En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1571
ÖĞRETİCİ VE TEKNİK FİLİMLER HAKKINDA KANUN

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 -
Devlet daireleri tarafından getirilen teknik ve öğretici filimler ve bu filimleri göstermeğe mahsus parlör amplifikatörlü ve sesli filim tesisatlı otomobillerle sessiz sinema ve projeksiyon makinaları ve sinema filimi almağa ve yapmağa yarayan makina ve aletlerle boş filimler her türlü vergi ve resimlerden muaf olarak memlekete sokulur.

Ferdler ve her nevi müesseseler tarafından getirilen tamamı teknik ve öğretici filimler dahi ikinci maddede yazılı şartlar dairesinde her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulur.(1)
Madde 2 -
İstanbul ve Ankara gümrüğüne, birinci maddenin son fıkrasında yazılı fertler ve müesseseler tarafından getirilen bu çeşit filimlerin teknik veyaöğretici filimlerden sayılıp sayılmıyacağına, ne suretle teşekkül edeceği aşağıda yazılı heyetler tarafından perde üzerinde görülerek karar verilir.

Heyetler, Genelkurmay Reisliği ile Dahiliye ve Maarif, İktisat ve Ziraat Vekaletleri namına tayin edilen beş azadan mürekkep Filim Murakabe Komisyonlarına, filimin mahiyetine göre komisyonlarda temsil edilmiyen vekaletlerden gönderilecek bir memurun da iltihakile teşekkül eder.
Madde 3 -
Sinemalarda esas filimlerle birlikte teknik veya öğretici bir filimin de gösterilmesi mecburidir.

Devlet daireleri tarafından memleket dahilinde yaptırılan veya memleket haricinden getirilen bu çeşit filimlerden tensip edilenlerini Hükümet, sinemacılara meccanen vermeğe salahiyetlidir. Sinemacılar bunları yukarıki fıkrada yazılı teknik ve öğretici filimler yerine kaim olmak üzere göstermeğe mecburdurlar.
(1)Bu madde ile tanınan ithalde alınan her türlü vergi ve resim muafiyeti 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun birinci maddesiyle kaldırılmıştır.
1572
Madde 4 -
Üçüncü maddede yazılı mecburiyete riayet etmiyenlerden belediye encümeni karar ile on liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. Belediye encümenlerinin kararlarına bir hafta içinde sulh mahkemelerinde itiraz olunabilir. Sulh mahkemelerinin kararları katidir.
Madde 5 -
Bu kanunun tatbik sureti ve ikinci maddede yazılı heyetlerin vazifesini ifa şekli bir nizamname ile tesbit olunur.
Madde 6 -
Üçüncü maddede yazılı mecburiyet hükmü, üç ay sonra mer'iyete girmek üzere, bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 7 -
Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3122 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3122 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul