(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6495
KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kalkınma Planları:(1)
Madde 1 - KHK 700(2018)
Kalkınma Planları Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kendi Kuruluş ve Görevleri hakkındaki mevzuata göre hazırlanarak Cumhurbaşkanınca imzalandıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi' nce onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.
Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi:
Madde 2 - KHK 700(2018)
1. Kalkınma Planları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür. (Mülga ikinci cümle: 2/7/2018-KHK-700/91 md.) (…)

2. Plan ve Bütçe Komisyonu, Kalkınma Planlarını kendisine havale edildiği tarihten itibaren en çok yirmidört saat içinde gündemine alarak görüşmeye başlar ve en çok yirmi gün içinde karara bağlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar.

Komisyon, planın incelenebilmesi amacıyla gündeme alındığı tarihten itibaren, görüşmelere beş gün ara verir. Bu süre yirmi günlük süreye dahildir. 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, planı en çok sekiz gün içinde görüşerek karara bağlar.

4. Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi ve oylanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır. 

a) Plan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda aralıksız görüşülür.
	
b) Kalkınma Planlarının Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi, planın tümü üzerinde bölümler itibariyle yapılır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 91 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulunca kabul edilip, Bakanlar Kurulu üyelerince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
6496
c) Plan ve Bütçe Komisyonunda planın tümü üzerindeki görüşmeler bittikten sonra, planın bütünlüğünü bozmayacağı Cumhurbaşkanı tarafından belirtilen değişiklik önergeleri önce oylanır ve karara bağlanır.(1)

d) Komisyonda (c) bendindeki değişiklik önergeleri karara bağlandıktan sonra planın bütünlüğünü bozacağı Cumhurbaşkanınca belirtilen değişiklikler gerekçeli geri verme önergesi sayılarak görüşülür ve bu önergelerdeki gerekçelerin ayrı ayrı oylanmasına geçilir.(1)

Geri verme önergelerinin her biri hakkında, sadece, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir.(1)

Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul edilen geri verme gerekçeleri, plan ile birlikte Cumhurbaşkanlığına geri verilir.(1)

Cumhurbaşkanı, Komisyonca Kabul edilen geri verme gerekçelerinden katıldığı gerekçelere göre planı değiştirir ve katılmadığı gerekçelerin hangileri olduğunu Komisyona bildirir. Komisyon, bu hususu raporunda belirtir.(1)

Plan ve Bütçe Komisyonu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve bu Kanunda aksine hüküm olmayan hallerde, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

e) Plan ile Komisyon raporunun tümü üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler bittikten sonra, planın Cumhurbaşkanlığına geri verilmesine dair gerekçeli önergeler ile komisyonca kabul edilip Cumhurbaşkanınca benimsenmemiş olan geri verme gerekçeleri görüşülür ve bu gerekçelerin ayrı ayrı dikkate alınıp alınmaması kararlaştırılır. (1)

Bu önergelerin her biri üzerinde, sadece, Komisyon Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir.(1)

Dikkate alınmasına karar verilen geri verme gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüşme açılır. 

Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri hakkında, sadece, Komisyon, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir. (1)

Bu görüşme sonunda geri verme gerekçeleri ayrı ayrı oylanır. Kabul edilen geri verme gerekçeleri plan ile birlikte Cumhurbaşkanlığına geri verilir.(1)
	
Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen geri verme gerekçelerini de dikkate alarak, planda uygun gördüğü değişiklikleri yapar ve bu hususları bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunar.(1)
	
Geri verme gerekçelerinden hiçbiri Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmemişse veyahut yukarıdaki fıkra gereğince yapılan değişiklikleri bildiren raporun görüşülmesinden sonra, planın tümü açık oya sunulur.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 91 inci maddesiyle, 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (d) bendinin birinci paragrafında yer alan “Hükümetçe” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, ikinci paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan” şeklinde, üçüncü paragrafında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, dördüncü paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (e) bendinin birinci paragrafında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, “Hükümetçe” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, ikinci paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan” şeklinde, dördüncü paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan” şeklinde, beşinci paragrafında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde ve altıncı paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
6497
Kanun(…)(1)tekliflerinin Kalkınma Planına uygunluğu(1)
Madde 3 - KHK 700(2018)
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları kendilerine havale edilen kanun (…)(1)teklifleri ile bu (…)(1) teklifler üzerinde verilen değişiklik önergelerini, Kalkınma Planına uygunluk bakımından da inceler ve uygun bulmadıkları takdirde, reddederler.(1)

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kalkınma Planıyla ilgili gördüğü (…)(1)teklifleri en son olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale eder. Kanun tasarı ve teklifleri, (…)(1) Genel Kurulun lüzum göstermesi halinde de, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunur.
	
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu yukarıdaki fıkrada belirtilen kanun (…)(1) tekliflerinden başka, kamu harcama veya gelirlerinde artış veya azalış gerektiren kanun tasarı veya tekliflerini veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği taşıyan (…)(1)tekliflerini inceler.(1)
	
Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında, kanun teklifleri ile bu tekliflerin belli hükümlerinin veya kanun (…)(1)teklifleri üzerinde verilen Kalkınma Planının bütünlüğünü bozacak mahiyetteki değişiklik önergelerinin Cumhurbaşkanınca yürürlükteki kalkınma planına aykırılığı gerekçesiyle reddi istenilmesine rağmen Komisyonca kabulü, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur.(1)

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018-KHK-700/91 md.) 
Kalkınma planlarında değişiklik yapılması:
Madde 4 - KHK 700(2018)
Kalkınma Planının kabulünden sonra bu planda değişiklik yapılmasında, 1 inci ve 2 nci maddeler hükümleri uygulanır.
	
Kalkınma Planının onaylanmasına dair karar ile Cumhurbaşkanına planın değiştirilmesi için verilen yetkiler saklıdır.(2)
Uygulanacak İçtüzük:
Madde 5 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarında, bu Kanunda açıklık olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan kanun:
Madde 6 -
16/10/1962 tarih ve 77 sayılı Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
Madde 7 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 8 -
Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 91 inci maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “tasarısı ve” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, birinci fıkrasında yer alan “tasarısı ve” ile “tasarı ve” ibareleri, ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve” ile “Hükümetin veya” ibareleri, üçüncü fıkrasında yer alan “tasarı ve” ile “tasarı veya” ibareleri, dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkrada yer alan “Hükümetçe” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 91 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.
6498
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3067 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3067 sayılı Kanunun

  değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/700

  1, 2, 3, 4

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

       
       
  
  
  3067 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3067 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul