Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 12, Ek 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/A, 37, 38, 39, 40, Ek 1, Ek 2, Ek 4, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici 12, Geçici 13, Geçici 14, Geçici 15, Geçici 16, Geçici 17. 6735 (2016) md: 2, 8, 9, 26. 6645 (2015) md: 8, 12, 29, Ek 3, 12/A, Ek 4, Geçici 16, Geçici 17. An. M. K. 2012/205 (2014) md: 39. An. M. K. 2012/185 (2014) md: 15. 6495 (2013) md: 15, 29, Ek 3. 6462 (2013) md: 2. 6331 (2012) md: Ek 2. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2023) - İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6569
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA BAZI MALİ HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN (1) (2) (3)

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 4947(2003), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Görev
Teşkilat
Madde 3 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5502(2006), 4947(2003)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 4 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1984 tarih ve 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 8/6/1984 tarih ve 213 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, sırasıyle 14/12/1983 ve 18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (Bkz Düstur: 5. Tertip, Cilt: 23, Sayfa: 442 ve 654). (2) Bu Kanunun adı “ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.’nin 14 üncü maddesiyle “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun“ olarak değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir. (3) Bu Kanunun Adı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6570
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
Müsteşar
Madde 6 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 665(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Müsteşar yardımcıları
Madde 7 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet birimleri
Çalışma Genel Müdürlüğü
Madde 9 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 6735(2016), 4817(2003)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü
Madde 10 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 4947(2003)(Mülga : 24/8/2000 - KHK - 618/37 md.; Mülga:16/7/2003-4947/41 md.)
 
Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü(2)
Madde 12 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 703(2018), 6645(2015), 6009(2010), 5763(2008), 4947(2003), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000)Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/20 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 -4947/17 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
(1) Bu madde başlığı "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK`nin 19 uncu maddesiyle "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" olarak madde metniyle birlikte değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK, Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle madde başlığı ve madde metninde yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir. (2) Bu madde başlığı “İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı” iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK`nin 20 nci maddesi ile”İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” olarak madde metniyle birlikte değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK, Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle madde başlığı ve madde metninde yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.
6571-6577
(Ek üçüncü fıkra: 4/4/2015-6645/14 md.) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile (…) (1) iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçüm, analiz laboratuvarlarının inceleme, kontrol ve denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve yardımcıları ile mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabipler tarafından yerine getirilebilir. Bu madde kapsamında görevlendirilenler hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır.(1)
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (2)
Madde 12/A - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 6645(2015), KHK 665(2011), KHK 367(1989)(Ek: 28/7/2016-6735/27 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Madde 12/B - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri
Madde 13 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 665(2011), 5436(2006)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Madde 16 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5436(2006) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 17 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Bakanlık Müşavirleri
Madde 18 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 448(1991)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 19 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı birimler
Madde 20 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5902(2009), 4947(2003)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 21 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “birinci fıkra gereğince” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu Kanunun 12 nci maddesinden sonra gelmek 12/A maddesi eklenmiş ve mevcut 12/A maddesi 12/B maddesi olarak teselsül ettirilmiştir.
6572-6578
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 22 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Madde 22/A - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5502(2006), 4947(2003)(Ek:16/7/2003-4947/21 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Savunma Sekreterliği
Madde 23 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5902(2009)(Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 24 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurullar
Sürekli kurullar
Madde 25 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 571(1997)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Çalışma Meclisi
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu
Madde 27 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 571(1997) (Mülga : 25/3/1997 - KHK -571/37 md.)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM (1)
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilâtı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar
Taşra teşkilatı
Madde 28 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 665(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Yurt dışı teşkilatı
Bağlı ve ilgili kuruluşlar (2)
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 31 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 32 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu:
Madde 33 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
Madde 34 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
(1) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu bölüm başlığı “Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşlar” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “ Bağlı kuruluşlar” iken, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6579
Yetki devri
Madde 35 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar
Madde 36/A - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 4947(2003), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000)(Ek:16/7/2003-4947/26 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Madde 36/A - (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/27 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)
 
Kadrolar
Madde 37 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
İntikal eden görev ve yetkiler
Madde 38 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Döner sermaye işletmesi
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler
Madde 40 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 4947(2003)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 4947(2003), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000)(Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)
 
Ek Madde 1 - Bilgi Butonu5502(2006)–(Ek:16/7/2003-4947/28 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Ek Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 6331(2012)–(Ek:20/6/2012-6331/36 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Ek Madde 3 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 6645(2015), 6495(2013)(Ek:12/7/2013-6495/73 md.) (1)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı kadrolarında görev yapan tabiplere; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin proje ve araştırma ile sağlık gözetimi çalışmalarının yapılması, sonuç raporlarının üretilmesi, sektörel meslek hastalıkları rehberinin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizleri gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik yapmış olduğu hizmetler esas alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %400’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Ek ödemeye hak kazanılmasında ve ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ödeme yapılmaz. (2)
(1) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü” ibaresi “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
6580/6580-2
Ek Madde 4 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 6645(2015)(Ek: 4/4/2015-6645/18 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 

GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 3 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 4 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 5 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 6 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 7 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 8 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 9 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 4947(2003), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000)(Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 9 - (Ek:16/7/2003-4947/29 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 10 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000)(Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 11 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000)(Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 12 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000) (Ek : 24/8/2000 - KHK -618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 13 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000) (Ek : 24/8/2000 - KHK -618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 14 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000) (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)
 
Geçici Madde 15 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 665(2011)(Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/7 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 16 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 6645(2015)(Ek: 4/4/2015-6645/19 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Geçici Madde 17 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 6645(2015)(Ek: 4/4/2015-6645/20 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)
 
Yürürlük
Madde 41 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 42 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6580-3
3146 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1-13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 212 nci maddesi: (1)
Madde 212 - Bilgi Butonu6111(2011)
Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.
2-11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nın Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kullanılan taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve diğer dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş Teftiş Kurulu Başkanlığına devredilmiş sayılır.

(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İş Kurumuna devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğüne tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna tahsis edilmiş sayılır.

(3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğünün Türkiye İş Kurumuna devri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğüne ait görevlerin mevcut personel tarafından ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam olunur.
Personele dair geçiş hükümleri
Geçici Madde 2 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü,

ç) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde; İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı, İşgücü Uyum Dairesi Başkanı, İstihdam Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı ile İl Müdürü,

kadrolarında bulunanların görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
(1) Bu maddedede yer alan kadrolarla ilgili olarak 25/2/2011 tarihli ve 27857 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
6580-4
(2) Birinci fıkrada sayılanlardan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü kadrosunda bulunanlar ekli (7) sayılı listeyle ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına; İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı, İşgücü Uyum Dairesi Başkanı, İstihdam Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı kadrosunda bulunanlar ekli (8) sayılı listeyle ihdas edilen Müşavir kadrolarına; İl Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrosunda bulunanlar ekli (8) sayılı listeyle ihdas edilen Araştırmacı kadrosuna hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu şekilde ihdas edilen Bakanlık Müşaviri, Müşavir ve Araştırmacı kadroları boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş kadrolarında bulunanlar İş Başmüfettişi kadrolarına; Müfettiş kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi kadrolarına; Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu kadrolarda geçirilen süreler İş Başmüfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcılığında geçmiş sayılır. 

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce Bakanlıkta ve Türkiye İş Kurumunda İş Müfettişi ve Müfettiş unvanını kazanmış olanlardan, bu unvanları kazandıktan sonra özel sektörde çalışmış olanlar hariç olmak üzere Bakanlık, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşları kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi kadrolarına atanabilir.

(5) Mevzuatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Müfettişlerine, Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Müfettişlerine yapılmış olan atıflar İş Teftiş Kurulu Başkanlığına ve İş Müfettişlerine yapılmış sayılır.

(6) İş Müfettişliğine atananların bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce başlamış işleri devam ettirilerek ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre sonuçlandırılır.

(7) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü kadrolarında bulunanlardan birinci fıkrada belirtilenler dışında bulunanlardan kadro ve görev unvanı değişmeyenler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Kadro ve görev unvanı değişenler durumlarına uygun kadrolara atanır. 

(8) Mevzuatta İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığına yapılan atıflar, İstihdam Uzmanlığı ve İstihdam Uzman Yardımcılığına yapılmış sayılır. İstihdam ve Meslek Uzmanı ve İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın İstihdam Uzmanı ve İstihdam Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış sayılır. İstihdam ve Meslek Uzmanı ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirilen süreler, İstihdam Uzmanlığı ile İstihdam Uzman Yardımcılığı kadrosunda geçirilmiş sayılır.
6580-5
(9) Bu madde uyarınca atanmış sayılanların yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme, ikramiye ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(10) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve personel tarafından yapılmaya devam edilir.
Sorunların giderilmesi
Geçici Madde 3 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilen kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlara ilişkin ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
Kadro değişiklikleri
Geçici Madde 4 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Düzenleyici işlemler
Geçici Madde 5 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen düzenlemeler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
6580-6
EK-1 SAYILI CETVEL
(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)


Ek-2 Sayılı Cetvel (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 665/8 md.)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3146 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren

   Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

   

   

  3146 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

   

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK-367

  4/5/1989

  KHK-448

  10/9/1991

  KHK-618

  4/10/2000

  4817

  6/3/2003

  4947

  24/7/2003

  5217

  39

  1/1/2005

  5436

  13 ve 16

  24/12/2005

  5502

  2,3,5,11,14,22/A,29,30,36 ve Ek Madde 1

  20/5/2006

  5763

  2, 12, 29

  26/5/2008

  6009

  12

  1/8/2010

  6111

  İşlenemeyen Hüküm

  25/2/2011 

  KHK/665

  5, 6, 12/A, 13, 14, 15, 28, 29, 39, Geçici Madde 15, 1 Sayılı Cetvel, 2 Sayılı Cetvel, İşlenemeyen Hükümler

   

  2/11/2011

  KHK/666

  39

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  6331

  Ek Madde 2

  30/6/2012

  6462

  2

  3/5/2013


  6580-7

   

  Değiştiren

   Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

   

   

  3146 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

   

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  6495

  15, 29, Ek Madde 3

  2/8/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  39

   

   

  10/10/2013

   

  6645

  8, 12, 12/A, 29, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Geçici Madde 16, Geçici Madde 17, (1) Sayılı Cetvel

  23/4/2015

  6735

  2, 8, 9, 12/A, 26, (1) Sayılı Cetvel

  13/8/2016

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 11, 12, 12/A ila 40, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 17, Ek (I) sayılı Liste

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
  
  
  3146 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3146 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (37)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (23)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (12)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul