Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6781
TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11/7/1939 TARİHLİ VE3670SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Amaç :
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, memleketimizi yurt içinde ve dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.
Tanıtma Fonu kurulması :(1)
Madde 2 - KHK 703(2018)
Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Cumhurbaşkanının emrinde bir "Tanıtma Fonu" kurulmuştur. (Ek cümle: 2/7/2018-KHK-703/34 md.) Tanıtma Fonunun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum tarafından yerine getirilir.
Tanıtma Fonunun kaynakları :(2)
Madde 3 - KHK 703(2018), 5602(2007)
Tanıtma Fonunun kaynakları şunlardır:

a) (Mülga: 14/3/2007-5602/11md.)

b) (Mülga: 14/3/2007-5602/11md.)

c) Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum bütçesine bu maksatla konulacak ödenek,

d) Kanunla kurulan fonlardan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar,

e) Bağış, yardım ve diğer gelirler.
Tanıtma Fonundan yapılacak harcamalar :(3)
Madde 4 - KHK 703(2018)
Tanıtma fonundan harcamalar, kanunun amacına uygun olarak kullanılmak üzere, Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurumun onayı ile yapılır.
      
Fonda toplanacak paradan % 20'si bir yandan bütçeye gelir öte yandan da Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili tertibine (1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesine tabi hizmetler) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurumun” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
6782
Tanıtma Fonunun denetimi :
Değiştirilen hükümler :
Madde 6 -
5/7/1939 tarihli ve3670 sayılı kanunun 4üncü maddesine (F) bendi eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.
Madde 7 - KHK 703(2018)
Müşterek bahisleri ihdas ve tertip edecek kamu kurum ve kuruluşlarını tespite Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum yetkilidir. (1)
Yürürlük :
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 9 - KHK 703(2018)
Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. (2)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   3230 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3230 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5602

  3

  21/3/2007 tarihini izleyen aybaşında     

  KHK/703

  2, 3, 4, 7, 9

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  –––––––––––––––

  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

   

   

  
  
  3230 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3230 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul