(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6705
KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN(1)

BİRİNCİ KISIM(1)
Amaç ve Hizmetler
Amaç
Madde 1 - 5286(2005) (Değişik: 13/1/2005- 5286/2 md.)
Bu Kanunun amacı, köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik hizmetleri ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.
Hizmetler(2)
Madde 2 - 5286(2005), 4342(1998)
Köye yönelik hizmetler şunlardır: (2)

a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,

b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,

c) Baraj, havaalanı, fabrika savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskan etmek,

d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek,
(1) 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu Kanunun adı “Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun“ iken, “Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun“; 2 nci maddesiyle de Birinci Kısım başlığı “Amaç, Görev ve Teşkilat“ iken, “Amaç ve Hizmetler“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, 2 nci maddenin başlığı “Görev” iken, "Hizmetler" şeklinde, maddede geçen "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri" ibaresi, "Köye yönelik hizmetler" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6706
e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek,

Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek,

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

f) (Değişik : 25/2/1998 - 4342/32 md.) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak.

g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,

i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak,

Ekonomik üretime imkan vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkanları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak,

j) (Ek birinci paragraf: 13/1/2005- 5286/3 md.) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,

Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakatı gerekir.)

k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,
  
6707
l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak,

m) 1306 sayılı İskan Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek,  diğer  kasaba ve köylerin imar  planlarını ve  ihtiyaç  sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planları yaparak Özel İskan Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,

n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek,

o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskanlı göçmen kabul etmek, 

p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak,

r) Hizmet (...)(1) için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,

s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek,

t) Her türlü alet - edavat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak,

u) (Mülga: 13/1/2005- 5286/3 md.) (2)

ü) (Ek: 13/1/2005- 5286/3 md.) İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak,

v) (Ek: 13/1/2005- 5286/3 md.) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak,

y) (Ek: 13/1/2005- 5286/3 md.) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki mer’i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,

z) (Ek: 13/1/2005- 5286/3 md.)Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek.
  
Teşkilat
Madde 3 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
(1) 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu bentde yer alan “ve görevleri“ ibaresi metinden çıkarılmıştır. (2) 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “…(u) bendi madde metninden çıkarılmış; …” hükme istinaden bu düzenleme yapılmıştır.
6708
İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
Merkez teşkilatı
Madde 4 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
Madde 5 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Genel müdür yardımcıları
Madde 6 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet birimleri
Madde 7 - 5286(2005), KHK 346(1988) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı
Madde 8 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Arazi ve İskan Dairesi Başkanlığı
Madde 9 - 5286(2005), 4342(1998) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı
Madde 10 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı
Madde 11 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Sulama Dairesi Başkanlığı
Madde 12 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Köy İçmesuları Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - 5286(2005), KHK 346(1988) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Madde 14 - KHK 346(1988) (Mülga : 16/10/1988 - KHK - 346/4 md. )
Köy içi İnşaat Dairesi Başkanlığı
Madde 15 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
İşletme Dairesi Başkanlığı
Madde 16 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
6709
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimler
Madde 17 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 18 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 19 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Hukuk Müşavirliği
Madde 20 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı birimler
Madde 21 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 22 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 23 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
Madde 24 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Savunma Uzmanlığı
Madde 25 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı
Taşra teşkilatı
Madde 26 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Taşra teşkilatı kuruluşu
Madde 27 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 28 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 29 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
6710
Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 30 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi
Madde 31 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Yetki devri
Madde 32 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
Madde 33 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Kadrolar
Madde 34 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Plan ve programlar
Madde 35 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Köy ve orman yolları ağı
Madde 36 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Etüt ve projelerin tetkik ve tasdiki
Madde 37 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Hazineye ait arazilerin tahsisi
Madde 38 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Anlaşmazlıkların halli
Madde 39 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
İçme suyu sondaj kuyuları
Madde 40 -
Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar, tahditli bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir.
Tüzel ve gerçek kişilerle hizmet ilişkileri(1)
Madde 41 - (Değişik : 13/1/2005 - 5286/4 md.)
Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlere ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek taleplerin imkânlar ölçüsünde ve karşılığı ödenmek şartıyla yerine getirilmesine ilgili kurum veya kuruluş yetkilidir.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tesis, mal ve kıymetleri
Madde 42 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
(1) Bu madde başlığı " Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel ve gerçek kişilerle hizmet ilişkileri” iken, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6711-(6720-1)
Gelirler ve muafiyetler
Madde 43 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Döner Sermaye
Madde 44 - 5286(2005), 4549(2000) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Gelirlerin devri
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 46 -
20/3/1950 tarih ve 5613 sayılı Toprak-İskan Genel Müdürlüğü Kanunu ve tadilleri, 27/2/1960 tarih ve 7457 sayılı Kanun ile diğer kanunların; bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır
İntikal eden hükümler
Madde 47 - 5286(2005) (Mülga: 13/1/2005- 5286/5 md. )
Ek Madde 1 - 5286(2005) (Ek: 13/1/2005- 5286/6 md. )
Bu Kanunla kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmıştır.
Ek Madde 2 - 5286(2005) (Ek: 13/1/2005- 5286/6 md. )
Bu Kanunda belirtilen hizmetler, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında il özel idarelerince, İstanbul ve Kocaeli illerinde ise il sınırları dahilinde yapılmak üzere büyükşehir belediyelerince yerine getirilir. 
 
Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtının bölge müdürlüklerince yürütülen hizmetler, bölge müdürlüğü kapsamına giren illerin il özel idarelerince her yıl müştereken yapılacak iş programı çerçevesinde yürütülür. Bu iş programı çerçevesinde ilgili il özel idareleri gerekli araç, gereç, taşınır, personel ve diğer her türlü desteği sağlar. 
 
Bu Kanunda yer alan iskân konularına ilişkin hizmetler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürütülür. Ancak, 2510 sayılı İskân Kanununun ek 34 üncü maddesi ile 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda yer alan görev ve yetkiler, ilgili kurumlar tarafından yürütülmeye devam olunur. 
 
Mevzuatta Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, devir durumuna göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, il özel idaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya İzmit Büyükşehir Belediyesine yapılmış sayılır.
Geçici hükümler
Geçici Madde 1 -
18/6/1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Toprak - İskan Genel Müdürlüğünün kadroları ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Yol Su Elektrik ve Topraksu Genel Müdürlüklerinde kullanılan kadrolar, personeli ile birlikte Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
  
Geçici Madde 2 -
Yol Su Elektrik, Topraksu ve Toprak - İskan Genel Müdürlüklerinin genel müdür, daire başkanları ile bunların yardımcılarının kadroları şahsa bağlı olup her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde hiç bir işleme gerek kalmaksızın genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar daha önce genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı olanları aynı görev unvanlarını taşıyan hizmetleri yürütmekle tedviren görevlendirebilir.
Geçici Madde 3 -
18/6/1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan yeni düzenleme sebebi ile; Topraksu, Toprak - İskan ve Yol Su Elektrik Genel Müdürlükler memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
  
6712-(6720-2)
Kadro ve görev  unvanları  değişenler  veya  kaldırılanlarla  şahsa  bağlı  kadrolarda bulunanlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya  atanın caya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilir.

Bunların, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun görevlere atanmaları halinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının, bu yeni görevde kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 4 -
Yol Su Elektrik, Topraksu ve Toprak - İskan Genel Müdürlüklerine ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla diğer mevcutlar ve kıymetler bütün hak ve vecibeleri ile birlikte herhangi bir işleme lüzum kalmaksızın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.
Geçici Madde 5 -
Orman Genel Müdürlüğünün orman yolları ve orman içi yollarının yapımı, bakımı, onarımı ve tamirhanelerin işletmesi görevleriyle ilgili personel kadroları ile söz konusu hizmetlerle ilgili her türlü araç, gereç, iş makineleri ve tamirhaneler ile bunlara bağlı menkul ve gayrimenkuller herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının tasvibi ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devrolunur.
Geçici Madde 6 -
Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 7 -
Genel Müdürlük ve merkez ve taşra teşkilatı bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, harcama ve ödemeler, mevcut hükümler ve mevcut taşra teşkilatları tarafından yürürlükteki esas ve usullere göre yürütülmeye devam olunur.
Geçici Madde 8 -
Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç 18/6/1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 9 -
Uygulama alanları ve uygulama alanları dışında bulunan ve mülga 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre dağıtılan taşınmazlar hakkında Hazine tarafından açılan geri alma davaları ile 1617 sayılı Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanununun 8 inci maddesine aykırılıktan yine Hazine tarafından açılan iptal davaları her ne safhada olursa olsun düşer.
Yürürlük
Madde 48 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 49 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
6721
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI (Mülga: 13/1/2005 – 5286/6 md.) EK:1
6722
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3202 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

                                                                            

  Kanun No.               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler             Yürürlüğe giriş tarihi

  __________        ______________________________________________           ___________

  KHK/346                                                        —                                                   25/10/1988

       4342                                                           —                                                  28/2/1998

       4549                                                           —                                                  12/3/2000

       5286         1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,

                        26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45 ve 47                           

                               Ek Madde 1 ve 2                                                                       16/3/2005

   

   

   

  6722-1

   

  3202 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİST

  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

  ______________________________


  Yürürlükten Kaldırılan  Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı        Maddesi

  _____________________________________________ ____________ __________     __________

  3202 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (g) bendi ile 14

  üncü maddesi                                                              16/10/1988      KHK-346               4

   

   

  6722-2

   

  
  
  3202 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3202 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (70)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (22)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul