Metinsel Değişiklikler
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1609
KAN GÜTME SEBEBİYLE İŞLENEN ADAM ÖLDÜRME VE BUNA TEŞEBBÜS CÜRÜMLERİ FAİLLERİ HISIMLARI HAKKINDA TATBİK OLUNACAK MUAMELEYE DAİR KANUN

Madde 1 - An. M. K. 1964/15(1964)
(İptal: Anayasa Mahkemesinin, 11/2/1964 tarihli ve E.: 1963/330, K:1964/15sayılı kararı ile)
Madde 2 - An. M. K. 1964/15(1964)
(İptal: Anayasa Mahkemesinin, 11/2/1964 tarihli ve E.: 1963/330, K:1964/15sayılı kararı ile)
Madde 3 -
Kan gütme saikına vakıf olduğu kimselerin azim veya tahrikine vasıta olarak adam öldüren veya öldürmeğe teşebbüs edenlerin birinci ve ikinci maddelerde yazılı derecelerdeki hısımlarından cürüm işlendiği zaman failin ikametgahının bulunduğu köy veya kasaba veya şehir içinde ikamet edenlerin de takdir edilecek lüzuma göre nakillerine karar verilebilir.
Madde 4 -
Kan gütme saiki ile adam öldüren veya öldürmeğe teşebbüs edenler ve kan gütme saikına vakıf olduğu kimselerin azim veya tahrikine vasıta olarak bu cürümleri işliyenler ve bu saikı bilerek cürme iştirak etmiş olanlar haklarında da mahküm oldukları cezanın çektirilmesinden veya bu cezanın bir suretle düşmesinden sonra birinci madde hükmü tatbik olunur.
Madde 5 -
Kasten öldürülen bir şahsın yukarıdaki maddelerde yazılı derecelerdeki hısımlarından birini, öldürdüğünü veya öldürttüğünü zannettiği kimseyi veya onun yakınlarından birini kan gütme saiki ile öldüreceğine veya öldürteceğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu takdirde Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi ile ağır ceza işlerini gören mahkemece nakline karar verilebilir. Salahiyetli mahkemenin tayininde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri caridir.
Madde 6 -
Haklarında nakil kararı verilenler ikametgahlarının bulunduğu yerden beş yüz kilometreden daha az bir mesafe dahilinde ikamet edemezler. Bu mesafe dışında olmak üzere istedikleri yeri kendileri tayin edebilirler.
Madde 7 -
Kan gütme saikı ile işlenen adam öldürme veya öldürmeğe teşebbüs cürümleri hakkında verilen hüküm katileştikten sonra bu kanuna göre nakilleri lazım gelenler hakkındaki karar Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebile duruşma yapılmaksızın hükmü veren mahkemece verilir.

Bu karar aleyhine,tebliğ tarihinden itibaren bir hafta zarfında haklarında nakil kararı verilenler tarafından itiraz olunabilir. İtiraz yazı ile veya bu hususta bir zabıt varakası yapılmak üzere mahkeme katibine yapılacak beyanla olur. İtiraz üzerine mahkeme duruşma yaparak karar verir. Bu kararlar Cumhuriyet Müddeiumumisile haklarında karar verilenler tarafından temyiz olunabilir.
1610
Duruşma ile temyize dair olan muameleler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri dairesinde yapılır.
Madde 8 -
Bu kanun hükümlerinin tatbik olunacağı yerleri İcra Vekilleri Heyeti tayin eder.
Madde 9 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 10 -
Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3236 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul