Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A, 8, 9, 10, 11, 11/A, 12, 13, 14, 14/A, 14/B, 14/C, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22/A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6. 7139 (2018) md: 33. 7033 (2017) md: 35. Yönt. (RG: 04.05.2016) md: 29. KHK 657 (2011) md: 6, 8, 19, 22/A, 23, 14/C. KHK 648 (2011) md: 19, 22/A, Geçici 6. KHK 645 (2011) md: 2, 6, 7, 11, 19, 22, 23, 35, 7/A, 11/A, 14/A, 14/B, 13. KHK 636 (2011) md: 2, 6, 11, 13, 14/A, 14/B, 22/A. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6783
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)(2)

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat
Amaç
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Görev
İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
Merkez teşkilatı
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Genel Müdür yardımcıları
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet birimleri
Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı(3)
Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 645(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 8/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (2) Bu Kanunun adı “Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 83 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı KHK’nın 30 uncu maddesi ile bu maddenin başlığı “Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6784-6786
Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
Madde 7/A - KHK 703(2018), KHK 645(2011)-(Ek: 29/6/2011-KHK-645/30 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı (1)
Madde 11 - KHK 703(2018), KHK 645(2011), KHK 636(2011), 3800(1992), KHK 442(1991)(Yeniden düzenleme: 29/6/2011-KHK-645/30 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı
Madde 11/A - KHK 703(2018), KHK 645(2011)(Ek: 29/6/2011-KHK-645/30 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
(...) (2) Silvikültür Dairesi Başkanlığı
Madde 12 - KHK 703(2018), 3800(1992), KHK 442(1991)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (3)
Madde 13 - KHK 703(2018), KHK 645(2011), KHK 636(2011), 3800(1992), KHK 442(1991)(Yeniden düzenleme: 29/6/2011-KHK-645/30 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
İnşaat ve ikmal Dairesi Başkanlığı
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Madde 14/A - KHK 703(2018), KHK 645(2011), KHK 636(2011)(Ek: 29/6/2011-KHK-645/30 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı
Madde 14/B - KHK 703(2018), KHK 645(2011), KHK 636(2011)(Ek: 29/6/2011-KHK-645/30 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı
Madde 14/C - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Ek: 10/10/2011-KHK-657/11 md.; (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
(1) Bu madde başlığı”Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı” iken, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. (2) Bu madde başlığındaki "Ağaçlandırma ve " ibaresi 7/8/1991 tarih ve 442 sayılı KHK'nin 34 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır. Daha sonra bu hüküm, 21/5/1992 tarih ve 3800 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesiyle aynen kabul edilmiştir. (3) Bu madde başlığı” Milli Parklar Dairesi Başkanlığı” iken, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
6787-6791
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri
Madde 15 - KHK 703(2018), 5436(2006)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 16 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 17 - 5436(2006)(Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Madde 22 - KHK 703(2018), KHK 645(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Orman Harita ve Uzaktan Algılama Dairesi Başkanlığı
Madde 22/A - KHK 703(2018), KHK 657(2011), KHK 648(2011), KHK 636(2011) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/55 md.; Mülga: 10/10/2011-KHK-657/13 md.)
 
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı (1)
Madde 23 - KHK 703(2018), KHK 657(2011), KHK 645(2011), 5902(2009)(Yeniden düzenleme: 29/6/2011-KHK-645/30 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı
Taşra Teşkilatı
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Taşra teşkilatı kuruluşu
Madde 25 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
(1) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı KHK’ nın 30 uncu maddesi ile, bu maddenin başlığı “Savunma Uzmanlığı” iken “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup; daha sonra 10/10/2011 sayılı ve 657 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesiyle, aynı başlık metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6788-6792
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumluluğu
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 27 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 28 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi
Madde 29 - KHK 703(2018), Yönt. (RG: 04.05.2016)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Yetki devri
Madde 30 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Atama
Madde 31 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Kadrolar
Madde 32 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Mal ve kıymetlerin hukuki durumu ile istisna ve muafiyetler(1)
Madde 33 - 7139(2018)
Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanuni ve kazai yollardan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve kıymetleri ile idarede mevcut orman emvali Devlet malı hükmünde olup haczedilemez ve kamulaştırılamaz. Bu mal ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır. (Mülga son cümle: 19/4/2018-7139/33 md.) (…)

(Ek fıkra: 19/4/2018-7139/33 md.) Genel Müdürlük, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, bu Kanunda belirtilen görevleri kapsamında düzenlenen kâğıtlar sebebiyle damga vergisinden ve tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden muaftır.

(Ek fıkra: 19/4/2018-7139/33 md.) Genel Müdürlüğün gelirleri vergiden müstesnadır. Bu istisna, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan kesintileri kapsamaz.
Yargı mercilerinde dava işlerinin yürütülmesi
Madde 34 -
Genel Müdürlük Merkez ve taşra teşkilatı leh ve aleyhine açılmış ve açılacak her nevi dava ve icra takipleri Genel Müdürlük Merkezinde avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatlarınca, taşra kuruluşlarında ise orman bölge müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri avukatlarınca, avukat bulunmayan yerlerde veya zamanlarda yetki verilen memurlarca yürütülür. Taşra teşkilatında Bakanlığın muvafakatı ile sözleşmeli avukatlar istihdam edilebilir. Hukuk müşavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün orman avukatları ve hukuk müşavirleri ile Genel Müdürlük hukuk müşavirliğinde ve taşra teşkilatının dava takibi yapılan birimlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli avukatlar 1389 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.
(1) Bu madde başlığı “Mal ve kıymetlerin hukuki durumu” iken, 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6793
Gelirler
Anlaşmazlıkların halli
Madde 36 -
Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği menfaatlerin;

100 000 liraya kadar olanları Orman Müdürünün kararı, 

100 000 - 200 000 (Dahil) liraya kadar olanları Orman Bölge Müdürünün kararı, 

200 000 - 1 500 000 (Dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,

1 500 000 - 10 000 000 (Dahil) liraya kadar olanları Bakanlığın kararı, 

10 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın görüşü alınarak müşterek karar ile halledilir.

Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilir. 

Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur.

Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının subut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden Daire Amirine veya avukata aittir.
 
Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.
Yargı mercilerinde idarenin temsili
Madde 37 -
Genel Müdürlük avukatı bulunmayan yerlerde veya zamanlarda Genel Müdürlüğün yargı mercilerindeki temsilini ve bunlara ait görevleri o yerin en yüksek dereceli orman memuru veya bu memur tarafından görevlendirilecek diğer herhangi bir orman memuru yapar.

Orman Bölge Müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri genel müdürlük adına yargı mercilerinde dava açmak yetkisine sahiptir.

Orman teşkilatı bulunmayan yerlerde genel müdürlükçe takibi gereken bütün davalar idareyi temsilen hazine avukatınca, bu avukat yoksa mahalli mal memurunca takip edilir.
6794
Koruma hizmetlerinde avans
Madde 38 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 39 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Ek Madde 1 - (Ek: 19/4/2018-7139/34 md.)
Orman muhafaza memuru ve orman mühendisi olarak atanacaklar, ilgili mevzuatı uyarınca yapılan merkezî sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Ek Madde 2 - (Ek: 19/4/2018-7139/34 md.)
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar ayda en az doksan dakika olmak üzere orman kaynaklarının usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, orman yangınlarına karşı korunması, gerekli tedbirlerin alınması, su kaynaklarının muhafazası ve kirliliğinin önlenmesi, tabiat sevgisi ve bilincinin artırılması, çölleşme ile mücadele, hayvanların ve tabii hayatın korunması konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu programlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır. Bu fıkra kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.
Ek Madde 3 - (Ek: 19/4/2018-7139/34 md.)
Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olanların; vekalet verdikleri avukata, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine göre yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesine göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verilmesi halinde geri alınmak kaydıyla, Komisyon kararı üzerine Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile karşılanabilir. Komisyonun oluşumu ile çalışmasına ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
6794-1/6795
Genel Müdürlüğün 2006 yılı harcamaları
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018), 5538(2006)(Ek: 1/7/2006-5538/9 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 648(2011)(Ek: 8/8/2011-KHK-648/56 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)
 
Yürürlük
Madde 40 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) SAYILI CETVEL Mülga: 2/7/2018-KHK-703/83 md.)

6794-2/6796
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3234 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3234 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/442

  2, 6, 11, 12 nci madde başlığı, 13

  9/8/1991

  3800

  2, 6, 11, 12 nci madde başlığı, 13

  4/6/1992

  5436

  15, 17

  24/12/2005

  5538

  Geçici Madde 5

  1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 12/7/2006

  KHK/645

  2, 6, 7, 7/A, 11, 11/A, 13, 14/A, 14/B, 19, 22, 23, 35

  4/7/2011

  KHK/648

  19, 22/A, Geçici Madde 6, I Sayılı Cetvel 

  17/8/2011

  KHK/657

  6, 8, 14/C, 19, 22/A, 23, I Sayılı Cetvel 

  2/11/2011

  7033

  35

  1/7/2017

  7139

  33, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3

  28/4/2018

   

   

  KHK/703

   

   

  Kanunun adı, 1 ila 16, 18 ila 32, 35, 38, 39, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 6, Ekli (1) sayılı cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  3234 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3234 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (19)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (22)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (17)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul