Metinsel Değişiklikler
7196 (2019) md: 13, 16, 55, 86, Ek 16, Ek 22, Ek 31, Geçici 26, Geçici 29, Ek 37, Geçici 30. 7159 (2018) md: 90. 7148 (2018) md: Ek 24, Ek 28, Geçici 29. KHK 703 (2018) md: 1, 3, 8, 16, 43, 87, 93, Ek 24. 7070 (2018) md: 16, Ek 34. 7071 (2018) md: Ek 35. 7068 (2018) md: 82, 83, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 8, Ek 7, Ek 9. 7078 (2018) md: 13, 16, Ek 24, Ek 31, Ek 36. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2019) - TÜRK TESCİLLİ SİVİL HAVA ARAÇLARINDA BULUNDURULAN ÖZEL EĞİTİMLİ SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREV, YETKİ VE... ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1585
EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (1) (2)

* * *
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyati", Cilt: 1 Sayfa: 245
* * *
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
* * *
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
* * *
Madde 1 - KHK 703(2018)
Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür.
	
Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlü-ğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtasile ifa ve lüzum halinde Cumhurbaşkanı kararile ordu kuvvetlerinden istifade eder.(3)
(1) Bu kanunun; a) Polis Enstitüsünün yüksek öğrenimine ilişkin bütün hükümleri 28/11/1984 tarih ve 3087 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. b) Memurların hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini ilerleme ve yükselmeleri-ni, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını ve özlük haklarını düzenliyen hükümleri 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 237 nci maddesinin 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanunla deği-şik (b) bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır. c) 10/3/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanuna aykırı hükümleri, anılan kanunun 25 inci maddesinin b/3. fıkrası gereğince Jandarma Teşkilatı için uygulanmaz. (2) a) Bu kanunda düzenlenen atama usulüne dair konularda, 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanu-nun 2 - 5 inci maddelerine bakınız. b) Bu kanunda geçen Tetkik Başmemuru ve Tetkik Memuru ibareleri 24/2/1954 tarih ve 6276 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "sivil başmemur (Dedektif)" ve "sivil memur (Dedektif), ola-rak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 145 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
1586
Madde 2 -
Dahiliye Vekilinin riyaseti altında Büyük Erkanıharbiyenin bir mümessili ile Emniyet Umum Müdürü, Jandarma ve Gümrük ve Orman Umum Komutanları ve Vekaletçe seçilecek lüzumu kadar umumi müfettiş ve validen mürekkep bir emniyet komisyonu teşkil edilir.

Bu Komisyon Ankara'da bulunan azaları ile her ay umumi müfettiş ve valilerin iştirakı ile de en az senede bir defa Dahiliye Vekilinin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır ve memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerini tetkik ile istişarı mütalaasını bildirir.

Dahiliye Vekili lüzum gördüğü zamanlarda diğer alakalı vekaletlerden birer mümessil göndermesini talep edebilir

Komisyon raportörü Emniyet Umum Müdürüdür.
Madde 3 - KHK 703(2018), 3452(1938)(Değişik: 15/6/1938 -3452/1 md.)
Zabıta teşkilatı: Umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır.

Umumi zabıta : Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır.

Hususi zabıta : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir.
	
Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı bu kanun hüküm-lerine tabidir. Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik ile tesbit edilir.(1)
Madde 4 - 1649(1973) (Değişik: 28/12/1972 -1649/1 md.)
Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır.

Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur.

Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine aktarılmada göz önünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
Madde 5 -
Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motorlu ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır.
Madde 6 -
Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.
Emniyet Makamları:
Madde 7 - 3518(1989), KHK 341(1988) (Mülga: 26/8/1988 - KHK -341/4 md; Aynen kabul: 12/1/l989 -3518/4 md.)
 
Emniyet Teşkilatı Bölümleri (2)
Madde 8 - KHK 703(2018), 3452(1938)(Değişik: 15/6/1938 - 3452/2 md.)
Polis: İdari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 145 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Ayrıca, Polis Çevik Kuvvetleri Kuruluşu İçin Ek 12. ve Ek l8 inci maddelere bakınız.
1587
Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediye-lerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu kanun hükümlerine tabi tutulurlar.
	
Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet Umum Müdür-lüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet amiri başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis adedi Cumhurbaşkanı kararile tezyid edilebilir ve o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarına göre ilave edilen bu kadrolara tayin edilirler(1)

Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alınacak belediye zabıtası maaş ve masrafları Cumhurbaşkanı kararile Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir.(1)
Madde 9 -
A) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.

B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef olan kısımdır.

C) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır.

Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısmı adli polis olarak tefrik edilebilir.
Madde 10 -
Adli polis toplu olarak veya mıntıkalara ihtiyaç nisbetinde tevzi edilmiş bir halde bulundurulur.

Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde, mafevklerinin emrindedir.
Madde 11 -
Mahalli vakalar hakkında malümat istemek ve teknik, muhasebe, levazım ve zat işlerine ait muameleleri idare etmek hususunda, Emniyet Umum Müdürlüğü vilayet emniyet teşkilatıyla ve vilayet emniyet müdürlüğü vilayet dahilindeki emniyet teşkilatıyla ve kaza emniyet amirliği de kaza dahilindeki emniyet teşkilatıyla re'sen muhabereye salahiyetlidir.
Madde 12 -
Adli işlere müteallik tahkikat; salahiyetli adli otoritelerin direktifleri altında ve kanunlarına tevfikan yalnız adli zabıtaya yaptırılır. Polis teşkilatı yapılmayan yerlerde teşkilat yapılıncaya kadar adli polis vazifeleri diğer zabıta tarafından yapılır. İdari zabıta adli zabıtaya icabında veya Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi üzerine yardımla mükelleftir.

İdari polis adli zabıta vazifesini tahrik eden herhangi bir hal karşısında kaldığı takdirde bir taraftan adli zabıta vazifesini ifa etmekle beraber, diğer taraftan adli zabıtayı haberdar eder ve adli zabıta gelince işi ona devreder. Adli zabıta vazifesini gerek aslen ve gerek yardım suretiyle gören zabıta memurları hakkında bu vazifeden mütevellit suçlardan dolayı Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre takibat yapılır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 145 inci maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibareleri “ Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
1588
Rütbeler, Meslek Dereceleri ve Görev Unvanları (1)(5)
Madde 13 - 7196(2019), 7078(2018), KHK 694(2017), 6638(2015), KHK 661(2011), 5997(2010), 5917(2009), 5436(2006), 5336(2005) ... >>
(Değişik 10/3/1993 -3870/1 md.)
Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanları aşağıda gösterilmiştir.

 
1588-1
 
(1) Madde başlığı "Emniyet Teşkilatının Meslek Dereceleri" iken, 10/3/1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) “Öğretim Görevlisi” unvanı 12/7/2000 tarihli ve 610 sayılı KHK ile metne eklenmiş daha sonra da aynı unvan 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla metinde korunmuştur. (3) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 2 ve 3 üncü meslek derecelerine “Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi”, 3 üncü meslek derecesine “Havacılık Müdürü” ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu meslek derecelerine “Pilot” unvanları eklenmiş ve metne işlenmiştir. (4) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesi ile 1 inci meslek derecesine “, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı”, 5 inci meslek derecesine “, İlçe Emniyet Müdürü” ve 6 ncı meslek derecesine “, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı” unvanları eklenmiştir. (5) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan tablonun “Görev Unvanları” başlıklı sütununa “Polis Akademisi Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanı,” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı,” ibaresi ve “Havacılık Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü,” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (6) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi 1 inci Meslek Derecesi karşılığı görev unvanları arasında yer alan “Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Harekat Başkanı,” ibaresi “Polis Akademisi Başkanı, Başkan,” şeklinde değiştirilmiş, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi 2 nci Meslek Derecesi karşılığı görev unvanları arasında yer alan “Özel Harekat Başkan Yardımcısı,” ibaresi “Başkan Yardımcısı,” şeklinde değiştirilmiş, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi karşılığı görev unvanlarına “Özel Harekat Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlıklarda Şube Müdürü,” ibaresi eklenmiş, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi karşılığı görev unvanlarına “İlçe Emniyet Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

1588-2
(Ek fıkra: 27/3/2015-6638/21 md.) İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olan polis amirleri; emniyet ve asayiş durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, nüfus büyüklüğü, şehirleşme düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecek ilçelere, ilçe emniyet müdürü olarak atanabilirler. (Ek cümle:6/12/2019-7196/1 md.) Bu ilçelerde Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri, ilçe emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilirler.

(Ek fıkra: 27/3/2015-6638/21 md.) 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı meslek derecelerinde bulunan personel ihtiyaç hâlinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma, inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirinin emrine alınabilirler.

(Ek fıkra: 27/3/2015-6638/21 md.) İdare, her rütbe ve meslek derecesi karşısında gösterilen görev unvanları arasında personelin görev yerini değiştirmeye yetkilidir.
Madde 14 - 1649(1973) (Mülga: 28/12/1972 -1649/4 md.)
 
Madde 15 -
Beşinci, altıncı yedinci ve sekizinci meslek derecelerine dahil emniyet teşkilatı mensuplarından yüksek mektep mezunu olanlar kaymakamlıklara muadildir.

Bunlar arasında Siyasal Bilgiler Okulu veya lise muadil tahsil görmüş hukuk mezunları kaymakamlıklara ve aynı derecedeki kaymakamlar da emniyet müdürlüklerine naklen veya terfian tayin edilebilirler.

Dördüncü ve daha yukarı meslek derecelerindeki emniyet teşkilatı memurlarından yüksek tahsil görmüş olanlar maaşlarının miktarına göre o maaşı alan Dahiliye memurlukları derecelerine muadil memurluklara naklen veya terfian tayin olunabilirler. (2)
(1) “Öğretim Görevlisi” unvanı 12/7/2000 tarihli ve 610 sayılı KHK ile metne eklenmiştir.Daha sonra çıkarılan 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla aynı unvanlar korunmuştur. (2) Bu hükmün uygulanmasında Ek 1 inci maddeye bakınız. (3) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu meslek derecelerine “Pilot” unvanı eklenmiş ve metne işlenmiştir. (4) 16/62010 tarihli ve 5997 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan polis memuru rütbe, meslek derecesi ve görev unvanları metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1589
Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı (1)(2)(4)
Madde 16 - 7196(2019), KHK 703(2018), 7070(2018), 7078(2018), KHK 694(2017), KHK 676(2016), KHK 661(2011), 3518(1989), KHK 341(1988)(Değişik: 26/8/1988 - KHK 34l/1 md; Değiştirilerek kabul: 12/1/1989-3518/1 md.)
Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.(2)

A) Merkez teşkilatı; (3)(4)

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/13 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/13 md.) Başkanlıklar,(4)(5)

c) (Ek: 24/10/2011 – KHK- 661/15 md.) (Mülga:6/12/2019-7196/2 md.)

d) Hukuk Müşavirliği,

e) Daire Başkanlıklarından,

Meydana gelir.(4)

Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden, şube müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden meydana gelir. (Ek cümleler: 3/10/2016-KHK-676/27 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/25 md.) (Mülga iki cümle: 2/7/2018 -KHK/703/145 md.)

B) Taşra teşkilatı;

İllerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur. İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir.

C) (Mülga: 3/10/2016-KHK-676/27 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/25 md.) Emniyet teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde 17 - 3518(1989), KHK 341(1988) (Mülga : 26/8/1988 - KHK341/4 md; Aynen kabul: 12/1/1989 -3518/4 md.)
 
Madde 18 - 3087(1984) (Mülga: 28/11/1984 -3087/38 md.)
 
Madde 20 -
Vilayetlerde bulundurulacak vilayet emniyet müdürlüklerinin ve kaza emniyet amirliklerinin ve bunların şubelerinde bulunacak memurların meslek derecelerini tayin etmek Dahiliye Vekaletine aittir.

Vilayet kadrosundan muhtelif derecede memur tefrik edilerek Emniyet Umum Müdürlüğü daire ve şubelerinde kullanılabileceği gibi, merkez kadrosundaki muhtelif derecede memurlar dahi aynı surette vilayetlerde kullanılabilir.
(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle; Emniyet Genel Müdürlüğünün teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. (2) 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 27 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “merkez, taşra ve yurt dışı” ibaresi “merkez ve taşra” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle aynen kabul edilmek suretiyle kanunlaşmıştır. (3) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 15 inci maddesiyle bu bende (a) alt bendinden sonra gelmek üzere (b) alt bendi eklenmiş ve mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiştir. (4) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (A) bendine (a) alt bendinden sonra gelmek üzere (b) alt bendi eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (5) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Özel Harekat Başkanlığı,” ibaresi “Başkanlıklar,” şeklinde değiştirilmiştir.
1590
Madde 21 -
Emniyet Umum Müdürlüğü büro şefliklerinde ve İstanbul, Ankara ve birinci, ikinci sınıf emniyet müdürlüklerinin şube müdür muavinliklerinde birinci ve ikinci sınıf emniyet amirleri kullanılabilir.
Madde 22 -
Lüzum görülen vilayetlerde münhasıran emniyet polis memurları ile ailelerinin sıhhat halleriyle meşgul olmak üzere icabı kadar hekim istihdam olunur.
Mesleğe kabul ve enstitü ve mekteplerde tahsil şartları
Madde 23 - 3600(1990), KHK 374(1989), 1649(1973) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 24 - 3600(1990), KHK 374(1989), 4868(1946) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 25 - 3600(1990), KHK 374(1989), 3452(1938) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 26 - 7257(1959) (Değişik: 15/4/1959 -7257/1 md.)
Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki memurların Hukuk veya Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunu olmaları şarttır. Ancak ihtisaslarından istifade edileceği Vekaletçe takdir edilen diğer yüksek mektep mezunları ve bu kanuna göre meslek dahilinde yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin olunabilirler.

Liseden veya Polis Kolejinden mezun başkomiserlerle ikinci sınıf emniyet amirlerinden terfi için muvafık sicil almak şartıyla Polis Enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet teşkilatı kadroları dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. Bunlar da altıncı meslek derecesiyle daha yukarı derecelerdeki memurluklara tayin olunabilirler.
1591
Madde 27 - 6638(2015), 3518(1989), KHK 341(1988), 3087(1984)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 28 - 3087(1984) (Mülga: 28/11/1984 -3087/38 md.)
 
Madde 29 - 3087(1984) (Mülga: 28/11/1984 -3087/38 md.)
 
Madde 30 - 3087(1984), 7257(1959) (Mülga: 28/11/1984 -3087/38 md.)
 
Madde 31 - 3087(1984) (Mülga: 28/11/1984 -3087/38 md.)
 
Madde 32 - 3087(1984) (Mülga: 28/11/1984 -3087/38 md.)
 
Madde 33 - 3087(1984) (Mülga: 28/11/1984 -3087/38 md.)
 
Madde 34 - 4489(1943) (Mülga: 13/9/1943 - 4489/8 md.)
 
Madde 35 -
Polis köpek ve kuşları gibi hayvanların yetiştirme tarzlarını ve motorlu vasıtaları kullanma usullerini tatbiki bir şekilde öğrenmek için polis ve komiserlerden ecnebi memleketlere stajyerler gönderilebilir.
Madde 36 -
Vilayet emniyet müdürleri, vilayet ve kaza kadrolarında, Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis Mektebini muvaffakıyetle ikmal etmiş olan polislerden kadronun müsaadesi nisbetinde ve umumi vazifelere halel gelmeyecek şekilde kafi derecede memur ayırarak sivil polislikte istihdam edebilirler.

Bu şekilde sivil polise ayrılan polisler, en aşağı altı ay ve en çok bir sene meslekte staj devresi geçirmeye mecburdurlar.

Bu müddet içinde sivil sınıf için lazım olan vasıf ve şartları haiz olmadıkları anlaşılanlar, üniformalı sınıfa iade olunurlar.

Kadro içinde orta mektep ve daha yukarı tahsil görmüş olanlar tercihen bu sınıfa tefrik olunurlar.
Madde 37 -
Sivil staj müddeti içinde ehliyet ve kabiliyet göstererek asli sivil sınıfa nakledilen polisler, Polis Enstitüsünün orta tahsil kısmına ve sivil kursuna gönderilirler.

Bu kısmı muvaffakiyetle bitirenler çıkış sırasına ve münhallere göre sivil komiser muavinliğine tayin olunurlar.
Madde 38 -
Bu kanunun mer'iyeti tarihinde sivil sınıfta bulunan polis ve komiserler orta tahsil kısmı sivil kursuna tedricen gönderilirler.
Madde 39 -
Orta tahsil kısmı ve sivil kursuna iştirak edip de muvaffakiyet gösteremeyen sivil memurlar, üniformalı sınıfa nakil ve iade olunurlar.
Madde 40 -
Bu kanunun mer'iyeti tarihinde kadrolarda müstahdem olup da mektep ve meslek tahsillerini görmemiş bulunan polis ve komiserler kıdem sırası ile tedricen tahsile gönderilirler.
Madde 41 -
Yukarıdaki maddede yazılı memurlardan tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edemeyenler, dereceleriyle mesleğe iade olunurlar.
Madde 42 - 3600(1990), KHK 374(1989) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
1592
İntihap ve tayin usulleri
Madde 43 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/145 md.)
 
Madde 44 - 3600(1990), KHK 374(1989) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 45 - 3600(1990), KHK 374(1989) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 46 - 3600(1990), KHK 374(1989) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 47 - 6276(1954)
Emniyet müfettişliğine ve emniyet müfettiş muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) meslek haricinden herhangi bir zatın tayini caizdir.

Bir senelik tecrübe neticesinde kifayetleri tahakkuk ederse bunlar memur hukukunu haiz olmak üzere asaleten emniyet müfettişlik ve muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) tayin olunabilirler.
Madde 48 - 3600(1990), KHK 374(1989) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 49 - 3600(1990), KHK 374(1989), 3939(1941) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 50 - 3087(1984) (Mülga: 28/11/1984 -3087/38 md.)
 
Madde 51 -
2270 numaralı kanun mucibince nahiye müdürlüklerinde istihdam edilen komiser muavini ve komiser ve başkomiserlerin maaşlarıyla teçhizat ve elbise bedelleri, Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden verilir.
Teftiş
Madde 52 -
Teftiş heyeti reisi, emniyet polis başmüfettişi ve müfettişlerin mesai tarzlarını tespit, rapor ve layihalarını ve tahkikat evrakını tetkik eder ve neticelerini Umum Müdüre bildirir ve bundan başka Umum Müdürün göstereceği işleri yapar.
Madde 53 -
Emniyet polis müfettişleri, emniyet müdürleriyle bu derecedeki emniyet müdür muavinlerinden ve Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal eden emniyet amirlerinden tayin olunur.
1592-1
Bu tahsili ikmal etmeyen emniyet amirleri müfettişlik sınıfına nakil ve tayin olunabilirler. Ancak bunlar birinci sınıf emniyet polis müfettişliğinden yukarı terfi edemezler.
Madde 54 -
Emniyet polis müfettişleri, emniyet ve polis teşkilatını sırf mesleki bakımdan teftiş ederler. Bu hususta Vekalet müfettişlerinin hukuk ve salahiyetini haizdirler.
Terfi ve atama (1)
Madde 55 - 7196(2019), 6638(2015), KHK 661(2011), 6111(2011), An. M. K. 2007/12(2007), An. M. K. 2007/12(2007), 5436(2006), 5337(2005), 4638(2001) ... >>
(Değişik: 27/3/2015-6638/ 22 md.)
Polis amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür.

Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir.

Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı, emniyet hizmetleri sınıfına ait toplam kadro sayısına göre, aşağıda hizalarında yer alan oranlara karşılık gelen sayıyı geçemez. Hesaplamalarda küsurat dikkate alınmaz. (Ek cümle:6/12/2019-7196/3 md.) Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısı, hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından tespit edilir.
(1) Bu madde başlığı “Terfi” iken 12/7/2000 tarihli ve 611 sayılı KHK ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Daha sonra bu başlık, 6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmek suretiyle kanunlaşmıştır. (2) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, “İkinci Sınıf Emniyet Müdürü” satırının “En Az Bekleme Süreleri” sütununda yer alan “1” ibaresi “2” şeklinde değiştirilmiştir.
1592-2
(Değişik fıkra:6/12/2019-7196/3 md.) Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır. 

Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği hâlinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.

Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl mart ayında Teşkilata duyurulur.

Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek ve terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder. Bu Kurulda görev yapacak Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçimine ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kurullar her yıl mayıs ayında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak Bakanın onayı ile kurullar, yıl içinde birden fazla toplanabilir ve terfi değerlendirmesine karar verebilirler.Terfiler, her yıl haziran ayında topluca yapılır. Ancak kurulların yıl içinde birden fazla toplanması hâlinde, terfiler toplantının yapıldığı ay sonunda yapılır.

1592-3
Kurullarda personelin rütbe terfiinin görüşülebilmesi için; 

a) Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması, 

b) Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması, 

c) (Değişik:6/12/2019-7196/3 md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması, 

d) (Değişik:6/12/2019-7196/3 md.) Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, 

şarttır. (Ek cümle:6/12/2019-7196/3 md.) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen sınava, her personel en fazla beş defa katılabilir.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.

(Değişik fıkra:6/12/2019-7196/3 md.) İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.

Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfilerinde değerlendirilmez. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır.

Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini bir yıl geciktirir. 

Bir üst rütbeye terfi etmek için belirlenen diğer şartları taşımakla birlikte, belirlenen rütbedeki hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan terfi edemeyen personele bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlar ödenir.(1)

Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilik eğitim kursları, eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(Değişik fıkra:6/12/2019-7196/3 md.) Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Ancak bunlardan, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenlerin fiili hizmet süreleri aynı usul ile iki yıl uzatılır. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, iki yıl sonra tekrar değerlendirilerek en fazla bir defa daha uzatılabilir, görev süresi uzatılmayanlar ise kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.
(1) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kadrosuzluk nedeniyle” ibaresi “hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan” şeklinde değiştirilmiştir.
1592-4
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz  olmaları kaydıyla, kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Başkan, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Başmüfettişi, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü olarak fiilen görev yapanlardan, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenler hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, iki yılda bir Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.(1)

On dokuzuncu ve yirminci fıkra hükümlerine göre emekliliğe sevk edilenler ile hizmet ihtiyacı nedeniyle göreve devam ettirilenlerden kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil); Emniyet Amirlerine %110’u, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %120’si, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %130’u, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %140’ı, Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %150’si oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere altmış yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. Verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatı toplamı, Genel Müdürlükte aynı kadrodaki emsaline kadrosuna bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan toplam ödemeyi geçemez. Bu tazminat, vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. Kadrosuzluk tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca üçer aylık devreler hâlinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.(2)
(1) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özel Güvenlik Denetleme Başkanı,” ibaresi “Başkan,” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “hizmet gerekleri” ibaresi “hizmet ihtiyacı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “emekliliğe sevk edilenlere” ibaresi “emekliliğe sevk edilenler ile hizmet ihtiyacı nedeniyle göreve devam ettirilenlerden kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenlere” şeklinde değiştirilmiştir.
1593
Meslekten çıkma ve çıkarılma ve mezuniyet
Madde 56 - 5434(1950)
Bulunduğu sınıf dahilinde iki muhtelif amirden iki terfi müddeti içinde iki fena sicil alanlar ve bir terfi müddeti içinde terfiin bir devre geciktirilmesi cezasına uğradığı halde hareketlerini ıslah ettiklerine dair iki muhtelif amirden sicil alamayanlar ve her hangi bir suçtan dolayı altı ay veya daha ziyade hapis ve mutlak surette ağır hapis cezasına mahkûm olanlar sicille tekaüde sevk edilirler.

(Son fıkra Mülga: 8/6/1949 -5434/135 md.)
Madde 57 - 5434(1950) (Mülga: 8/6/1949 -5434/135 md.)
 
Madde 58 - 3600(1990), KHK 374(1989) (Mülga:16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 59 -
Her ne suretle olursa olsun istifa eden polis ve komiserlerden istifasının kabulü tarihinden itibaren üç sene içinde mesleğe dönmeyenler bir daha mesleğe alınmazlar. Üç sene zarfında tekrar polis veya komiserlik sınıflarına avdet edenler yine istifa ederlerse tekrar meslekte istihdamları caiz olamaz.
Madde 60 -
İstifa etmeksizin veya istifasının kabul edildiği cevabını bir ay beklemeksizin vazifesini terk ettiği için cezalandırılmış olanlar, tekrar emniyet teşkilatı hizmetine kabul edilmezler.
Madde 61 -
Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez.
Madde 62 -
İzinli memurlar memuriyetlerinin bulunduğu belediye hudutları dahilinde üniforma ile gezdikleri takdirde vazifede addolunurlar. Bu mıntaka haricinde mezun olan memurlar üniforma ile gezemezler.
Madde 63 - 3518(1989), KHK 341(1988) (Değişik: 26/8/1988-KHK341/3 md; Aynen kabul: 12/1/1989 -3518/3 md.)
Sağlık nedeniyle izinli veya raporlu olan personel hakkında genel hükümler uygulanır. Ancak, her ne suretle olursa olsun atandıkları yerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlığı nedeniyle görevini yapamayacak duruma gelenler, Bakanlıkta Genel İdare Hizmetleri sınıfından bir göreve atanırlar.
Madde 64 -
Amirlerinden müsaade almaksızın mezuniyet müddetlerini 15 gün tecavüz ettiren emniyet polis memurları istifa etmiş addolunurlar.
İntihap Encümeni
Madde 65 -
Merkezde intihap encümeni Emniyet Umum Müdürünün seçeceği bir muavinin reisliği altında daire reisleriyle hukuk işleri müdüründen ve zat işlerine bakan şube müdüründen terekküp eder.

Reisin bulunmadığı zamanlarda en kıdemli daire reisi riyaset eder. Bu encümenin kararları umum müdürün kabul ve tasvibi ve Vekaletin tasdikiyle tamam olur.
Madde 66 -
Dördüncü ve daha aşağı meslek derecesindeki memurların intihap işleri ve memurlara verilecek takdirname ile bilumum emniyet teşkilatı mensuplarına verilecek para mükafatının miktarını tayin etmek, İntihap Encümeninin vazifesi dahilindedir.
1594
Madde 67 -
Vilayetlerde intihap encümenleri, emniyet müdür veya muavinleri veya bunların yerine vazife görenlerin riyaseti altında şube müdür veya şeflerinden ve yahut bunların yerine vazife görenlerden teşkil olunur.
Bu Encümenlerin vazifesi mesleğe girmek isteyenlerin evrakı üzerine kanuni vasıfları haiz olup olmadıklarını tetkik etmektir.
İnzibat Komisyonları ve İnzibati Cezalar
Madde 68 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 69 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 70 - 6638(2015), 3452(1938)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 71 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 72 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 73 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 74 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 75 - 6638(2015), 3452(1938)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
 
Madde 76 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 77 - 6638(2015), 3452(1938)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 78 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 79 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 80 - 6638(2015)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Madde 81 -
Bir memura isnat olunan fiil inzibati cezayı müstelzim olmakla beraber, Türk Ceza Kanunu mucibince cezalandırılmayı da istilzam eylediği ve inzibati ceza hakkında karar verilebilmesi için mevcut deliller kafi görülmeyerek mahkeme hükmüne intizar zarureti bulunduğu kanaati hasıl edildiği takdirde inzıbati cezanın tatbikı, mahkeme kararı neticesine talik olunur.
Madde 82 - 7068(2018), KHK 661(2011), 2261(1980)(Değişik: 19/2/1980 -2261/2 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/37 md.) 
1595
Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler.
	
(Mülga üçüncü fıkra: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/37 md.) 
	
(Mülga dördüncü fıkra: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/37 md.)
Madde 83 - 7068(2018)(Mülga: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/37 md.)
 
Madde 84 - 6638(2015), KHK 661(2011)(Mülga: 27/3/2015-6638/47 md.)
 
Personelin performansının değerlendirilmesi(1)
Madde 85 - KHK 661(2011), 2261(1980) (Değişik: 24/10/2011 – KHK-661/16 md.)
Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans değerlendirme sistemi oluşturulur.
Performans değerlendirme sonuçları hizmet gerekleri yanında personelin; başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde, performansının geliştirilmesinde, kıdem sırasının tespitinde, rütbe terfiinde, görevde yükselmesinde, asli memurluğa atanmasında, branş işlemlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde, ödüllendirilmesinde, istihdamında ve görev yeri değişikliğinde kullanılabilir.

Performansın iyileştirilmesi için alınması gerekli görülen tedbirleri görüşerek önerilerde bulunmak üzere, merkezde Performans Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

Performans değerlendirmesi yılda en az bir kez yapılır. Değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uygulanması, yetersizlik, hizmet içi eğitim, değerlendirme amirleri, haklarında performans değerlendirmesi yapılmayacaklar ve yapılamayanlar, Performans Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, itiraz başvurusunun yöntemi ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Performans değerlendirme formunda yer alacak performans değerlendirme ölçütleri ile ihtiyaç duyulan bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.
(1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu madde başlığı “Emniyet teşkilatı memurlarının sicilleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1596-1/1599
Madalya ve ödüller<(3)
Madde 86 - 7196(2019)(Değişik: 19/2/1980 - 2261/2 md.)
Emniyet örgütü mensupları, 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden başka aşağıdaki durumlarda:

A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar;

B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fillen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar, para verilerek ödüllendirilir.

C) (Mülga: 3/11/1980 - 2330/11 - d md.)

(Değişik fıkra:6/12/2019-7196/4 md.) Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilir. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilir. Verilen madalyaların imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanır.

(Ek fıkra:6/12/2019-7196/4 md.) Bu madde gereğince verilen ödüllere ilişkin esaslar, teklif ve değerlendirme işlemleri, ödül verme yetkileri, ödül gerekçelerine göre verilecek ödülün cinsi ve miktarı ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikler ile belirlenir.
Melbusat ve teçhizat ve tedavi
Madde 87 - KHK 703(2018)
Emniyet teşkilatının kara, deniz ve hava hizmet ve nakil vasıtaları bedellerile bunların bilumum sarfiyatı ve mütehassıs ve müstahdemlerinin ücretleri ve muhabere, tenvir, teshin, fenni vasıtalar, mefruşat, kırtasiye, polis memur ve komiserlik derecelerine dahil olanların ve ayrıca yönetmelik ile kendilerine elbise ve teçhizat verilmesi kabul edilen emniyet teşkilatı mensuplarının melbusat ve hayvan yem bedelleri, hastalananların ilaç ve tedavi masrafları, kullanılacak polis köpek ve muhabe-re kuşları mübayaa ve tedavi ve iaşe ve diğer canlı ve cansız vasıtaların masrafları umumiyetle Dev-let tarafından verilir.(1)
Madde 88 -
Polis ve komiserlerinden kanuni evsafta hayvan tedarik edenler ihtiyaç halinde atlı polis sınıfına nakledilirler. Bunların hayvan yem bedelleri Devletçe temin olunur
Madde 89 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
 
Madde 90 - 7159(2018), 7410(1960)(Değişik: 20/1/1960 -7410/1 md.)
Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlardan, Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulur.

Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tespit edilen hususlarla birlikte, Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme kampları ve ortakların mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir.

(Ek fıkra: 27/12/2018-7159/1 md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır.

Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı işbu 90 ıncı madde hükümlerine tabidir.
Müteferrik hükümler
Madde 91 -
Vasıtalı polis kısmına alınacaklar arasında askerliğini vasıtalı sınıflarda ikmal etmiş olanlar tercih edilir.
Madde 92 - 3600(1990), KHK 374(1989) (Mülga: 16/6/1989 - KHK -374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/3 md.)
 
Madde 93 - KHK 703(2018)
Bu kanunun tatbik şekilleri hakkında yönetmelikler yapılır.(2)
Madde 94 -
2049, 2050,2352 sayılı kanunlar ve Polis Nizamnamesi ile2531 sayılı kanunun emniyet ve polis teşkilatı hakkındaki hükümleri mülgadır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 145 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Polis Kıyafet Nizamnamesile” ibaresi “yönetmelik ile” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 145 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “nizamnameler” ibaresi “yönetmelikler” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu madde başlığı “Para mükafatı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1596-2/1600
Madde 95 -
Emniyet teşkilatı kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İcabında bu kadroda yazılı memuriyetlerden birinde daha küçük bir memurun istihdamı caizdir. Bu suretle istihdam olunanlara 1452 sayılı kanunun müsait olduğu derecede maaş verilir.(1)
Madde 96 -
Emniyet Umum Müdürlüğü; merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası emniyet Umum Müdürlüğüne ait bir iş için orada emniyet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bulunmamasıyla mukayyet olmaksızın, kadroda gösterilen tahsisatı ile dilediği yerde kullanabilir.
Ek Madde 1 - 6638(2015), 3520(1989), KHK 291(1987), 3534(1938)(29/6/1938 -3534 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Lüzumu halinde Emniyet Umum Müdürü kadrosu bir vali kadrosu ile tebdil edilebilir.

(Ek fıkra: 27/3/2015-6638/23 md.) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki tıbbi, teknik ve mali hizmetler veren daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerine ilişkin kadrolara, emniyet hizmetleri sınıfı dışından da atama yapılabilir. Bu şekilde atama yapılan kadroların hizmet sınıfı, atananların bu kadrolarda bulundukları süre boyunca genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabul edilir.

(Ek fıkra: 27/3/2015-6638/23 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenime devam edenler dâhil, bu Kanun ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, polis eğitim kurumlarında ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.
Ek Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1649(1973) (28/12/1972 -1649/3 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumlarında görev alacak üniversite öğretim üyeleri ve görevlilere okutacakları beher ders saati için, profesörlere, doçentlere ve öğretim görevlilerine bütçe kanunlarında tespit edilecek ders ücreti ödenir.

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden, yukarıdaki fıkrada belirtilen öğretim kurumlarında görev alanların üniversite tazminatları kesilmez ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.
Ek Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1649(1973) (28/12/1972 -1649 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu kanunla değiştirilen 23 üncü maddesinin (D) bendinde öngörülen yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konur.

Bu kanunun yayımı tarihi ile yukarıdaki fıkrada belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre içinde, sözü edilen (D) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.
Ek Madde 4 - 7068(2018), 3520(1989), KHK 291(1987), 2261(1980)(19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/37 md.)
 
(1) Bu kanuna bağlı kadro cetvelleri, 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile kaldırılmıştır.
1601
 
Ek Madde 5 - 7068(2018), 3520(1989), KHK 291(1987), 2261(1980)(19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/37 md.)
 
 
Ek Madde 6 - 7068(2018), 3520(1989), KHK 291(1987), 2261(1980)(19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018- 7068/37 md.)
 
Ek Madde 7 - 7068(2018)(19/2/1980-2261/2 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/37 md.)
 
Ek Madde 8 - 7068(2018)(19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/37 md.)
 
Ek Madde 9 - 7068(2018), 6638(2015), 3520(1989), KHK 291(1987), 2261(1980)(19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 2/1/2017-KHK-682/37 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/37 md.)
 
Ek Madde 10 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2261(1980) (19/2/1980 -2261/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Polis emeklilerince kurulan derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından "polis" veya "emniyet" adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan adları kullanarak dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, duvar ve el ilanları ile diğer her türlü basılılarda emniyet hizmetleri sınıfı kıyafet yönetmeliğinde belirtilen ve resmi kıyafet üstüne takılan polis yıldızı sembol olarak kullanılamaz.
Ek Madde 11 - 4638(2001), 3520(1989), KHK 291(1987), 2445(1981), 2261(1980) (19/2/1980 -2261/2 md. ile gelen Ek 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 6/4/2001 - 4638/2 Md.)
Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kurucusu ve üyesi olamazlar. Ancak spor derneklerine üye olabilir. Emniyet Teşkilatı bünyesine spor amacıyla kurulmuş derneklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler.

Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçilerinin 17/2/1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi kapsamındaki vakıfların kurucusu olabilmeleri ile bu vakıfların yönetim organlarında görev alabilmeleri Emniyet Genel Müdürünün teklifiyle İçişleri Bakanının iznine bağlıdır.

Yukarıdaki fıkralara aykırı hareket edenlere tüzükte belirtilen disiplin cezaları verilir.
1602
Ek Madde 12 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2696(1983) (11/8/1982 -2696/1 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen il merkezlerinde emniyet müdürlüklerine, ilçelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak emniyet teşkilatı bünyesinde, kadroları içinde özel timler de bulunan polis çevik kuvvet birimleri kurulur.
Ek Madde 13 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2696(1983) (11/8/1982 -2696/1 md. ile gelen Ek 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Polis çevik kuvvet birimleri:

a) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında,

b) Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirlerin alınmasında ve bu yerlerde devriye hizmetlerinin yürütülmesinde,

c) Grev ve lokavtlar sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya işgalinin önüne geçilmesinde,

d) Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinin önlenmesinde,

e) Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak veya meydan hareketlerinde toplumun veya kişilerin maddi ve manevi varlıklarının tecavüzlerden korunmasında,

f) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ve düzenin sağlanmasında,

g) Özel timlerin yer almasını gerektirecek diğer operasyonların yapılmasında,

h) Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda meydana gelen kanuna aykırı olayların gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getirilmesinde,

Kullanılmak üzere görevlendirilir.
Ek Madde 14 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2696(1983) (11/8/1982 -2696/1 md. ile gelen Ek 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Polis çevik kuvvet birimleri, illerin teşkilat, malzeme ve kadro esaslarında belirlenen ve gruplandırılmış standart kuruluş modellerine göre, il emniyet müdürlüklerinde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya çevik kuvvet grup amirliği, ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği adıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir plan çerçevesinde kurulur ve donatımı sağlanır.
Ek Madde 15 - KHK 661(2011), 3520(1989), KHK 291(1987), 2696(1983) (11/8/1982 -2696/1 md. ile gelen Ek 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Polis çevik kuvvet birimlerine seçilmiş ve burada görevlendirilmiş olan personelin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldır. İdarenin gerekli görmesi veya personelin istemi üzerine bu süre üç yıla kadar uzatılabilir. Polis çevik kuvvet birimlerinde görevli personel bu hizmetlerini tamamlamadan emniyet teşkilatının diğer hizmet birimlerinde görevlendirilemez. (Ek cümle: 24/10/2011-KHK-661/17 md.) Ancak özel harekat temel kursuna katılıp, özel harekat branşına aktarılanlar bu süreye tabi değildir.
Ek Madde 16 - (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) (Değişik:6/12/2019-7196/5 md.)
Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile polis çevik kuvvet birimleri ve ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir.

Bu şekilde görevlendirilen personel ile bunlara destek olmak üzere görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğünün diğer personelinin görev yerine sevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma ihtiyaçları gönderildiği ilin valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde özel bir harcama kalemi açılır. Bu amaçla yapılacak harcamalarda ödeme emri aranmaz.
1603
Ek Madde 17 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2696(1983) (11/8/1982 -2696/1 md. ile gelen Ek 14 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Polis çevik kuvvet birimlerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedeni ve fikri kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitime tabi tutulur.
Ek Madde 18 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2696(1983) (11/8/1982 -2696/1 md. ile gelen Ek 15 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Polis çevik kuvvet birimlerinin kuruluş şekli, bu birimlerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçilmeleri, niteliklerinin değişmesi veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçirilme veya bu birimlerden alınma şartları, görevlerin yerine getirilme esas ve usulleri, emir ve komuta düzeni, eğitimlerinde göz önüne alınacak esaslar ile Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe konulmak üzere hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 19 - 4970(2003), 3814(1992) (Ek: 17/6/1992 -3814/1 md.; Mülga: 31/7/2003-4970/6 md.)
 
Ek Madde 20 - 4970(2003), 3870(1993) (Ek:10/3/1993 -3870/3 md.; Mülga: 31/7/2003-4970/6 md.)
 
Ek Madde 21 - 5757(2008), 4638(2001), KHK 611(2000), 4362(1998), KHK 486(1993) (Ek: 13/7/1993 - KHK -486/17 md.)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; % 35,

2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara % 31,

3. Diğer birimlerinde görevli olanlara % 27,

b) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine % 13, (1)

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. (Ek ibare : 12/7/2000 - KHK -611/2 md.; Kabul: 6/4/2001 - 4638/3 Md.) Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. (2) (3)
Trafik araştırma merkezi:
Ek Madde 22 - 7196(2019), 4199(1996)(Ek: 17/10/1996 -4199/45 md.) (Mülga: 6/12/2019-7196/6 md.)
 
(1) 24/4/2008 tarihli ve5757 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu bentte yer alan "Yardımcı hizmetler sınıfına" ibaresi "Emniyet hizmetleri sınıfına" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu maddenin uygulanması için, bu Kanunun sonundaki İşlenemeyen Hükümler bölümünde yeralan 13/7/1993 tarih ve486 sayılı KHK'nin Geçici 1 inci maddesine bakınız. (3) Bu maddede yeralan %17, %15, %13, %5 oranları, 28/5/1998 tarih ve4362 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1604
Ek Madde 23 - 5145(2004), 4638(2001), KHK 611(2000)(Ek: 12/7/2000-KHK-611/3 md.; Mülga: 21/4/2004-5145/1 md.)
 
Ek Madde 24 - 7148(2018), KHK 703(2018), 7078(2018), KHK 694(2017), 6757(2016), KHK 676(2016), KHK 671(2016), 6638(2015), An. M. K. 2013/112(2014) ... >>
(Ek: 26/4/2005 –5336/2 md.)
Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Cumhurbaşkanı kararı ile polis meslek eğitim merkezleri açılabilir.(1)

(Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015-6638/25 md.) Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar. (Ek cümle: 15/8/2017-KHK-694/14 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/14 md.) Toplam kontenjanın %20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu da bu fıkrada belirtilen usule uygun olarak polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir.(5)

(Ek fıkra : 15/8/2016-KHK-671/26 md.; Değişik fıkra: 3/10/2016-KHK-676/28 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/23 md.) Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Ayrıca, öğrencilere polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ödenen miktar kadar harçlık ödenir. 

Polis meslek eğitim merkezlerindeki eğitim-öğretim süresi içerisinde; giriş şartlarını taşıma-dıkları sonradan anlaşılanlar, eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayamayanlar, sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin polis meslek eğitim merkezleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık veya ölüm dışındaki nedenlerle ilişiği kesilenlerden, ödenen harçlık ve yapılan masraflar kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
	
Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa ata-namayarak ilişiği kesilenler, (…)(2) kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar.(2)(4) 
	
Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; bu merkezlerde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, (…)(3) yapılacak sınavlar, disiplin ve eğitim-öğretimle ilgili konular, öğrenciliğin sona ermesi, tazminat ve yükümlülük esasları ile giyecekleri kıyafetler ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 25 - 5336(2005) (Ek: 26/4/2005 –5336/2 md.)
Polis meslek eğitim merkezleri için ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.
Ek Madde 26 - 5997(2010), 5757(2008) (Ek: 24/4/2008-5757/2 md.)
Bomba Uzmanı Yetiştirme Kursu görüp, bomba uzmanı sertifikası almaya hak kazanmış ve bomba uzmanı olarak görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personele 13.000 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda bomba imha tazminatı ödenir. (Ek cümle: 16/6/2010-5997/4 md.) Bomba imha tazminatı, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve benzeri kesintiye tâbi değildir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 145 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlı-ğı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak su-retiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değişti-rilmiştir. (2) Bu fıkrada yer alan “…mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için,..” ibaresi, Anayasa Mah-kemesi’nin 10/10/2013 tarihli ve E:2013/32, K:2013/112 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (3) Anayasa Mahkemesi’nin 23/2/2006 tarihli ve E:2005/42, K:2006/27 sayılı Kararı ile bu arada yer alan “ ... mezun oldukları okulların nitelikleri, ...” bölümü iptal edilmiştir. (4) 27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “öğretim mas-raflarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı” ibaresi eklenmiştir. (5) 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın” ibaresi “taban puanı almış olan erkek ve kadın” şeklinde değiştirilmiştir.
1604-1
Bomba imha tazminatının hesaplanması, ödeme şekli, kapsamı, uygulamaya ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca, bu maddenin yayımını takip eden iki ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Ek Madde 27 - 5917(2009) Ek: 25/6/2009-5917/8 md.) (1)
Ekli (I) sayılı listede gösterilen kadrolar, 13/12/1983 tarihli ve190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiş, ekli (II) sayılı listede gösterilen kadrolar iptal edilerek anılan cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmıştır.
Ek Madde 28 - 7148(2018), KHK 661(2011), 5997(2010)(Ek: 16/6/2010-5997/5 md.) (Mülga: 18/10/2018-7148/2 md.)
 
Ek Madde 29 - 6495(2013), An. M. K. 2013/18(2013), KHK 661(2011) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/18 md.)
Emniyet Hizmetleri Sınıfı haricindeki kadrolu veya sözleşmeli personelin emniyet teşkilatına seçimi ve atanmaları;657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezi sınava ilave olarak sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınav puanı ile diğer niteliklere göre yapılır. Personelin alımı ve ilk atamaya ilişkin sınav, sınav komisyonları ve aranacak nitelikler ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. (3)
(1)Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 10/7/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (2)24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “sicil notu” ibaresi “performans değerlendirme puanı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3)12/7/2013 tarihli ve6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “dışında kalan kadrolu veya sözleşmeli personelin” ibaresi “haricindeki kadrolu veya sözleşmeli personelin” şeklinde değiştirilmiştir.
1604-2
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince emniyet teşkilatına alınacak personel sayısının hesaplanmasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadro sayısı esas alınır.657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oran emniyet teşkilatı için %5 olarak uygulanır.
Ek Madde 30 - KHK 661(2011) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/18 md.)
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olmak veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şarttır.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükmün, 3713 sayılı Kanun veya 3/11/1980 tarihli ve2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya aynı kanunlar kapsamındaki görevler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan emniyet teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları hakkında ne şekilde uygulanacağı yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 31 - 7196(2019), 7078(2018), KHK 694(2017), KHK 661(2011)(Ek: 24/10/2011-KHK-661/18 md.)
Polis müfettiş ve başmüfettişleri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundaki denetimleri İçişleri Bakanlığı adına yapmaya yetkilidir. Bu denetimler sonucunda düzenledikleri raporlar yetkili makamlara intikal ettirilir.(3)

(Değişik fıkra:6/12/2019-7196/7 md.) Başkanların mali ve diğer özlük hakları hakkında Polis Teftiş Kurulu Başkanına, Akademi Başkan Yardımcılarının ve Başkan Yardımcılarının mali ve diğer özlük hakları hakkında Daire Başkanına ilişkin hükümler uygulanır.

Birinci fıkrada öngörülen denetim ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelik ile belirlenir.
Ek Madde 32 - 6638(2015)(Ek: 27/3/2015-6638/ 27 md.)
Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.
Ek Madde 33 - 6638(2015)(Ek: 27/3/2015-6638/28 md.)(1)
Emniyet Teşkilatının her türlü göreviyle ilgili eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirleri ve kendi amirleri tarafından denetlenir ve teftiş edilir.
Ek Madde 34 - 7070(2018)(Ek: 3/10/2016-KHK-676/29 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/26 md.)(2)
Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.
Ek Madde 35 - 7071(2018), KHK 678(2016)-(Ek: 31/10/2016-KHK-678/22 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/22 md.)
Emniyet Genel Müdürlüğü, adli süreçlerin hızlandırılması amacıyla, siber suçlarla mücadele birimlerindeki adli bilişim incelemeleri ve siber suç analizlerinde personel yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan teknik personeli, bu madde kapsamında aynı anda çalıştırılacak toplam personel sayısının beşyüzü aşmaması ve sözleşme süresinin 31/12/2020 tarihini geçmemesi kaydıyla, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen pazarlık usulüyle, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27 nci maddesi, 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen sınırlamalar ile aynı Kanunun ek 8 inci maddesinde öngörülen uygun görüş alma şartına tabi olmaksızın, mali yılla sınırlı yüklenme, ertesi yıla geçen yüklenme ve gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmek suretiyle hizmet alımı yoluyla temin edebilir.
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 4/4/2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (2) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’ye ve 8/3/2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (3) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı emrine atanan polis müfettiş” ibaresi “Polis müfettiş” şeklinde değiştirilmiştir.
1604-3
Ek Madde 36 - 7078(2018), KHK 694(2017)(Ek: 15/8/2017-KHK-694/16 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/16 md.) (1)
Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.
Ek Madde 37 - 7196(2019)(Ek: 6/12/2019-7196/8 md.)
İlgili kanun hükümlerine göre aylık almakta olan Emniyet Teşkilatı personelinden terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonuldukları ya da kayboldukları yetkili makamlarca tespit edilenlerin ailelerine, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın, memuriyetlerinin devam ettiği süre zarfında, aylıkları ödenmeye devam olunur. Bunların aileleri her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam ederler. Mahkeme kararıyla ilgili hakkında gaiplik kararı verilmesine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine aylık bağlanması halinde, bu aylığın bağlandığı tarihten itibaren görev aylıkları kesilir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan aylığın başlangıç tarihine kadar yapılan ödemeler ilgililerden tahsil edilmez. 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun gaipler hakkındaki hükümleri saklı kalmakla birlikte, gaiplik kararı için asgari bekleme süresi geçmesinden itibaren bir aylık süre içinde ilgilinin ailesi tarafından gaiplik kararı için mahkemeye başvurulmaması durumunda, personelin en son görev yaptığı birim tarafından da mahkemeden gaiplik kararı talep edilebilir. Bu karar alınana kadar personelin terfi ve özlük hakları dondurulur.

Hakkında gaiplik kararı verilenlerden, sonradan dönenlerin durumları en son görev yaptıkları birim tarafından incelenir. Yeniden göreve başlatılmaları halinde gaip oldukları döneme ilişkin görev aylıkları, hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmiş aylıklar mahsup edilmek suretiyle geriye dönük olarak ödenir.

Alıkonulma ya da kaybolma ile ilgili olarak kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilir. Bu kişilerin terfi ve diğer özlük işlemleri adli birimlerce verilecek karar sonrası idarece ayrıca değerlendirilir.
Geçici Maddeler
Geçici Madde 1 -
Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar her sene bütçesine konacak tahsisatın miktarına göre beş sene zarfında tatbik edilir. Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyetler 1937 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanuna bağlı (L) cetveline ve (3) sayılı cetvelde adet ve ücretleri yazılı hizmetler mezkur kanunun (D) cetvelinin Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü kısmına ilave edilmiştir.(2)
Geçici Madde 2 -
Bu kanunun mer'iyeti tarihinde vilayetlerde mevcut olan emniyet memurlukları, o vilayette emniyet müdürlüğü teşkilatı yapılıncaya kadar emniyet amiri tarafından idare olunur.
Geçici Madde 3 -
Halen hizmette bulunan memurların bu Kanun hükmüne göre muadili dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

1 - Üçüncü komiserler: Komiser muavinliğine,

2 - İkinci komiserler: Komiserliğe,

3 - Birinci komiserler: Başkomiserliğe,

4 - Birinci sınıf emniyet memuru ve birinci sınıf polis müfettiş muavini ve bu derecede olan diğer memurlar: Birinci sınıf emniyet amirliğine,

5 - İkinci sınıf emniyet memuru ve polis müfettiş muavini ve bu derecede olan diğer memurlar: İkinci sınıf emniyet amirliğine,

6 - Birinci sınıf emniyet müdürlüğü: İkinci sınıf emniyet müdürlüğüne,

7 - İkinci sınıf emniyet müdürlüğü: Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğüne,

8 - Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğü: Dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne,

9 - Merkez memuru: Tetkik başmemurluğuna,

10 - Birinci, ikinci sınıf memurlar tetkik memurluğuna tekabül eder.

Kadroda müstahdem ve yukarıda unvan ve muadelet dereceleri gösterilen memurlar yeni derece maaşlarını alırlar.

Polis merkez memurları başkomiser olarak istihdam edilirler. Ve münhal vukuunda tercihan tayin edilmek üzere ikinci sınıf emniyet amirliği hakkını iktisap ederler.
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’ye ve 8/3/2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (2) 95 inci maddenin dipnotuna bakınız.
1604-4
Geçici Madde 4 -
Bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren iki sene zarfında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü muavinliği, emniyet başmüfettiş ve müfettişleri, teftiş heyeti reisliği, Emniyet Umum Müdürlüğü daire reisleri ve Polis Enstitüsü Müdürlüğü vazifelerine 1452 numaralı Kanunun 8 inci maddesinde yazılı müddetleri ikmal etmeyenler dahi yüksek mektep mezunu olmak şartıyla tayin olunabilirler. Ve kendilerine mezkür kanunun hükümleri dairesinde müstahak oldukları derece maaşı ve müddetlerini doldurdukça istihkak kesbedecekleri derece maaşı verilir. Şu kadar ki, müstahak oldukları maaş ile müstahdem bulundukları derece maaşı arasındaki fark müktesep bir hak teşkil etmemek şartıyla kendilerine ücret olarak verilir.
Geçici Madde 5 -
Emniyet Umum Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul Emniyet Müdürlükleri ve diğer vilayet emniyet müdürlüklerinde ve kaza emniyet amirliklerinde yazı, hesap, fen ve muhabere işlerinde halen müstahdem bulunan memurlarla bu kanunun mer'iyeti tarihinde ilk defa olarak alınacak muamelat memurlarının bir defaya mahsus olmak üzere meslek derecelerini ve maaşlarını tesbit etmek ve bunları tayin etmek Emniyet Umum Müdürlüğüne aittir. Bunlar tayin edildikleri derece maaşlarını alırlar.
Geçici Madde 6 - 3520(1989), KHK 291(1987), 342(1961)
(8/8/1961 -342/1 md. ile gelen geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Askerlik hizmetlerini Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde üniformalı polis olarak yapacak olan sivil lise mezunları,3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda yazılı vasıf ve şartları haiz olanlar arasından seçilir; ve askerlik eğitimini başarı ile bitirdikleri takdirde polis memurluklarına stajyer olarak tayin olunurlar.
Geçici Madde 7 - 3520(1989), KHK 291(1987), 342(1961) (8/8/1961 -342/1 md. ile gelen geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu suretle hizmete alınanlar Emniyet Teşkilatı mensupları hakkındaki hükümlere tabidirler.
Geçici Madde 8 - 3520(1989), KHK 291(1987), 342(1961)(8/8/1961 -342/1 md. ile gelen geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Askerlik hizmetlerini emniyet teşkilatında bitirenlerden meslekte kalmak isteyenler durumları uygun görüldüğü takdirde polis memurluklarına tayin olunurlar. Bunların emniyet teşkilatında geçen muvazzaf askerlik hizmetleri kıdem ve terfilerine sayılır.
Geçici Madde 9 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1649(1973) (28/12/1972 -1649/5 md. ile gelen geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadrolardaki genel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunan (Mütercim, antrenör, basın, istatistik, araştırma ve planlama uzmanları hariç) her derecedeki memurlardan;

a) Emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser muavini, emniyet müfettişi veya emniyet müfettiş muavini iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş olanlar, maaş derecesi bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak şartiyle, emniyet hizmetleri sınıfında derecelerine uygun ve daha önce aynı sınıfta sahip oldukları rütbe ünvanını taşıyan kadrolara;

b) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar, kazanılmış hak olan maaş derecelerine uygun polis memuru kadrolarına;3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 23 üncü maddesinde gösterilen yaş, boy ve sağlık şartları aranmaksızın ve geçici 2 nci madde hükmü gözönüne alınarak atanırlar.

Atanma işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tamamlanır.(1)
Geçici Madde 10 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1649(1973) (28/12/1972 -1649/5 md. ile gelen geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Geçici 1 inci madde kapsamına girenlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, emniyet hizmetleri sınıfında atanacakları kadronun kanunla tespit edilen yaş haddini aşmış olanların da atanmaları yapılır. Bunlar hakkında5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen genel yaş haddi uygulanır.(2)
(1) Bu maddede atıfta bulunulan Geçici 2 nci maddenin numarası teselsül nedeniyle Geçici Madde 10 olmuştur. (2) Bu maddede atıfta bulunulan Geçici 1 inci maddenin numarası teselsül nedeniyle Geçici madde 9 olmuştur.
1604-5
Geçici Madde 11 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2261(1980) (19/2/1980 -2261/2 md. ile gelen geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, daha önce yürürlükte bulunan hükümler gereğince, doğrudan doğruya veya yetkili disiplin kurullarının görüşü alınarak merkeze gönderilen ve henüz karara bağlanmamış olan disiplin soruşturması dosyalarından;

Bu maddede atıfta bulunulan Ek Madde 7 nin numarası teselsül nedeniyle Ek Madde 10 olmuştur

A) Atamaya yetkili amir tarafından karara bağlanması gerekenlerin işlemleri sürdürülerek sonuçlandırılır.

B) Kısa veya uzun süreli durdurma (veya kıdem indirimi ya da yükselmenin bir dönem geciktirilmesi) cezaları ile meslekten çıkarma cezasına ilişkin dosyalar, hakkında soruşturma yürütülmüş olan memurun suçun işlendiği tarihteki görev yeri ve rütbesi esas alınarak, bu Kanunda gösterilmiş olan yetkili disiplin kurullarınca karara bağlanmak üzere ilgili yerlere aktarılır.

C) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin olanlar da Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir.
Geçici Madde 12 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2261(1980) (19/2/1980 -2261/2 md. ile gelen geçici 2 nci md.hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu Kanunla eklenen ek madde 7 de belirtilen yasaklara aykırı olarak yayımlanmakta olan dergilerin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir ay içinde, durumlarının bu Kanun hükümlerine uygun duruma getirilmesi zorunludur.(1)
Geçici Madde 13 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2261(1980) (19/2/1980 -2261/2 md. ile gelen geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa, bu Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen ek madde 8'in kapsamına giren dernekler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte infisah etmiş sayılırlar. Bu derneklerin mal varlıklarının tasfiyesi tüzüklerindeki hükümlere göre yapılır. (2)
Geçici Madde 14 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2261(1980) (19/2/1980 -2261/2 md. ile gelen geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun, bu Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 86 ncı maddesinin son fıkrasındaki geriye yürüme tarihi 1/1/1968 tarihidir.
Geçici Madde 15 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2445(1980)(1/4/1981 -2445/3 md. ile gelen numarasız geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Ankara Asliye 4 üncü Hukuk Mahkemesinin 28/8/1975 tarihli 975/336 esas ve 975/260 sayılı kararı ile tescil olunan ve vakıf senedi 10/6/1975 tarihli ve 15261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı faaliyetine devam eder.
(1) Bu maddede atıfta bulunulan Ek Madde 7 nin numarası teselsül nedeniyle Ek Madde 10 olmuştur. (2) Bu maddede atıfta bulunulan Ek Madde 8 in numarası teselsül nedeniyle Ek Madde 11 olmuştur.
1605
Geçici Madde 16 - 3600(1990), KHK 374(1989) (Ek:16/6/1989 - KHK -374/2 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990 -3600/2 md.)(1)
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, polis okullarında mesleki temel eğitim görmekte olan polis memuru adayları hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 17 - 3814(1992) (Ek: 17/6/1992 -3814/2 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde "Dernek Denetçisi" unvanı ile çalışmakta olan personel, ek 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel şartları taşımasalar dahi, yüksek öğrenimli olmaları ve aynı maddenin son fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümlerine istinaden oluşturulacak sınav kurulu tarafından en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarı göstermeleri kaydıyla; üç yıldan fazla hizmeti olanlar "Dernek Denetçisi", üç yıldan az hizmeti olanlar ise "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına atanırlar.

"Dernek Denetçisi" ve "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına geçirilemeyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Bu süre içinde kadroları iptal edilenler, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarını bu görevlerinde bulundukları sürece almaya devam ederler.

Yapılan sözlü sınavda başarılı olarak "Dernek Denetçisi" unvanını alanlar,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrası hükmünden yararlandırılırlar.
Geçici Madde 18 - 3870(1993) (Ek: 10/3/1993 -3870/4 md.)
55 inci maddedeki rütbe terfi için zorunlu şartları haiz olmak kaydıyla;

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Müdürü rütbesinde olup, bu rütbede 3 yılını doldurmamış olanlar 4 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 3 yılını doldurmuş olanlar 3 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 6 yılını doldurmuş olanlar 2 nci sınıf Emniyet müdürlüğüne, karşılığı olan meslek derecesi ve görev unvanlarına, Emniyet Müdürü rütbesinde olup derece üstü, 1, 2 ve 3 üncü meslek derecesinde görev yapmış veya halen yapmakta olanlar bulundukları meslek derecelerine, görev unvanlarına ve karşılığı olan rütbelere atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 19 - 5145(2004), 4638(2001)(Yeniden düzenleme: 6/4/2001-4638/5 md.; Mülga birinci fıkra: 21/4/2004-5145/1 md.)
Kanunun 55 inci maddesi ile düzenlenen bir üst rütbeye terfi edecek Başkomiser ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan personelin yazılı sınavlarına dair hüküm 1.1.2002 tarihinden sonra terfi edecek personele uygulanır.
Geçici Madde 20 - An. M. K. 2011/55(2011), An. M. K. 2008/53(2009), 4638(2001), KHK 611(2000)(Ek : 12/7/2000 - KHK-611/4 md.; Kabul: 6/4/2001 -4638/5 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, (…)(2) (…)(3) (B) grubundan (A) grubuna geçen polis amirleri, (A) grubunda değerlendirilir. (2)(3)
(1) 374 sayılı KHK'nin yürürlük tarihi için 1608 inci sayfaya bakınız. (2) Anayasa Mahkemesi’nin 7/2/2008 tarihli ve E.: 2005/38, K.: 2008/53 sayılı Kararı ile bu maddede yer alan “… dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile ...” ibaresi iptal edildiğinden madde metninden çıkarılmıştır. (3) Anayasa Mahkemesi’nin 17/3/2011 tarihli ve E.: 2010/106, K.: 2011/55 sayılı Kararı ile bu maddede yer alan “… bulunduğu rütbede dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup ...” ibaresi iptal edildiğinden madde metninden çıkarılmıştır.
1606
Geçici Madde 21 - 5336(2005) (Ek: 26/4/2005 –5336/3 md.)
Bu Kanun uyarınca polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanların Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanmaları, 2005 yılı için geçerli olmak ve toplam (2.000) adedi geçmemek üzere, 5277 sayılı 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 25 inci maddesinin (a) fıkrasındaki (48.000) adet sınırlamasına tâbi olmaksızın gerçekleştirilebilir.
Geçici Madde 22 - An. M. K. 2013/18(2013), KHK 661(2011) (Ek: 24/10/2011-KHK-661/20 md.)
Ek 30 uncu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıllık süre içerisinde, bir üst rütbeye yükselmek için en az bekleme süresini tamamlayacak olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan personelden, en az bir kez zorunlu ikinci bölge hizmetini yapmamış veya ikinci bölgeye atanmak ile birlikte göreve başlamamış olanlar hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca verilecek bir üst rütbeye terfie ilişkin kararlar, bu bölgede fiilen çalışmaya başlaması kaydıyla uygulanır.

(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 17/1/2013 tarihli ve E.: 2011/143, K.: 2013/18 sayılı Kararı ile.)
Geçici Madde 23 - 6638(2015), KHK 661(2011)(Ek: 24/10/2011-KHK-661/20 md.)
1/10/2008 tarihinden önce 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olarak emekli olup meslekten ilişikleri kesilen emniyet teşkilatı personeli, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak talep etmeleri halinde durumlarına uygun boş kadro bulunmak ve atanmak için gerekli olan diğer şartları taşımak kaydıyla yeniden memuriyete alınarak ayrıldıkları rütbe veya statüye uygun bir göreve atanabilirler.

Bu madde kapsamında yeniden memuriyete alınanların meslekten ilişiklerinin kesildiği tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süre rütbe kıdeminde değerlendirilir ve bu kişiler idarece resen emekliye sevk edilemez. (1)
Geçici Madde 24 - (Ek: 27/3/2015-6638/29 md.)
Polis kolejinde öğrenime devam eden öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca polis koleji giriş sınavının yapıldığı tarihte aldıkları Ortaöğretim Yerleştirme Puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara naklen kaydedilirler.

Polis kolejinde görev yapan eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer alan personel, kadro derecelerine uygun öğretmen unvanlı kadrolara atanmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Genel Müdürlük tarafından Millî Eğitim Bakanlığına bildirilir. Bunların atamaları, bildirimi izleyen bir ay içinde yapılır ve atama işlemi yapılıncaya kadar mali ve sosyal hakları, anılan birim tarafından ödenmeye devam olunur.

Mevcut amir rütbeleri için ihdas edilmiş bulunan kadro sayılarının, 55 inci maddenin üçüncü fıkrasında her amir rütbesi için öngörülen azami kadro sayısından fazla olması hâlinde, bu fazlalık giderilinceye kadar, boşalan kadrolar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır.
(1) 27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “değerlendirilmez” ibaresi “değerlendirilir ve bu kişiler idarece resen emekliye sevk edilemez.” şeklinde değiştirilmiştir.
1606-1
Geçici Madde 25 - 6757(2016), KHK 671(2016), 6638(2015)(Ek: 27/3/2015-6638/30 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 24 üncü madde gereğince tazminat yükümlülüğü doğanlar ve devam edenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde memuriyetten ayrıldıkları birimlere müracaat etmeleri hâlinde ek 24 üncü maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlandırılırlar. Ödemesi devam edenlerden ek 24 üncü maddenin altıncı fıkrası çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz.(1)
Geçici Madde 26 - 7196(2019), 6638(2015)(Ek: 27/3/2015-6638/31 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanan polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleri aşağıdaki hükümler çerçevesinde yürütülür.

(Değişik fıkra:6/12/2019-7196/9 md.) Polis amirlerinden en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olan diğer amirler (B) grubunu oluşturur.

Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir.

(1) 15/8/2016 tarihli ve 671 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “beşinci fıkrası” ibareleri “altıncı fıkrası” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6757 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, tablonun (A) grubu sütununda İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi için “1” olarak düzenlenen en az bekleme süresi “2” şeklinde değiştirilmiştir.
1606-2
Değişik fıkra:6/12/2019-7196/9 md.) (B) grubu polis amirlerinden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce en az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçişleri bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, daha sonra bitirenlerin (A) grubuna geçişleri ise mezuniyet tarihleri itibarıyla sağlanır ve bulundukları rütbedeki zorunlu en az bekleme süreleri (A) grubuna göre hesaplanır. Bu şekilde (A) grubuna geçenlerin bulundukları rütbede (A) grubu polis amirleri için belirlenen süreden fazla çalışmış olmaları geriye yönelik olarak herhangi bir hak doğurmaz.

(Mülga fıkra:6/12/2019-7196/9 md.)
Geçici Madde 27 - 6638(2015)(Ek: 27/3/2015-6638/32 md.)
01/01/2015 tarihi itibarıyla, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanlar dışında kalanlar ile 01/01/2015 tarihi itibarıyla İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile resen emekliye sevk edilebilir. Bu şekilde emekliye sevk edilenler hakkında da 55 inci maddenin yirmi birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 28 - 6638(2015)(Ek: 27/3/2015-6638/33 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki son beş yıl içinde disiplin kurullarınca meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edilmesi gerektiği hâlde 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesine göre ceza verme yetkisi zamanaşımına uğradığı için cezalandırılamayan Emniyet Teşkilatı mensupları, bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu personelin, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren kırk beş gün içinde atama teklifleri yapılır. Bunlardan müdür ve üstü kadrolarda olanlar araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri ise Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadrolara atanırlar. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin kadrolar; atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler, en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Geçici Madde 29 - 7196(2019), 7148(2018)(Ek: 18/10/2018-7148/3 md.) (Değişik: 6/12/2019-7196/10 md.)
Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.
Geçici Madde 30 - 7196(2019)(Ek: 6/12/2019-7196/11 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle 55 inci maddenin üçüncü fıkrasına bağlı tabloda; Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi hizasında yer alan on binde 25 oranı on binde 35 olarak, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü hizasında yer alan on binde 34 oranı on binde 50 olarak uygulanır.
Madde 97 -
Bu kanun 1 Ağustos 1937 tarihinden muteberdir.
Madde 98 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
1607
4/6/1937 TARİH VE3201 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 11/8/1982 tarih ve2696 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde -
15/7/1965 tarihli ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan toplum zabıtası kuruluşları, polis çevik kuvvet birimlerine dönüştürülür. Bu dönüşüm sonucunda ortaya çıkan personel ve malzeme fazlalığı, emniyet teşkilatının uygun görülen diğer birimlerine devredilir.

Toplum zabıtası kuruluşlarından polis çevik kuvvet birimlerine geçirilen personelin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldan fazla olamaz.
2 – 12/1/1989 tarih ve3518 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde -
12/2/1986 tarih ve3268 sayılı, 9/4/1987 tarih ve 3347 sayıl Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 4/6/1937 tarihli ve3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
3 – 17/1/1990 tarih ve3600 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde -
12/3/1986 tarihli ve3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve3374 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
4 – 29/5/1991 tarih ve3748 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 - KHK 486(1993), 3748(1991)
Polis amirlerinin3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile tespit edilen, rütbelerdeki bekleme süreleri ile bu Kanunla öngörülen süreler arasındaki farkların tamamı rütbe terfilerinde kıdemlerine eklenir.
Geçici Madde 2 - 3748(1991)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanuna göre düzenlenen şekli ile mevcut (B) grubu polis amirlerinin rütbelerdeki bekleme süreleri; komiser yardımcılığında en az 4 yıl, komiserlikte 5 yıl, başkomiserlikte yaş haddi kadardır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri (A) grubu, 2 yıllık yüksekokul mezunları (B) grubu polis amirleri sayılırlar. Ancak 2 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri emniyet amirliğine kadar yükselirler ve bunların başkomiserlikteki bekleme süreleri (A) grubu polis amirlerinin bu rütbedeki bekleme süreleri kadardır.
5 – 13/7/1993 tarih ve486 sayılı KHK'nin geçici maddesi:
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17, 18 ve19 maddeleri hükümle-rine göre ödenecek tazminatlar; 31/12/1993 tarihine kadar 1993 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelde öngörülen "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" ile "Muhtelif Ücret Ödemeleri"nin net tutarı kadar eksik ödenir.
6- 31/7/2003 tarih ve4970 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi:
Madde 6 - 4970(2003)
4/6/1937 tarihli ve3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 19 ve ek 20 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup, birinci sınıf emniyet müdürlerine3201 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesi uyarınca bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan ek göstergeler geçerli sayılır.
6- 16/6/2010 tarihli ve5997 sayılı Kanunun 18 inci maddesi: (1)
Madde 18 - 5997(2010)
Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 19/6/2010 tarihli ve 27616 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
1608
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3201 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3201 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  3452

  31/5/1938

  3534

  16/6/1938

  3939

  1/6/1941

  4489

  20/9/1943

  4868

  20/2/1946

  5434

  1/1/1950

  6276

  28/2/1954

  7257

  24/4/1959

  7410

  28/1/1960

  342

  14/8/1961

  1649

  6/1/1973

  2261

  23/2/1980

  2330

  6/11/1980

  2445

  Geçici Maddesi Hükmü (1)

  Diğer hükümleri

  23/2/1980

  3/4/1981

  2696

  1/1/1983

  3087

  10, 11, 14, 15 , 16, 26 ve 33 üncü

  Maddeleri

  Diğer hükümleri

  1985-1986 öğretim yılı başında

  6/12/1984

             


  1609

   

             

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

  3201 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  KHK/311

  29/2/1988

  KHK/341

  25/10/1988

  3518

  12/1/1989

  KHK/374

  6/11/1989

  3600

  24/1/1990

  3748

  9/6/1991

  3814

  5 ve 6 ncı maddeleri

  1/1/1992

  Diğer hükümleri

  3/7/1992

  3870

  22/3/1993

  KHK/486

  15/7/1993

  KHK/490

  12/8/1993

  4199

  42 inci ve Ek 3 üncü maddeleri

  1/1/1997

  Diğer maddeleri

  27/10/1996

  4362

  2/6/1998

  KHK/610

  4/10/2000

  KHK/611

  25/9/2000

  4638

  21/4/2001

  4652

  9/5/2001

  4970

  6/8/2003

  5145

  Ek Madde 23 ve Geçici Madde 19

  28/4/2004

  5337

  55

  3/5/2005

  5336

  13, Ek Madde 24 ve 25, Geçici Madde 21

  6/5/2005

  5436

  13 ve 55

  24/12/2005

  5757

  Ek Madde 21 ve 26

  8/5/2008

  5754 sayılı Kanunla değişik 5510

  89

  1/10/2008

  5917

  13 ve Ek Madde 27

  10/7/2009

   

               

                                                                                                                                                        


  1610

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının

  Numarası

  3201 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  5997

  13, Ek Madde 24, 26, 28 ve İşlenemeyen Hüküm

  19/6/2010

  6111

  55

  25/2/2011

  KHK/661

  13, 16, 55, 82, 84, 85, Ek Madde 15, Ek Madde 28, Ek Madde 29, Ek Madde 30, Ek Madde 31, Geçici Madde 22 ve Geçici Madde 23

   

  2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 17/1/2013 tarihli ve E.: 2011/143, K.: 2013/18 sayılı Kararı

  Ek Madde 29, Geçici Madde 22

  12/7/2013 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra (12/4/2014)

  6495

  Ek Madde 29

  2/8/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 10/10/2013 tarihli ve E.: 2013/32, K.: 2013/112 sayılı Kararı

  Ek Madde 24

  31/12/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra (30/6/2014)

  6638

  13, 19, 27, 55, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, Ek Madde 1, 9, 24, 32, 33, Geçici Madde 23, 24, 25, 26, 28

  4/4/2015

  Anayasa Mahkemesi’nin 13/1/2016 tarihli ve E:2015/85, K:2016/3 sayılı Kararı

  83

  29/1/2016 tarihinden

  başlayarak bir yıl sonra

  (29/1/2017)

  KHK/671

  Ek Madde 24, Geçici Madde 25

  17/8/2016

  KHK/676

  16, Ek Madde 24, Ek Madde 34

  29/10/2016

  KHK/678

  Ek Madde 35

  22/11/2016

  6757

  Ek Madde 24, Geçici Madde 25

  24/11/2016

  KHK/682

  82, 83, Ek Madde 4, Ek Madde 5, Ek Madde 6, Ek Madde 7, Ek Madde 8, Ek Madde 9

  23/1/2017

  KHK/694

  13, 16, Ek Madde 24, Ek Madde 31, Ek Madde 36

  25/8/2017

  7068

  82, 83, Ek Madde 4, Ek Madde 5, Ek Madde 6, Ek Madde 7, Ek Madde 8, Ek Madde 9

  8/3/2018

  7070

  16, Ek Madde 34

  8/3/2018

  7071

  Ek Madde 35

  8/3/2018

  7078

  13, 16, Ek Madde 24, Ek Madde 31, Ek Madde 36

  8/3/2018

   


  1610-1

   

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının

  Numarası

  3201 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  KHK/703

  1,3,8,16,43,87,93,Ek Madde 24

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7148

  Ek Madde 24, Ek Madde 28, Geçici Madde 29

  26/10/2018

  7159

  90

  28/12/2018

  7196

  13, 16, 55, 86, Ek Madde 16, Ek Madde 22, Ek Madde 31, Ek Madde 37, Geçici Madde 26, Geçici Madde 29, Geçici Madde 30

  24/12/2019

   

   

   

  
  
  3201 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3201 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (40)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (8)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (8)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (118)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (18)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (64)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul