Metinsel Değişiklikler
6719 (2016) md: 2. An. M. K. 2013/52 (2015) md: 13, 31/A. 6592 (2015) md: 9, Ek 3. An. M. K. (2014) md: 13, 31/A. 6495 (2013) md: 13, 31/A. KHK 662 (2011) md: 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 11/A, 11/B, 7, 10/A, 10/B, 10/C, 10/D, 31/A, Geçici 10, Geçici 11, Geçici 12, Geçici 13, Geçici 14. 5995 (2010) md: Ek 2, Geçici 9. 5902 (2009) md: 18, 21. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2018) - ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6593
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) (3)

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev
Madde 2 - 6719(2016), KHK 662(2011), 4628(2001)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri (Ek ibare: 20/2/2001-4628/17 md.) ilgili Kanunlarda piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde ve ölçüde şunlardır: (2)

a) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,

b) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,

d) Kamu ihtiyaç,güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim,iletim,dağıtım,tesislerinin etüt,kuruluş,işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit çalışmalarının koordinasyonunu temin etmek ve denetlemek,
(1) a- Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1983 tarih ve186 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile,8/6/1984 tarih ve215 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sırasiyle, 14/12/1983 ve 18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (Bkz. Düstur: Tertip: V, Cilt: 23, Sayfa:489 ve 662 ). b- Bu Kanunun adı, 12/8/1993 tarih ve505 sayılı KHK'nin birinci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu fıkrada yer alan; “ilgili Kanunlarda piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde ve ölçüde” ibaresi 20/2/2001 tarihli ve4628 sayılı Kanunla eklenmiştir. (3) 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen "Avrupa Topluluğu“ ibareleri "Avrupa Birliği“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6594
e) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek,

f) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek,

g) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek,

h) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/79 md.) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

ı) Yukarda belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak. (1)

j) (Ek: 4/6/2016-6719/4 md.) Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirmek, yetkilendirmek veya bu tüzel kişilerden hizmet satın almak ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kişilere uygulanacak yaptırımları ve diğer hususları yönetmelikle düzenlemek.
Teşkilat
Madde 3 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teşkilatı merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez teşkilatı
Madde 4 -
Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
Madde 5 -
Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları (2)
Madde 6 - KHK 662(2011) (Değişik : 11/10/2011 - KHK -662/80 md.)
Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
(1) 11/10/2011 tarihli ve662 sayılı KHK’nin 79 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir. (2) 11/10/2011 tarihli ve662 sayılı KHK’nin 80 inci maddesiyle, bu maddenin başlığı “Müsteşar” iken metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
6595
Müsteşar yardımcıları
Madde 7 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/89 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet Birimleri
Madde 8 - KHK 662(2011), 4693(2001), KHK 505(1993), KHK 367(1989) (Değişik : 11/10/2011 - KHK -662/81 md.)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır:

a) Maden İşleri Genel Müdürlüğü,

b) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

d) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü,

e) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

f) Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı,

g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı,

h) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 9 - 6592(2015), KHK 505(1993) (Değişik : 12/8/1993 - KHK -505/3 md. )
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:

a) Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini takip etmek,

b) Maden aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla,mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici tedbirleri almak,

c) Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları,yararı,güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik için gerekli önerilerde bulunmak,

d) (Mülga: 4/2/2015-6592/27 md.) 

e) Madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini,ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,

f) Maden kaynaklarının ülke menfaatlerini en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama,üretim,stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tesbit etmek,

g) Ülke ve Dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek,gerekli bilgileri derlemek,değerlendirmek ve yayınlamak,

h) Maden sicilini tutmak,madenlerin genel envanterini yapmak,

ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 10 - 4628(2001), KHK 505(1993) (Değişik : 12/8/1993 - KHK -505/4 md.)
Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri (Ek ibare: 20/2/2001-4628/17 md.) ilgili Kanunlarda piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde ve ölçüde şunlardır: (1)

a) Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak,memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,
(1) Bu fıkrada yeralan; “ilgili Kanunlarda piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde ve ölçüde” ibaresi 20/2/2001 tarihli ve4628 sayılı Kanunla eklenmiştir.
6596
b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi,nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

c) Enerji kaynaklarının üretim,iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

d) Enerji kaynaklarının araştırılıması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

e) Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek,

f) Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek,

g) Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yapmak,bunu teşvik etmek,

h) Enerji konusunda özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 10/A - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/82 md.)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Petrol faaliyetleri ile ilgili konularda ülke stratejisi ve politikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Ülkemizin petrol kaynaklarının ortaya çıkarılarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, petrol arama ve üretimi ile ilgili bilgileri toplamak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak,

c) Yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek ortamı sağlamak,

d) Yerli ve yabancı yatırımcıların petrol arama ve üretim yatırımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde yapmalarını temin etmek,

e) Petrol açısından potansiyel olarak tespit ettiği sahaları ilanla açık artırmaya çıkarıp arama ruhsatı vermek,

f) Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ve taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ilişkin olarak faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri yürütmek,

g) Şirketlerin petrol hakkı sahibi olmak için yapmış oldukları başvuruları incelemek,

h) Araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnamesi vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,

ı) Petrol hakları ile ilgili petrol sicil kayıtlarını tutmak,

j) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin takip ve denetimini yapmak,

k) Petrol hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve verileri arşivlemek ve gerektiğinde kullanıma açmak,

l) Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri yapmak,

m) Petrol hakkı sahibi şirketlerin petrol işlemlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştirmek,
6596-1
n) Petrol hakkı sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

o) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Madde 10/B - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/82 md.)
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,

b) Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek,

c) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek,

d) Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,

e) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek.

f) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Madde 10/C - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/82 md.)
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,

c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

d) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

e) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak,

f) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı
Madde 10/D - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/82 md.)
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,
6596-2
b) Nükleer güç santralleri projelerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat, insan kaynakları, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

c) Nükleer güç santrallerine ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

d) Nükleer güç santralleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılmak,

e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı
Madde 11 - KHK 662(2011) (Değişik : 11/10/2011 - KHK -662/83 md.)
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların Bakanlık politika esaslarına, program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Kamu İhale Kurulu kararlarıyla ilgili işlemlerin koordinasyonunu sağlamak, ihaleden yasaklama kararları ile ilgili olarak Bakanlık merkez teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 11/A - KHK 662(2011), KHK 367(1989) (Ek : 14/4/1989 – KHK -367/10 md.) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/89 md.)
 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Madde 11/B - KHK 662(2011), KHK 505(1993) (Ek : 12/8/1993 - KHK -505/5 md.) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/89 md.)
 
Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı
Madde 11/C - 4693(2001) (Ek : 27/6/2001 -4693/2 md.)
Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlamak.

b) Milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirmek.

c) Milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek.

d) Milletlerarası transit petrol geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlamak.

e) Milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunmak ve çalışmalar yapmak.

f) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak.
6597
g) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek.

h) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütmek.

ı) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlamak.

j) Transit Petrol Boru Hatları Kurulunca verilecek her türlü görevi yerine getirmek ve bu Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

k) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri
Madde 12 - KHK 662(2011), 5436(2006)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) (Değişik : 11/10/2011 - KHK -662/84 md.) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,

b) (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.) (Yeniden düzenleme : 11/10/2011 - KHK -662/84 md.) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Denetim Hizmetleri Başkanlığı (1)
Madde 13 - An. M. K. 2013/52(2015), An. M. K. (2014), 6495(2013), KHK 662(2011) (Değişik : 11/10/2011 - KHK -662/85 md.)
Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

b) Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluş ile gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak,

d) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanmak,

e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
	
(Değişik birinci cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.
(1) 11/10/2011 tarihli ve662 sayılı KHK’nin 85 inci maddesiyle, bu maddenin “Teftiş Kurulu Başkanlığı” olan başlığı metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
6598
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 14 - KHK 662(2011), 5436(2006) (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.) (Yeniden düzenleme : 11/10/2011 - KHK -662/86 md.)
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
Madde 15 -
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan,diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.
Bakanlık Müşavirleri
Madde 16 - KHK 505(1993) (Değişik birinci fıkra : 12/8/1993 - KHK -505/6 md.)
Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık Müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 17 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 18 - 5902(2009)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) (Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.) (1)
 
d) Özel Kalem Müdürlüğü.
(1) Bu bentte yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
6598-1
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 19 -
Personal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 20 -
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
      
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
       
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
       
c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
       
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
       
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
      
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
6599
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,
       
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
       
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
       
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı,brifing ve görüşmeleri düzenlemek bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 
       
k) Genel evrak,arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
       
l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
Savunma Sekreterliği
Madde 21 - 5902(2009) (Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.) (1)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 22 -
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar
Taşra Teşkilatı
Madde 23 -
Bakanlık,Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Bağlı kuruluşlar
Madde 24 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,(2)

b) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü, (3)

c) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, (4)

d) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. (5)
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 25 -
Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekle bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 26 -
Bakanlık anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyon sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
(1) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (2) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 30/8/2007 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08/D-1-2007-544 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. (R.G.:31/8/2007-26629) (3) Bu Genel Müdürlükle ilgili olarak 11/10/2011 tarihli ve662 sayılı KHK’ye bakınız. (4) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 28/5/1999 tarih ve 39-08/D-9-99-237 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa bağlanmış (R.G.:28/5/1999-23708 Mük.), daha sonra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 26/11/2002 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08/D-1-2002-792 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. (R.G.:27/11/2002-24949) (5) Bu Genel Müdürlükle ilgili olarak 11/10/2011 tarihli ve662 sayılı KHK’ye bakınız.
6600
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan sorumludur.
Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 27 -
Bakanlık,hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
Madde 28 -
Bakanlık, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Madde 29 -
Bakan,Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Transit Petrol Boru Hatları Kurulu ve Görevleri
Transit Petrol Boru Hatları Kurulu
Madde 29/A - 4693(2001) (Ek : 27/6/2001 -4693/3 md.)
Transit Petrol Boru Hatları Kurulu; Enerj ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı ile ilgili Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı ekonomik ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı ile Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanından oluşur.

Kurulun Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, başkan yardımcısı ise Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısıdır.

Kurul üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

Transit petrol geçiş projelerine ilişkin anlaşmalarda tek muhatap Transit Petrol Boru Hatları Kuruludur. Kurulun toplanma, çalışma esas ve usulleri, ilgili kurumların görüşleri alınmak kaydıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Görevleri
Madde 29/B - 4693(2001) (Ek : 27/6/2001 -4693/4 md. )
Kulun görevleri şunlardır:

a) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin zamanında ve gereği gibi yürütülebilmesi için faaliyetleri belirlemek, hukuki, teknik, idari ve mali konularda alınacak hizmetleri tespit etmek.

b) Milletlerarası tahkim prosedürünün belirlenmesi, yatırımcılara verilecek hak, vize, izin ve benzeri konularda hukuki ve idari uygulamaların usul ve esaslarını belirlemek.

c) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığının transit petrol geçiş proje anlaşmalarına ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılması ile ilgili tekliflerini incelemek ve karara bağlayarak Bakana sunmak.

d) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin yürütülmesi ile ilgili uygun görülen konularda Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığını görevlendirmek ve bu Daire Başkanlığı tarafından takip edilecek milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili diğer hususları değerlendirmeye alarak karara bağlamak.

e) Transit petrol geçişi ile ilgili milletlerarası anlaşmalardan doğan diğer görevleri yerine getirmek.

f)Bakanlık tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.
6600-1
ALTINCI KISIM (1)
Çeşitli Hükümler
Atama
Madde 30 -
23 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır.
Kadrolar
Madde 31 -
Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karaname hükümlerine göre düzenlenir.
Uzman ve Denetçi istihdamı
Madde 31/A - An. M. K. 2013/52(2015), An. M. K. (2014), 6495(2013), KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/87 md.)
Bakanlıkta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı istihdam edilir.

(Değişik ikinci fıkra:12/7/2013-6495/73 md.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(Değişik üçüncü fıkra:12/7/2013-6495/73 md.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birim tarafından belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların denetçi kadrolarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
(1) Bu kısım başlığı, 27/6/2001 tarihli ve4693 sayılı Kanunla, “BEŞİNCİ KISIM” iken “ALTINCI KISIM” olarak değiştirilmiştir.
6600-2
(Değişik dördüncü fıkra:12/7/2013-6495/73 md.) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 32 -
Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - 4693(2001) (Ek : 27/6/2001 -4693/5 md.)
(3154 sayılı Kanunun eki (1) sayılı cetvelin “Ana Hizmet Birimleri” bölümünün 6 nolu sırası ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. (1)
Ek Madde 2 - 5995(2010) (Ek : 10/6/2010-5995/20 md.)
Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili bölümüne eklenmiştir. (2)
Ek Madde 3 - 6592(2015) (EK: 4/2/2015-6592/28 md.)
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. (3)
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 -
Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere gerekli tüzük ve yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
Geçici Madde 5 -
Bu Kanun ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünün adı da Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
(1) Bu maddede sözü edilen kadrolar 5/7/2001 tarihli ve 24453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (2) Bu maddede sözü edilen kadrolar 24/6/2010 tarihli ve 27621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (3) Bu maddede sözü edilen kadrolar 18/2/2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
6600-3
Geçici Madde 6 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.
Geçici Madde 7 -
Bu Kanuna göre kaldırılan birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık,ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 8 - KHK 505(1993) (Ek : 12/8/1993 - KHK -505/8 md.)
Ekli (I) sayılı listede yeralan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bölümünden çıkarılmış,ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adıgeçen bölüme eklenmiştir. (1)

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kadroları kaldırılanlar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık,ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı eski kadrolarından almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark tazminat olarak ödenir.
Geçici Madde 9 - 5995(2010) (Ek : 10/6/2010-5995/20 md.) (1)
Bu Kanun ile ihdas edilen kadrolara, 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılır.
Düzenleyici işlemler
Geçici Madde 10 - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/90 md.)
Bakanlığın yeniden yapılandırılmasının gerektirdiği düzenlemeler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Hak ve yetkiler ile personelin devri
Geçici Madde 11 - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/90 md.)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü bu maddenin yayımı tarihinde kapatılmıştır. 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümlerine göre DSİ’ye devredilenler hariç olmak üzere; kapatılan genel müdürlüklere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu genel müdürlüklere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel, bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan kapatılan genel müdürlüklere tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. Kapatılan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilir, bunlar Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.
(1) Kadrolarla ilgili bilgiler 190 sayılı KHK'nin eki cetvelde gösterilmiştir.
6600-4
6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kapatılan genel müdürlükler tarafından yapılmış olan sözleşmelere Bakanlık halef olur. Bu genel müdürlüklerin leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinde Bakanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine avukatları tarafından kapatılan genel müdürlükleri temsilen takip edilmekte olan dava ve icra takiplerine ilişkin dosyalar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek esaslara göre bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlığa devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Bakanlık adına yapılmış sayılır.

Bu maddenin yayımı tarihinde;

a) Bakanlık merkez teşkilatında, Teftiş Kurulu Başkanı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Şube Müdürü, 

b) Kapatılan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Enerji Kaynakları Etüd Dairesi Başkanı, Hidrolik Etüdler Dairesi Başkanı, Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanı, Proje Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari İşler Dairesi Başkanı, Makina ve İkmal Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü,

c) Kapatılan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Arama ve Üretim Dairesi Başkanı, Rafineri ve Petro-Kimya Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, Personel ve Eğitim Şubesi Müdürü, Müdür,

kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Personel ve Eğitim Şubesi Müdürü, Şube Müdürü ve Müdür kadrosunda bulunanlar ekli (I) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise aynı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. (I) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bakanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara bu kadrolara atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmış; 6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin kapatılan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinde yer alan kadrolar ilgili bölümlerden çıkarılmış ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
6601
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve kapatılan genel müdürlüklere ait bölümlerinde yer alan Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı şeklinde değiştirilmiş ve bu kadrolarda bulunanlar Denetim Hizmetleri Başkanlığında ilgisine göre Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler Denetim Hizmetleri Başkanlığında Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

Mevzuatta kapatılan genel müdürlüklere yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanması sırasında teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.
Bütçe işlemleri
Geçici Madde 12 - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/90 md.)
Bakanlığın yeni kurulan hizmet birimlerinin 2011 mali yılı harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlık ve kapatılan genel müdürlüklerin 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
Kadro değişiklikleri
Geçici Madde 13 - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/90 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Mevcut işlerin yürütülmesi
Geçici Madde 14 - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/90 md.)
Bakanlığın yeniden yapılandırılması tamamlanıncaya kadar, Bakanlığın teşkilatında değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler ve hizmetler, Bakanlığın ve kapatılan genel müdürlüklerin mevcut birimleri ve personeli eliyle yürütülmeye devam olunur.
Yürürlük
Madde 33 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6602
Ek-I Sayılı Cetvel
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI(1)

(1) 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. (2) Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığının müsteşar yardımcılığı kadrosu, 4/8/1993 tarihli ve 93/42016 sayılı Kararla üç’den dört’e (Bkz.RG.:7/8/1993-21661.); daha sonra 28/7/1999 tarihli ve 99/50883 sayılı Kararla da dört’ten beş’e çıkarılmıştır. (Bkz.RG.:30/7/1999-23771.) (3) Bu sırada yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (4) 11/10/2011 tarihli ve662 sayılı KHK’nin 88 inci maddesiyle, bu cetvelin “Müsteşar Yrd.” başlıklı sütununa iki adet “Müsteşar Yrd.” sırası eklenmiş, “Ana Hizmet Birimleri” başlıklı sütunu metne işlendiği şekilde, “Danışma ve Denetim Birimleri” başlıklı sütununun 1 inci sırası “1. Denetim Hizmetleri Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı sütunun mülga 2 nci sırası “2. Strateji Geliştirme Başkanlığı” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
6603
(I) SAYILI LİSTE
(Ek : 11/10/2011 - KHK -662/90 md.)

6604/6610-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3154 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

   EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3154 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  KHK/367

  14/4/1989

  KHK/505

  9/9/1993

  4628

  ––

  3/3/2001

  4693

  ––

  5/7/2001

  5436

  12 ve 14

  24/12/2005

  5995

  Ek Madde 2 ve Geçici Madde 9

  24/6/2010

   

   

  KHK/662

  2, 6, 7, 8, 10/A, 10/B, 10/C, 10/D, 11, 11/A, 11/B, 12, 13, 14, 31/A, Geçici Madde 10, Geçici Madde 11, Geçici Madde 12, Geçici Madde 13, Geçici Madde 14, Ek (I) sayılı cetvel, Ek (I) sayılı liste

   

   

  2/11/2011

  6495

  13, 31/A

  2/8/2013

  6592

  9, Ek Madde 3

  18/2/2015

             6719                                           2                 17/6/2016

                 

  
  
  3154 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3154 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (31)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (11)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (15)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul