En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
7196 (2019) md: Ek 4. KHK 703 (2018) md: 28-/A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/A, 13/B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 6, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9. 7070 (2018) md: 2, 3, 10, Geçici 11. 7068 (2018) md: Ek 4, Ek 5. 7039 (2017) md: Ek 6. KHK 682 (2017) md: Ek 4, Ek 5. 6758 (2016) md: 7, 28-/A, Geçici 10. KHK 676 (2016) md: 2, 3, 10. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
24648 (2018) - TS 8357 “İŞ YERLERİ – HALKA VEYA MÜŞTERİLERE AÇIK TUVALETLER – SINIFLANDIRMA – GENEL VE ÖZEL KURALLAR” STANDARDINA İLİŞKİN... ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6581
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İLE İL YATIRIM VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1) (2)

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Görev
Madde 2 - KHK 703(2018), 7070(2018), KHK 676(2016), 5902(2009)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Teşkilat
Madde 3 - KHK 703(2018), 7070(2018), KHK 676(2016)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Müsteşar
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Müsteşar yardımcıları
Madde 7 - KHK 703(2018), 6758(2016), KHK 674(2016)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet Birimleri
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 649(2011), 5902(2009), 4970(2003)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
(1) Bu Kanunun adı 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiş-tir. (2) Bu Kanunun Adı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6582/6588-6
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 10 - KHK 703(2018), 7070(2018), KHK 676(2016), 4825(2003)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Dernekler Dairesi Başkanlığı
Madde 13/A - KHK 703(2018), 5253(2004), 4970(2003)(Ek: 31/7/2003-4970/2 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Madde 13/B - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Ek: 8/8/2011-KHK-649/47 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 14 - KHK 703(2018), 5436(2006)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 15 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Madde 16 - KHK 703(2018), 5436(2006) (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md. )
 
6586
Hukuk Müşavirliği
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Bakanlık Müşavirleri
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 20 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 23 - KHK 703(2018), 6111(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 23/A - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Ek: 8/8/2011-649-KHK/49 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurullar
Sürekli kurullar
Madde 25 - KHK 703(2018), 6713(2016)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
6588-1
Bakanlık Encümeni
Madde 27 - KHK 703(2018), 5902(2009), 5540(2006)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
ÜÇÜNCÜ KISlM
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar
Taşra Teşkilatı
Madde 28 - KHK 703(2018), 6525(2014), 6360(2012), 5952(2010), 5490(2006)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
İl yatırım ve hizmetleri(1)
Madde 28/A - 6360(2012)(Ek: 12/11/2012-6360/34 md.; Değişik: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
(1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde her türlü yatırım, yapım, ba-kım, onarım ve yardım işlerini Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilir-ler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşı-lığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir.

(2) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede ger-çekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuru-luşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcan-mayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişki-lendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(1) Bu madde başlığı “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6590
Bağlı kuruluşlar
Madde 29 - KHK 703(2018), 6458(2013), 5952(2010)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 30 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 31 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 32 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
Madde 33 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Yetki devri
Madde 34 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
Madde 35 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Kadrolar
Madde 36 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Valilerin merkezde görevlendirilmesi
Madde 37 - KHK 703(2018), KHK 666(2012)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Kontrolörler
Madde 38 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 39 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
İl Planlama Uzmanlığı
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 340(1988)(Ek : 6/8/1988 - KHK - 340/2 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Ek Madde 2 - KHK 703(2018), 4970(2003)- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Ek Madde 3 - KHK 703(2018), 4970(2003)- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Ek Madde 4 - 7196(2019), 7068(2018), KHK 682(2017)(Ek: 2/1/2017-KHK-682/36 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/36 md.)
Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu; Müsteşarın veya Bakanın uygun gördüğü Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürü ile;

a) (Değişik: 6/12/2019-7196/46 md.) Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılara Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürünün katılımıyla,
6590-1
b) Emniyet Genel Müdürlüğü personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Emniyet Genel Müdürü veya Bakanın uygun gördüğü Emniyet Genel Müdür Yardımcısının katılımıyla, 

c) Jandarma Genel Komutanlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Jandarma Genel Komutanı veya Bakanın uygun gördüğü Jandarma Genel Komutan Yardımcısının katılımıyla, 

d) Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Sahil Güvenlik Komutanı veya Bakanın uygun gördüğü Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısının katılımıyla,

e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Genel Müdür veya Bakanın uygun gördüğü Genel Müdür Yardımcısının katılımıyla,

f) Diğer memurlarla ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Bakanın belirlediği ana hizmet birimlerinden birisinin en üst amirinin katılımıyla,

oluşur.
Ek Madde 5 - 7068(2018), KHK 682(2017)(Ek: 2/1/2017-KHK-682/36 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/36 md.)
Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Bakanlığa bağlı kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memurlar hakkında gerek görülmesi halinde Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermek.

b) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu kararları kesindir.
Ek Madde 6 - KHK 703(2018), 7039(2017)(Ek: 19/10/2017-7039/35 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Geçici hükümler
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Geçici Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 609(2000), KHK 581(1999), KHK 576(1999) (Ek : 14/9/1999 - KHK576 /4 md.; Mülga: 3/8/2000 - KHK -609/1 md. )
 
Geçici Madde 9 - KHK 703(2018), 4970(2003) (Ek: 31/7/2003-4970/5 md. )
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçisi unvanı ile görev yapanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı dernekler denetçisi kadrolarına naklen atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 10 - 6758(2016)(Ek: 31/7/2003-4970/5 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
 
Geçici Madde 11 - 7070(2018) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/26 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/24 md.)
Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkin görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen görevler hakkında diğer mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, mahalli emniyet makamlarına yapılmış olan atıflar ise nüfus müdürlüklerine yapılmış sayılır.”
Yürürlük
Madde 40 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
14/2/1985 TARİHLİ VE 3152 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 3/8/2000 tarihli ve609 sayılı KHK.’nin geçici maddesi
Geçici Madde 1 - An. M. K. 2000/37(2001), KHK 609(2000) (İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/34, K.:2000/37 sayılı Kararı ile)
 
6591
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI(1)(3)
(Ek- 1 sayılı Cetvel)
(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.) (...)

6592
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3152 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3152 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/340

  8/11/1988

  KHK/367

  4/5/1989

  KHK/576

  23/9/1999

  KHK/581

  1/11/1999

  KHK/609

  23/8/2000

  4825

  20/3/2003

  4970

  6/8/2003

  5253

  13/A

  23/11/2004

  5436

  14 ve 16

  24/12/2005

  5490

  28

  29/4/2006

  5540

  27

  5/7/2006

  5902

  2, 8, 12, 27

  17/6/2009

  5952

  28, 29

  4/3/2010

  6111

  23

  25/2/2011

  KHK/649

  8, 13/B, 20, 23/A, (1) sayılı cetvel

  17/8/2011


  6592

   

   3152 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3152 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/666

  37

  15/1/2012

  6360

  28, 28/A

  6/12/2012

  6458

  29

  11/4/2013

  6525

  28

  27/2/2014

  6713

  25

  20/5/2016

  KHK/674

  7, 28/A, Geçici Madde 10

  1/9/2016

  KHK/676

  2, 3, 10, Geçici Madde 11

  29/10/2016

  6758

  7, 28/A, Geçici Madde 10

  24/11/2016

  KHK/682

  Ek Madde 4, Ek Madde 5

  23/1/2017

  7039

  Ek Madde 6

  3/11/2017

  7068

  Ek Madde 4, Ek Madde 5

  8/3/2018

  7070

  2, 3, 10, Geçici Madde 11

  8/3/2018

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 28, 28/A, 29 ila 39, Ek Madde 1 ila Ek Madde 3, Ek Madde 6, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 9, Ek (I) sayılı cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7196

  Ek Madde 4

  24/12/2019

   

   

  
  
  3152 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3152 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (36)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (45)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (28)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul