Metinsel Değişiklikler
4736 (2002) md: 1, 2, 4, 5. 4538 (2000) md: 7. 4503 (2000) md: 4, 5, 3, 6, Mükerrer 5. 4481 (1999) md: 4. 3986 (1994) md: 4, 6. 3571 (1989) md: 3, 4, 5, Mükerrer 5, 6. 3418 (1988) md: 4, 6. 3239 (1985) md: 4, 6.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Konu
Madde 1 - 4736(2002) (Değişik madde: 08/01/2002 - 4736 S.K../7. md.)
Rafineri şirketleri, doğalgaz üretim şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan benzin türleri, likit petrol gazı, gazyağı, motorin, marine diesel, kalorifer yakıtı, fuel-oil, nafta ve doğalgaz satışları
akaryakıt tüketim vergisine tabidir. Ancak, naftaya uygulanan akaryakıt tüketim vergisi normal benzine uygulanan miktardan aşağı olamaz ve nafta kullanan sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım belgelerinde
gösterilen miktar bu vergiden muaftır.
Mükellef
Madde 2 - 4736(2002) (Değişik madde: 08/01/2002 - 4736 S.K../7. md.)
Akaryakıt tüketim vergisinin mükellefi; bu verginin konusuna giren ürünlerin satışını yapan rafineri şirketleri, doğalgaz üretim şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlardır.
Matrah
Madde 3 - 4503(2000), 3571(1989) (Mülga madde: 27/01/2000 - 4503/8. md.)
 
Nispet
Madde 4 - 4736(2002), 4503(2000), 4481(1999), 3986(1994), 3571(1989), 3418(1988), 3239(1985) (Değişik madde: 27/01/2000 - 4503/6. md.)
Akaryakıt tüketim vergisi, verginin konusuna giren malların satışı sırasında satış miktarı üzerinden aşağıda yazılı tutarlarda hesaplanır.

  Kurşunsuz benzin   497.500 TL./Litre
  Süper benzin     503.500 TL./Litre
  Normal benzin     479.500 TL./Litre
  Gazyağı      331.125 TL./Litre
  Motorin      309.546 TL./Litre
  Marine diesel     309.546 TL./Litre
  Kalorifer yakıtı     120.119 TL./Kilogram
  Fuel oil çeşitleri     20.500 TL./Kilogram
  Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri
  (LPG, bütan, propan)  196.655 TL./Kilogram
(Ek: 19/01/2002 - 4736/7. md.)  Doğalgaz    5.000TL/m

Maktu vergi tutarları her ay, bir önceki ayda uygulanan vergi tutarları esas alınmak suretiyle Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık olarak ilan edilen toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanını izleyen günden itibaren değişir.

Bakanlar Kurulu, maktu vergi tutarlarını Avrupa Para Birimi (Euro) veya yabancı para birimleri karşılığı Türk Lirası olarak uygulatmaya ve uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye yetkilidir.

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki fıkralara göre uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibariyle ayrı ayrı veya topluca en yüksek vergi tutarının iki katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye; bu sınırlar içerisinde ürün türleri, çeşitleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar belirlemeye; maktu vergi uygulanacak birimleri kilogram, litre, metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri olarak değiştirmeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Beyan ve ödeme
Madde 5 - 4736(2002), 4503(2000), 3571(1989) (Değişik madde: 27/01/2000 - 4503/7. md.)
Her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerinde yapılan satışlara ait Akaryakıt Tüketim Vergisi, bu dönemleri izleyen 10 uncu günün akşamına kadar, rafineri şirketleri, (Ek ibare: 19/01/2002 - 4736/7. md.) üretim şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşların merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine, şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca tespit edilecek beyanname ile beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Bakanlar Kurulu, vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye; beyanname verme ve ödeme süresini kısaltmaya; ithalatın şekline göre vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırtmaya yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Mükerrer Madde 5 - 4503(2000), 3571(1989) (Ek madde: 14/06/1989 - 3571/13 md.)
Akaryakıt tüketim vergisine tabi petrol ürünlerini ithal eden gerçek veya tüzelkişiler, ileride ödeyecekleri akaryakıt tüketim vergisi için, gerektiğinde, esasları ve ürünler itibariyle tutarları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek banka teminat mektubunu ilgili gümrük idaresine vermedikleri sürece gümrükleme yapılmaz. (Son cümle mülga: 27/01/2000 - 4503/8. md.) Gerçek veya tüzelkişiler tarafından ithal edilen hampetrolün Türkiye’deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen petrol ürünlerinin satışı dolayısıyla doğacak akaryakıt tüketim vergisinin ödenmesinden, hampetrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen sorumludur. 
 
(Ek fıkra: 27/01/2000 - 4503/8. md.) Akaryakıt tüketim vergisine tabi malları satın alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.
Verginin dağılımı
Madde 6 - 4503(2000), 3986(1994), 3571(1989), 3418(1988), 3239(1985) (Mülga madde: 27/01/2000 - 4503/8. md.)
 
Usul hükümleri
Madde 7 - 4538(2000)
Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak Akaryakıt Tüketim Vergisi hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 
 
(Ek fıkra: 24/02/2000 - 4538/8. md.) Akaryakıt tüketim vergisi hasılatından 02/02/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27/06/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere ve fonlara pay verilmez.
Kaldırılan hükümler
Madde 8 -
26/05/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 inci maddeleri ile 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - (Ek madde: 24/03/1988 - 3418/40 md.; Mülga madde: 14/06/1989 - 3571/16 md.)
 
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
27/01/2000 - 4503 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yayımlandığı ay içinde yapılan satışlara ait Akaryakıt Tüketim Vergisi, izleyen ayın 10 uncu günü akşamına kadar bir beyanname ile beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

07/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 4 üncü maddesine göre belirlenen maktu vergi tutarları, 2000 takvim yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında her ayın 16 ncı gününden itibaren %2,6 oranında artırılarak uygulanır.
  
Geçici Madde 2 -
Bakanlar Kurulu, sınır ticareti kapsamında ithal edilen mallara ilişkin olarak tahsil edilen Akaryakıt Tüketim Vergisinin %5’ine kadarlık kısmını, sınır ticareti yapılan illerin özel idarelerine aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3074 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3074 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (56)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Kanunun Mülga Metinleri (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (8)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (14)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul