

  2 ve Geçici 2

  Diğer hükümleri

  15/4/1988

  31/3/1988

  KHK/351

  2, 7, 15, 16 ve 20

   

  3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18

  Diğer hükümleri

  Yayımı olan 30/12/1988 tarihini takibeden aybaşı

  15/1/1989

  30/12/1988

  KHK/375

  2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,

  15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 30 ve 31

  28

   

   

  Diğer maddeleri

  15/7/1989

   

  Tazminat nisbetlerinin tespit edildiği  tarihi izleyen aybaşında

  1/7/1989

  KHK/378

  8/11/1989

  KHK/406

  6/4/1990

  KHK/418

  a) 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 ve 45 inci maddeleri

  b) 30 ve 38 inci maddeleri

  c) 34 üncü maddesi

  d) 4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 29 ve 40 ıncı maddeleri

  e) 39 uncu maddesi

   

   

   

  f) Diğer maddeleri

   

  1/1/1991

  1/7/1990

  15/1/1991

  Yayımını izleyen aybaşında

  1990 - 1991 öğrenim  döneminde uygulan maya başlanmak üzere, bu konuda Bakanlar Kurulunca esas ve usullerin tesbitini izleyen aybaşında

  11/4/1990

   

                           

                                                                                                                                                              


  6471

   

                           

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3056 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş 

  Tarihi

  KHK/433

  a) 1 ve 3 üncü maddeleri

  b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

  1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için

  2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar için

  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan personel için

  4. Kapsama dahil diğer personel için

  c) Diğer maddeleri

   

   

  1/1/1992

   

   

   

  15/8/1991

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15/1/1992

   

   

   

   

   

   

   

  15/7/1992

   

   

  15/1/1993

  15/7/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 8/7/1991

   


  6472

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3056 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş 

  Tarihi

  KHK/475

  8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (b) bendi

  Diğer maddeleri

  15/1/1992

   

  10/1/1992

  KHK/547

  15/4/1995

  KHK/562

  7 nci maddesi

  14 üncü maddesiyle geçici 1 inci maddesi

  Diğer maddeleri

  15/8/1995

  1/1/1996

  25/7/1995

  KHK/583

  22/11/1999

  KHK/600

  14/6/2000

  KHK/626

  5/10/2000

  4643

  21/4/2001

  5335

  31

  1/1/2005

  5508

  2,7,12 Ek Madde 8 ve İşlenemeyen Hüküm

  30/5/2006

  5838

  Ek Madde 9

  28/2/2009

  5902

  2,7,11/A

  17/6/2009

  5952

  12

  4/3/2010

  KHK/644

  5, 21, 23 ve Ek Madde 10     

  12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar  Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

  KHK/659

  19, 22, Ek Teşkilat Cetveli

  2/11/2011

  KHK/661

  7, 14, 15, 19, 20, 20/A, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 34, 35, Ek Madde 1, Ek Madde 11, Ek madde 12, Geçici Madde 8, Geçici Madde 9,  Ek Teşkilat Cetveli

   

   

  2/11/2011

  KHK/666

  31, 35

   

  36 

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  15/1/2012

  6332

  7, 17/A, Ek Madde 4, Ek Madde 5, Ek Madde 6, Ek Teşkilat Cetveli

  30/6/2012

                         

                  


  6472-1

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3056 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş 

  Tarihi

  Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

   

  31

   

  10/10/2013

  6519

  12

  22/2/2014

  Anayasa Mahkemesi’nin 4/6/2014 tarihli ve E.: 2013/88, K.: 2014/101 sayılı Kararı

  35

  22/7/2014 tarihinden

  başlayarak dokuz ay sonra

  (22/4/2015)

  6552

  Ek Madde 11, Geçici Madde 10

  11/9/2014

   

   

   

   

   

  
  
  3056 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3056 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3056 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Komisyonu Raporu Ek
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (13)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (36)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (34)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul